مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 15

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 15 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 15
پنجرة پیش آمده كمانی
bow window
تیر صندوقه ای
box beam
تیر تقویت عرضی
brace
جوش برنج
brace welding
مفتول برنجی
brace wire
لحیم كردن، جوش دادن
braze
ته نشینی مواد غوطه ور در دو غاب، فروپاشی
breakdown
بار گسیختگی
breaking load
شاه تیر بر ساختمان
breastsummer
بتن سبك یا پوكه
breeze  concrete
آجر
brick
آجر چینی، رج چینی، نما چینی
brick bond
كوره پز
brick burner
آجر تراش
brick cutter
نمای آجری
brick facing
كورة آجر پزی
brick kiln
پوشش آجری
brick lining
كانال با مصالح آجری
brick masonry channel
خشتمال
brick molder
خشتمالی، ماشین قالب زنی یا خشت زنی
brick moulding
آجر فرش
brick paving
روكاری آجری
brick veneer
آجر چیدن، آجر چینی
brick work
سفت كاری، آجر كاری، نما چینی، رج چینی
brickworks
پل
bridge
سازندة پل، پل ساز
bridge builder
پل سازی
bridge building
طرح پل
bridge design
تیر پل
bridge girder
پایة پل
bridge pier
مهاربندی، قید، شمع زنی
bracing
برنج آلیاژ، برنج چند جوش
brass
ترد، شكننده
brittle
مفرغ
bronze
كمانش، كمان واری، خمیدگی
buckling
مقاومت كمان واری، مقاومت كمانش
buckling resistance
تنش كمان واری، تنش كمانش
buckling stress
ساختمان
building
برِ ساختمان
building line
ماشینها و دستگاههای ساختمانی
building machinery
مواد یا مصالح ساختمانی
building material
كارگاه ساختمانی
building site
كار ساختمانی
building work
چگالی ظاهری یا ناخالص
bulk  gravity
ضریب كشسانی، ضریب كشیدگی
bulk  modulus
ضریب كشسانی حجمی
bulk  modulus of elasticity
خشت پخته
Burnt  brick
پشته، لولا فرنگی
butt
لولای فرنگی
butt hinge
اتصال لب به لب
butt joint
جوش لب به لب، جوشكاری
butt weld
شمع پشت بند، دیوار پشت بند؛ جرز
buttress
گنجه، كابینت، قفسه
cabinet
كابل برق، شاه سیم، طناب سیمی
cable
رسوب یا ته نشست آهكی
calcareous deposit
سنگ آهك رس دار
calcareous marl
ماسة سنگ آهكی
calcareous sandstone
آهك سازی، تكلیس
calcareous calcination
كلسیت، سنگ آهك بلوری
calcite
درزگیری، بتونه كاری
calk
خمیدگی یا بر آمدگی تیرها، گرده ماهی
camber
سفره خانه، كانتین
canteen
تیر سر آزاد، تیر پیش آمده، طره
cantilever
تیر طره ای
cantilever beam
پی طره ای، پی بازو دار
cantilever bridge
سر ستون
capital
كتیبة بتنی
Capping slab
سر ستون
Cap plate
چارچوب، استخوان بندی، اسكلت
carcass
اسكلت سازی
carcassing
درودگر، چوبتراش، نجار، شیروانی ساز، خرپاساز
carpenter
نقشه نگاری
cartography
پنجرة لولادار، قاب پنجره
casement
قاب بازشو ]در و پنجره[
casement frame
پنجرة لولادار
casement window
ریختن و به عمل آوردن بتن
cast  concrete
ساختن درجا
cast  in  place
چدن
cast iron
لولة چدنی
cast  iron  pipe
فولاد ریختگی
cast steel
آب بندی درزها، درز گرفتن
caulk
درزبندی، بتونه
caulking
تلمبة بتونه زنی
caulking gun
قلم درز گیری
caulking tool
دیوار توخالی، دیوار دو جداری
cavity   wall
آجر لانه زنبوری
cellular brick
سیمان
cement
ماكادام سیمانی، ماكادام ملاطی
cement bound macadam
اندود سیمانی
cement coat, coat coating
بتن سیمانی
cement concrete
پوشش بتنی
cement concrete  lining
دوغاب سیمان
cement grout
تزریق سیمان
cement grouting
ملاط سیمانی
cement mortar
اندود كردن با دوغاب سیمان
cement paint
كارخانة سیمان
cement plant
خمیر سیمان
cement paste
اندود سیمان
cement rendering
اندود سیمانی
cement screed
كاشی سیمانی
cement tile
حرارت مركزی
central  heating
مركز ثقل، گرانیگاه
center of gravity
فرابرندة مركز گریز، پمپ سانتریفوژ
centrifugal pump
سفالی، سرامیك
ceramic
خاك رس كوزه گری
ceramic clay
كاشی سفالی یا سرامیك
ceramic tile
]آرماتور بندی[ خرك
ceramic Chair
آهك نرم
ceramic chalk
آهك نرم رس دار
ceramic marl
شومینه، بخاری دیواری
chimney
خرده چوب، تراشه
chip
نئوپان
chip board
اسكنه
chisel
گردش
circulation
فیوز اتوماتیك، ] برق فشار قوی، [ كلید نیرو
circuit  breaker
مهندس عمران، مهندس راه و ساختمان
civil engineer
مهندسی عمران، مهندسی راه و ساختمان
civil engineering
خاك رس
clay
آجر خاك رسی
clay brick
ملاط گل
clay mortar
لولة سفالی
clay pipe
اسپن یا دهانة آزاد
Clear span
]فرهنگ فارسی معین[ گاوه
cleat
كلینگر، جوش
clinker
آجر جوش
clinker brick
زغالسنگ
coal
زبر، درشت
coarse
دانه بندی درشت مواد یا مصالح
coarse aggregate
اندود كردن
coating
دیوار كاه گلی
cobwall
ضریب
coefficient
ضریب انبساط
coefficient of  expansion
ضریب اصطكاك
coefficient of  friction
ضریب سختپایی
coefficient of rigidity
ضریب زبری
coefficient of roughness
ضریب اطمینان
coefficient of safety
ضریب گرانروی
coefficient of  viscosity
فروپاشی
collapse
زهكش
collecting drain
شبكة فاضلاب
collecting system
گرد آوردنده، راه آب زهكش
collector
سیمان رنگی
coloured  cement
ستون
column
ته ستون، زیر ستون
column base
سر ستون
column capital
سر ستون
column head
ساختمان تجاری
commercial  building
فشارنده
compressor
بتن
concrete
بتن ساز
concrete aggregate producer
سنگ ]بادبر[ بتنی
concrete ashlar
سنگ بتنی ]مانند : جدول خیابان[
concrete block
بتن شكن
concrete breaker
روكش بتنی
concrete coating
ستون بتنی
concrete column
فشرده سازی بتن
concrete compaction
ساختمان بتنی
concrete construction
متة نمونه گیری یا مغزه گیری بتن
concrete coring drill
ماشین پرداخت بتن
concrete finishing  machine
طاق بتنی
concrete floor
فونداسیون بتنی، شالودة بتنی، پی بتنی
concrete foundation
دو غاب ریز بتن
concrete grouter
سیمان پاش
concrete gun
مادة سخت كنندة بتن
concrete Hardening  agent
تیرچه لرزان بتنی
concrete Joist  shaker
ماشینهای بتن سازی
concrete machinery
تورسیمی بتن (برای جلوگیری از ترک خوردن)
concrete mesh
بتون آمیز، بتونیر، ماشین بتن سازی، میکسر
concrete mixer
برج بتن سازی
 concrete mixer tower
بتن آمیزی، بتن سازی
concrete mixture
ملاط بتن
concrete mortar
جادة بتنی، شوسة بتنی
concrete pavement
لولة بتنی، لولة سیمانی
concrete pipe
پرس لوله سیمانی
concrete Pipe  press
كارخانة بتن سازی
concrete plant
پرس بتن
concrete press
بهسازی بتن، مرمت بتن، بازسازی بتن
concrete reintegration
مصالح بهسازی یا باز سازی بتن
concrete Repair  material
راه بتنی
concrete road
راه سازی بتنی
concrete road  construction
كوبة لرزشی بتن
concrete road  vibrating  tamper
پیچ بتن
concrete screw
دال بتنی
concrete slab
ماشین پخش كن بتن
concrete Spreading  machine
آرماتور، میل فولادی بتن
concrete steel
سازة بتنی، ساختمان با استخوان بندی بتنی
concrete structure
كوبة بتن
concrete tamper
پرس موزائیك
concrete tile press
دستگاه لرزاننده بتن
concrete vibrating equipment
مخزن آب بتن
concrete water tank
بتن ریزی
concrete work
] بتن ریزی كارگر:[ بتن ریز
concrete worker
كارخانة بتن ریزی، كارخانة بتن سازی
concreting  plant
بتن ساز، بتن ریز
concreter
مخروط
cone
سنگ شكن مخروطی
cone crusher
مخروطی
conical
مقطعهای مخروطی
conic  sections
استحكام یا پایداری بتن
consistency  of  concrete
كنسول، تیر یكسو گیردار، تیر یكسو بسته
console
ساخت، ساختمان
construction
تیر سراسری، تیر یكسره، تیر چند دهانه، تیر چند پایه
continuous  beam
خنك سازی
cooling
مختصات
coordinate
سنگ سربنا، سنگ كتیبه
cope stone
مس
copper
تیر زیر سری
corbel
نمونه گیری
coring
كتیبه
cornice
سرسرا، دالان
corridor
خوردندگی
corrosion
خوردنده
corrosive
لایه، قشر، طبقه، رگه
course
حیاط
court
خزیده رو
crawl space
خزش، وارفتگی بتن
creep
اوج، قله، تاج، تارك
crest
فشار بحرانی
critical pressure
سطح مقطع
cross section
بست صلیبی، بست چلیپا
cross stay
دیوار پله ای عرضی
cross wall
عمل آمدن ]بتن[
curing
تیر خمیده
curved  beam
سد
dam
محل سد
dam location
بار ساكن، بار غیر متحرك
dead  load
فونداسیون در عمق، پی سازی در عمق
deep  foundation
نیم ستون
demicolumn
عمق پی، عمق فونداسیون
depth  of  foundation
بار مبنای محاسبه
design  load
نقشه ریزه كاری، نقشة تفصیلی، نقشة جزئیات
detail  drawing
قطری
diagonal
برق مستقیم، جریان مستقیم، برق دی . سی. ]جریان باطری[، جریان یكنواخت با فركانس صفر
direct  current
پرتوافشانی مستقیم، روشنایی مستقیم
direct  lighting
فرابرندة حجمی، تلمبه حجمی
displacement pump
چولگی
distortion
بار گسترده
distributed  load
پخش، توزیع
distribution
فاضلاب خانگی
domestic waste water
چارچوب در
door  frame
زیب در
door  furniture
پاشنة در
door  hinge
كوبة در
door  knocker
كلون در، چفت فنری
door  latch
لنگة در
door  leaf
نعل درگاه
door  lintel
در و چارچوب در
door  set
درگاه
doorway
تنش برشی مضاعف
double shear
ساختمان دو جداری
double-shell  construction
اتصال دم چلچله
dovetail  joint
میخ چوبی، رول پلاك
dowel
اتصال میخ چوبی
doweled  joint
لولة ناودان
down  pipes
نقشه كش
draftsman
زهكش
drain
زهكش
drain pipe
زهكشی
drainage
آبریز، ]حوزة[ آبخیز
drainage area
آبریز
drainage basin
لایة زهكش
drainage course
مجرا یا دالان زهكشی
drainage gallery
چاه زهكش
drainage well
نقشه كشی، رسم كردن، كشیدن
drawing
میز رسم، میز نقشه كشی
drawing table
خاكبرداری زیر آبی، لایروبی
Dredging
لجن كشی، لایروبی
Dredging work
سنگ تراشی
dressing
رانش
drift
مته
drill
سرمته
drill bit
شمع كوبیده
driven  pile
مقاومت كوبش
driving  resistance
افت، كاهش، سقوط، ریزش
drop
قوس شاه عباسی
drop arch
چكش سقوطی
drop hammer
دریچة ریزش
drop inlet
افت دما، كاهش دما
drop in temperature
دهانة ریزش
drop manhole
نقطة ریزش، نقطة چكه
drop point
طاق قوسی خفته
drop vault
استوانه، چیلك، ساقة گنبد
drum
خشك
dry
ماكادام خشك لرزشی
dry bound  macadam
چگالی یا وزن مخصوص خشك
dry density
ماشین حفاری
dry dredger
خشكاندن زیر آفتاب
dry in the sun
بنایی خشكه چین یا خشكه چینی
dry laid  masonry
خشكه رود
dry river  bed
سنگ چینی بدون ملاط
dry rubble  fill
زهكش خشكه چینی
dry stone  drain
روكش خشكه چینی
dry stone  lining
سنگفرش خشكه چینی
dry stone  pitching
خشك شدن، خشكیدن
dry up
خشكسال
dry year
دوگان
dual
شوسة دوگانه یا دو خطی
dual carriageway
راه با دو شوسة جداگانه
dual carriageway road
مجرا، راهگاه، كانال
duct
نرم
ductile
چدن نشكن
ductile iron
كشایندی، نرمی
ductility
دامپر
dumper
خرده سنگ
dumping  stone
ریگ روان
dunes
ماسه بادی
dune sand
دوام
durability
مدت بارش
duration of  rainfall
آپارتمان، خانه
dwelling
آپارتمان سازی
dwelling construction
اطاق نشیمن
dwelling room
]بار[ متحرك
dynamic
بار متحرك
dynamic load
دینامیت
dynamic
واحد نیرو: دین
dyne

 

لغات مهندسی صنایع بخش 15
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.