مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 45

لغات کشاورزی بخش 45 – آبخیزداری – ایران ترجمه

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 45 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 45 – آبخیزداری – ایران ترجمه

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 45
Shaft spillway
سرریز لاله ای- سرریز نیلوفری
Shallow Water Wave
امواج آب های کم عمق
Shallow Gully
آبکند کم عمق
Shallow Water
آب کم عمق
Shallow water equation
معادله آب کم عمق
Shamal
شمال
Shamal wind
باد شمال
Shank
ساقه اتصال، رابط ساحل
Sharp
تند، تیز، دقیق
Sharp crest
لبه تیز، تاج لبه تیز
Sharp crest weir
سرریز لبه تیز
Sharp crest weir with contraction
سرریز لبه تیز با فشردگی جانبی
Sharp crested rectangular weirs
سرریز لبه پهن مستطیلی
Sharp crested weir
سرریز لبه تیز
Sharp crested weirs with contraction
سرریز لبه تیز مستطیلی با فشردگی جانبی
Shear strength
مقاومت برشی
Shear Stress
تنش برشی
Shear Vane Test
آزمایش پرده برشی
Shear Velocity
سرعت برشی
Sheet
ورقه، صفحه
Sheet Erosion
فرسایش صفحه ای، فرسایش ورقه ای
Sheet Flood
سیل پهناور
Sheet flow
جریان ورقه ای، جریان صفحه ای
Sheet lightning
آذرخش برگه ای
Sheet Movement
حرکت صفحه ای
Sheet Pile
سپر فلزی
Sheet piling
سپر کوبی، روشی برای احداث سد زیر زمینی، شمع کوبی صفحه ای
Shelby tube
لوله شلبی، لوله ای برای نمونه برداری از خاک
Shell
پوسته
Shelter Belt
بادشکن(کمربند حفاظتی)
Shift of origin
انتقال از مبدا
Shifting Bed
بستر ناپایدار، بستر متحرک
Shifting Control
جابجایی مقطع کنترلی
Shifting Sand
ماسه روان، ماسه های متحرک
Shingle
قلوه سنگ های کنار دریا
Shoal
جزیره نما، آستانه رسوب گذاری
Shock
ضربه، شوک-نوسان
Shock diffractor
بلوکهای منحرف کننده جریان- دیفراکتور
Shock number
عدد موج – عدد ضربه
Shock waves
امواج نوسانی
Shower
رگبارش
Shooting Flow
جریان شدید
Shore
ساحل
Shore  Drift
مواد ساحلی جابجائی
Shore  Erosion
فرسایش ساحلی
Shore instability
ناپایداری ساحل
Shore Line
خط ساحل
Shore Terrace
تراس ساحلی
Short range forecast
پیش بینی کوتاه مدت
Shower
رگبار، باریدن بصورت رگباری
Shrinkage
انقباض
Shutter
دریچه متحرک
Shutter Weir
سرریز متحرک شیب دار
Siberian high
پرفشار  سیبری
Side channel
کانال جانبی
Side channel overflow
سرریز جانبی
Side Slope
شیب جانبی، شیب کرانه ای
Side Spillway
سرریز كناری
Side Wall
دیواره کناری
Side-Channel Spillway
سرریز جانبی
Side-Flow Weir
سرریز با جریان جانبی
Sieve
الک و غربال
Sieve Diameter
قطر غربال، قطر الک
Sill
آستانه، آب پایه، سکو
Silt
سیلت
Silt
لای
Silt Factor
ضریب لای (در فرمول لسی)، ضریب بار
Silt Sampler
نمونه بردار لای
Silt Source Area
محدوده منبع لای
Silting
ته نشینی، پر شدن، رسوبگذاری
Silting Reservoir
مخزن ته نشینی
Siltstone
سنگ سیلتی، سیلت استون
Silver iodide
یدید نقره
Similitude
تشابه
Simoon
باد سام
Simple Dune
تپه های ماسه ای ساده
Simpson rule
قاعده سیمپسون
Simulator
شبیه ساز
Sink
چاه، گودی
Sink hole
فروچاله
Sinuous Flow
جریان سینوسی
Sinuosity
ضریب سینوسی ، ضریب خمیدگی
Siphon
سیفون
Siphon barometer
فشار سنج سیفونی
Siphon spillway
سرریز سیفونی
Spiked sample
نمونه از پیش تعیین شده، نمونه مشخص شده
Sirocco
سیروکو
Site
ساختگاه
Site Selection
انتخاب محل
Skeletons Line
خطوط اسكلتی
Skimming flow
جریان پیوسته
Skimming Weir
سرریز سطحی
Skin Friction
اصطکاک سطحی
Skin plate
بدنه دریچه
Slack
آسمان
Sleet
آب ساکن
Slickens
برف و باران
Slide
لایه براق
Slide Bed Plane
لغزش
Slide Boundary
مرز لغزش
Slide gate
دریچه کشویی
Slide Leading Edge
پاشنه لغزش
Sliding-Panel Weir
سرریز متحرک
Slop Map Script
اسكریپت نقشه شیب
Slope
شیب، میل
Slope – Area Discharge Measurement
اندازه گیری آبدهی با روش شیب، سطح مقطع
Slope area method
روش شیب سطح
Slope Aspect – Slope Exposition
جهت شیب
Slope Conformation
ترکیب شیب، شکل شیب
Slope Gage
سنجه شیب آب
Slope Map Script
اسكریپت نقشه شیب
Slope of a front
شیب جبهه
Slope of an isobaric surface
شیب سطح همفشار
Slope Wash
شسته شدن بر اثر شیب
Sloping hydraulic jump
پرش هیدرولیکی شیبدار
Sloping type flip bucket
جام پرتابی با پایه های باریک شده
Sloping Wave
امواج متمایل
Slot
شیار
Slotted bucket stilling basin
حوضچه آرامش جامی شیاردار
Slough
خور کوچک
Sloughing
لغزش خاک
Sludge
لجن
Slug test
آزمایش اسلاگ
تند آبراه
Sluice Flow
تند جریان
Sluice Gate
دریچه کشویی
Sluice Ground
زمین شسته شده
Sluice Way
مجرای شارژ
Sluicing
تخلیه رسوب، رسوب شویی، رسوب زدایی
Slumping
لیز خوردگی چرخشی
Slurry
گل روان
Slurry wall
دیواره گلی، دیواری برای سد کردن آب زیر زمینی
Slush
برفاب
Smaze
غبار دود مه، غبار شبیه به مه شدید
Smog
مه، دود
Smoke
دود
افق دود
Smoke particles
ذرات دود
Smooth curve
منحنی هموار
Snagging
مانع برداری
Snow
برف
Snow avalanche
برف بهمن
Snow blindness
برف کوری
Snow Course
برف خط، برف راه
Snow Cover
پوشش برفی
Snow crystal
بلور برف
Snow Density
چگالی برف
Snow Drift
برف باد آورده، برفرانه
Snow Field
برف پهنه، پهنه برف
Snow flake
پره برف، برف کوری
Snow grains
برفدانه، دانه های برف
Snow Limit
خط برف
Snow line
خط برف، برف مرز
Snow Mantle
برف پشته
قارچ برفی، برف قارچ
Snow Melt
ذوب برف
Snow pellet
گویچه برف
Snow Residual
برف باقی مانده
Snow Sample
نمونه برف
Snow Sampler
نمونه بردار برف
Snow Scale
مقیاس برف
Snow shower
رگبار برف
Snow Stake
خط کش برف
Snow Storage
برف چال
Snow storm
توفان برف
Snow Storage
برف چال
Snow storm
توفان برف
Snow Survey
برف سنجی
Snow Tremor
نشست برف
Snowbin / Snow-bin
جا برفی
Snowboard
تخته برف
Snowdrift
برف يخرفتي
Snowfall
برف بارش
Snowfield
پهنه برفي
Snow-gauge
برف سنج
Sod
پوشش چمنی
Sod Effect
تاثیر پوشش چمنی
Sod pavement
پوشش چمنی
Soda water
آب قليائي
Sodication
سدیمی شدن
Soft rime
يخريزه نرم
Soft Water
آب سبک
Soil
خاکدانه های خاک
Soil Absorption Test
آزمایش جذب خاک
Soil Aggregation
خاکدانه های خاک
Soil Aggregation Index
شاخص خاکدانه ای
Soil Amelioration
اصلاح خاک
Soil Amendment
اصلاح کننده خاک
Soil Association
خاک توام
Soil Auger
مته خاک شناسی، سوند خاک
Soil Bulk Density
وزن مخصوص ظاهری خاک
Soil Characteristics
خصوصیات خاک
Soil Chemistry
شیمی خاک
Soil Classification
طبقه بندی خاک
Soil Colloids
کلوئید های خاک
Soil Color
رنگ خاک
Soil Compaction
تراكم خاك
Soil Complex
خاک مرکب، کمپلکس خاک
Soil Compressibility
تراکم پذیری
Soil Conditioner
مواد اصلاحی خاک
Soil conservation
حفاظت خاک
Soil Consistency
استحکام و ثبات خاک
Soil Consociation
همسان خاک، خاک یکنواخت
Soil Cover
پوشش خاک
Soil Creep
خزش خاک
Soil Crusting
ایجاد سله سطحی
Soil Degradation
پسرفت خاک، تخریب خاک
Soil Erodibility
فرسایش پذیری خاک
Soil Erodibility Factor(K)
عامل فرسایش پذیری
Soil Erodibility Test
آزمایش فرسایش پذیری خاک
Soil Erosion
فرسایش خاک
Soil Extract
عصاره خاک
Soil Fertility
حاصلخیزی خاک
Soil Fumigation
ضد عفونی کردن خاک
Soil gas
گاز خاک
Soil Genesis
تشکیل و تحول خاک
Soil Geography
جغرافی خاک
Soil Horizon
افق خاک
Soil Interpretation
تفسیر خاک
Soil Loss
هدررفت خاک
Soil Loss Test
آزمایش هدر رفت خاک
Soil Loss Tolerance
فرسایش قابل تحمل
Soil Management
مدیریت خاک
Soil Map
نقشه خاک
Soil Mapping Unit
واحد نمایش نقشه خاک
Soil Mechanics
مکانیک خاک
Soil Mechanics and Engineering
مکانیک خاک و مهندسی
Soil Micromorphology
ریز شکل شناسی خاک
Soil Mineralogy
کانی شناسی خاک
Soil Moisture
رطوبت خاک
Soil moisture deficit
کمبود رطوبتي خاک
Soil moisture tension
کشش رطوبتي خاک
Soil Physics
فیزیک خاک
Soil Piping
رگاب، تونلی شدن خاک
Soil Porosity
تخلخل خاک
Soil Priming
رطوبت اشباع خاک
Soil Reaction
واکنش خاک
Soil Saturation
اشباع خاک
Soil Sealing
اندوده بستن، سله نرم
Soil Separates
اجزای بافت خاک
Soil Series
مجموعه خاک
Soil Stabilizer
تثبیت کننده خاک
Soil Structure
ساختمان خاک
Soil Structure Class
گروه ساختمانی خاک
Soil Structure Grade
درجه تشخیص ساختمان خاک
Soil Structure Types
انواع ساختمان خاک
Soil Surface Roughness
زبری سطح خاک
Soil Surface Sealing
اندوده سطح خاک
Soil Survey
مطالعه خاک شناسی
Soil Tank
لایسیمتر، مخزن خاک
Soil Texture
بافت خاک
Soil thermometer
دماسنج خاک
Soil Type
تیپ خاک
Soil water
آب خاک
Soil water suction
مکش آب خاک
Soil Water Table
سطح ایستابی خاک
Solifluction
خاکسره
Soil-Saving Dam
سد نگهداری خاک
Soil-Water Percentage
درصد آب خاک
Solar atmospheric tide
مد خورشيدي
Solar constant
ثابت خورشيدي
Solar cycle
چرخه خورشيدي
Solar radiation
تابش خورشيدي
Solar wind
باد خورشيدي
Solid pipe
لوله توپر
Solid stem auger
مته توپر (آب زير زميني)
Solidification
انجماد
Solitary Wave
موج تنها، موج منفرد
solstice
انقلاب
Solstices
انقلابين
Solute
حل شونده
Solution
انحلال
Solution Opening
منافذ انحلالی
Sonde
اسباب اندازه گيري جو بالا
Sonic velocity
سرعت صوت
Sorption
جذب، جذب سطحي
Sort
مرتب کردن، جور کردن
Sorting
درجه بندی و یا منظم شدن
Sounding Rod
میله عمق یاب
Sounding Wire
سیم عمق یاب
Source
منشاء، مبدا، منبع
Source control
کنترل منبع
South equatorial current
جريان استوائي جنوب
South oscillation (SO)
نوسان جنوبي
South wester / southwest
باد جنوب غربي
Southern oscillation index (SOI)
شاخص اندازه گيري نوسانات جنوبي
Space meteorology
هواشناسي فضائي
Spatial impulse wave
موج نوسانی مکانی
Spatially varied flow with decreasing discharge
جريان گسسته با کاهش شدت جريان
Spatially varied flow with increasing discharge
جريان گسسته با افزايش شدت جريان
Specific capacity
ظرفيت ويژه
Specific Discharge
آبدهی ویژه
Specific energy
انرژي ويژه
Specific Gravity
وزن مخصوص نسبی
Specific heat
گرماي ويژه
Specific humidity
رطوبت ويژه
Specific Level
تراز ویژه
Specific retention
نگهداشت ويژه
Specific Retention
نگهداشت ویژه، گنجایش نگهداری
Specific Yield
آبدهی ویژه
Spectral numerical analysis
تحليل عددي طيفي
Spectral numerical prediction
پيش بيني عددي طيفي
Speed
تندی
Spiked sample
نمونه اسپايک، نمونه مشخص
Spill
سرریز کردن
Spillway
سرریز تخلیه، تخلیه کننده
Spillway Channel
آبراهه سرریزی
Spillway or Weir
سرريز
Spiral flow
جريان چرخشی
Spiral rain band
نوار باران مارپيچي
Spit
دماغه
Splash
پاشمان
Splash Erosion
فرسایش پاشمانی
Split sample
نمونه دو نيم شده
split spoon
اسپيليت اسپون
Splitter
شکافنده جريان- جداکننده جريان
Spoil
مازاد اضافی، مواد لایروبی شده
Spoil Bank
خاکریز کناره
Spouting Velocity
سرعت خروجی
Spray
اسپري، افشان
Spray flow
جريان پودر شده
Spreader
پخش کننده، توزیع کننده
Spreader Board
تخته توزیع کننده
Spring
چشمه، بهار
Spring Water
آب چشمه
Sprinkler
آبپاش، آبياري قطره اي
Spudding
چاله زني
Spur Dike
آبکش
Spur Terrace
تختان آبکش، تراس برجسته
Squall
توفان شديد
Squall front
جبهه تندوز
Squall line stability
پايداري خط تندوز
Stability
پايداري
Stabilized Channel
آبراهه پایدار
Stable
پايدار، پايا
Stable air mass
توده هواي پايدار
Stable slope method
روش شيب پايدار
Stable Stream
رودخانه پایدار
Staff Gage
اشل
Staff gauge
اشل دستي
Stage
اشل، تراز، طبقه، اشکوب
Stage discharge relation
منحني سنجه آب
Stage hydrograph
هيدروگراف تراز رودخانه
Stage Of River
میانگین تراز سطح آب
Stage-Discharge Relation
منحنی بده-اشل، سنجه دبی-اشل
Stagnation Pressure
فشار دینامیکی
Stalactite
استالاکتيت
Stalagmite
استالاگميت
Standard  deviation
انحراف معيار
Standard atmosphere
جو استاندارد، اتمسفر معيار
Standard crest
تاج استاندارد
Standard Error
خطای استاندارد، اشتباه معیار
Standard Fall Velocity
سرعت حد استاندارد
Standard isobaric surface
سطح همفشار معيار
Standard Pan
تشک تبخیر استاندارد
Standardized precipitation index (SPI)
شاخص استاندارد بارش
Standing cloud
ابر ايستاده
Standing wave
موج ايستا
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 45

لغات کشاورزی بخش 45 – آبخیزداری – ایران ترجمه

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.