مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 22

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 22 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 22
girder
تیر مركب
glazed brick
آجر لعابدار، آجر لعابی
glaziery
شیشه بری، تولید شیشه
gneiss
گنیس
going
كف یا پهنای پله
granite
گرانیت، سنگ خارا
gravel
شن
gravel concrete
بتن شنی
gravel road
راه شنی
gravity arch dam
سد قوسی وزنی
gravity spillway dam
سد سرریز وزنی
gravity wall
دیوار وزنی
green concrete
بتن تازه
green house
گلخانه
grillage
شبكة تیرهای سنگین [به جای فونداسیون ساختمان]
grille
شبكه
grit
ماسة درشت، درشت ماسه سنگ
groined vault
طاق متقاطع
groove
شیار
gross
درشت، ناخالص
gross area
پهنة ساختمان
gross capacity
گنجایش ناویژه، ظرفیت ناخالص
gross weight
وزن ناخالص
grotto
سرداب
ground water
آب زیر زمینی
ground water storage
آب انباشت زیر زمینی
ground water table
سفرة آب زیر زمینی، سفرة آبخوان
ground water trench
بریدگی آب زیر زمینی
grout
ملاط شل، دوغاب
grouted macadam
ماكادام ملاطی
grouting
دوغاب ریزی
guard rail
نردة راه پله، جان پناه
guest chamber
اتاق مهمان
guest room
اتاق مهمان
gum
صمغ
gun metal
مفرغ
gusset
قطعة اتصال، صفحة [فولادی ] اتصال
gutter
آبرو [شیروانی]، ‌ناودان
gypsum
سنگ گچ
gypsum burner
گچ پز
gypsum burning
گچ پزی
gypsum burning kiln
كورة گچ پزی
hack saw
اره آهن بر
hair crack
ترك مویی
half brick wall
دیوار نیم آجری، دیوار نیم آجره
half-column
نیم ستون، شبه ستون
half lap joint
اتصال نیم نیم راسته
Half-round gutter, Halfround gutter
ناودان نیمگرد
half section
نیم برش
hall
تالار
halve
[چوب:] اتصال نیم نیم صلیبی
hammer
چكش
hammer beam
[خرپاكوبی:] تیر یا دستك پاچه بند
hammer blow
[هیدرولیك :] ضربة قوچ
hammer mill
سنگ شكن چكشی
handle
دستگیره
Hand-made brick
آجرساخته شده با قالب دستی
Hand packed rockfill
سنگریز دست چینی
Hand placed rubble
سنگریز دست چینی
Hand rail
نردة راه پله
Hand roller
غلتك دستی
Hand saw
اره دستی
hardboard
فیبر
hard brick
آجر سخت
hard core
مصالح آوار، مصالح تخریب
harden
سفت شدن، سخت كردن یا شدن
Hardened concrete
بتن سفت شده
Hardened steel
فولاد خشكه، فولاد آبداده
hardening of concrete
سخت یا سفت شدن بتن
hardening of mortar
سفت شدن ملاط
hard finish
روكاری زبر
hard glass
شیشة سخت
hard ground
زمین سفت
hard layer
لایة سفت
hard solder
لحیم برنجی
hardness
سفتی، سختی
hardwood
چوب سفت، چوب جنگلی
harmonic
سازگانی، هارمونی
harrow
ماله كشیدن، ماله
hasp
چفت
hatching
هاشور زنی
haunch
ماهیچة طاق
haunched connection
اتصال ماهیچه ای
hawk
تخته ملاط
hazard
مخاطره
header
آجر كله، كلة آجر یا سنگ
header bond
آجر چینی كله، رج چینی كله
header pipe
لولة زهكش
head loss
افت بار، افت فشار
headroom
بلندی طاق
heap of sand
تودة ماسه
heat
گرما
heat capacity
ظرفیت حرارتی
heat conductor
رسانای گرما
heat energy
كار مایه یا انرژی حرارتی
heat pump
پمپ حرارتی
heat transfer
گرما رسانی، انتقال حرارت
heave
آماس، برآمدگی
hedge
حصار
heel
پاشنة در
height
بلندا، ارتفاع
helical
مارپیچ، حلرزونی
helical pump
پمپ حلرزونی
helical stairs
پلكان مارپیچ، پلكان حلرزونی
helmet
كلاهك
herring-bone bond
رج چینی جناغی، نما چینی جناغی
high resistance cement
سیمان با مقاومت زیاد، سیمان مرغوب
high road
شاهراه
highway
شاهراه
hinge
مفصل، لولا
hip
[شیروانی كوبی :] اَبر و درّه ای
hipped roof
شیروانی چند كله، بام تیزه دار چند بر
hoist
بالابر
hollow
پوك، توخالی، مجوف
hollow concrete floor
سقف توخالی بتنی
hood
هود، سرپوش دودكش، سرپوش سیفون
hook bolt
قلاب پیچی
horizontal
افقی
horizontal arch element
حلقة افقی قوس
hose
لوله
hot mix asphalt lining
روكش آسفالتی گرم
humid
مرطوب
humid air
هوای شرجی
humidity
رطوبت
hydrant
شیر آتش نشانی
hydraulic cement
سیمان آبی، سیمان آب بند
hydraulic lime
آهك آبی یا آب بند
hydraulic mortar
ملاط آبی یا آب بند
igneous rock
سنگ آتشفشانی، سنگ آذرین
immature
ناتمام، نیمه ساخته
immature soil
خاك جوان
Impact crusher
سنگ شكن ضربه ای
Impact load
بار ضربه ای
Impermeability
ناتراوایی، نفوذناپذیری
impermeable
ناتراوا، نفوذ ناپذیر
impermeable ground
زمین ناتراوا
impermeable materials
مواد یا مصالح ناتراوا
impermeable rocks
سنگهای ناتراوا
impost
پاطاق
impregnate
آغشتن
inbond
دیوار با آجرچینی كلگلی
inbond and outbond wall
دیوار با آجر چینی كله راسته
inclined barrel arch
طاق گهواره ای یا ضربی مایل
inclined plane
سطح شیب دار
inclined shear plane
سطح برش مورب
included angle of arch
دهانة قوس
incompressible
تراكم ناپذیر
increase
افزایش
increase in load
افزایش بار
increase of strain
افزایش تغییر طول نسبی
indent
دندانه دار كردن، تو بردن
identification of soils
شناسایی خاكها
index map
نقشة راهنما
index number
عدد شاخص، شاخص
indirect lighting
روشنایی غیر مستقیم، پرتوافشانی غیر مستقیم
indoor
داخلی، درونی، اندرونی
indoor swimming pool
استخر سر پوشیده
indurated
سخت شده
industrial
صنعتی
industrial area
منطقة صنعتی
industrial building
بنای صنعتی
industrial consumption
مصرف صنعتی
industrial wastewater
فاضلاب صنعتی
industrial water
آب صنعتی
industry
صنعت
Inequilibrium empty
تعادل بی بار
Inequilibrium loaded
تعادل زیر بار
inelastic
غیر الاستیك، غیر فنری، غیر ارتجاعی، ناكشسان
inert
بی اثر، لخت
inertia
لختی، اینرسی
infiltration
تراوش
inflammable
آتش پذیر، ‌اشتعال پذیر
inflexed
خمیده
inflexion
خمش
infrastructure
زیرسازه
ingot
شمس
ingot iron
آهن شمس
ingot stick
شمشه
engraving
كنده كاری
inherited drainage
شبكة زهكشی طبیعی
inhibitor
بازدارنده
inhomogeneous
ناهمگن، غیر یكنواخت
initial
آغازی، ابتدایی
initial condition
شرایط اولیه
inlay
منبت كاری
inlet
دهانه، مدخل، ورود
inlier
پنجره
inorganic materials
مواد غیر آلی
input
درونداد
inscription
كتیبه، سنگ نوشته
in situ
درجا، در محل
inspection
وارسی بازرسی، باز بینی
installation
تاسیسات، نصب
instantaneous
آنی، لحظه ای
instruction
راهنما، دستوركار
instrument
افزار، ابزار
insulate
عایق كردن، عایق كاری
insulating asphalt
آسفالت عایق بندی
insulating brick
آجر عایق بندی
insulating material
مادة عایق، ‌عایق
insulation
عایق كاری
insulator
عایق
intake area
منطقة آبگیر
intake of a well
آبگیر چاه
intake well
چاه تزریق
integrate
یكپارچه شدن، یگانستن
integrated
یكپارچه، یگانسته
intercepting ditch
آبرو بالای خاكبرداری
intercolumniation
دهانة بین ستونها
Internal friction
سایش داخلی
Internal pressure
فشار داخلی
Internal resisting moment
ممان مقاوم داخلی
Internal window sill
كف پنجر، داخلی
intersection point
نقطة تقاطع
intrados
زیر طاق، قوس داخلی، سطح زیر طاق قوسی
intrados springing line
پاطاق درونی
intrusive rocks
سنگهای نفوذی
inundation
سیلاب
invert
كف بندی، كف زیر پل [در رودخانه]
inverted arch
طاق وارونه، قوس وارونه
inverted siphon
شتر گلوی وارونه، سیفون
inverted vault
طاق قوسی وارونه
inviscade
آمیختن با چسب
inviscid
بدون چسبندگی
irish bridge
آبنما، آبنمای مغروق
iron
آهن
iron fork
قلاب
iron plate
ورق آهنی
iron mallet
مُشته
iron stone
سنگ آهن
irrigation
آبیاری
irrigation channel
كانال آبیاری
irrigation consumption
مصرف آبیاری
irrigation system
شبكة آبیاری
irrotational
غیر چرخشی
isobar
هم فشار
isobath
خط هم ژرفا
isohyet
خط هم بارش
isolate
عایق كردن، ایزوله كردن
isolator
مقره
isotherm
خط هم دما
ivory
عاج، عاج كاری
interface
سطح مشترك
interior architecture
معماری داخلی
interior wall
دیوار داخلی
Interlocking tile
آجر سفال روی
intermediate product
فرآوردة نیم ساخته
intermixing
درهم آمیختن، درهم آمیزش
internal
درونی، داخلی
internal door
در داخلی
internal force
نیروی داخلی
jack arch
طاق افقی
jet mixer
مخلوط كننده با فشار آب
jetty
[ساختمان :] پیش آمدگی، طره
job mix concrete
بتن درجا
join
پیونداندن، متصل كردن
joiner
چوبتراش، درودگر، نجار
joiner
اتصال [چوب]، هرز ملاط
jointer
مالة بند كشی، رندة بلند، بست
Joint filler
مواد درزبندی
Joint filling compound
مواد درزبندی
Joint grouting
پر كردن درزها یا بندها
Joint hinge
لولای قدی
jointing
بند كشی
jointing wood
شمشه ملاط
Joint of masonry
هرز ملاط، درز، بند
joist
تیرك
Joisted floor
كف تیرك دار
Junction box
[برق :] جعبه تقسیم
kaolin
خاك چینی
kerbstone
سنگ جدول، سنگ چینی
kevel
تیشة سنگتراش
keystone
سنگ تیزة طاق
king closer
آجر كلاغپر
king post
قطر شاغولی میان خرپا
lacustrine limestone
سنگ آهك دریاچه ای
ladder
نردبان
laminated beam
تیر چند لا
lancet arch
قوس تیزه دار یا جناغی
landing
پاگرد
landing slab
تاوة پاگرد
landslide
ریزش خاك
land surveying
نقشه برداری، ‌برداشت
lane
خیابان، راه ورودی
Lantern ceiling
سقف فانوسی
Lantern light
نورگیر كلاهی، پنجرة فانوسی
lap joint
اتصال نیم و نیم
lateral support
تكیه گاه جانبی
lath
توفال، توفال كوبی
lathing
تخته بندی، توفال كوبی
latrine
آبریز همگانی
lattice bridge
پل مشبك، پل نرده ای یا
lattice
شبكه کاری
lattice window
پنجرة مشبك
lead
سرب
Leaf of door
لنگة در
Leakage
نشت، تراوش، پراكندگی
leakage water
آب نشتی
leaking
آبگذار
leaky
آبگذار
lean concrete
بتن سبك، بتن كم ملاط، بتن كم مایه
Lean Clay
رس لاغر، رس سبک
ledge
[نجاری:] لبة دست انداز
leeward
باد پناه
leg
پایه
legend
راهنما
level
تراز بنایی
lever
اهرم
Lever Bridge
پل باز شو
life size
اندازة واقعی
lift
آسانسور، بالابر
lightning arrester
برقگیر
light weight concrete
بتن سبك
ligneous
چوبی
lignite
زغال قهوه ای
lime
آهك
lime cement mortar
ملاط باتارد، ملات کندگیر، ملات حرامزاده
lava
گدازه
lavatory
روشویی، دستشویی، مستراح
lavatory basin
لگن روشویی یا دستشویی
lawn
محوطة چمن
lay brick
آجر چیدن
layer of rock
لایة سنگی
laying of setts
سنگفرش كردن
laying trowel
كمچه
layout
طرح، آرایش
leaching
خیساندن
leaching pit
چاه فاضلاب
lime concrete
شفته
lime deposit
ته نشست آهكی
lime mortar
ملاط آهك
lime paste
خمیر آهك
lime plaster
اندود آهك
lime powder
گرد آهك
lime rocks
صخره های آهكی
limestone
سنگ آهك
limit of load
حد بارگذاری
lining
پوشش، روكوب
lining of the ceiling
روكوب سقف، پوشش زیر سقف
lining of the wall
پوشش روی دیوار
linoleum
لینولئوم، مشمع‌ فرشی، مشمع‌ كف‌ اتاق‌
lintel
لنتو، نعل درگاه، تیر سردر، سنگ سردر
lip kerb
جدول پهن
liquid bitumen
قیر روان
live load
بار متحرك، بار موثر، بار زنده
living area
منطقة زندگی
living room
اتاق نشیمن
load
بار
load bearing partition
تیغة باربر یا حمال، جداگر باربر
load bearing wall
دیوار حمال یا باربر
load carrying capacity
ظرفیت بار
load distribution
پخش بار
loading
بارگذاری
loading duration
مدت بارگذاری
loading rack
سكوی بارگیری
loading scale
مقیاس بارگیری
loading speed
سرعت بارگیری
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 22
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.