مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق – الکترونیک

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

 

شماره
۱۶۱
کد مقاله
ELC161
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد
نام انگلیسی
Rotor Angle Stability With High Penetrations of Wind Generation
تعداد صفحه به فارسی
۴۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
توان راکتیو, ژنراتورهای سنکرون, تحلیل گذرا, تولید نیروی باد
کلمات کلیدی به انگلیسی
Reactive power, synchronous generators, transient analysis, wind power generation
مرجع به فارسی
مقالات IEEE در خصوص سیستم های قدرت
مرجع به انگلیسی
IEEE TRANSACTIONS ON POWER
کشور
ایرلند
پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد
چکیده
این مقاله نسبت به تشریح ارتباط بین سیستم تولید باد، مخصوصاً کنترل توان راکتیو ژنراتورهای توربین باد دارای سرعت متغیر، و پایداری زاویه روتور ژنراتورهای سنکرون عادی اقدام می نماید. پایداری زاویه روتور به عنوان یک پدیده دینامیکی به شمار می آید که به طور کلی در ارتباط با تغییرات در جریان توان اکتیو می باشد که سبب ایجاد جدایش زاویه ای بین واحدهای سنکرون در سیستم خواهد شد. با توجه به نفوذهای بیشتر تولید باد که در ارتباط با سیستم های قدرت است، جریان های بزرگ توان اکتیو ناشی از تولید اسنکرون در سیستم بوجود می آیند. این جریان های توان اکتیو اسنکرون می توانند به ما در زمینه حفظ پایداری زاویه روتور سیستم کمک نمایند. با این وجود، روشی که بر مبنای آن تولید باد سبب تزریق توان راکتیو در داخل سیستم می شود در ارتباط با حفظ پایداری زاویه ای واحدهای سنکرون می توانند بسیار مهم تلقی شوند. بکارگیری فرآیند تولید باد جهت کنترل ولتاژ و توان راکتیو در سیستم می تواند سبب تسهیل تحمل توان راکتیو به بار آمده بر روی ژنراتورهای سنکرون شده و موجب به حداقل رسانی جدایش زاویه ای در سیستم در طی بروز رخدادهای احتمالی گردیده و همچنین از قابلیت فراهم آوردن سطح معنی دار / مهمی از پشتیبانی برخوردار است که در سیستم های قدرت آتی بسیار مهم تلقی می گردد.

کلمات کلیدی: توان راکتیو، ژنراتورهای سنکرون، تحلیل گذرا، تولید نیروی باد

 

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد

۱- مقدمه
با توجه به آنکه سیستم های تولید باد به عنوان یکی از فرآیندهایی به حساب می آیند که در حال یکپارچه شدن با سیستم های قدرت می باشند، در تلاش جهت کاهش انتشار گازها و همچنین کاهش اتکا به سوخت های فسیلی، درک تأثیر نفوذ شدید نیروی باد بر روی پایداری سیستم قدرت بسیار مهم تلقی می گردد. توربین های بادی دارای سرعت های متغیر (VSWT) از قابلیت فراهم آوردن فرآیند سنکرونیزم الکتریکی در سیستم قدرت با استفاده از مبدل های الکترونیکی قدرت برخوردار می باشند [۱] ـ [۳]. با این وجود، این حالت کوپلینگ الکترونیکی به صورت کارآمدی سبب ممانعت از فرآیند سنکرونیزم مکانیکی سیستم گردیده و در نهایت منجر به کاهش اینرسی باد می شود. چگونگی این موضوع که فرآیند تولید باد سبب تغییر تولید سنکرون متعارف می گردد خود به عنوان مسئله ای به شمار می آید که به طور معنی داری بر روی ویژگی های مختلف پایداری سیستم قدرت تأثیرگذار است. پایداری فرکانس سیستمی در صورتی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت که فرآیند تولید باد جایگزین تولید سنکرون شود [۴]، [۵]. پشتیبانی ناکافی توان راکتیو از تولید باد می تواند موجب بروز مشکلاتی در خصوص پایداری ولتاژ شود [۶]، [۷]. چگونگی کنترل توان راکتیو بوسیله سیستم تولید باد خود به عنوان مسئله ای مهم در ارتباط با سیستم های قدرت در جهان به شمار می آید [۸] ـ [۱۰]. این مقاله اقدام به ارزیابی این موضوع خواهد نمود که چگونه تولید توان راکتیو از طریق سیستم تولید باد به طور مستقیم می تواند بر روی پایداری کوتاه مدت زاویه روتور سیستم تأثیرگذار باشد.
تحقیقات به هنگامی کامل خواهد شد که این موضوع نشان داده شود که چگونه تولید باد می تواند بر روی رفتار اینرسی سیستم قدرت تأثیرگذار باشد. در مرجع [۱۱]، تأثیر VSWTs بر روی پایداری یک سیگنال کوچک در یک سیستم قدرت بزرگ مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق انجام شده در مرجع [۱۱] نشان دهنده تغییر حساسیت اینرسی با توجه به تولید باد در سیستم می باشد. از طریق جایگزینی تولید VSWT با واحدهای سنکرون با رتبه تقریباً برابر، پایداری سیگنال کوچک و پایداری گذرای سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. این موضوع مشخص شد که توان اکتیو حاصل آمده از ژنراتورهای VSWTs متفاوت از یک ویژگی اینرسی مورد مشابه ارائه شده  به وسیله  تولید سنکرون می باشد. کنترل های تولید باد را می توان به گونه ای تغییر داد تا قابلیت شبیه سازی یک پاسخ اینرسی برای پایداری فرکانس به وجود آید، اما در عین حال چنین موردی به طور گسترده ای در سیستم های قدرت بکار گرفته نشده است [۵]، [۱۲]. تحقیق انجام شده در این مبحث سعی در گسترش ویژگی های متفاوت اساسی بین توان اکتیو تولید شده به وسیله VSWTs و توان اکتیو تولید شده به وسیله ژنراتورهای سنکرون متعارف می نماید، مخصوصاً این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه آنها قابلیت برهمکنش با پایداری زاویه روتور سیستمی را خواهند داشت. به واسطه این حقیقت که تولید باد در یک حالت بدون اینرسی مدنظر می باشد، واحدهای سنکرونی سعی در فراهم آوردن منابع ضروری خواهند نمود، همانند اینرسی و گشتاور میراکننده، که جهت تسکین هرگونه رخدادهای ناپایدار مورد نیاز می باشد. ایجاد این بار اضافه سبب وارد آوردن فشار بر واحدهای سنکرون شده و ممکن است منجر به بروز مشکل در عملکرد سیستمی در یک حالت نامطمئن تر و ناایمن تر شود. از طریق بکارگیری ظرفیت های داخلی تولید باد، مخصوصاً کنترل توان راکتیو، این مسایل را می توان به راحتی تقلیل داد و بنابراین قابلیت ارتقای امنیت سیستم نیز به وجود خواهد آمد.
این تحلیل اقدام به بررسی این موضوع می نماید که چگونه توان راکتیو حاصله از تولید باد را می توان به عنوان یک ابزار تعدیل کننده جهت تقلیل فشار بر روی سیستم تولید سنکرون و افزایش امنیت سیستمی بکار گرفت. هدف نشان دادن این موضوع می باشد که به هنگامی که جریان های توان اکتیو در حالت حداقلی خود تغییر می نمایند، وضعیتی که در آن تولید باد قابلیت ایجاد پشتیبانی از توان راکتیو را دارد خود می بایست در ارتباط با حفظ پایداری زاویه روتور واحدهای متعارف در سیستم باشد. این ارتقا در پایداری از طریق پشتیبانی ولتاژهای باس با استفاده از تزریق های توان راکتیو از تولید باد حاصل می شود، مخصوصاً با استفاده از قابلیت های کنترل ولتاژ ترمینال VSWT توربین های باد این موضوع به صورت محسوس تری میسر خواهد شد. این مقوله سبب کاهش ضروریت توان راکتیو از تولید سنکرون متعارف و به حداقل رسانی انحراف در ولتاژ میدان خواهد شد. این موضوع سبب خواهد شد تا مبدل های سنکرون قابلیت حفظ خروجی توان راکتیو خود با توجه به محدودیت های موجود را داشته باشند. از طریق ممانعت از فروپاشی توان راکتیو حاصل آمده از تولید سنکرون، تعادل بین خروجی توان الکتریکی و ورودی مکانیکی برقرار میشود. این تعادل سبب به حداقل رسانی انحراف زاویه روتور و ارتقای پایداری زاویه روتور خواهد شد. جهت کاهش بارهای وارد آمده بر توان راکتیو در ارتباط با تولید سنکرون، استراتژی کنترلی که به وسیله توربین های بادی بکار گرفته می شود متغیر بوده و تأثیرات بر روی پایداری زاویه ای تولید متعارف در این سیستم بر این مبنا قابل حصول و مشاهده خواهد بود.

این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است: بخش ۲ تشریح کننده روش تحلیلی بکار گرفته شده در این مطالعه است. بخش ۳ سیستم آزمایشی را مورد بررسی قرار داده و به علاوه این موضوع را نیز تحت مطالعه قرار می دهد که چگونه در یک حالت تعاملی و ارتباط داخلی با سیستم فرآیند تولید باد میسر می شود. بخش ۴ ارائه دهنده مباحث در خصوص نتایج حاصله از این تحلیل می باشد و در نهایت بخش ۵ به نتیجه گیری مقاله جاری می پردازد.

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد

 

۲- روش
به منظور مشخص سازی چگونگی بر همکنش یا کارکرد توأمان پایداری زاویه روتور و تولید توان راکتیو از نیروی باد، لازم است تا قابلیت تفکیک سازی توان اکتیو و توان راکتیو را داشته باشیم. این بخش روشی را ارائه می نماید که بر مبنای آن نسبت به مجزاسازی توان اکتیو – راکتیو و ارزیابی تأثیر آنها اقدام می کند.
الف. تحلیل توان اکتیو
در اینجا تولید باد در ابتدا به طور مستقیم با تولید سنکرون مقایسه می شود تا قابلیت حاصل آوردن یک مقایسه مبنایی برای ادامه تحلیلات را داشته باشیم. چنین موردی از طریق ایجاد یک مورد اصلی متشکل از مزارع بادی دارای ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه (DFIG) حاصل می شود که در یک حالت ضریب توان خازنی ثابت ۹۵/۰ عمل می نماید. متعاقباً، مورد دوم به هنگامی ایجاد خواهد شد که تولید باد جایگزین ماشین های سنکرون دارای اندازه برابر و میزان تولید برابر با سیستم های محرک می شود. با این وجود، هیچ گونه گاورنر یا تثبیت کننده ای مدل سازی نشده است. ماشین های باد سنکرون در وضعیتی مدلسازی می گردند تا قابلیت مشاهده این موضوع وجود داشته باشد که آنها چگونه می توانند در مقایسه با یک ژنراتور بادی اسنکرون پاسخ دهند، که خود سبب افزایش خروجی توان فعال آن از طریق فراهم آوردن یک پاسخ گاورنر نشود. سیستم محرک جهت فراهم آوردن کنترل برای جریان میدانی و افزایش پایداری مورد استفاده قرار گرفته است. خروجی توان راکتیو واحدها یا سیستم های سنکرون در حد ضریب توان خازنی ۹۵/۰ تثبیت شده اند. توصیف مختصری از این دو مورد در تحلیل توان اکتیو را می توان در جدول ۱ ملاحظه نمود. یک تحلیل گذرا متعاقباً برای اتلاف تولید و زاویه روتور، و با توجه به خروجی های توان اکتیو و راکتیو اعمال گردیده و متعاقباً این سیستم های سنکرون مورد نظارت و کنترل قرار می گیرند تا قابلیت ارزیابی تأثیر تولید باد در چنین سیستمی به وجود آید. تفاوت های فیزیکی بین ژنراتورهای سنکرون و ژنراتورهای بادی، یعنی سهم اینرسی جرم دورانی، این موضوع را تحمیل می نماید که لازم است تا گوناگونی های معنی داری در جریان های توان فعال در امتداد سیستم وجود داشته باشد، مخصوصاً قابلیت فراهم آوردن گشتاور الکترومغناطیسی که می توان آن را در دو مؤلفه یا جزء مدنظر قرار داده و حل نمود:
ب. تحلیل توان راکتیو
آنالیز توان اکتیو مشخص کننده تأثیر توان اکتیو حاصل آمده به وسیله نیروی باد و همچنین تعیین کننده این موضوع می باشد که آیا چنین موردی به صورت اساسی در مقایسه با توان اکتیو حاصل آمده به وسیله تولید سنکرون متفاوت می باشد یا خیر [۱۱]. با این وجود، توان راکتیو، به عنوان یک تزریق الکتریکی خالص به سیستم تلقی می شود، یعنی آنکه هیچ گونه ورودی مکانیکی جهت ایجاد یا حاصل آوردن نیروی راکتیو مورد نیاز نخواهد بود. بنابراین، توان راکتیو حاصل آمده به وسیله یک سیستم سنکرون را می توان به طور مستقیم با مورد حاصل آمده به وسیله ژنراتور بادی مقایسه نمود. این آنالیز بر حسب تحلیل تأثیر مرتبط که با توجه به استراتژی کنترل توان راکتیو در زمینه مزارع بادی مدنظر می باشد متغیر خواهد بود. در عین حال، با صرف تغییر خروجی توان راکتیو از مزارع بادی، جریان های توان اکتیو در امتداد سیستم به صورت ثابت باقی خواهند ماند. تغییر حاصله در انحراف زاویه روتور بین این موارد را می توان در ارتباط با تغییرات در جریان های توان راکتیو سیستمی دانست.
در این بخش، دو مورد اقدام به بررسی رفتار تولید باد و چگونگی کنترل آنها در ارتباط با خروجی توان راکتیو می نمایند. در اولین مورد، نیروی باد با توجه به یک ضریب توان واحد عمل می نماید، یعنی هیچ گونه MVArs به سیستم تزریق نمی شود. در مورد دوم، تولید باد با استفاده از کنترل ولتاژ ترمینال اعمال می شود، که در آن توان راکتیو به سرعت کنترل شده تا قابلیت حاصل آوردن ولتاژ خاص در باس هدف به وجود آید [۱۰]، [۱۴]، [۱۵]. موارد موردی مطالعه شده در جدول ۲ لیست شده اند.

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد

 

۳- آزمایش سیستم
سیستم ۳۲ باسه نیوانگلند به عنوان یک سیستم آزمایشی در این آنالیز بکار گرفته شده است، مطابق با شکل ۱ [۱۶]. ده واحد سنکرون در این سیستم به عنوان ژنراتورهای قطب برجسته (GENSAL) با سیستم های تحریک AC (IEEEX1)، گاورنرهای توربین بخار (TGOV1)، و پایدارکننده های (STAB1) مدلسازی شدند [۱۷]. بار مرتبط نیز جهت شامل سازی ۳۳% جریان ثابت، ۳۳% امپدانس ثابت و ۳۳% توان ثابت مدلسازی شد [۱۸]. سیستم تولید باد DFIG، به باس های لیست شده در جدول ۳ اضافه گردید تا یک سطح نفوذ فوری ۶/۲۱% ( MW1250) برای یک سطح تقاضای MW5787 حاصل شود . مدل DFIG بکار گرفته شده به عنوان یک مدل ژنریک با ماشین ۵/۱ MW GE DFIG و قابلیت عمل تحت ضریب توان خازنی ثابت ۹۵/۰ برای آنالیز خط مبنا و برای آنالیز توان اکتیو در نظر گرفته شد. پارامترهای کنترل توربین باد به عنوان پارامترهای استانداردی می باشد که در مرجع [۱۹] تشریح شده اند و در جدول ۱۲ در بخش ضمیمه نیز ارائه گردیده اند. توربین های باد نیز در سطح ۱۰۰% ظرفیت خود عمل نموده و هر مزرعه دارای ۷۰ توربین می باشد که مجموعاً برای یک مزرعه واحد MW 104 عمل می نمایند. این پیکربندی اجازه می دهد تا قابلیت بکارگیری رویه کنترل ولتاژ تک نقطه ای برای کل مزرعه به وجود آید، و به علاوه قابلیت ارائه عملیات سنکرون از طریق یک ابزار نظارتی و سیستم اکتساب داده ها (SCADA) نیز فراهم گردد. این سیستم که در ۱۰۰% میزان اسمی خود عمل می نماید دارای هیچ تأثیری بر روی ویژگی های مطالعاتی نمی باشد، چرا که آنالیز گذرا به عنوان یک تصویر لحظه ای از تنش دارترین مورد عملیاتی اعمال شده است، که در این مورد چنین موردی تحت عنوان نقطه نفوذ حداکثری باد تلقی می شود. توان اکتیو که جایگزین سیستم تولید باد شد از طریق کاهش خروجی توان اکتیو ده دستگاه سنکرون اولیه به صورت یکنواخت بالانس گردیدند، و در نتیجه، هیچ کدام از این سیستم ها به طور کامل جایگزین نشدند. محدودیت های توان راکتیو ده دستگاه سنکرون اولیه بدون تغییر باقی ماند تا آنکه قابلیت ارائه یک راه حل برای سیستم وجود داشته باشد. داده ها برای ده ماشین سنکرون را می توان در جدول ۱۳ در ضمیمه این مقاله یافت.

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد

 

۴- نتایج و مباحث
نتایج و مباحث به دو بخش تقسیم می شوند. اولین بخش اقدام به ارزیابی تفاوت بین توان اکتیو از سیستم تولید باد و سیستم تولید سنکرون نموده و چگونگی برهمکنش آن با توجه به پایداری زاویه روتور سیستم بر مبنای روش تشریح شده در بخش ۲ـ الف را مورد بررسی قرار می دهد. بخش دوم استراتژی های تعدیلی موجود در خصوص سیستم تولید باد، یعنی کنترل توان راکتیو و چگونگی تعامل یا برهمکنش آن با توجه ارتقای پایداری سیستمی، مخصوصاً  پایداری زاویه روتور  بر  مبنای روش تشریح شده در بخش ۲ ـ ب  را توصیف  می کند. این مورد به علاوه بررسی کننده چنین مبحثی می باشد که چگونه پشتیبانی از توان راکتیو در سیستم تولید باد می تواند با سیستم تولید سنکرون تعامل و برهمکنش داشته باشد. کلیه شبیه سازی ها با استفاده از بسته نرم افزاری DSATools تکمیل شدند [۲۰].
الف. نتایج و مباحث توان اکتیو
در شکل ۲، زاویه روتور برای ژنراتور ۳۴ را می توان برای هر یک از موارد مشخص شده از جدول ۱ مشاهده نمود. این مورد مقایسه کننده زوایای روتور می باشد، که بر این مبنا می توان مشاهده نمود که نوعی گوناگونی بین این دو مورد دیده می شود، اما آنها از تفاوت شدیدی برخوردار نیستند. تفاوت در این دو مورد به واسطه این حقیقت است که به هنگامی که تولید باد به صورت یک ویژگی کاربردی در نظر گرفته می شود، چنین موردی فراهم آورنده هر گونه گشتاور الکترومغناطیسی برای سیستم نمی باشد. به هنگامی که سیستم های سنکرون با مزارع بادی جایگزین شوند، یک پاسخ اینرسی به وجود آمده و بنابراین تغییری در جریان های توان فعال برای نه ژنراتور سنکرون اولیه حاصل خواهد شد که همچنان برای دو مورد مرتبط با رویداد احتمال به صورت آنلاین به فعالیت خود ادامه می دهند، شکل ۳٫ تغییر در جریان توان اکتیو معنادار می باشد، همانگونه که در شکل ۲ ملاحظه می شود، تأثیر حاصله بر روی زاویه روتور نسبتاً اندک است.
ب. توان راکتیو
۱) زیان احتمال تولید: بخش قبلی نشان دهنده آن می باشد که با توجه به افزایش نفوذهای سیستم تولید باد، مسئولیت فزاینده بر روی تولید سنکرون موجود در یک سیستم گذاشته خواهد شد. با توجه به آنکه تولید باد متشکل از درصد معنی داری از یک سیستم تولیدی می باشد، بنابراین بکارگیری تکنیک های تعدیلی موجود به منظور ارتقای پایداری سیستم می تواند مهم تلقی شود.
توربین های بادی DFIG مدرن، صرف نظر از سطحی که در آن آنها اقدام به تولید توان اکتیو می نمایند، از قابلیت مهمی جهت فراهم آوردن سطوح بالای توان راکتیو برخوردار هستند. در بخش قبلی، توربین های بادی در ضریب توان خازنی ۹۵/۰ عمل نمودند.  این استراتژی کنترلی هم  اکنون  در مقایسه  با  دو  مورد  تشریح  شده در جدول ۲ مد نظر می باشد، که مورد اولی ویژگی یکانی و مورد دومی ویژگی ولتاژ ترمینال به شمار می آیند. در شکل ۴، اثر زاویه ای روتور برای مورد خازنی همراه با مورد یکانی ترسیم شده است. از این موضوع مشخص می شود که تغییر معنی داری در رفتار ماشین سنکرون در باس ۳۴ وجود دارد. بر خلاف مورد تولید سنکرون، جریان توان اکتیو واحدهای سنکرون اولیه به میزان زیادی تغییر نمی نماید. چنین موردی به وسیله خروجی های توان اکتیو برای نه مورد واحد سنکرون اولیه که همچنان در ارتباط با دو مورد ملاحظه شده در شکل ۵ به صورت آنلاین باقی مانده اند نیز مورد تأکید قرار می گیرد. با توجه به زیان مرتبط با احتمال تولید، واحدهای متعارف از قابلیت پاسخدهی تقریباً نزدیک به خروجی توان اکتیو مشابهی برخوردار هستند. میانگین انحراف در ارتباط با خروجی تولیدی برای مورد خازنی در امتداد مراحل زمانی برابر با ۳۳/۰% گزارش شده است. از آنجایی که تغییر بسیار کوچکی در جریان توان اکتیو می باشد،  تغییر در زاویه روتور که در  شکل  ۴  ملاحظه  می شود می بایست به واسطه تغییر در تولید توان راکتیو حاصله از تولید باد باشد. مجدداً، یک تحلیل پرونی به منظور مشخص سازی مود غالب برای مورد یکانی انجام شده و متعاقباً با مود غالب برای مورد خازنی مقایسه گردیده است. جزئیات این مود را می توان در جدول ۶ ملاحظه نمود.
ج. آنالیز عیب
بخش قبلی نشان دهنده این موضوع می باشد که برای اختشاش ایجادی در یک سیستم بزرگ، همانند صدمه دیدگی یا بروز مشکل در یک ژنراتور، موارد ولتاژ ترمینال اقدام به کاهش بار واحدهای سنکرون متعارف باقیمانده نموده و سعی در کمک به ارتقای پایداری زاویه روتور سیستم خواهند نمود. در این بخش، یک رویداد ولتاژ موضعی مورد تحلیل قرار گرفته تا آنکه متعاقباً قابلیت تقویت و مشخص سازی اهمیت کنترل توان راکتیو مناسب به وجود آید. برای زیان احتمالی تولید، تأثیرات ممکن است در خلال سیستم حس شوند، و کلیه واحدهای سنکرون در سیستم به آن رخداد پاسخ دهند. یک احتمال عیب را می توان به عنوان یک رخداد موضعی تلقی نمود و بنابراین سیستم ممکن است در این زمینه واکنش مختلفی را نشان دهد. در اینجا، یک عیب سه فاز به زمین برای باس بیست در نظر گرفته شده است، یک بار باس در سیستم، برای هفت چرخه. پس از کلرانس عیب، تأثیر بر روی پایداری زاویه روتور برای دو مورد باد مشاهده می شود، مورد خازنی و مورد ولتاژ ترمینال (صرفاً GE DFIGs).

پایداری زاویه روتور و میزان نفوذ زیاد در سیستم تولید باد

 

۵- نتیجه گیری
طبیعت سنکرون سیستم های بادی سبب ایجاد فشار بیشتری بر روی سیستم سنکرون متعارف جهت فراهم آوری منابع ضروری به منظور تعدیل یک رخداد احتمالی می شود. از طریق بکارگیری ظرفیت های داخلی سیستم بادی جهت تولید سنکرون با پشتیبانی توان راکتیو، قابلیت های تولید سنکرون را می توان به صورت تسهیل شده ای حاصل آورد. این موضوع نیز نشان داده شده است که زاویه روتور ژنراتورهای سنکرون به طور مستقیم تحت تأثیر نوع کنترل توان راکتیو بکار گرفته شده به وسیله سیستم تولید باد می باشد. پیاده سازی استراتژی های کنترل مناسب در مزارع بادی، مخصوصاً پیاده سازی کنترل ولتاژ ترمینال، می تواند سبب کاهش ضروریات توان راکتیو سیستم های سنکرون متعارف شده و در زمینه تسکین نوسانات زاویه روتور بزرگ کمک نموده و همچنین قابلیت کمک در خصوص میرایی سیگنال نوسانی در پی بروز مشکل را خواهد داشت. به علاوه، این موضوع نشان داده شده است که پشتیبانی توان راکتیو از تولید باد می تواند در زمینه تسکین رخدادهای شدید ولتاژ پایین کمک کننده باشد، بنابراین سبب به حداقل رسانی جدایش زاویه ای در سیستم های سنکرون خواهد شد.
جایگزینی دستگاه سنکرون متعارف از پیامدهایی فراتر از زیان اینرسی و سنکرونیزم  و گشتاور نوسانی برخوردار می باشد. از دست دادن قابلیت های تعدیلی نظیر AVRs، پشتیبانی AVR دینامیکی و عمل گاورنر نیز می تواند تأثیرات معنی دار مهمی را بر روی پایداری سیستم داشته باشد.
 
ضمیمه
جدول ۱۲ نشان دهنده پارامترهای کنترل کننده توربین بادی GE 1.5 MW DFIG است. جدول ۱۳ نشان دهنده محدوده های ژنراتور سنکرون است. جدول ۱۴ نشان دهنده پارامترهای کنترل کننده توربین بادی WECC VSC است. جدول ۱۵ معرف پارامترهای کنترل کننده توربین بادی WECC DFIG است. تذکر: ژنراتور ۳۱ به واسطه این حقیقت که این ژنراتور به عنوان باس مرجع در محاسبات استفاده شده است در اینجا لیست نشده است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.