مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مترجمین – دشتی حسین

مترجمین – دشتی حسین

مترجمین – دشتی حسین – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مترجمین - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

 

کد مقالهمقالات ترجمه شده: دشتی حسینTranslated Texts
Chem01مطالعات تجزیه (رنگ ‌زدایی) فوتوكاتالیستی بر روی رنگ آبی HBR آنتراكینونPhotocatalytic Degradation Studies on Anthraquinone Dye HBR Blue
Chem02تجزیه الكتروشیمیایی رنگها و رنگدانه‌های آلی جامد و طبیعیElectrochemical analysis of natural solid organic dyes and pigments
Chem03كریستالهای مایع و مدولاتورهای نوریLiquid Crystals and Optical Modulators
Chem04نفوذDiffusion
Chem05خلاصه‌ای از تاریخچه C60A Brief History of C60
Chem06متابیسولفیت سدیم (مشخصات , خطرات , عوارض و مراقبت‌ های پزشكی)Sodium Metabisulfite
Chem07استفاده از كوارتز و كریستوبالیت در فضای محل كارQUARTZ AND CRISTOBALITE IN WORKPLACE ATMOSPHERES
Chem08مطالعه سنتزهای فسفات‌ها و كمپلكسهای فلز تبدیلی بر روی پارچه ویسكوز ‌رایون جهت ضد‌آتش نمودنStudy on Syntheses of Phosphates and Transition-Metal Complexes on Viscose Rayon Felt for Flame Retardancy
Chem09اندازه گیری فلزات سنگین در خاك با یون كروماتوگرافی و ولتامتری - مقایسه‌ای با طیف سنجی نشر اتمیIon chromatographic and voltammetric determination of heavy metals in soils Comparison with atomic emission spectroscopy
Chem10حسگرهای پلیمری برای شناسایی مواد منفجره نیتروآروماتیكPolymer sensors for nitroaromatic explosives detection
Chem11مس / 41- MCM بعنوان كاتالیزور برای اكسایش مرطوب فنولCopper/MCM-41 as catalyst for the wet oxidation of phenol
Chem12خواص, نانو مواد, ساختار نانو , اندازه نانوProperties of Nanomaterials
Chem13نانوتكنولوژی DNA كاربردی ظهور تكنیكهای Aptamer - DNAzymeFunctional DNA nanotechnology: emerging applications of DNAzymes and aptamers
Chem14لایه فوتوكاتالیست چند سازه نانو ساختاری TiO2 نشانده شده با نقره و سنتز شده با استفاده از تكنیك سل ـ ژل چرخشی و پوشش غوطه‌وری بر روی شیشهSilver Doped TiO2 Nanostructure Composite Photocatalyst Film Synthesized by Sol-Gel Spin and Dip Coating Technique on Glass
Chem15مدل سازی ابزار نانوالکترونیکی غیر خطیModel non-linear nano-electronic device
Chem16حسگر گازی شیمیایی با انتخاب‌ پذیری بالا بر اساس عامل‌ دار شدن نانو لوله‌های كربنی چند دیواره با پلی (اتیلن گلیكول)A highly selective chemical gas sensor based on functionalization of multi-walled carbon nanotubes with poly-ethylene glycol
Chem17پوشش سیلیكای نشر- آبی جدید KBaPO4:Eu2+ فسفری تحت برانگیختگی فرابنفش (خلاء )novel blue-emitting silica-coated KBaPO4:Eu2+ phosphor under vacuum ultraviolet and ultraviolet excitation
Chem18رسوب لایه نازك اكسید آهن بر روی سوبسترای (100)Si با استفاده از روش MOCVDIron Oxide Thin Film Deposition on Si(100) Substrate using
MOCVD Method
Chem19نانو شیمی كاربردیPractical nano-chemistry
Chem20مواد نوری بر اساس نانو/ میكرو كریستالهای مولكولی و لایه‌های بسیار نازكOptical materials based on molecular nano/microcrystals and ultrathin films
Chem21تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ 2 و 6 ـ دیكربوكسیلاتو - ‌K3O , N , O ) سرات سه آبهTris (guanidinium) tris (pyridine- 2,6-dicarbocylato-k3 O,N,O) cerate ) III
Chem22چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوكسینات‌های La IIII, Ce IIIThree dimensional ionic frameworks built up from La (III) and Ce (III) succinates
Chem23كمپلكس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوكسیك (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از 1 و 10 ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوكلئاز DNAA novel cytotoxic ternary copper(II) complex of 1,10-phenanthroline and L-threonine with DNA nuclease activity
Chem24دینامیك فعال شده, فقدان كارسنجی و انتقال در مایعات ابر سردActivated Dynamics, Loss of Ergodicity, and Transport in Supercooled Liquids
Chem25اكسایش ترئونین توسط معرف تجزیه‌ای دیپریداتوكوپرات (III) ـ یك واكنش خود كاتالیستیOxidation of threonine by the analytical reagent
Chem26نانو سیمهای ردیف شده اکسید تنگستن بر روی سوبستراهای (100) تنگستنAligned tungsten oxide nanowires on tungsten (100) substrates
Chem27تراكم زدایی و پخش نانو پودرهای سیلیسی آبگریز و آبدوست در یک مخلوط کن فوق برشیDe-agglomeration of hydrophobic and hydrophilic silica nano-powders in a high shear mixer
Chem28ریز ساخت نانوفیبرهای الکترواسپون بوسیله تخلیه بار الکتریکیMicrofabrication in electrospun nanofibers by electrical discharges
Chem29استفاده از شیمی صوتی برای ساخت ریزكره های تو خالی ZnOUsing sonochemistry for the fabrication of hollow ZnO microspheres
Chem30اثر پیش فرآوری سطحی بر روی سازگاری زیستی منیزیمEffect of surface pre-treatments on biocompatibility of magnesium
Chem31سنتز نانو كریستال‌های كلسیم هیدروكسی آپاتیت دارای بار مثبت و رفتار جذب سطحی پروتئین‌ هاSynthesis of positively charged calcium hydroxyapatite nano-crystals and their adsorption behavior of proteins
Chem32جزئیات و خصوصیات كامپوزیتهای سیمانی همراه با الیاف دیس بعنوان ادوات بناییELABORATION AND CHARACTERIZATION OF CEMENTITIOUS COMPOSITES WITH DISS FIBRES AS MASONRY UNITS
Chem33مطالعه اصول اول خواص انتقالی الكترونی نانوبادهای كربنیFirst-principles study of the electronic transport properties of the carbon nanobuds
Chem34حسگرهای گازی نیتروژن دی اکسید با پایه گرافنGraphene-based nitrogen dioxide gas sensors
Chem35تولید طبیعی نانو كریستال‌های پالادیم اسیدIn situ generation of palladium oxide nano-crystals
Chem36تهیه نانو- Mg(OH)2 با سطح اصلاح شده به روش رسوبگذاریPreparation of surface modified nano-Mg(OH)2 via precipitation method
Chem37سنتز فیلم‌های نازك غیر سنتزی ترپینن ـ 4ـ ال پلیمریزه شده با پلاسمای فركانس رادیوییSynthesis of radio frequency plasma polymerized non-synthetic Terpinen-4-ol
thin films
Chem38کاربردهای نقاط کوانتومی کلوییدیApplications of colloidal quantum dots
Chem39ژلاتورهای مشتق شده از آلكیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اكسی كولیك جدیدNovel deoxycholic acid alkylamide-phenylurea derived organogelators
Chem40پلیمرهای غیر مهاجرتی (NMBP) در بسته‌بندی غذاییNon-migratory bioactive polymers (NMBP) in food packaging
Chem41استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش 1Extraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
Chem42استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش 2Extraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
Chem43استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - بخش 3Extraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
Chem44استخراج و انتقال یونهای فلزی و تركیبات آلی كوچك با استفاده از غشاهای محتوی پلیمر (PIM ها) - كل مقالهExtraction and transport of metal ions and small organic compounds using polymer inclusion membranes (PIMs)
Chem45اندازه‌گیری انتخابی و فوق حساس مقادیر بسیار كم یون نیتریت با یك آشكارساز فلوئورسانس جدید به نام مونو [6- N (2- كربوكسی ـ فنیل)] - B - سیكلودسكترینUltrasensitive and selective determination of trace amounts of nitrite ion with a novel fluorescence probe
mono[6-N(2-carboxy-phenyl)]-B -cyclodextrin
Chem46پیوند های ناهمگون آلی/ آلی׳ : دیودهای نشر دهنده نور و ابزارهای فوتوولتایی آلیOrganic/Organic( Heterojunctions: Organic Light Emitting Diodes and Organic Photovoltaic Devices
Chem47اندازه‌گیری اسپكتروفتومتری سولفات آمانتادین پساز جفت شدگی یون با متیل اورانژSpectrophotometric Determination of Amanadine Sulfate after Ion-Pairing with Methyl Orange
Chem48پرداخت / تكمیلهای نرم‌ كاریSoftening finishes
Chem49حسگرهای مبتنی بر آرایه فرا ریز الكترود
یك روش تجزیه ای اطمینان بخش برای بررسی محیط زیست
Ultramicroelectrode Array Based Sensors: A Promising
Analytical Tool for Environmental Monitoring
Chem50فراریز الكترودها
طراحی, ساخت و خصوصیات
Ultramicroelectrodes: Design, Fabrication, and Characterization
Chem51مکانیسم های الکتروپلیمریزاسیون پیرولThe mechanisms of pyrrole electropolymerization
Chem52سنتز و شیمی سطح نانو ذرات نقرهSynthesis and surface chemistry of nano silver particles
Chem53حسگری میدان مغناطیسی با استفاده از یك نقطه كوانتومی دو گانهMagnetic field sensing using a driven double quantum dot
Chem54غشای آلومینای دارای منافذ نانو تهیه شده به وسیله دندانه‌گذاری نانویی و اكسایش آندیNanoporous alumina membrane prepared by nanoindentation and anodic oxidation
Chem55ملاحظاتی در مورد خواص درجه تبلور, نوری و الكتریكی نانومیله های ZnOبازپخت شده پس گرماییTrends for the crystallinity, optical and electrical properties of post-thermal annealed ZnO nanorods
Chem56مطالعه سینتیك جذب سطحی رنگرزی لاك بر روی پنبهAdsorption kinetic study of lac dyeing on cotton
Chem57شناسایی بوی پودرهای بدون دود با استفاده از استخراج میكرویی فاز جامد جفت شده با اسپكترو متر تحرك یونیDetection of odor signatures of smokeless powders using solid phase
microextraction coupled to an ion mobility spectrometer
Chem58تركیب توصیفات ترمودینامیكی و سینتیكی فرآیند های تك مولكولی: تاه گشودگیRNA تحت تنشUnifying Thermodynamic and Kinetic Descriptions of Single-Molecule Processes: RNA
Unfolding under Tension
Chem59مطالعه اسپکتروسکوپی رامان کلاتراتهای نوع-1(A=Rb,Cs) 2 A8Sn44 و Rb8Hg4Sn42Raman spectroscopy study of type-I clathrates A8Sn44h2 (A = Rb, Cs) and
Rb8Hg4Sn42
Chem60رسوبگذاری فیلم های نازک یک کمپلکس فلز واسطه بوسیله پوشش دهی چرخشیDeposition of thin films of a transition metal complex by spin coating
Chem61شناسایی چشمی اسید آسكوربیك از طریق واكنش كلیك آلكین – آزید با استفاده از نانو ذرات طلا به عنوان ردیاب رنگ سنجیVisual detection of ascorbic acid via alkyne–azide click reaction using gold nanoparticles as a colorimetric probe
Chem62فرآیندی برای ترانزیستورهای اثر میدانی نانو لوله كربنی با بازدهی و كارآیی بالاA process for high yield and high performance carbon nanotube field effect transistors
Chem63آزمایش دو محوری و استحکام پارچه‌های‌ پوشش‌ دارOn the Biaxial Testing and Strength of Coated Fabrics
Chem64ابر آبگریزی و ابر روغن گریزی حاصل از نانو پوششهای دارای پایه سیلیكاSuper water- and oil-repellencies from silica-based nanocoatings
Chem65نانو ماده آلی/ معدنی با پایه POSS ضد آب و ضد روغن جدید: تهیه, تعیین خصوصیات و كاربرد در پارچه‌های پنبه‌ایNovel water and oil repellent POSS-based organic/inorganic nanomaterial:
Preparation, characterization and application to cotton fabrics
Chem66اندازه گیری یون فلوئورید در نمونه های آبی به وسیله اسپکترومتری نشر اتمی پلاسمای جفت شده به صورت القایی با تبخیر کننده کوره قایقی تنگستنیDetermination of uoride ion in aqueous samples by inductively
coupled plasma atomic emission spectrometry with tungsten
boat furnace vaporiser
Chem67اندازه گیری هالوژن ها از طریق مولکولها در شعله هوا- استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش 1 : فلوئورDetermination of halogens via molecules in the air–acetylene flame using
high-resolution continuum source absorption spectrometry: Part I. Fluorine
Chem68اندازه گیری هالوژنها از طریق مولكول ها در شعله هوا- استیلن با استفاده از اسپکترومتری جذب منبع پیوسته با تفکیک بالا: بخش 2 : کلرDetermination of halogens via molecules in the air–acetylene flame using high-resolution continuum source absorption spectrometry: Part II. Chlorine
Chem69گرافن برای زیست حسگریGraphene in biosensing
Chem70مواد و ابزارهای هیبریدی با پایه گرافن برای حسگری زیستیGraphene-based hybrid materials and devices for biosensing
Chem71گرافن برای حسگری الکتروشیمیایی و حسگری زیستیGraphene for electrochemical sensing and biosensing
Chem72کتاب مایعات یونی در تحلیل شیمی
فصل 10- جداسازی یونهای فلزی براساس مایعات یونی
Ionic Liquids in Chemical Alalysis - Separation of metal ions based on ionic liquids
Chem73اصلاح رفتار خوردگی فیلم های نازک رسوبگذاری شده الکتریکی CoFeCuImprovement of the corrosion behavior of electrodeposited CoFeCu thin films
Chem74روش های تجزیه ای برای تعیین
بیس فنول A در غذا
Analytical methods for the determination of bisphenol A in food
Chem75الکتروپلیمریزاسیون وخواص الکتروشیمیایی کوپلیمرهای (N- هیدروکسی آلکیل) پیرول/ پیرولElectropolymerization and electrochemical properties of
(N- ydroxyalkyl)pyrrole/pyrrole copolymers
Chem76کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها. بخش 1: مکانیسم واكنش چند تراکمی اکسایشی آنیلینCo-polymers of aniline and nitroanilines. Part I. Mechanism
of aniline oxidation polycondensation
Chem77کوپلیمرهای آنیلین و نیتروآنیلین ها بخش2. خواص فیزیکوشیمیاییCopolymers of aniline and nitroanilines
Part II. Physicochemical properties
Chem78روشهای جدید برای گوگرد زدایی اجزای نفت خامNovel Methods for Desulfurization of Petroleum Fractions
Chem79ساختار و حلال پوشی در مایعات یونیStructure and Solvation in Ionic Liquids
Chem80الکتروشیمی در نانوالکترودهاElectrochemistry at nanoelectrodes
Chem81اثر فشار هیدرولیک و جهتگیری غشایی بر فلاکس آب و فلاکس معکوس حل شونده در اسمز به کمک فشارEffect of hydraulic pressure and membrane orientation on
water flux and reverse solute flux in pressure assisted osmosis
Chem82تصفیه سیال خروجی دستگاه نمک زدای نفت خام به وسیله فرآیند جداسازی غشای ترکیبی UF/ROCrude oil desalter effluent treatment by a hybrid UF/RO
membrane separation process
Chem83فرآوری كلوییدی و عملكرد به دام اندازی CO2 در مونولیتهای زئولیت با الگوی قربانی شوندگیColloidal processing and CO2 capture performance of sacrificially templated
zeolite monoliths
Chem84پیش تغلیظ در محل و تعیین ولتامتری مقدار جزیی سرب و كادمیم بوسیله الكترود جدید فیبر توخالی- گرافیت با وساطت مایع یونی و طراحی آزمایشها به روش تاگوچیIn situ pre-concentration and voltammetric determination oftrace lead
and cadmium by a novel ionic liquid mediated hollow fiber-graphite
electrode and design of experiments via Taguchi method
Chem85بهینه سازی جفت شدگی اكسایشی متان با رآكتور با پایه غشایی با استفاده از روش پاسخ سطحیOptimization of a Membrane-based Oxidative Coupling of
Methane Reactor Using Surface Response Methodology
Chem86عملكرد روش سل - ژل برای سنتز كاتالیزور Mn-Na2WO4/SiO2 برای جفت شدگی اكسایشی متانSol–gel method for synthesis of Mn–Na2WO4/SiO2 catalyst
for methane oxidative coupling
Chem87رادیكالهای متیل در جفت شدگی اكسایشی متان مستقیما تایید شده بوسیله طیف سنجی جرمی فوتو یونیزاسیون VUV سینكروترونMethyl Radicals in Oxidative Coupling of Methane Directly Confirmed by Synchrotron VUV Photoionization Mass
Spectroscopy
Chem88نقش سرعت فضایی جریان گاز به ساعت و تركیب گاز خوراك در جفت شدگی اكسایشی متان: یك مطالعه تجربیTHE ROLE OF GAS HOURLY SPACE VELOCITY AND FEED GAS COMPOSITION
FOR OXIDATIVE COUPLING OF METHANE: AN EXPERIMENTAL STUDY
IND28خواص کششی و گرمایی نانوکامپوزیت های پلی (وینیل الکل) تقویت شده با نانو سلولزTensile and thermal properties of nanocellulose-reinforced poly(vinyl alcohol)
nanocomposites
IND29پلیمریزاسیون مونومرهای داخل چوب جهت تهیه کامپوزیت های چوب - پلیمرWood–Polymer Composites Prepared by theIn Situ Polymerization of Monomers Within Wood
IND33مطالعه مدل بندی تحریک نور برای یک سلول عصبی با جهش زاهای کانال رودوپسین-2Modeling Study of the Light Stimulation of a Neuron Cell With Channelrhodopsin-2 Mutants
AGR20نقش سیتوکینین و سالیسیلیک اسید در رشد گیاه در دماهای پایینRole of cytokinin and salicylic acid in plant growth at low temperatures
AGR21تولید سیتوکینین بوسیله بعضی از باکتریها: اثر آن بر تقسیم سلولی در کوتیلدونهای خیارCytokinin production by some bacteria: Its impact on cell division in cucumber cotyledons
MTL-38مدلسازی فرآیند براده برداری جریان ساینده بر روی مواد سرامیكیModelling the abrasive flow machining process on advanced ceramic materials
TXT139یک مدل انرژی برای خمش نخAn energy model of yarn bending

 

ورود به صفحه آمار فروش – مخصوص مترجم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.