مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نمونه ۱ ترجمه های ایران ترجمه

نمونه ۱ ترجمه های ایران ترجمه

نمونه ۱ ترجمه های ایران ترجمه – Irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

انتشار مقالات ترجمه شده شما بامشارکت ۵۰%

ارسال فایل جهت ترجمه

مترجمین

نمونه ۱ ترجمه های ایران ترجمه

مفهوم ارزیابی تکنولوژی

روش

شایع ترین ادعای ارائه شده در برابر TA آن است که چنین رویه ای از روش شناسی مکفی برخوردار نمی باشد. مبحث ذیل در ارتباط با ویژگی های رویه ای TA می باشد. راهکارهای روش شناختی ارائه شده برای TA، که همگی آنها متشکل از تعداد مختلفی از مراحل هستند، با استفاده از رهنمودهای انجمن مهندسین آلمان خلاصه شده اند.

  1. تعریف مشکل و ساختاربندی

  2. تحلیل و ارزیابی پیامدها

  3. ارزیابی

  4. تصمیم گیری

چهار فاز TA که نام آنها در بالا ذکر شد تحت عنوان سطح شناخت علمی (مراحل ۱ و ۲) و سطح هنجاری ـ سیاسی (مراحل ۳ و ۴) خوانده می شوند. این تمایز خود منجر به مشخص سازی ارتباطات بین دانشمندان و سیاستمدارانی خواهد شد که سزاواری خارج از ویژگی های میدانی آنها به وسیله دیگران تکذیب می گردد.

 

نتیجه گیری

ارزیابی تکنولوژی (TA) به عنوان مفهومی به شمار می آید که قابلیت ایجاد ساختارهای پایدار در سیستم های کاربردی فنی آتی را خواهد داشت. ابزارهای TA به صورت مجزا در بین گروه های شرکت کننده مورد بحث قرار می گیرد، که خود منوط به علوم و ویژگی های مورد نظر شامل شده خواهد بود. در این مقاله ابزارهای مختلفی از طریق ارتباط آنها با معیارهای رده بندی مورد پذیرش ارائه می شود. از طریق کاربردهای متعاقب، یک فضای رتبه بندی ارائه خواهد شد، که مشخص کننده ویژگی های هر یک از ابزارهای خاص و مؤلفه های آنها به صورت روشن و آشکار با توجه به میانجی ها یا سطوح کاربری آشکار می باشد. موقعیت دقیق یک ابزار خاص در داخل فضای رتبه بندی به عنوان یک مبحث باز جهت بحث به شمار می آید، اما نقطه مهم آن است که این ابزارها به صورت مجزا و منفک در نظر نخواهند بود ـ آنها دارای هم پوشانی و ویژگی های مرتبط هستند. این رویکرد می تواند در زمینه ارتقای الگوی توسعه پایدار با توجه به ویژگی های عملیاتی و مؤلفه های کمتر بحث برانگیز راهگشا باشد.

THE CONCEPT OF TECHNOLOGY ASSESSMENT

Method

The most common claim made against TA is that it lacks sufficient methodology. The following discussion copes with procedural aspects of TA. The proposed methodical procedures for TA, all of which consist of various numbers of steps, have been summarized using the guidelines of the German Association of Engineers.

  1. Problem definition and structuring;
  2. Analysis and estimation of consequences;
  3. Assessment;
  4. Decision.

The four TA phases named above are categorized as scientific-cognitive (steps one and two) and political-normative level (steps three and four). This distinction leads to strained working relationships between scientists and politicians who‘s competence outside their field is denied by the other.

Conclusion

Technology assessment (TA) is a concept with which to generate sustainable structures in future technical applications. The instruments of TA are discussed separately among the participating groups, dependent on the sciences and interests involved. In this paper the different instruments are treated by relating them to accepted classification criteria. Through consequent application, a classification space is introduced, the reach of each instrument concerning each feature becomes clear and common interfaces become visible. The exact position of an individual instrument inside the classification space is open to discussion, but the important point is that these instruments do not stand isolated – they have overlapping and connecting character. This approach should help to enhance the paradigm of sustainable development on its way to becoming operational and less controversial.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.