مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 19

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 19 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 19
اختریاخته
astrocyte
همایه شیمیایی
chemical synapse
مدار
circuit
پوست‌بردار
dermatome
پوست‌پار
dermatome/ dermatomic area
صفحه پوست‌ساز
dermatome/ cutis plate
همایه الکتریکی
electrical synapse/ ephapse/ detonator synapse
پتاپس تحریکی
EPSP
پتانسیل پس‌همایه‌ای تحریکی
excitatory postsynaptic potential
اختریاخته نازک‌رشته
fibrous astrocyte/ fibrillary astrocyte
صفحه کفی
floor plate/ ventral plate/ bodenplatte
پتانسیل پس‌همایه‌ای مهاری
inhibitory postsynaptic potential
پاسخ یون‌گرا
ionotropic response
پتاپس مهاری
IPSP
درشت‌پی‌بان
macroglia
پاسخ دگرگشت‌گرا
metabotropic response
ریزپی‌بان
microglia
غلاف میلین
myelin sheath
صفحه ماهیچه‌ساز
myotome/ myomere/ muscle plate
ماهیچه‌بر
myotome
ماهیچه‌پار
myotome
ماهیچه‌بری
myotomy
فعالیت عصبی
neural activity
مولکول عصب‌چسبان
neural cell adhesion molecule/ N-CAM
مدار عصبی
neural circuit
ستیغ عصبی
neural crest
چین عصبی
neural fold/ medullary fold
ناوک عصبی
neural groove/ medullary groove
صفحه عصبی
neural plate/ medullary plate
لوله عصبی
neural tube/ medullary tube/ cerebromedullary tube
پی‌شاخه
neurite
عصب‌شاخه
neurite
عصب‌تباهی
neurodegeneration
عصب‌پوشش
neuroepithelium/ neurepithelium
عصب‌پوشش
neuroepithelium/ neurepithelium/ sense epithelium/ sensory epithelium
بافه عصبی
neurofibrile
نخینه عصبی
neurofilament
عصب‌زایی
neurogenesis
علم اعصاب
neuroscience/ neural science
علوم اعصاب
neurosciences/ neural sciences
عصب‌میانجی
neurotransmitter
توده عصبی
nucleus
یاخته کم‌شاخه
oligodendrocyte
پی‌بان کم‌شاخه
oligodendroglia
عصب حسی اولیه
primary sensory neuron
گره آغازین
primitive knot/ primitive node/ Hensen’s knot
گوده آغازین
primitive pit
شیار آغازین
primitive streak
اختریاخته درشت‌رشته
protoplasmic astrocyte
میدان پیام‌گیر
receptive field
قوس بازتاب
reflex arc
رسانش جهشی
saltatory conduction
استخوان‌پار
sclerotome
صفحه استخوان‌ساز
sclerotome
عصب حسی ثانویه
secondary sensory neuron
عصب حسی
sensory neuron
گیرنده حسی
sensory receptor
تن‌پار
somite/ mesoblastic segment/ mesodermic segment/ primitive segment/ primordial segment/ protovertebral segment
پتانسیل برانگیخته شنوایی
audiotory evoked potential/ AEP
تطابق دوچشمی
binocular accommodation
پتانسیل برانگیخته شنوایی تنه مغز
brainstem audiotory evoked potential/ BAEP
تنه مغز
brainstem/ brain stem
دم‌اسب
cauda equina
گیرنده شیمیایی
chemoreceptor/ chemoceptor
چلیپا
chiasm/ chiasma
چلیپایی
chiasmatic/ chiasmic/ chiasmal
ماهیچه‌لرزه انقباضی
contraction fasciculation
دردگیرنده پوستی
cutanous nociceptor
ضربدری
decussate
ضربدر
decussation/ decussatio
تارلرزه‌بر
defibrilator
مغز پساپیشین
diencephalon/ interbrain/ betweenbrain
الکترومغزنگاره
electroencephalogram/ EEG
الکترومغزنگار
electroencephalograph
الکترومغزنگاری
electroencephalography
الکترومغزنما
electroencephaloscope
الکتروماهیچه‌نگاره
electromyogram
الکتروماهیچه‌نگار
electromyograph
الکتروماهیچه‌نگاری
electromyography/ EMG
پتانسیل صفحه پایانی
end plate potential
الکتروقلب‌نگاره سرخ‌نایی
esophageal electrocardiogram
پتانسیل رخدادی
event-related potential
پتانسیل برانگیخته قشری
evoked cortical potential/ cortical evoked potential
پتانسیل برانگیخته
evoked potential/ EP
تطابق اضافی
excessive accommodation
ماهیچه‌لرزه
fasciculation
پتانسیل ماهیچه‌لرزه
fasciculation potential
تارلرزه
fibrillation
پتانسیل تارلرزه
fibrillation potential
پتانسیل مولد
generator potential/ receptor potential
گیرنده مکانیکی آستانه‌بالا
high-threshold mechanoreceptor
الکتروقلب‌نگاره درون‌قلبی
intracardiac electrocardiogram
مازه‌مکش
lumbar puncture/ spinal puncture/ thecal puncture/ rachiocentesis/ spinal tap
دردگیرنده مکانیکی
mechanical nociceptor
گیرنده مکانیکی
mechanoreceptor
حسی ـ مکانیکی
mechanosensory
شامه‌برونی
meningocele
شامه ـ نخاع‌برونی
meningomyelocele
میان‌مغز
mesencephalon/ midbrain/ midbrain vesicle
میان‌مغزبری
mesencephalotomy
مغز پیشاپسین
metencephalon/ afterbrain
نخاعی ـ مغزپیشاپسینی
metencephalospinal
پتانسیل واحد حرکتی
motor unit potential/ MUP/ motor unit action potential/ MUAP
نخاعی ـ مغزپسینی
myelencephalospinal
نخاع‌برونی
myelocele
پس‌پتانسیل منفی
negative afterpotential
تطابق عصبی
nerve accommodation/ accommodation
پیترازه
neuromodulator
دردادراک
nociception/ nociperception/ pain sense/ algesia/ algesthesia
دردگیرنده
nociceptor
دردحفاظ
nocifensor
درداثر
noci-influence
پتانسیل پیش‌آهنگ
pacemaker potential
دردگیرنده چندمحرکی
polymodal nociceptor/ C-fiber nociceptor
پس‌پتانسیل مثبت
positive afterpotential
ناوک آغازین
primitive groove
پیشامغز
prosencephalon/ forebrain/ forebrain vesicle
تطابق نسبی
relative accommodation
پس‌مغز
rhombencephalon/ hindbrain/ hindbrain vesicle
پتانسیل حاشیه‌ای
satellite potential
پتانسیل حسی
sensory potential/ sensory nerve action potential/ SNAP/ compound sensory nerve action otential
ترارسانی حسی
sensory transduction
تن‌آسیب
somatopathy
تن‌پرده
somatopleure
پتانسیل برانگیخته حسیپیکری
somatosensory evoked potential/ SEP
مهره‌شکاف پیشین
spina bifida anterior
مهره‌شکاف کیسه‌ای
spina bifida cystica
مهره‌شکاف آشکار
spina bifida manifesta/ spina bifida aperta
مهره‌شکاف پنهان
spina bifida occulta
مهره‌شکاف پسین
spina bifida posterior
مهره‌شکاف
spina bifida/ hydrocele spinalis/ cleft spine
تطابق فروهنجار
subnormal accommodation
شیار کناری
sulcus limitans
شیار کناری بطن‌های مغز
sulcus limitans ventriculorum cerebri
نخاع‌گشادگی
syringomyelia/ cavitary myelitis/ hydrosyringomyelia/ Morvan’s syndrome/ myelosyringosis/ syringomyelic syndrome/ syringomyelus
تکوین مغز پیشین
telencephalisation/ telencephalization
مغز پیشین
telencephalon/ endbrain
پتانسیل برانگیخته بینایی
visual evoked potential/ VEP/ visual evoked cortical potential
ترارسانی بینایی
visual transduction
تودغده
adenoma
تودغده فوق‌کلیوی
adenoma of the adrenal cortex/ adrenocortical adenoma
پی‌کم‌بینی الکلی
alcoholic amblyopia
پی‌کوری
amaurosis
پی‌کوری گذرا
amaurosis fugax
پی‌کور
amaurotic
تنبلی چشم
amblyopia
پی‌کم‌بینی بیش‌کم‌کاری
amblyopia ex anopsia
سه‌رنگ‌بینی بی‌هنجار
anomalous trichromatic vision
نابویا
anosmatic/ anosmic
نابویایی غذایی
anosmia gustatoria
نابویایی تنفسی
anosmia respiratoria
نابویایی
anosmia/ anosphresia/ olfactory anesthesia
تودغده یاخته پایه
basal cell adenoma
تودغده زردابراه
bile duct adenoma
دید دوچشمی
binocular vision
تودغده نایژه‌ای
bronchial adenoma
دژبویایی
cacosmia
پی‌کوری چشم‌گربه‌ای
cat’s eye amaurosis
پی‌کوری مرکزی
central amaurosis/ amaurosis centralis/ cerebral amaurosis
مهره‌ورزی
chiropractic
مهره‌ورز
chiropractor
دید رنگی
chromatic vision/ colour vision
پی‌کم‌بینی رنگی
colour amblyopia
پی‌کوری مادرزاد
congenital amaurosis/ amaurosis congenital/ amaurosis congenita of Leber
دوبینی متقاطع
crossed diplopia
نزدیک‌بینی انحنایی
curvature myopia
دید روز
day vision/ photopic vision
سبزبی‌هنجاری
Deuteranomaly
پی‌کوری دیابتی
diabetic amaurosis
دوبینی مستقیم
direct diplopia/ uncrossed diplopia
تودغده درون‌ریزـ فعال
endocrine-active adenoma/ hyperfunctional adenoma/ hyperfunctioning adenoma
تودغده درون‌ریزـ غیرفعال
endocrine-inactive adenoma/ nonfunctional adenoma/ nonfunctioning adenoma/ nonsecreting adenoma/ nonsecretory adenoma
تودغده انبانکی
follicular adenoma
تودغده معدی
gastric adenoma
تودغده قندپروتئینی
glycoprotein adenoma/ glycoprotein hormone adenoma
تودغده گندگرا
gonadotrope adenoma/ gonadotroph adenoma/ gonadotroph cell adenoma
تودغده رشدزا
growth hormone-secreting adenoma/ somatotrope adenoma/ somatotroph adenoma/ eosinophilic adenoma
هاله‌بینی
halo vision
تودغده کبدی
hepatocellular adenoma/ liver cell adenoma
دوبینی نامتقارن
heteronymous diplopia
دوبینی متقارن
homonymous diplopia
دوبینی افقی
horizontal diplopia
نزدیک‌بینی نمایه‌ای
index myopia
پی‌کوری مسمومیتی
intoxication amaurosis/ toxic amaurosis/ toxic amblyopia
کم‌بینی
low vision
تودغده درشت‌انبانکی
macrofollicular adenoma/ colloid adenoma
نزدیک‌بینی بدخیم
malignant myopia/ pernicious myopia
تودغده ریزانبانکی
microfollicular adenoma/ fetal adenoma
تودغده تن‌وشیرگرا
mixed somatotroph-lactotroph adenoma/ mammosomatotroph adenoma
تودغده مختلط
mixed-cell adenoma
دوبینی تک‌چشمی
monocular diplopia
تودغده تک‌ریختی
monomorphic adenoma
تودغده مامک
nipple adenoma/ papillary adenoma
پی‌کم‌بینی تغذیه‌ای
nutritional amblyopia/ deficiency amblyopia
نوسان‌بینی
oscillating vision/ oscillopsia
دید محیطی
peripheral vision/ indirect vision
دوبینی طبیعی
physiological diplopia/ stereoscopic diplopia
نابویایی ترجیحی
preferential anosmia
نزدیک‌بینی اولیه
primary myopia
نزدیک‌بینی پیش‌رونده
progressive myopia
سرخ‌بی‌هنجاری
protanomaly
پی‌کوری بازتابی
reflex amaurosis
پی‌کم‌بینی بازتابی
reflex amblyopia
دید استوانه‌یاخته
rod vision
پی‌کوری گوارشی
saburral amaurosis
نزدیک‌بینی ساده
simple myopia
دید سه‌بعدی
solid vision/ stereoscopic vision
پی‌کم‌بینی لوچی
strabismic amblyopia
مهره‌ورزی بنیادی
straight chiropractic
پی‌کم‌بینی دخانی
tobacco amblyopia
پی‌کم‌بینی مسمومیتی
toxic amblyopia
پی‌کم‌بینی ضربه‌ای
traumatic amblyopia
سه‌بینی
triplopia/ triple vision
آبی‌بی‌هنجاری
tritanomaly
پی‌کوری اوره‌ای
uremic amaurosis
پی‌کم‌بینی اوره‌ای
uremic amblyopia
دوبینی عمودی
vertical diplopia
زردبینی
xanthopsia/ yellow vision
پوش‌چنگار انگوره‌ای
acinar carcinoma/ acinic cell carcinoma/ acinous carcinoma/ acinar adenocarcinoma/ acinic cell adenocarcinoma/ acinous adenocarcinoma/ acinar cell tumor/ acinic cell tumor
غده‌پوش‌چنگار
adenocarcinoma
پوش‌چنگار تودغده‌ای کیسه‌ای
adenoid cystic carcinoma/ adenocystic carcinoma
پوش‌چنگار سنگفرشی ـ غده‌ای
adenosquamous carcinoma/ adenoid squamous cell carcinoma/ adenoacanthoma
پوش‌چنگار سنگفرشی ـ غده‌ای
adenosquamous carcinoma
پوش‌چنگار ضمائمی
adnexal carcinoma
پوش‌چنگار آلدسترون‌ساز
aldosterone-producing carcinoma/ aldosterone-secreting carcinoma
پوش‌چنگار یاخته‌های پایه حبابچه‌ای
alveolar basal cell carcinoma/ cystic basal cell carcinoma
تارتود تنده‌مینایی
ameloblastic fibroma
پوش‌چنگار فنجانی
ampullary carcinoma
پوش‌چنگار وارویشی تیروئید
anaplastic carcinoma of thyroid gland/ undifferentiated carcinoma of thyroid gland/ anaplastic thyroid carcinoma
تنده‌رگ
angioblast/ vasoformative cell/ vasofactive
شامه‌تود تنده‌رگی
angioblastic meningioma/ angioblastoma
رگ‌تارتود
angiofibroma
رگ‌تود
angioma/ endothelioma angiomatosum/ vascular tumor
رگ‌تودی
angiomatous
رگ‌گوشت‌چنگار
angiosarcoma
نارویش مادرزاد پوست
aplasia cutis congenita/ epitheliogenesis imperfecta
سخت‌رگی
atheromatosis
پوش‌چنگار یاخته‌های پایه
basal cell carcinoma
پوش‌چنگار پایه‌واره
basaloid carcinoma
پوش‌چنگار سنگفرشی ـ پایه‌ای
basosquamous cell carcinoma
تندینه
blastema
تنده‌یاخته
blastocyte
تنده‌یاخته‌تود
blastocytoma
تنده‌تود
blastoma
پوش‌چنگار نایژکی ـ حبابچه‌ای
bronchioalveolar carcinoma/ alveolar carcinoma/ alveolar cell carcinoma/ alveolar adenocarcinoma
غده‌پوش‌چنگار نایژک‌زاد
bronchogenic adenocarcinoma
لغات پزشکی بخش 19
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.