مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 38

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 38 عرضه شده است.

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 38
 ماگزیمم، حداكثر
 MAXIMUM
 مانند فلز، فلز مانند
 METALLIFORM
 مایلونیت، دانه های كانی كه در اثر حركت صفحات یك گسل یا روراندگی روی یكدیگر بوجود می آیند
 MYLONITES
 متا آرژلیت
 META ARGILLITE
 متا آركوز
 META ARKOSE
 متا انتراسیت
 META ANTHRACITE
 متا بازالت، بازالت دگرگون شده
 METABASALT
 متا تروفی، نوعی دگرگونی كه در اثر مبادله مولكول های یك جسم انجام می شود
 METATROPHY
 متا، پیشوندی كه بر دگرگون شدن سنگ ها دلالت می كند
 META
 متابازیت، یك اصطلاح كلی برای سنگهای آذرین قلیائی
 METABASITE
 متابنتونیت، بنتونیت دگرگون شده
 METABENTONITE
 متادولومیت، دولومیت دگرگون شده
 METADOLOMITE
 متادیوریت، دیوریت دگرگون شده، گابرو یا دیاباز دگرگون شده
 METADIORITE
 متاژنر، تناوب نسلها
 METAGENESIS
 متاژنیك
 METAGENIC
 متاسوماتیت، یك سنگ كه در آن یك ماده كانی كاملاً جای ماده یا كانی دیگر را گرفته باشد
 METASOMATITE
 متاسوماتیسم، تغییر تركیب شیمیائی سنگ ها، دگرگونی توام با جانشینی، تشكیل كانه در اثر جانشینی
 METASOMATISM
 متاسیلیكات ها
 METASILICATES
 متاكلاز
 METACLASE
 متاگرانیت، گرانیت هائی كه در اثر عمل دگرگونی بوجود می آیند
 METAGRANITE
 متالورژی، فلز شناسی، علم استخراج وذوب فلزات وآمادن آنها برای مراحل بعدی
 METALLURGY
 متالوژنی، رشته ای از علم زمین شناسی كه تخصص به مطالعه پیدایش كانه ها دارد
 METALLOGENY
 متان
 METHANE
 مترادف تاسمانیت
 MERSY ‘YELLOW COAL’
 متوسط آماری
 MEAN VALUE
 متوسط، میانی
 MESIC
 مته بزرگ چاه كنی كه برای آزمایش خاك ها بكار برده می شود
 MISER
 محدوده معدن
 MINING CONCESSION
 محور تنش اصلی ماگزیمم
 MAXIMUM PRINCIPLE STRESS AXIS
 محیط های حد واسط
 MIXED ENVIRONMENTS
 محیط های دریائی
 MARINE ENVIRONMENTS
 محیط، متوسط
 MEDIUM
 محیط (فرانسه)
 MILIEU
 مخخف میلیون الكترون ولت
 MEV.
 مخروط آتشفشانی كوچك
 MONTICLE
 مخلوط
 MIXTURE
 مدانو (تپه شنی در كنار ساحل)
 MEDANO
 مدینین، سیلورین تحتانی
 MEDINIAN
 مذاب
 MOLTEN
 مرطوب، زمین مرطوب
 MOIST
 مرغسانان
 MONOTREM
 مریخ
 MARS
 مریستم، توده ای از سلول های در حال رشد یا رشد كننده قدرت كه قدرت تقسیم شدن مكرر دارند
 MERISTEM
 مزوترمال، شرایط رسوب یا تشكیل كانه در درجه حرارت و عمق متوسط
 MESOTHERMAL
 مزوفیت، گیاهی كه در شرایط رطوبت متوسط می روید
 MESOPHYTE
 مزوفیل
 MESOPHYLL
 مزوكراتیك سنگ های آذرین كه مقدار تیره رنگ آنها بین 30 تا 60 درصد است
 MESOCRATIC
 مزوكریپتوزوئیك، ماقبل كامبرین میانی، پركامبرین میانی
 MESOCRYPTOZOIC
 مزولیت، یكی از كانی های گروه زئولیت
 MESOLITE
 مسیری كه امواج زلزله آن را در حداقل زمان لازم طی می كند
 MINIMUM TIME PATH
 مصالح، جنس
 MATERIAL
 مطالعه بوسیله مدل، مطالعه روی مدل
 MODEL STUDY
 مطالعه فسیل های بزرگ
 MEGA PALEONTOLOGY
 مطالعه میكروسكپی كانیهای غیر شفاف در زیر نور منعكس شده
 MINERALOGRAPHY
 مطالعه، میكروسكپی سنگ ها، كانیها وفسیلها
 MICROSCOPIC EXAMINATION
 معادل مكانیكی حرارت
 MECHANICAL EQUIVALENT OF HEAT
 معادله جرم انرژی
 MASS EQUATION ENERGY
 معادن، كان
 MINE
 معدنی شدن، تبدیل بكانی
 MINERALIZATION
 مغره رود پیچ، تپه ها وپستی بلندی های مركزی كه توسط پیج وخم رودخانه احاطه شده اند
 MEANDER CORE
 مقاومت سنج، دستگاه الكتریكی كه برای اندازه گیری مقاومت زمین بكار برده می شود
 MEGGER
 مقدار حركت
 MOMENTUM
 مقیاس سختی موهس، جدول سختی موهس
 MOHS SCALE OF HARDNESS
 مكانیسم گسلش
 MECHANISM OF FAULTING
 مگاپرفیر، سنگی كه ساختمان پرفیری آن بسیار آشكار است
 MEGAPORPHYRY
 مگاسیل، یك میلیون دور
 MEGACYCLE
 ملا، پیش وندی كه معنی رنگ تیره را می دهد
 MELA
 ملادیوریت، سنگ دیوریت، تیره رنگ، دیوریتی كه درصد كانیهای تیره آن زیاد باشد
 MELADIORITE
 ملاط، خمیره، زمینه دانه ریز، ماده ای كه دانه های تشكیل دهنده یك سنگ را بهم می چسباند
 MATRIX
 ملافیر این اصطلاح بعضی اوقات به بازالت ها واندزیت های هوازده اطلاق می شود
 MELAPHYRE
 ملافیر، سنگ تیره
 MELAPHYRE
 ملانوكراتیك، بسنگ های آذرین تیره رنگ اطلاق می شود
 MELANOCRATIC
 ملانیت نوع سیاه رنگ اندرادیت گارنت
 MELANITE
 ملكول، كوچكترین قسمت یك ماده
 MOLECULE
 ملكول گرم
 MOLE
 ملكول های تك اتمی
 MONOATOMIC MOLECULES
 ملیتیت كانی وابسته به فلدسپاتوئیدها
 MELITITE
 ممان اینرسی، عزم لختی، گشت آوری جبری
 MOMENT OF INTERTIA
 منابع معدنی
 MINERAL RESOURCES
 مندیپ، تپه ای در نواحی ساحلی كه زمانی بصورت جزیره دور از ساحل بوده است
 MENDIP
 منشاء و نمو بلورها
 MINEROGENESIS
 منطقه دگرگونی
 METAMORPHIC ZONE
 منطقه میانی دگرگونی، ناحیه عمق متوسط
 MESOZONE
 منطقه نسبتاً باریك و طویلی كه دارای آنومالی منفی ثقلی می باشد
 MEINESZ ZONE
 منوین، كامبرین میانی
 MENEVIAN
 موتاسیون، جهش
 MUTATION
 موتاسیون، جهش
 MUTUAL CONTACT ZONE
 موتاسیونیسم
 MUTAITIONISM
 مورفولوژی، ریخت شناسی، مشاهده شكل و فرم پستی وبلندی زمین، مطالعه شكل و فرم زمین و جانوران
 MORPHOLOGY
 مورگانیت، بریل قرمز و صورتی رنگ
 MORGANITE
 مورگانین، قسمت بالائی كربنیفر فوقانی
 MORGANIAN
 مورن میانی، مورون وسطی
 MEDIAL MORAINE
 موریاسیت، انیدرید بلوری
 MURIACITE
 موریون كوارتز قهوه ای خاكستری
 MORION
 موزائیك، نقشه ای كه از پهلوی هم چسبانیدن نقشه های هوائی بوجود می آید
 MOSAIC
 موژریت، نوعی الیوین بازالت
 MUGEARITE
 موسكویت
 MIRROR STONE
 موسكویت گنیس، نوعی گنیس كه كانیهای مشخص آن میكای سفید می باشد
 MUSCOVITE GNEISS
 موسكویت، میكای سفید رنگ
 MUSCOVITE
 موشل كالك
 MUSCHEL KALK
 مولاس، ماسه سنگ نرم وسبز رنگ كه همراه با مارل وكنگلومرا می باشد
 MOLASSE
 مونازیت
 MONAZITE
 مونت موریونیت
 MONTMORILLONITE
 مونتی سیلت
 MONTICELLITE
 مونزونیت، سنگ آذرین درشتی كه از كانی های ارتوكلاز، پلاژوكلاز و مقدار كمی كوارتز تشكیل شده باشد
 MONZONITE
 مویا، گل آتشفشانی
 MOYA
 مهاجرت رود پیچ، حركت پیچ وخم روخانه بپائین رود
 MANDER MIGERATION
 مهاجرت نفت، حركت نفت در داخل لایه های نفوذپذیر
 MIGRATION OF OIL
 مهندس گل
 MUD ENGINEER
 مهندسی معدن
 MINING ENGINEERING
 میان بر
 MESOCARP
 میان پوست
 MESODERM
 میان زیان
 MESOZOA
 میان كره
 MESOSPHERE
 میانی، مربوط به منطقه میانی دگرگونی
 MESO
 میرابیلیت
 MIRABILITE
 میسورین
 MISSOURIAN
 میسی سی پین
 MISSISSIPPIAN
 میكا
 MICA
 میكاشیست، شیست میكادار
 MICA SCHIST
 میكرواسپروفیل
 MICROSPOROPHYLL
 میكروپالئونتولوژی، دیرین شناسی ذره بینی
 MICROPALEONTOLOGY
 میكروسینیت، سینیت دانه ریز
 MICROSYENITE
 میكروفنوكریست، فنوكریست دانه ریز
 MICROPHENOCRYST
 میكروكلین، یكی از اعضاء گروه فلدسپار
 MICROCLINE
 میكروگرانیت، گرانیت، دانه ریز، ریزخارا، نوعی گرانیت دانه ریز كه بصورت رگه یافت می شود
 MICROGRANITE
 میكرومتریك (مطالعه اجزاءدانه های بسیار ریز)
 MICROMETRIC
 میكرون (واحد طول برابر است با یك میلیونیم متر)
 MICRON
 میكریت، سنگ آهكی كه از كلسیتهای دانه ریز تشكیل شده باشد
 MICRITE
 میگماتیت، سنگی كه از تناوب لایه های گرانیتی و شیستی بوجود آمده باشد
 MIGMATITE
 میگماتیتی شدن، علمی كه در آن سنگ های دگرگونی تبدیل بمیگماتیت می شوند
 MIGMATIZATION
 میل دارسی، واحد اندازه گیری نفوذپذیری
 MILLIDARCY
 میل، واحد طول برابر با 5280 فوت
 MILE
 میلی بار، واحد فشار هوا برابر است با یكهزارم بار، این واحد در هواشناسی بكار برده می شود
 MILLIBAR
 میلی گال، واحدی كه در روش های ثقلی بكار برده می شود
 MILLIGAL
 مینای لكه دار
 MOTTLED ENAMEL
 مینت، ارتوكلاز، بیوتیت لامپروفیر
 MINETTE
 میندل، دومین یخبندان پلایستوسن
 MINDEL
 مینراگرافی
 MINERAGRAPHY
 میوتین، قسمت زیرین میوسن تحتانی
 MEOTIAN
 میوز تقسیم كاهشی
 MEIOSIS
 میوژئوسینكلین
 MEOGEOSYNCLINE
 میوسن
 MIOCENE
 میهارایت، نوهی هیپرستین بازالت كوارتزدار
 MIHARAITE
 ناپیوستگی یا انفصال موهوروویچی
 MOHOROVICIC DISCONTINUITY
 ناحیه كوهستان، منطقه كوهستانی
 MOUNTAINOUS REGION
 نرم تنان، جانوران نرم تن بدون مهره مانند شكم پائیان
 MOLLUSCA
 نسبت ملكولی، تركیبات شیمیایی مختلف در یك سنگ
 MOLECULAR PROPORTION
 نصف النهار زمین
 MERIDIAN ON THE EARTH
 نصف النهار زمینی
 MERIDIAN TERRESTRIAL
 نفت معدنی، نفت خام
 MINERAL OIL
 نقشه برداری از كف دریا
 MARINE SURVEYING
 نقطه ذوب
 MELTING POINT
 نمكزارهای حاشیه ای
 MARGINAL SALT PAN
 نمودار گیری تفضیلی جانبی
 MICROLATEROLOG
 نمودارگیری تفضیلی
 MICROLOGGING
 نوتكرنگ
 MONOCHROMATIC LIGHT
 نوع قیمتی فلدسپار، كه دارای جلای آبی تا نقره ای رنگ می باشد
 MOONSTONE
 نوعی از بندپائیان
 MEROSTOME
 نوعی پنبه كوهی، كه شباهت به چوب پنبه دارد
 MOUNTAIN CORK
 نوعی زیركن بیرنگ
 MATURA DIAMOND
 نوعی كنگلومرا كه قلوه سنگ های آن كاملاً گرد شده اند
 MATURE CONGLOMERATE
 نهشت های دریائی، رسوبات دریائی
 MARINE DEPOSITS
 نهشت های مزوترمال
 MESOTHERMAL DEPOSITS
 نیمه بلورین، هیپوكریستالین
 MEROCRYSTALLINE
 نیمه متقارن
 MEROSYMMETRIC
 وابسته به نیروی خراب كننده، ماگزیمم یك زمین لرزه
 MEIZOSEISMAL
 واحد تراوائی ها ماینزر، كه برای آب های زیرزمینی به كار برده می شود و برحسب واحدهای گالون، روز و فوت مربع بیان می شود
 MEINZER UNIT
 واحد هدایت الكتریكی
 MHO
 وزن مخصوص حداكثر و حداقل خاك
 MAXIMUM AND MINIMUM DENSITIES
 هاگدان بزرگ، هاگدانی كه هاگ های بزرگ تولید می كند
 MEGASPORANGIUM
 هاله دگرگونی، توده یا منطقه دگرگون شده كه یك توده آذرین را احاطه كرده است
 METAMORPHIC AUREOLE
 هماتیت میكادار
 MICACEOUS HEMATITE
 هواشناس
 METEOROLOGIST
 یخ رفت موران، سنگ وخاكی كه از توده یخ غلطان بجای مانده باشد
 MORAINE
 یك برگ یا اندام دیگری كه هاگدانهای بزرگ روی آن می روند
 MEGASPOROPHYLL
 یك جانور پریاخته
 METAZOAN
 یك شكاف در یك ناحیه آتشفشانی جدید
 MOFETTE
 یك لایه كه بین دو رگه ذغال سنگ قرار گرفته است
 MIDDLE MAN
 یك ماده رنگین قهوه ای زرد رنگ كه در اثر وجود اكسید آهن بوجود می آید
 MARS BROWN
یكهزارم اینچ
MIL
 آب زیرزمینی، غیر آرتزین، آب زیرزمینی غیر محصور
 NONARTESIAN GROUND WATER
 آب زیرزمینی طبیعی
 NATIVE GROUND WATER
 آب طبیعی، آب چشمه، رودخانه وباران
 NATURAL WATER
 آغشته به بنزین یا نفتا كردن
 NAPHTALIZE
 آهن طبیعی، آهن خالص
 NATIVE IRON
 اجسام كروی شكل، غده ای شكل، سنگ های كروی شكلی كه سختر از لایه ای می باشند كه آنها در برگرفته است
 NODULE
 اختلالات منفی، انومالی منفی
 NEGATIVE ANOMALY
 ارزش حراراتی خالص
 NET CALORIFIC VALUE
 اسفالت طبیعی، قیر طبیعی كه در سنگ های متخلخل مانند ماسه سنگ یافت می شود
 NATIVE ASPHALT
 اسمی، لفظی
 NOMINAL
 اسید نیتریك
 NITRIC ACID
 الیوین
 NIGHT EMERALD
 انتخاب طبیعی، قانون تنازع بقاء این قانون توسط داروین بیان گردید
 NATURAL SELECTION
 بار طبیعی رودخانه مواد معلق طبیعی گل ولای كه بوسیله یك رودخانه حمل می شوند
 NATURAL LOAD
 باریك شدن، باریك شدگی
 NECKING
 بازالت نفلین دار
 NEPHELINE BASALT
 بالغ، جوان، مربوط به دوران رشد یك صدف
 NEALOGIC
 بلور منفی، بلوریكه از لحاظ نوری منفی باشد
 NEGATIVE CRYSTAL
 بندر طبیعی
 NATURAL HARBOUR
 بنزین طبیعی، هیدروكربورهائی كه در گازهای طبیعی مرطوب یافت می شوند
 NATURAL GASOLINE
 پتانسیل طبیعی زمین
 NATURAL EARTH POTENTIAL
 تاریخ علوم طبیعی، علم مطالعه تمام موجودات طبیعی، گیاهان، جانوران
 NATURAL HISTORY
 تخلیه طبیعی آب
 NATURAL DISCHARGE
 تكه یا قطعه بزرگ طلای طبیعی كه بوسیله جریان آب رودخانه مدور شده باشد
 NUGGET
 تلاش خنثی، تلاش خنثی، فشار آب داخل روزنه های خاك
 NEUTRAL STRESS
 تنش عممود یا نرمال
 NORMAL STRESS
 ثقل طبیعی، مقدار نیروی ثقل بموازات سطح دریا
 NORMAL GRAVITY
 جداشدگی عادی
 NORMAL SEPARATION
 جریان نزدیك ساحل
 NEARSHORE CIRCULATION
 جریان های طبیعی زمین
 NATURAL EARTH CURRENTS
 جغرافیای طبیعی
 NATURAL GEOGRAPHY
 جلای غیر فلزی
 NON METALLIC LUSTER
 جوان، صدف جوان، مراحل اولیه زندگی یك صدف قبل از ظهر صفات جدید
 NEPIONIC
 جوانی، یا مراحل بوجود آمدن یا تشكیل صفات مختلف در یك جانور را بیان می كند
 NEANIC
 جیوه خالص، جیوه طبیعی
 NATIVE MERCURY
 چاه طبیعی، فرورفتگی طبیعی كه تا منطقه اشباع ادامه دارد
 NATURAL WELL
 چاه غیر آرتزین، چاهی كه سطح آب آن از سطح سفره آب زیرزمینی بالاتر نمی آید
 NONARTESIAN WELL
 چرت گره مانند، چرت كروی شكل
 NODULAR CHERT
 چین معمولی، چین متقارن
 NORMAL FOLD
 حرارت احتراق خالص
 NET HEAT OF COMBUSTION
 حركت منفی، فرو نشستن حقیقی یا نسبی
 NEGATIVE MOVEMENT
 خاك خنثی، خاكی كه ph آن 7 است
 NEUTRAL SOIL
 خاك غیر چسبنده، مانند شن وسنگریزه
 NON COHESIVE SOIL
 خط دور نقشه، خطی كه یك نقشه را احاطه می كند، خطی كه دور یك نقشه كشیده می شود
 NEATLINE
 در نقشه برداری اختلاف عرض، جغرافیائی كه بطرف شمال اندازه گیری می شود
 NORTHING
 درزهای غیر سیستماتیك
 NON SYSTEMATIC JOINTS
 دریاچه هائیكه در فرورفتگی های موجود در زمین های تازه سر از آب در آورده وجود دارد
 NEWLAND LAKE
 دگرشیبی زاویه ای
 NONCONFORMITY
 دماغه، بیرون آمدگی زمین در دریا
 NESS
 دودكش آتشفشانی، توده آذرین استوانه ای شكل كه قبلاً مجرای خروجی گدازه از آتشفشان بوده است
 NECK
 ردیف بندی عادی، چینه شناسی
 NORMAL SUCCESSION
 رودخانه طبیعی
 NATURAL STREAM
 رورانده سفره، چین برگشته یا چین واروشده، قطعه سنگی كه به طرف جلو رانده شده
 NAPPE
 زمین شناسی هسته ای
 NUCLEAR GEOLOGY
 زیست كردن روی مواد آلی مرده
 NECROPHAGOUS
 ساحل غرق شونده، ساحلی كه در حال غرق شدن است
 NEGATIVE SHORELINE
 ساخت گره مانند
 NODULAR STRUCTURE
 ساختمان سوزنی، ساخت سوزنی بلورها و كانیها
 NEEDLE STRUCTURE
 ساختمان شبكه ای تكتوسیلیكات ها
 NETWORK STRUCTURE
 ساختمان طاقدیس شكلی كه یكطرف آن بسته و طرف دیگر آن باز است، دماغه چین
 NOSE
 سحابی
 NEBULA
 سرپانتین اصیل، نوعی سرپانتین شفاف وسبز رنگ
 NOBEL SERPENTINE
 سلسله اعصاب
 NERVOUS SYSTEM
 سنگ آهك نومولیت دار
 NUMMULITE LIMESTONE
 سنگ های خنثی
 NEUTRAL ROCKS
 سنگ های رسوبی غیر آواری
 NONCLASTIC ROCKS
 سنگ های قیر طبیعی
 NATURAL ROCK ASPHALT
 سنگهای حد واسط، سنگهای خنثی
 NEUTRAL ROCKS
 سوزن (توده های برجسته وسوزنی شكل سنگ)
 NEEDLE
 سیستم جریان های نزدیك به ساحل
 NEARSHORE CURRENT SYSTEM
 سیكل یا دوره فرسایش طبیعی
 NORMAL CYCLE
 سیل گیر طبیعی، سد یا دیواره كناره رودخانه ها كه در اثر رسوب گل های آن به وجود می آید
 NATURAL LEVEE
 سیمانی كه از سنگ آهك های رسی تشكیل می شود
 NATURAL ROCK CEMENT
 شالوده طبیعی، فونداسیون طبیعی
 NATURAL FOUNDATION
 شبكه
 NETWORK
 شبكه، تور، خالص
 NET
 شروع نمو بلور در یك یا چند نقطه
 NUCLEATION
 شكفتن هسته ای، گسستن هسته، واكنشی كه در اثر آن یك هسته اتمی سنگین بدو هسته سبك تر تبدیل می شود
 NUCLEAR FISSION
 شمع زنی، حفر سوراخ در زمین یا دیوار جهت كوبیدن شمع
 NEEDLING
 شیب طبیعی زمین
 NATURAL SLOPE
 شیب كلی، شیب ناحیه ای سنگ های لایه لایه در یك منطقه وسیع
 NORMAL DIP
 صدا، اختلالات حاصل در اثر غیر یكنواخت بودن رسوبات سطحی ونیمه عمیق، این اصطلاح در اكتشاف ژئومغناطیسی و الكتریكی بكار برده می شود
 NOISE
 صدف، قسمت سفید شیری رنگ داخل صدف جانوران دریائی
 NACRE
 صدفی رنگ، دارای جلای صدفی
 NACREOUS
 صورت، كسر
 NUMERATOR
 طبقه بندی طبیعی
 NATURAL CLASSIFICATION
 طبیعی
 NATURAL
 طبیعی، عادی، قائم
 NORMAL
 طلای خالص، طلای طبیعی
 NATIVE GOLD
 عنصری كه به صورت خالص در طبیعت یافت می شود
 NATIVE

 

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 38
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.