مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نظامی – بخش 2

در این قسمت  لغات نظامی بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات نظامی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نظامی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نظامی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات نظامی بخش 2
موشک سطح‌رو
sea-skimming missile/ sea skimmer
شمع
shore
شمع‌زنی
shoring
نوبت پرواز
Sortie/ number
اختلالگر دورایست
stand-off jammer
اختلال دورایست
stand-off jamming
موشک دورایست
stand-off missile
برد دورایست
stand-off range
اختلالگر روبشی
sweep jammer
اختلال روبشی
sweep jamming
توان اختلال روبشی
sweep jamming power
فهرست تعیین هدف
target nomination list
تعیین هدف
targeting
فرایند تعیین هدف
targeting process
متارکه جنگ
truce
پرنده هدایت‌پذیرازدور
unmanned aerial vehicle/ unattended aerial vehicle/ UAV
سلاح‌گزینی
weaponeering
دوار
winch
دوار لنگر
windlass
پدافند عامل
active defense
اصول پدافند عامل
active defense principles
هدایت عامل
active homing guidance/ active guidance
ممانعت هوایی
air interdiction
افسر رابط هوایی
air liaison officer
بافه بازدار هواپیما
aircraft arresting cable
قلاب بازدار هواپیما
aircraft arresting hook
بازداری هواپیما
aircraft arrestment
سکوی بارگیری
airdrop platform
اطلاعات فراگیر
all-source intelligence
کمین
ambush
تظاهربه‌تک آب‌خاکی
amphibious demonstration
عقب‌نشینی آب‌خاکی
amphibious withdrawal
پدافند منطقه‌ای
area defense
تک
attack
موضع تک
attack position
محور پیشروی
axis of advance
محور پیشروی گردان
battalion axis of advance
زیست‌رادار
bioradar
سیاه‌غش
black out
ریزبمب
bomblet
محور پیشروی تیپ
brigade axis of advance
بمباران منطقه‌ای
carpet bombing
مراقبت رزمی
combat surveillance
رادار مراقبت رزمی
combat surveillance radar
هدایت به‌فرمان
command guidance
روش هدایت به‌فرمان
command guidance method
فعالیت‌های روانی تحکیمی
consolidation psychological activities
عملیات روانی تحکیمی
consolidation psychological operations
سلاح متعارف
conventional weapon
سیاه‌غش خدمه
crew black out
سرخ‌غش خدمه
crew red out
اطلاعات حیاتی
critical intelligence
عملیات تأخیری
delaying operation
تک هماهنگ
deliberate attack/ coordinated attack
تظاهربه‌تک
demonstration
استقرار
deployment
نمودار استقرار
deployment diagram
طرح‌ریزی استقرار
deployment planning
دستور تهیه استقرار
deployment preparation order
مسیر توزیع
distribution pipeline
تک فریبنده
diversionary attack
محور پیشروی لشکر
division axis of advance
مهمات غیرهوشمند
dumb ammunition
مقاوم‌سازی الکترومغناطیسی
electromagnetic hardening
فروسرخ جلونگر
forward-looking infrared
بارریزی آزاد
free drop
رادار چابک‌بسامد
frequency agile radar
چابکی بسامد
frequency agility
پرش بسامد
frequency hopping
کلان‌راهبرد
grand strategy
بسامدهای حفاظت‌شده
guarded frequencies
فهرست بسامدهای حفاظت‌شده
guarded frequencies list
واگذاری
handover
بارریزی پرسرعت
high velocity drop
هواناو
hovercraft
توزیع شعاعی
hub and spoke distribution
تهدید ترکیبی
hybrid threat
آب‌سر
hydrofoil
ناوبری هذلولی
hyperbolic navigation
سامانه ناوبری هذلولی
hyperbolic navigation system
نفوذ
infiltration
بازداری اطلاعاتی
information denial
چیرگی اطلاعاتی
information dominance
جنگ چیرگی اطلاعاتی
information dominance warfare
برتری اطلاعاتی
information superiority
پیوست اطلاعاتی
intelligence annex
چرخه اطلاعات
intelligence cycle
امنیت چرخه اطلاعات
intelligence cycle security
جنگ اطلاعات‌پایه
intelligence-based warfare
ممانعت
interdiction
احتمال انهدام
kill probability
سلاح هدایت‌لیزری
laser guided weapon
جست‌وجوگر لیزری
laser seeker
افسر رابط
liaison officer
بمباران کمانی
loft bombing/ toss bombing
بارریزی کم‌سرعت
low velocity drop
تلاش اصلی
main effort
افزارگان
materiel
افزارآمایی
materiel readiness
هدایت میانی
midcourse guidance
اشغال نظامی
military occupation
عملیات نظامی غیرجنگی
military operation other than war
راهبرد نظامی
military strategy
پدافند متحرک
mobile defense
پاک‌سازی
mopping up
راهبرد ملی
national strategy
عملیات شبکه‌مدار
network-centric operations
جنگ شبکه‌مدار
network-centric warfare
سلاح‌های هسته‌ای، میکربی، شیمیایی
nuclear biological and chemical weapons
اشغال
occupation
سرزمین اشغالی
occupied territory
اطلاعات آشکار
open-source intelligence
اطلاعات عملیاتی
operational intelligence
سطح عملیاتی جنگ
operational level of war
رادار فراافق
over-the-horizon radar
پدافند غیرعامل
passive defense
اصول پدافند غیرعامل
passive defense principles
هدایت غیرعامل
passive homing guidance
بمباران الگومند
pattern bombing
اعمال صلح
peace enforcement
نیروهای اعمال صلح
peace enforcement forces
صلح‌بان
peace keeper
صلح‌بانی
peace keeping
نیروهای صلح‌بان
peace keeping forces
عملیات صلح‌بانی
peace keeping operations
موشک رخنه‌گر
penetrating missile
پدافند پیرامونی
perimeter defense
سرخ‌غش خلبان
pilot red out
پدافند نقطه‌ای
point defense
حفاظت
protection
فعالیت‌های روانی
psychological activities
عملیات روانی
psychological operations approach
جنگ روانی
psychological warfare
تعقیب
pursuit
سرخ‌غش
red out
تعویض در محل
relief in place
عقب‌روی
retirement
حرکت‌به‌عقب
retrograde movement
هدایت نیمه‌عامل
semi-active homing guidance/ semi-active guidance
موشک دوش‌پرتاب
shoulder-launched missile
رادار هوابرد پهلونگر
side-looking airborne radar
تک ایذایی
spoiling attack
تندگردی
steep turn
مزیت راهبردی
strategic advantage
تمرکز راهبردی
strategic concentration
برآورد راهبردی
strategic estimate
اطلاعات راهبردی
strategic intelligence
سطح راهبردی جنگ
strategic level of war
نقشه راهبردی
strategic map
مأموریت راهبردی
strategic mission
تحرک راهبردی
strategic mobility
دریابری راهبردی
strategic sealift
نیروهای دریابری راهبردی
strategic sealift forces
هواپیمای ترابری راهبردی
strategic transport aircraft
آسیب‌پذیری راهبردی
strategic vulnerability
اخطار راهبردی
strategic warning
مهمات فرعی
submunition
تسهیلات تکمیلی
supplementary facilities
شبیه‌ساز جنگ
synthetic theatre of war
بسامدهای ممنوع
taboo frequencies
هدف ناگهانی
target of opportunity
هدایت پایانی
terminal guidance
صحنه عملیات
theatre of operations
محیط راهبردی صحنه
theatre strategic environment
راهبرد صحنه
theatre strategy
بمب گرمافشاری
thermobaric bomb
سلاح گرمافشاری
thermobaric weapon
اژدر
Torpedo
اژدرافکن
torpedo launcher
عیب‌یاب
troubleshooter
عیب‌یابی
troubleshooting
نیروهای جنگ نامتعارف
unconventional warfare forces
جنگ نامتعارف
unconventional warfare/ UW
رزمگاه مجازی
virtual battlefield/ virtual battle space
سامانه سلاح
weapon system/ weapons system
منطقه آتش‌به‌اختیار
weapons free zone
سلاح‌های کشتارجمعی
weapons of mass destruction
عقب‌نشینی
withdrawal
عقب‌نشینی هوایی
withdrawal by air
حمله غیرعمدی
accidental attack
پدافند هوافضا
aerospace defense
هوابانی
air policing
نفربری هوایی
air trooping
عملیات هوابرد
airborne operation
ناو هواپیمابر
aircraft carrier/ CV
تغذیه هواگرد
aircraft replenishment
لباس ضدشتاب
anti-G suit/ pressure suit
انهدام قطعی
assured kill
فشرده‌ساز محوری
axial flow compressor
اطلاعات پایه
basic intelligence
نبردناو
battle ship
آوردنمایی
battlefield visualisation
عامل زیستی
biological agent
مهمات زیستی
biological ammunition
پدافند زیستی
biological defense
محیط عملیات زیستی
biological environment
عملیات زیستی
biological operation
تهدید زیستی
biological threat
جنگ زیستی
biological warfare
سلاح زیستی
biological weapon
ردیابی کامل
birth-to-death tracking
تبلیغات سیاه
black propaganda
هوای برچیده
bleed air
مقر بمب
bomb bay
بمب‌گیره
bomb rack
خط رهاسازی بمب
bomb release line
نقطه رهاسازی بمب
bomb release point
زاویه رهاسازی بمب
bombing angle
گام بمباران
bombing run
پناه‌کوب
bunker buster
ماهواره اصلی
capital satellite
وسیله حامل
carrier vehicle
تک تحریک‌آمیز
catalytic attack
درگیری‌بس
cease engagement
هدایت سماوی
celestial guidance
فرمان متمرکز
centralized control
فشرده‌ساز مرکزگریز
centrifugal flow compressor
گوار
CERT
رهاساز خاشه
chaff dispenser
عملیات پاک‌سازی
clearing operation
سامانه برخوردگریز
collision-avoidance system
نسبت فشردگی
compression ratio/ compressor pressure ratio
دمای ورودی فشرده‌ساز
compressor inlet temperature
ردیف فشرده‌ساز
compressor stage
گروه واکنش اضطراری رایانه‌ای
computer emergency response team
اختفا
concealment
وضعیت اضطراری
contingency
جنگ مهارشده
controlled war
گشت‌ناو
corvette
عملیات مین‌زدایی
countermine operation
عملیات ضدتحرک
countermobility operations
عملیات ضدتبلیغ
counterpropaganda operations
ضدخرابکاری
countersabotage
ضدشناساگریزی
counterstealth
پوشش
cover
عملیات پنهان
covert operation
اطلاعات جاری
current intelligence
رایاتک
cyber attack
رایارزمگاه
cyber battlefield
رایاپدافند
cyber defense
رایاجاسوسی
cyber espionage
رایاسرباز
cyber soldier
رایاتهدید
cyber threat
رایاجنگ
cyber warfare
رایاسلاح
cyber weapon
رایاسالاری
cyberocracy
فرمان نامتمرکز
decentralized control
هدف‌های ژرفانهفت
deeply buried targets
جان‌پناه
defilade
عامل برگ‌ریز
defoliating agent
ناوشکن
destroyer
رهاساز
dispenser
لغات نظامی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.