مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نجوم بخش 1

در این قسمت  لغات نجوم بخش 1 عرضه شده است.

لغات نجوم صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نجوم / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات نجوم - ایران ترجمه

لغات نجوم بخش 1
تلسکوپ بی‌کانون
 afocal telescope
بهمن هوایی
 air shower
محور ارتفاع
 altitude axis
چگالی مساحتی
 areal density
خودرهگیر
 autoguider
محور سمت
 azimuth axis
آینه دوریخت
 bimorph mirror
سودهی کور
 blind pointing
فنجانک
 bonnette
محور مکانیکی
 boresight
گاه روشن
 bright time
شاراشار
 cascade shower
کانون کاسگرینی
 Cassegrain focus
تلسکوپ کاسگرینی
 Cassegrain telescope
قطب شمال آسمان
 celestial north pole
قطب آسمان
 celestial pole
قطب جنوب آسمان
 celestial south pole
گرفتگی مرکزی
 central obscuration
ساعت‌ران
 clock drive/ drive
طول همدوسی
 coherence length/ coherence distance/ Fried parameter
زمان همدوسی
 coherence time/ boiling time
بند سرد
 cold stop
پس‌بازتابگر سه‌قائم
 corner-cube retroreflector
پرتو کیهانی
 cosmic ray
پنجره کیهانی
 cosmological window
حسگری خمیدگی
 curvature sensing
حسگر خمیدگی
 curvature sensor
گاه تاریک
 dark time
زمان مرده
 dead time
آینه شکل‌پذیر
 deformable mirror/ DM
گنبد
 dome
گنبد
 dome
دید حفاظ
 dome seeing
میدان مغناطیسی زمین
 earth magnetic field
حفاظ
 enclosure/ telescope enclosure
بهمن هوایی گسترده
 extensive air shower/ cosmic ray extensive air shower
رصدخانه فروسرخ دور
 far infrared observatory
واچرخان میدان
 field derotator
دامنه دید
 field of regard
میدان دید
 field of view
میدان‌بند
 field stop
حسگر رهگیری ظریف
 fine guiding sensor
نسبت کانونی
 focal ratio/ f-ratio
طول فرید
 Fried length
میدان زمین‌مغناطیس
 geomagnetic field
رصدخانه امواج گرانشی
 gravitational wave observatory
بسامد گرین‌وود
 Greenwood frequency
تأخیر زمانی گرین‌وود
 Greenwood time delay
تلسکوپ گریگوری
 Gregorian telescop
گاه کبود
 grey time
رصدگر مهمان
 guest observer/ GO
ستاره راهنما
 guide star
رهگیر
 guider
رهگیری
 guiding
سامانه رهگیری
 guiding system
قطعه تمام‌نگار
 holography element/ HOE
آینه لانه‌زنبوری
 honeycomb mirror
رصدخانه فروسرخ
 infrared observatory
آینه هلالی
 meniscus mirror
نجوم نصف‌النهاری
 meridian astronomy
تلسکوپ نصف‌النهاری
 meridian telescope/ transit telescope/ meridian circle
نصف‌النهار
 meridian/ celestial meridian
تلسکوپ نیوتونی ـ کاسگرینی
 Newtonian-Cassegrain telescope
رصد
 observation
رصدخانه
 observatory
رصدگر
 observer
رهگیر برون‌محور
 off-axis guider
سو
 pointing
سودهی
 pointing
دقت سودهی
 pointing accuracy
پرتو کیهانی اولیه
 primary cosmic ray
آینه اصلی
 primary mirror
ذرات اولیه
 primary particles
کانون اصلی
 prime focus
ستاره مرجع
 reference star
پس‌بازتابگر
 retroreflector
سپرک ثانویه
 secondary baffle/ secondary mirror baffle
پرتو کیهانی ثانویه
 secondary cosmic ray
آینه ثانویه
 secondary mirror
ذرات ثانویه
 secondary particles
دید
 seeing
آینه چندتکه
 segmented mirror
رصدخانه خورشیدی
 solar observatory
عنکبوتی
 spider
منظربین
 spotting scope
آینه ثالثه
 tertiary mirror
ردگیری
 tracking
ابزار نصف‌النهاری
 transit instrument
پرتو کیهانی پرانرژی
 ultrahigh-energy cosmic ray/ UHECR
رصدخانه مرئی
 visible observatory
تلسکوپ سمت‌ارتفاعی
 alt-azimuth telescope/ altazimuth telescope
ابزار نجومی
 astronomical instrument
نجوم بالونی
 balloon astronomy
تلسکوپ بالون‌برد
 balloon-borne telescope
تلسکوپ باورزهلالی
 Bouwers-meniscus telescope
آسمان‌پا
 coelostat
تلسکوپ پرتوکیهانی
 cosmic-ray telescope
تلسکوپ قرصی
 disk telescope
تلسکوپ استوایی
 equatorial telescope
نجوم فرابنفش فرین
 extreme ultraviolet astronomy
تلسکوپ گالیله‌ای
 Galilean telescope,Galilean glass
نجوم پرتوگاما
 gamma-ray astronomy
تلسکوپ خراشان‌فرود
 grazing-incidence telescope
خورسنج
 heliometer
خوربین
 helioscope
خورپا
 heliostat
نجوم فروسرخ
 infrared astronomy
آشکارساز فروسرخ
 infrared detector
تلسکوپ فروسرخ
 infrared telescope
تلسکوپ مستقیم‌ساز
 inverting telescope
تلسکوپ ماکسوتوف ـ اشمیت
 Maksutov-Schmidt telescope/ Schmidt-Maksutov telescope
تلسکوپ اشمیت‌هلالی
 meniscus-Schmidt telescope
رصدخانه‌ام.ام.تی.
 MMT Observatory/ MMTO
تلسکوپ ام.ام.تی.
 multi-mirror telescope/ MMT/ multiple mirror telescope/ MMT telescope
تلسکوپ چندآینه
 multi-mirror telescope/ multiple mirror telescope
نجوم نوترینو
 neutrino astronomy
تلسکوپ نوترینو
 neutrino telescope
تلسکوپ اپتیکی
 optical telescope
خورتصویرنگار
 photoheliograph
نجوم راداری
 radar astronomy
تلسکوپ راداری
 radar telescope
نجوم رادیویی
 radio astronomy
تلسکوپ رادیویی
 radio telescope
تلسکوپ بازتابی
 reflecting telescope/ reflector telescope
تلسکوپ شکستی
 refracting telescope/ refractor telescope
نجوم موشکی
 rocket astronomy
نجوم ماهواره‌ای
 satellite astronomy
تلسکوپ اشمیت ـ کاسگرین
 Schmidt-Cassegrain telescope
تلسکوپ آینه‌چندتکه
 segmented mirror telescope
اخترپا
 siderostat
تلسکوپ خورشیدی
 solar telescope
برج خورشید
 solar tower
تلسکوپ فضایی
 space telescope
تلسکوپ پوشن‌سپهری
 stratosphere telescope/ stratoscope
تلسکوپ برجی
 tower telescope/ solar tower telescope
نجوم فرابنفش
 ultraviolet astronomy
تلسکوپ فرابنفش
 ultraviolet telescope
نجوم پرتوایکس
 X-ray astronomy
تلسکوپ پرتوایکس
 X-ray telescope/ X-ray multi-mirror telescope
تلسکوپ سمت‌الرأسی
 zenith telescope
فاصله قطر زاویه‌ای
 angular diameter distance/ angular size distance
اختلاف‌منظر سالانه
 annual parallax/ heliocentric parallax
موقعیت اخترسنجشی
 astrometric position/ astrographic position
نقشه‌برداری نجومی
 astronomical survey/ astronomical surveying/ survey
نور چرنکف جوی
 atmospheric Cherenkov light
خطای سمتی
 azimuth error
دوتایی تپ‌اختری
 binary pulsar/ binary pulsar system
فزونی رنگ
 colour excess
شاخص رنگ
 colour index
طیف‌سنج انحراف‌ثابت
 constant-deviation spectrometer
اصل کیهان‌شناسی
 cosmological principle
محور میل
 declination axis
نم‌بند
 dew cap
ناهمسان‌گردی دوقطبی
 dipole anisotropy
نشانگر فاصله
 distance indicator
نردبان فاصله
 distance ladder/ cosmic distance ladder/ cosmic distance scale/ extragalactic distance scale
پیمایه فاصله
 distance modulus/ modulus of distance
دوتایی دوتپ‌اختری
 double pulsar/ double pulsar system
اختلاف‌منظر دینامیکی
 dynamic parallax/ dynamical parallax
عدسی مستقیم‌ساز
 erecting lens
تابش فراکهکشانی
 extragalactic radiation/ extragalactic background radiation
هاله کهکشانی
 galactic halo
فاصله هابل
 Hubble distance/ Hubble radius
زمان هابل
 Hubble time
ماده میان‌ستاره‌ای
 interstellar matter/ ISM
محیط میان‌ستاره‌ای
 interstellar medium
جرم جینز
 Jeans mass
خطای تراز
 level error
مدل فانوس دریایی
 lighthouse model
خط هم‌راستاسازی
 line of collimation
ابرخوشه محلی
 local supercluster
رشته اصلی
 main sequence
برازش رشته اصلی
 main sequence fitting
خوشه متحرک
 moving cluster
روش خوشه‌متحرک
 moving-cluster method
اختلاف‌منظر خوشه‌متحرک
 moving-cluster parallax
ستاره نوترونی
 neutron star
قائم‌سنج
 omnimeter
تصویربردار سمت‌الرأسی
 photographic zenith tube
اختلاف‌منظر نورسنجشی
 photometric parallax
روش اختلاف‌منظر نورسنجشی
 photometric parallax method
تپ‌اختر
 pulsar
ستاره تپنده
 pulsating star/ pulsating variable star/ pulsating variable
فاصله طیف‌نمودی
 spectroscopic distance
اختلاف‌منظر طیف‌نمودی
 spectroscopic parallax
شمع معیار
 standard candle
اختلاف‌منظر آماری
 statistical parallax/ dynamical distance
بازمانده ابرنواختر
 supernova remnant/ SNR
اختلاف‌منظر مثلثاتی
 trigonometric parallax/ parallax
رابطه تالی ـ فیشر
 Tully-Fisher relation
ابرخوشه سنبله
 Virgo supercluster
خط بیست‌ویک سانتی‌متر
 21-centimeter line/ H I line/ neutral hydrogen line
قدر مطلق تام
 absolute bolometric magnitude
سحابی جذبی
 absorption nebula
طلوع مقابله‌ای
 acronical rising
غروب مقابله‌ای
 acronical setting
پس‌تاب
 afterglow/ afterlight
نورپردازی تمام‌شب
 all-night lighting
قطر زاویه‌ای
 angular diameter
تفکیک زاویه‌ای
 angular resolution
جدایی زاویه‌ای
 angular separation
خورگرفت حلقوی
 annular eclipse
قدر ظاهری تام
 apparent bolometric magnitude
قطر ظاهری
 apparent diameter
قدر بی
 B magnitude
سحابی دوقطبی
 bipolar nebula
غول آبی
 blue giant
جامانده آبی
 blue straggler
سحابی پخشیده روشن
 bright diffuse nebula
سحابی روشن
 bright nebula
کوتوله قهوه‌ای
 brown dwarf
سحابی حباب
 Bubble Nebula
سحابی حشره
 Bug Nebula
سحابی پروانه
 Butterfly Nebula
سحابی کالیفرنیا
 California Nebula
کربن‌سوزی
 carbon burning
ستاره کربنی
 carbon star/ C star
سحابی چشم‌گربه‌ای
 Cat’s Eye Nebula
گرفت مرکزی
 central eclipse
سحابی پرسا
 Cirrus Nebula
ناحیه اچ‌دوی کلاسیک
 classical H  region
سحابی دلقک
 Clown Face Nebula/ Caldwell9/ NGC392
سحابی پیله
 Cocoon Nebula/ IC 5146
نمودار قدرـ رنگ
 colour-magnitude diagram
رابطه قدر ـ رنگ
 colour-magnitude relation/ CM relation/ colour-luminosity relation
سحابی دنباله‌دار
 Cometary Nebula
ناحیه اچ‌دوی فشرده
 compact H  region
سحابی مخروط
 Cone Nebula
سحابی خرچنگ
 Crab Nebula
سحابی تاریک
 dark nebula
ستاره گرفتی تاریک
 dark-eclipsing star
دوتایی جدا
 detached binary
سحابی پخشیده
 diffuse nebula
نورپردازی پایین‌تاب
 downlighting
سحابی دمبل
 Dumbbell Nebula
سحابی عقاب
 Eagle Nebula/ M16/ NGC 6611
فصل گرفت
 eclipse season
سال گرفتی
 eclipse year
دوتایی گرفتی
 eclipsing binary/ eclipsing variable
سحابی مرغانه
 Egg Nebula
سحابی گسیلی
 emission nebula
سحابی اسکیمو
 Eskimo Nebula
سحابی اتاشاه‌تخته
 Eta Carinae Nebula
تندنواختر
 fast nova/ NA
سحابی رشته‌ای
 filamentary nebula
سحابی کهکشانی
 galactic nebula
سحابی پیراگاز
 gas-bounded nebula
سحابی گازی
 gaseous nebula
ابر مولکولی غول‌پیکر
 giant molecular cloud/ GMC
ستاره غول
 giant star
اختفای خراشان
 grazing occultation
سحابی گام
 Gum Nebula
ناحیه اچ‌یک
 H I region
ناحیه اچ‌دو
 H II region
قدر اچ
 H magnitude
طلوع مقارنه‌ای
 heliacal rising
غروب مقارنه‌ای
 heliacal setting
هلیم‌سوزی
 helium burning
درخش هلیم
 helium flash
سحابی پیچک
 Helix Nebula
نمودار هرتزشپرونگ ـ راسل
 Hertzsprung-Russell diagram
سحابی متغیر هیند
 Hind’s Variable Nebula/ NGC555
سحابی آدمک
 Homunculus Nebula
سحابی کله‌اسب
 Horsehead Nebula/ Barnard3
سحابی نعل اسب
 Horseshoe Nebula
سحابی ساعت‌شنی
 Hourglass Nebula
نمودار اچ‌آر
 HR diagram
سحابی متغیر هابل
 Hubble’s Variable Nebula/ NGC261
هیدروژن‌سوزی
 hydrogen burning
خط هیدروژن
 hydrogen line
ستاره برین‌غول
 hypergiant star
قدر آی
 I magnitude
دوتایی برهم‌کنشی
 interacting binary
گاز میان‌ستاره‌ای
 interstellar gas
قدر جی
 J magnitude
قدر کی
 K magnitude
سحابی سوراخ‌کلید
 Keyhole Nebula
سحابی کلاینمن ـ لو
 Kleinmann-Low Nebula/ KL Nebula
سحابی مرداب
 Lagoon Nebula/ M8/ NGC 6523
آلودگی نوری
 light pollution
قدر حدی
 limiting magnitude
سحابی دمبل کوچک
 Little Dumbbell Nebula/ Little Dumbbell/ M76/ NGC 650-1
سحابی شاه‌میگو
 Lobster Nebula
قدر در مقابله
 magnitude at opposition
نسبت قدر
 magnitude ratio
ابر مولکولی
 molecular cloud
ارتفاع نصب
 mounting height
پالایه سحابی
 nebula filter
خط سحابی
 nebular line
انتقال‌به‌سرخ سحابی
 nebular redshift
گذارهای سحابی
 nebular transitions
متغیر سحابی
 nebular variable
فهرست عمومی جدید
 New General Catalog/ NGC
سحابی نی ـ آلن
 Ney-Allen Nebula
سحابی آمریکای شمالی
 North America Nebula/ NGC 7000
نواختر
 nova/ N
سحابی امگا
 Omega Nebula/ Checkmark Nebula/ M17/ NGC 6618
ابرهای مولکولی جبار
 Orion Molecular Clouds
سحابی جبار
 Orion Nebula/ M42/ NGC976
متغیر جبار ی
 Orionvariable
سحابی جغد
 Owl Nebula/ NGC587
اکسیژن‌سوزی
 oxygen burning
گرفت جزئی
 partial eclipse
نورپردازی پاره‌شب
 part-night lighting
سحابی مرغ سقا
 Pelican Nebula
ماه‌گرفت نیم‌سایه‌ای
 penumbral eclipse
قدر فوتوالکتریکی
 photoelectric magnitude
قدر عکسی
 photographic magnitude
قدر چشم‌نگاشتی
 photovisual magnitude
سحابی پیپ
 Pipe Nebula
سحابی سیاره‌نما
 planetary nebula/ stellar-remnant nebula
ارتفاع تیر
 pole height
پس‌نواختر
 postnova
پیش‌نواختر
 prenova
سحابی اولیه
 primeval nebula
پیش‌سحابی سیاره‌نما
 protoplanetary nebula1
سحابی پیش‌سیاره
 protoplanetary nebula2
قدر کیو
 Q magnitude
قدر آر
 R magnitude
سحابی پیراتابش
 radiation-bounded nebula
قدر پرتوسنجشی
 radiometric magnitude
غول سرخ
 red giant
رابطه قدر ـ انتقال‌به‌سرخ
 redshift-magnitude relation
سحابی بازتابی
 reflection nebula
سحابی حلقه
 Ring Nebula/ M57/ NGC 6720
سحابی گل‌سرخ
 Rosette Nebula
سحابی زحل
 Saturn Nebula/ NGC 7009
دوتایی نیم‌جدا
 semidetached binary
پوسته‌سوزی
 shell burning
سیلیسیم‌سوزی
 silicon burning
آسمان‌تاب
 skyglow
کندنواختر
 slow nova/ NB
سحابی شمسی
 solar nebula
ستاره‌زایی
 star formation
آهنگ ستاره‌زایی
 star formation rate/ SFR
زیرکوتوله
 subdwarf
زیرغول
 subgiant
سحابی آفتابگردان
 Sunflower Nebula
دنباله‌دار خورشیدخراش
 sun-grazing comet/ sungrazer/ Kreutz sungrazer
ابرغول
 supergiant
ابرنواختر
 supernova
سحابی قو
 Swan Nebula
سحابی رتیل
 Tarantula Nebula
سحابی جام‌تاس
 Toby Jug Nebula/ IC220
قدر کلی
 total magnitude/ integrated magnitude
ماه‌گرفت نیم‌سایه‌ای کلی
 total penumbral eclipse
ذوزنقه
 Trapezium/ Theta Orionis
سحابی مثلث
 Triangulum Nebula/ M33
سحابی سه‌پاره
 Trifid Nebula/ NGC 6514/ M20
قدر یو
 U magnitude
ناحیه اچ‌دوی فرافشرده
 ultra-compact H  region/ UCH  region
نورپردازی بالاتاب
 uplighting/ up lighting / up-lighting
قدر وی
 V magnitude
سحابی متغیر
 variable nebula
سحابی پرده
 Veil Nebula
بس‌کندنواختر
 very slow nova/ NC
قدر مرئی
 visual magnitude
کوتوله سفید
 white dwarf/ degenerate dwarf
سحابی پرتوایکس
 X-ray nebula
نورا
 ZAMS
نوزاد رشته اصلی
 zero-age main sequence
فهرست منطقه‌البروجی
 Zodiacal Catalogue/ zodical catalogue/ ZC
غبار منطقه‌البروجی
 zodiacal dust
نور منطقه‌البروجی
 zodiacal light
لغات نجوم بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.