مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 9

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 9 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 9
Stream flow / stream-flow / streamflow
جریان رودخانه
regulated streamflow
جریان تنظیم شده رودخانه
understory vegetation
پوشش گیاهی زیردرختی
water yield
آبدهی
Interception
باران ربایی، برگاب، ربایش
 rainfall interception
باران ربایی
Interception loss
اتلاف تاجی، باران ربایی
canopy interception
ربایش تاج
Canopy Interception loss
هدررفت ربایشی تاج
Stem flow / stem-flow / stemflow
ساقاب
throughfall
تاج بارش، میان بارش
natural stand
توده طبیعی
oriental Beech
راش شرقی
Sprinkler Irrigation
آبیاری بارانی
provenance variation
گوناگونی خاستگاه
Recharge
تغذیه
riverine
رودخانه ای
reclaimed wastewater
آب هرز احیا شده
water balance
توازن آب، بیلان آب
forest canopy
سطح تاج پوشش جنگل
P. radiata
کاج رادیاتا
scrub
بیشه زار
Woodland
درخت زار
Biome
 زیست‌بوم
Ecozone
 قلمرو زیست‌جغرافیایی
Palearctic
 دیرین‌شمالگانی
Neotropic
 نوگرمسیری
Australasia
 استرال‌آسیایی
Antarctic
 جنوبگانی
Nearctic
 نوشمالگانی
Indomalaya
 هندومالایی
Endolith
 درون‌سنگی
Riparian
 رودکناری
Mangrove
 حرا
Kelp forest
 جنگل کتانجک
Tropical and subtropical dry broadleaf forests
 جنگل خشک گرمسیری
Temperate coniferous forest
 جنگل معتدل سوزنی‌برگان
Mountain grasslands and shrublands
 علف‌زارها و بوته‌زارهای کوهستانی
Intertidal zone
 ناحیه میان‌کشندی
Wetland
 تالاب
Deserts and xeric shrublands
 بیابان‌ها و بیشه‌زارهای کم‌آب
Benthic
 دریابنی
Pelagic zone
 لجه
Littoral zone
 ناحیه کرانه‌ای
Neritic zone
 ناحیه پایابی
Temperate broadleaf and mixed forest
 جنگل‌های پهن‌برگ و مخلوط معتدله
Hydrothermal vents
 دریچه‌های گرمابی
Cold seep
 آب‌خیز سرد
Temperate grasslands, savannas, and shrublands
 علفزارها، ساوانا و درختچه‌زارهای معتدله
Mediterranean forests, woodlands, and scrub
 جنگل‌ها، درختزارها و بیشه‌زارهای مدیترانه‌ای
Flooded grasslands and savannas
 علفزارهای آب‌گرفته و ساواناها
Dune
تپه شنی
trampling and compaction
لگد مالی (زمین) و متراکم شدگی یا فشردگی (بواسطه مثلا چرای احشام)
Fodder
علوفه
secondary succession
توالی دومین
E. globulus / Eucalyptus globulus
اکالیپتوس نیلی
Quercus
بلوط
Populus spp
صنوبر
Bottomland
زمین پست، زمین سطح پایین
edge habitat
زیستگاه حاشیه ای
Glade
فضای باز میان جنگل / خیابان / کوچه، جنگل، درختستان
open ride
رهوار باز
Firebreak / fire-break / fire break
حریق شکن
Coppicing
جست زایی، جست آوری
Pollarding
سرزنی
Seed bank / seed-bank / seedbank
بانک بذر
no-tillage
بی خاک ورزی
fire dam / fire-dam / firedam
آتش بند
Macrofauna
کلان زیاگان
                        Microfauna
خرد زیاگان
Meiofauna
میان زیاگان
shade out weed
ایجاد سایه جهت حذف علف های هرز
Acacia auriculiformis
آکاکیا آریکالیفرمیس
Paraserianthes falcataria
پاراسریانتس فالکاتاریا
Alnus spp
توسکا
Betula
توس
Salix
بید
Microflora
ریزگیاگان
E. camaldulensis / Eucalyptus camaldulensis
اکالیپتوس کامالدول
P. caribaea
کاج کارائیب
E. grandis / Eucalyptus grandis
اکالیپتوس گراندیس
protection forestry
جنگلداری حفاظتی
afforestation
جنگل‌سازی
all-aged forest
جنگل همه‌سنی
artificial forest
جنگل مصنوعی
basal area
سطح برابر سینه
blank
بازه
canopy
تاج‌پوش
cleaning
پاک‌سازی
clearing
روشنه
climax forest
جنگل کامل
coppice forest/coppice
جنگل جست‌زاد
coppice shoot
جست
coppice with standards
جنگل دانه و کنده‌زاد
deforestation
جنگل‌زدایی
diameter at breast height/diameter breast height
قطر برابر سینه
even-aged forest
جنگل همسال
forest
جنگل
forest decline
جنگل‌میری
forest fire
حریق جنگل
forest floor
فرش جنگل
forest guard
جنگلبان
forest influences
تأثیرات جنگل
forest inventory
آماربرداری جنگل
forest land
عرصه جنگلی
forest limit
مرز جنگل
forest management
مدیریت جنگل
forest policy
سیاست جنگل
forest protection
حمایت جنگل
forest ranger/ranger
جنگل‌دار
forest reserve
ذخیره‌گاه جنگلی
forest stand/stand
توده جنگلی
forest superintendent
سرجنگلدار
forest tending/tending
پرورش جنگل
forest utilization
بهره‌برداری جنگل
forestation
جنگل‌کاری
forester
جنگلبان
forestry
جنگل‌داری
girth at breast height/girth breast height
دور برابر سینه
high forest
جنگل دانه‌زاد
irregular forest
جنگل نامنظم
logging/harvesting
بینه‌بری
mixed forest
جنگل چندگونه
pure forest
جنگل تک‌گونه
reafforestation
بازجنگل‌سازی
recreational forest
جنگل تفرجی
reforestation
بازجنگل‌کاری
regular forest
جنگل منظم
sapling
خال
sapling
خال‌گروه
sapling
شل
sapling
شل‌گروه
selective thinning
تنک‌سازی برگزیده
senior forest guard
سرجنگلبان
slash
دارماند
storey
اشکوب
thicket
بیشه
thinning
تنک‌سازی
thinning cycle
چرخه تنک‌سازی
thinning from above/high thinning/crown thinning
تنک‌سازی زبرین
thinning from below
تنک‌سازی زیرین
thinning intensity
شدت تنک‌سازی
thinning regime
نظام تنک‌سازی
timberline
مرز چوب‌دهی جنگل
tree line
دارمرز
uneven-aged forest
جنگل ناهمسال
virgin forest
جنگل بکر
wood/woods
درختزار
advance felling
برش پیش‌هنگام
advance regeneration/advance growth/advance reproduction
زادآوری پیش‌هنگام
aerial seeding/aerial sowing/air seeding
بذرپاشی هوایی
age class
رده سنی
age class distribution
پراکنش رده سنی
age class forest
جنگل رده سنی
age class structure
ساختار رده سنی
age class table
جدول رده سنی
allowable cut effect/ACE
اثر برداشت مجاز
allowable cut/calculated cut/allowable sale
برداشت مجاز
alternate strip clear cutting
برش یکسره نواری متناوب
broadleaved evergreen forest
جنگل همیشه‌سبز پهن‌برگ
broad-leaved forest/broadleaf forest
جنگل پهن‌برگ
clear cutting
برش یکسره
clear cutting system
شیوه برش یکسره
closed forest
جنگل انبوه
coniferous evergreen forest
جنگل همیشه‌سبز سوزنی‌برگ
continuous forest
جنگل پیوسته
crop tree/final crop tree
درخت چوب‌ده
crop-tree thinning
تنک کردن درخت چوب‌ده
evergreen forest
جنگل همیشه‌سبز
exploitable forest
جنگل قابل‌برداشت
field nursery
نهالستان صحرایی
forest aesthetics/forest esthetics
زیبایی‌شناسی جنگل
forest capital
سرمایه جنگل
forest concession/forest privilege
امتیاز بهره‌برداری جنگل
forest concessionaire
صاحب‌امتیاز جنگل
forest cover
پوشش جنگل
forest crop/crop
دارتوده جنگلی
forest economics
علم اقتصاد جنگل
forest economy
اقتصاد جنگل
forest estate
ملک جنگلی
forest finance
امور مالی جنگل
forest fragmentation
تکه‌تکه شدن جنگل
forest function
کارکرد جنگل
forest function analysis
تجزیه‌ و تحلیل کارکرد جنگل
forest function mapping
نقشه‌کشی کارکرد جنگل
forest function planning
برنامه‌ریزی کارکرد جنگل
forest genetics
ژن‌شناسی جنگل
forest mensuration/mensuration
اندازه‌گیری جنگل
forest opening
جنگل‌گشایی
forest pathologist
آسیب‌شناس جنگل
forest pathology
آسیب‌شناسی جنگل
forest products/forest produce
فراورده‌های جنگلی
forest valuation
ارزش‌گذاری جنگل
fragmented forest
جنگل گسسته
gene reserve forest
جنگل اندوختگان ژن
managed forest
جنگل تحت مدیریت
natural forest
جنگل طبیعی
needle-leaved forest/conifer forest/coniferous forest/resinous forest
جنگل سوزنی‌برگ
non-managed forest
جنگل فاقد مدیریت
nurse crop
دار دایه
nursery
نهالستان
nursery stock
محصول نهالستان
open forest
جنگل تنک
primary forest
جنگل نخستین
production forest
جنگل تولیدی
protection forest
جنگل حفاظتی
protection forestry
جنگل‌داری حفاظتی
reserved forest
جنگل اندوخته
secondary forest/second growth forest
جنگل بازرسته
selection forest
جنگل گزینشی
stand age density
تراکم سن توده
stand age distribution
پراکنش سن توده
stand age structure
ساختار سن توده
stand age/age of stand
سن توده
strip clear cutting
برش یکسره نواری
subtropical forest
جنگل جنب‌حاره‌ای
sustainable forest
جنگل پایدار
sustainable forest economy
اقتصاد پایدار جنگل
tropical forest/equatorial forest
جنگل حاره‌ای
undisturbed forest
جنگل دست‌نخورده
unexploitable forest
جنگل غیرقابل‌برداشت
very open forest
جنگل بسیارتنک
accessible forest
جنگل دست‌یاب
aerial logging
بینه‌بری هوایی
aerial logging planning
برنامه‌ریزی بینه‌بری هوایی
aerial yarding
داربری هوایی
agroforestry
دارکشت‌ورزی
alpine forest/highland forest
جنگل کوهساری
alpine tundra
توندرای آلپی
alternate strip cutting
برش نواری متناوب
aquatic ecosystem
بوم‌سازگان آبی
arctic tundra
توندرای شمالگانی
area-wise felling
برش سطح‌مبنا
austral forest
جنگل جنوبی
avalanche forest
جنگل بهمن‌گیر
average yarding distance
فاصله میانگین داربری
average yarding slope
شیب میانگین داربری
back cut / backcut
پشت‌بری
boreal forest
جنگل شمالی
buck/bucking
بینه‌بری
bucker/sawyer
بینه‌بر
bucking ladder
بینه‌نگهدار
bucking saw
اره بینه‌بری
bunch loading
بارگیری خوشه‌ای
bundle loading
بارگیری کلافی
bush/brush
بوته
butt log/buttom log
بن گرده‌بینه
butt rigging
تجهیزات اصلی
cable hauling
حمل‌ونقل بافه‌ای
cable yarding/cable way/cable logging
داربری بافه‌ای
carbon balance/carbon budget
تراز کربن
carbon cycle
چرخه کربن
carbon flux/carbon flow
شارش کربن
carbon offset
متوازن‌سازی کربن
carbon pool/carbon reservoir
خزانه کربن
carbon sequestration/C sequestration
ترسیب کربن
carbon source
منبع کربن
carbon stock/carbon content
موجودی کربن
choker
خفت
choker hook
قلاب خفتی
choker setter
خفت‌بند
choker setting
خفت‌بندی
cloud forest
جنگل ابری
coastal forest
جنگل ساحلی
cold deck
انباشته دیرحمل
commercial forest area
سطح جنگل تجاری
commercial forest/merchantable forest
جنگل تجاری
communal forest management
مدیریت جنگل عمومی
communal forest products
فراورده‌های جنگل عمومی
communal forest/community forest/public forest
جنگل عمومی
compressive loading
بارگیری فشرده
contour felling
برش تراز
cross hauling
حمل‌ونقل عرضی
cross-cut saw
اره عرض‌بر
cross-cutter/crosscutter
عرض‌بر
cross-cutting/crosscutting
عرض‌بری
deck
انباشته
degraded forest
جنگل مخروبه
diameter-limit felling
برش قطرمبنا
directional felling
برش جهت‌دار
double-end loading
بارگیری دو طرفه
double-groove pulley
قرقره دو شیاری
dry forest
جنگل خشکی ‌پسند
dry steppe
استپ خشک
epicormic branch/ epicormic/ epicormic shoot/water sprout
شاخه هرز
evergreen temperate forest
جنگل معتدل همیشه‌ سبز
لغات کشاورزی بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.