مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 16

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 16 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 16
traffic lane
 باند ترافیک یا خط  آمد و شد
underpass
 زیر گذر
Flyover
 روگذر
Footpath
 پیاده رو
Footway
 محل عبور عابر
vehicle park
 توقفگاه خودرو
parking space
 فضای توقف
railway
 راه آهن
Track
 خط آهن
permanent  way
 راه دائمی
airport
 فرودگاه
break water
موج شکن
flood bank
سیل بند (خاکریز، آب بند، دیوارخاکی)
Coffer dam
 سد موقت- بند موقت یا بستاب- سد صندوقی
Canal
 آبراهه
canalized river
 رودخانه کانالیزه
lock
 بند
dry dock
 حوضچه خشک
Pier
 اسکله- لنگرگاه
Dolphin
 تیر مهاربند- ستون مهاربند
Irrigation
 آبیاری
Pipeline
 خط لوله
Buildings
 ساختمان ها
Housing
 مسکن
Dwelling
واحد مسکونی
Flat
 آپارتمان –کاشانه
Maisonette
 دوبلکس – کاشانه چند طبقه
House
خانه
Bungalow
 خانه یک طبقه- تک سرا
Store
 انبار
office building
 ساختمان اداری
shop
فروشگاه
Factory
 کارخانه
Workshop
 کارگاه
joinery shop
 کارگاه درودگری
base terms
 اصطلاحات پایه
space
 فضا
Storey
 طبقه
Room
 اتاق
Loft
 اتاق زیر شیروانی
basement storey
 طبقه زیرزمین
ground floor
 طبقه همکف
mezzanine
 نیم طبقه
Balcony
 بالکن
Porch
 پیشخوان-باران گریز
Cellar
 زیرزمین- سرداب
activity space
 فضای فعالیت
toilet
 آبریزگاه عمومی
Office
 اداره- دفتر
Hall
 سالن
Terrace
 مهتابی- ایوان- تراس
circulation space
 فضاهای گردشی (پاگرد)
entrance hall
 سرسرای ورودی
access balcony
 ایوان یا بالکن دسترسی
Crawl way
 خزیده رو
service duct
 مجرای عبور تجهیزات خدماتی
air lock
 فضای بسته
Lobby
 تالار ورودی، سراسر
Shaft
 چاه قائم یا پرشیب
Lift well
 چاله آسانسور
Stair well
 چشم پلکان
stair enclosure
 قفس پلکان
structural parts
 اجزای سازه ای
structural
 سازه
Structural member
 عضو سازه ای
Carcass
 سفت کاری
Wall
 دیوار
Foundation
 پی- پایه
Arch
 طاق- قوس
Springing
 پاطاق
Beam
 تیر
Joist
 تیرفرعی
Cantilever
 طره
Strut
 پشتوان- پشت بند
Tie
 کش
wind brace
 باد بند
structural steelwork
 سازه فولادی
shell construction
 ساختمان پوسته ای
plinth
 ازاره- پاسنگ
decking
 کف پوشانه
concrete slab
 تاوه بتنی
solid floor
 کف زیر پر(کف قوری)
deck
 صفحه- کف
Deck
 کف زیر پل
continuous beam
 تیر یکسره
main beam
 تیر اصلی
upstand beam
 تیر روزده
rafter
 تیر شیب- لنگه خرپا
Purlin
 لایه – تیرک
Plate
 صفحه زیر سری- ورق
roof truss
 سقف
column
 ستون
Pier
 پایه
attached pier
 پایه متصل به دیوار
bridge pier
 پایه پل
stanchion
 ستون پیش ساخته
Abutment
 تکیه گاه- پایه کناری
bridge abutment
 پایه کناری- گوشواره
buttress
 پشت بند
shear wall
 دیوار برشی
spine wall
 دیوار اساسی- دیوار اصلی باربر
wall plate
 زیر سری
frame
 قاب
portal frame
 قاب دروازه ای
plane frame
 قاب مستوی
space frame
 کارسازه فضا
bracing
 بادبندی
Pile
 شمع
bored pile
 شمع درجا
driven pile
 شمع کوبیده
end bearing pile
 شمع اتکائی
friction pile
 شمع مالشی (اصطکاکی)
steel sheet pile
 سپر فولادی
pile cap
 سرشمع- کلاهک شمع
wind bracing
 بادبند (برای مقابه با نیروی باد)
piled foundation
 شالوده شمعی
raft foundation
 شالوده گسترده
strip foundation
 شالوده نواری
lining
 پوشش داخلی- آستر
vapor control layer
 لایه بخار بند
tile
 کاشی
Grating
 شبکه
Grille
 شبکه (وسیع)
Floor
 کف
Flooring
کف پوش
Decking
 تازه پیش ساخته
floating floor
 کف شناور
suspended floor
 کف آویخته- کف معلق
pavement
 پیاده رو
loading bay
 سکوی بارگیری
platform
 سکو
Ramp
 شیب گذر
Ceiling
 سقف
false ceiling
 سقف کاذب
suspended ceiling
 سقف آویخته
roof
 بام
Roofing
 بام پوش
flat roof
 بام تخت
monopitch roof
 بام تک شیب- بام یک بر شیب
pitched roof
 بام شیب دار- شیروانی
lean-to roof
 بام سینه دیواری- شیروانی واریخته
mansard roof
 شیروانی چار ترک
sawtooth roof
 بام دندانه ای
barge board
تیزه- تخته دال بری
hip
 نبش
eaves
 قرنیز یا شیب
Ridge
 تارک
Valley
 تهی گاه- میان شیب
Verge
 لبه
Cladding
 پوشش دیوار- روپوش دیوار
Partition
 تیغه- جداگر
curtain wall
 دیوار پرده ای
gable wall
 دیوار لچکی- دیوار سنتوری
external panel wall
 دیوار خارجی پنلی
party wall
 دیوار جداگر
sleeper wall
 کرسی چینی
parapet
 جان پناه- دست انداز
framed partition
 جداگر قاب دار
apron
ازاره زیر پنجره
Gable
 لچکی
Balustrade
 جان پناه- طارمی
Balustrade
 نرده حفاظ
Coping
 قرنیز شیب دار بالای دیوار- درپوش- بال
Opening
 بازشو- بازه
Door
 در
Window
 پنجره
bay window
 پنجره پیش آمده
bay window
 پنجره پیش آمده- پنجره جلو آمده
bow window
 پنجره کمانی- پنجره هلالی
dormer window
 پنجره شیروانی
clerestory window
 پنجره بام
lantern light
 نور گیر کلاهکی پنجره فانوسی
oriel window
 پنجره بالکنی
Rooflight
 نور گیر بامی
roof window
 پنجره یا نور گیر بامی
Fanlight
 پنجره کتیبه ای – پنجره دم کفتری
Borrowed light
 نور گیر فرعی
Frame
 قاب یا چارچوب
door frame
 چارچوب در
window frame
 چارچوب پنجره
mullion
 وادار
Transom
 قید افقی
Casement
 قاب پنجره
Shutter
 در کرکره ای- پنجره کرکره ای
Louvre
 کرکره
Jamb
 لغاز
Jamb
 ساق قائم چارچوب
opening lining
 روکوب بازشو
reveal
 بغل پنجره
 Lintol, Lintel
 تیر سردر- نعل درگاه
chimney stack
 دودکش بخاری
chimney
 بخار دیواری
Flue
دودرو- تنوره دودکش
fireplace recess
 گودی آتش خان
fireplace
 آتشدان، اجاق- آتش خان
chimney breast
 سینه بخاری
chimney shaft
 دودکش بخاری- تنوره
Cill, Sill
 درگاه- آستانه
Glazing
 شیشه کاری- شیشه بری
Service
 سرویس- تاسیسات
Fitment
 تجهیزات
Installation
 نصب (تاسیسات)
installation sanitation
 نصب تاسیسات بهداشتی
appliance
 دستگاه
sanitary appliance
 وسیله بهداشتی
water closet suite- WC suite
آبریزگاه- مستراح
furnishings
 اسباب منزل- مبلمان
plant
 تجهیزات گرمایش و تهویه
Duct
 کانال – مجزا
Conduit
 مجرای آب- آبراهه- لوله باریک
Channel
 کانال
Pipe
 لوله
Manhole
 چاهک دسترسی
Manhole
 دریچه دسترسی
pipe fitting
 اتصالات لوله
escalator
 پله برقی
Lift
 آسانسور- بالابر
lift car
 اتاقک آسانسور- اتاقک بالابر
air conditioning
 تهویه مطبوع
drainage system
 شبکه زهکشی
drainage
 زهکشی
land drainage
 زهکشی زمین
drain
 زهکش
rainwater gutter
 آبرو باران
sewerage system
 شبکه فاضلاب
sewer
 مجرای فاضلاب
Strainer
 آشغالگیر- صافی
graded filter
 فیلتر دانه بندی شده
sump
 چاهک
Sprinkler
 افشانه- آب افشان
electrical conduit
 مجرای عبور کابل
telecommunications
 ارتباطات راه دور
finishing
 پرداخت کاری
finish
 پرداخته
Furniture
 مبلمان
building element
 عنصر ساختمانی
assembly
 گردآورد (اسمبلی)
Construction
 بنا
damp proof course
 لایه نم بند
damp proof membrane
 غشاء نیم بند
throat
 گلوگاه
Masonry
 بنایی
Joinery
 چوب کاری
Carpentry
 نجاری
Stair
 پلکان
Landing
 پاگرد
Flight
 رشته پله- ردیف پله
Basement
 زیرزمین
Joint
 اتصال
builders` hardware
 چفت افزار درو پنجره
door furniture
 لوازمات در
Seal
 آب بند یا عایق
Flashing
 ورق درز پوش
Batten
 توفال
Cradling
 تثبیت گر
Casing
 روکش
Bracket
 دستک یا لچکی
Ground
 شمشه کرم بندی
Trim
 پیرایه
Core
 مغزی
Chase
 شیار
Soffit
 سافیت
Sign
 نشانه
Material
 ماده- مصالح
Component
 جزء عضو
Product
 محصول فرآورده
Bar
 تیرچه
Rod
 میله
Block
 بلوک
Section
 برش- مقطع نیمرخ
Tube
 لوله
Ground
 زمین
Soil
 خاک
Stone
 سنگ
Wood
 چوب
Timber
 الوار
Additive
 ماده افزودنی
Admixture
 آمیزه
Aggregate
 سنگدانه
Fill
 پر کننده
reinforced earth
 خاک مسطح
binder
 همبند
Concrete
 بتن
hydraulic binder
 چسباننده هیدرولیک
reinforcement
 تقویت کننده سلاح/  جوش
grout
 ملات روان- دوغاب پرمایه (گروت)
Slurry
 دوغاب
Mortar
 ملات
Plaster
  اندود
Render
 اندود خارجی
Asphalt
 آسفالت
Bitumen
 ماده قیری
insulating material
 مواد عایقکاری
sealant
 درزبند
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 16
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.