مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارآفرینی و تجسم هویت

کارآفرینی و تجسم هویت

کارآفرینی و تجسم هویت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

کارآفرینی و تجسم هویت

شماره      
۲۰۸
کد مقاله
MNG208
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کارآفرینی و تجسم هویت
نام انگلیسی
Embodying entrepreneurial identity
تعداد صفحه به فارسی
۴۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۶
کلمات کلیدی به فارسی
روایت, تجسم, گفتمان, نقص / اختلال, هویت کارآفرینی, شیوه های غیرزبانی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Narrative, Embodiment, Discourse, Impairment, Entrepreneurial identity,
Non-linguistic practices
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی رفتار کارآفرینی و تحقیقات مرتبط؛ مرکز تحقیقات مشاغل و کسب و کارهای کوچک، دانشگاه کینگستون، انگلستان؛
امرالد
مرجع به انگلیسی
Small Business Research Centre, Kingston University, London, UK, and
John Kitching; International Journal of
Entrepreneurial Behaviour &
Research; Emerald
کشور        
انگلستان

کارآفرینی و تجسم هویت

چکیده
هدف ـ هدف این مقاله ارائه یک مفهوم جدید در خصوص هویت تجسم یافته کارآفرینی می باشد. مطالعات قبلی به طور ابتدا به ساکن نسبت به مشخص سازی مفاهیم هویتی بر حسب روایت ها یا گفتمان های مربوط بدان اقدام نموده اند. با نقد مرتبط با تمرکز محدود بر روی راهکارهای زبان شناختی، نویسندگان در چنین مبحثی نقش موارد غیر زبانی را خاطرنشان ساخته اند. در چنین مبحثی است که ضروریات مرتبط با تحقیق در زمینه یک گروه خاص ـ  یعنی کارآفرینانی که دارای نقایص خاصی در امورات خود هستند ـ محرز می گردد.
طراحی / روش/ رویکرد ـ هویت کارآفرینی به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد و بعنوان یک صورت فلکی نوظهور حاصل آمده از یک سری از رویه های تجسم یافته از عوامل مرتبط می باشد که آنها را صرفا بعنوان افرادی با یکسری از تعهدات اقتصادی و مدیریتی جدید قلمداد می کند. این مفهوم جدید عمدتاً خود برآیند مفاهیم تجسم یافتگی در قالب هویت آرچر و ایده های گافمن در خصوص خود ابرازی، مدیریت برداشت و بد نام سازی یا انگ اجتماعی می باشد.
یافته ها ـ مبحث هویت کارآفرینی به واسطه تعدادی از فرضیه های مشکل آفرین که سبب محدودسازی درک معنایی، یا شکل گیری نادرست و تأثیر نامطلوب هویتی در خصوص عملکرد کارآفرینان شده است در رنج می باشد. در این عرصه جسم یا بدن به عنوان یک حضور ناپیدا و غایب تلقی می گردد، یعنی یک ویژگی از پیش فرض شده، تلویحی یا یک مؤلفه کم اهمیت که از نقطه نظر تئوریکی با توجه به تأثیر آن بر روی هویت ضعیف تلقی گردیده و خود سبب ایجاد یک ایده نادرست در خصوص کارآفرینی شده است. در نتیجه، کارآفرینان، بر حسب راهکارهای تجسم یافته قدرت، به عنوان یک گروه همگن، به جای افراد صرفاً منحصر به فرد یا واحد، تلقی می شوند. مطالعات نوعاً یک نوع از ویژگی خاص تحت عنوان یک جسم توانا یا یک فرد مستعد کار، در برابر فرد یا عامل ناتوان را در این عرصه در نظر گرفته اند. بنابر این، ویژگی اصلی کارآفرینان با توجه به توجه به مشخصه های نامطلوب به طور گسترده ای در مباحث مرتبط نادیده انگاشته شده است.
اصالت/ ارزش ـ این رویکرد مشخص کننده نقش جسم و رویه های تجسم یافته غیر زبانی، نظیر حرکت، ژست و تظاهرات چهره در شکل گیری هویت می باشد. بنابر این، شناسایی متفاوت کارآفرینان به عنوان اشخاصی که صرفا از قابلیت های تجسم یافته خاصی برخوردار می باشند بعنوان یک مضمون اساسی برای درک هویت و عملکرد آنها تلقی می شود.

کلمات کلیدی: روایت، تجسم، گفتمان، نقص یا اختلال، هویت کارآفرینی، شیوه های غیرزبانی

نوع مقاله: مقاله مفهومی

کارآفرینی و تجسم هویت

 
مقدمه
با استفاده از تمرکز ایده ها بر روی مسایل خاص تحت بررسی در زمینه پدیده های مدیریتی نوعی چارچوب هویتی جدید برای احیای مقوله های تحقیقاتی ارائه شده است (Alvesson و همکاران، ۲۰۰۸). بر این مبنا، هویت در مرکز معنایی و تصمیم گیری، انگیزه، عملکرد و تعهد، وفاداری، ثبات و تغییر قرار دارد (Sveningsson و Alvesson، ۲۰۰۳). ایده های اولیه در خصوص هویت از تمایل خاصی به سمت تقلیل گرایی بیولوژیکی برخوردار می باشند. هویت به عنوان یک ویژگی خاص قلمداد شده که دارای کیفیت ها و مقادیر ثابت خاصی می باشد که از ویژگی هایی نظیر جنسیت حاصل آمده و خود مشخص کننده رفتار می باشد. این نگرش قدرتمند ذات گرایان هم اکنون به طور گسترده ای به عنوان یک مؤلفه نادرست و گمراه کننده به شمار آمده است (Somers، ۱۹۹۴، Sayer، ۱۹۹۷، O’Mahoney، ۲۰۱۲). محققین سازمانی معاصر سعی در درک مفهوم هویت بر حسب ویژگی های فرآیندی و رابطه ای نموده اند و در این زمینه بر روی نقش زبان و گفتمان در شکل گیری هویت تأکید دارند (Sveningsson و Alvesson، ۲۰۰۳، Watson، ۲۰۰۸). هویت کارآفرینی به عنوان یک فرآیند پویا، سیال و غالباً ضد و نقیض توصیف می شود (Hytti، ۲۰۰۵) که خود از محدوده ای از روش ها و رویه های روایتی و استدلالی تشکیل یافته و نهایتا در ارتباط با محیط اجتماعی نمود می یابد (Down، ۲۰۰۶، Watson، ۲۰۰۹). مطالعات نوعاً در ارتباط با این موضوع بیان می گردند که چگونه کارآفرینان با توجه به نوعی ویژگی روایتی قابلیت ایجاد و برقراری تعامل در زمینه هویت را خواهند داشت  (Warren، ۲۰۰۴)،  و  در انجام  چنین  روندی  چگونه  می توانند خود را به عنوان یک فرد مشروع در مواجهه با افراد ذینفع مهم تجاری به منظور دسترسی به منابع و فرصت های بازاری نشان دهند (Lounsbury و Glynn، ۲۰۰۱).
در عین آنکه ما عقیده داریم که مسئله ذات باوری یا اصالت جوهر عمدتاً نادرست تلقی شده است، شکل های معتدل این مؤلفه غالباً برای علوم اجتماعی الزامی تلقی می شوند (Sayer، ۱۹۹۷، Elder-Vass، ۲۰۱۲، O’Mahoney، ۲۰۱۲). ایده ذات باوری در خصوص خود شناسایی مشخص کننده آن است که انسان ها دارای ویژگی ها و قدرت های خاصی می باشند که بر روی عملکرد آنها تأثیرگذار بوده (O’Mahoney، ۲۰۱۲) و می توان آن را همانند ظرفیت شکل دهی به هویت های خاص در نظر گرفت (Smith، ۲۰۱۰ الف). بدون این نوع از ویژگی ها و توان الزامی، هیچ گونه شخص یا خودیتی وجود نخواهد داشت. حتی محققین هویت را بر حسب ویژگی های روایتی و استدلالی فرض نموده و الزاماً این موضوع را در نظر می گیرند که وجود عامل ها سبب حاصل آوردن توان کافی جهت انجام چنین رویه هایی گردیده یا آنکه سبب شکل دهی به آنها خواهد شد. در این راستا ما از طریق نقد بر مطالعات مرتبط که در آنها ویژگی های غیر زبانی نظیر حرکت های بدنی، حالت ها، ژست ها و بیانات یا تظاهرات چهره نادیده انگاشته شده اند به بررسی خود در این زمینه ادامه می دهیم. هویت از طریق یک سری از عوامل روایتی بیان شده است که خود شکل گرفته بر مبنای مؤلفه های گفتمانی می باشند، اما در عین حال نمی توان چنین موردی را صرفاً محدود به این دو مؤلفه خاص در نظر گرفت.
این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. در ابتدا ما به منظور توسعه یک درک کافی در خصوص هویت کارآفرینی توجه خود را معطوف به مباحث مرتبط و تحقیقات انجام شده به وسیلهArcher  و Goffman خواهیم نمود که در آن راهکارهای تجسم یافته به عنوان یک پیش شرط ضروری برای ظهور هویت در نظر گرفته شده است. متعاقباً ما نگاه نقادانه ای به مباحث هویت کارآفرینی نموده و نشان خواهیم داد که چگونه نادیده گرفتن ویژگی های مربوط به تجسمی / تشبیهی سبب بازتاب و تقویت یک سری از فرضیه های مشکل آفرین می گردد، و نهایتا موجب شکل گیری پرس و جوهای تجربی شده و متعاقباً سبب محدودسازی درک هویت کارآفرینی خواهد شد. در نهایت، قبل از مشخص سازی نتیجه گیری این مقاله ما ویژگی های تئوریکی و روش شناختی چارچوب جدید برای بررسی هویت کارآفرینی را ارائه خواهیم نمود.
 

کارآفرینی و تجسم هویت

تجسم و تشبیه هویت کارآفرینی
یکی از قدرت های انسانی ظرفیت شکل دهی به هویت ها می باشد (Smith، ۲۰۱۰ الف). هویت به صورت گسترده ای در علوم اجتماعی تحت نظریه پردازی قرار گرفته است (Mead، ۱۹۳۸، Goffman، ۱۹۵۹، ۱۹۶۳، Giddens، ۱۹۹۱، Burkitt، ۱۹۹۹، Archer، ۲۰۰۰، Jenkins، ۲۰۰۸) که در این زمینه محققین غالباً به دو عامل متقابل اما در عین حال ضد و نقیض اشاره دارند که متشکل از ویژگی های شخصی: حس خودی، یا منحصر به فرد بودن به عنوان یک فرد، و در طرف مقابل حس یکسانی یا وابستگی به گروه می باشد. در این پدیده خود شناختی داخلی و شمولیت خارجی (Watson، ۲۰۰۸)، هر فرد به صورت منحصر به فردی تجسم / تشبیه شده و جسم نیز الزاماً تحت تأثیر هویت هر یک از اشخاص با توجه به زمان و فضا تلقی گردیده است. بر این مبنا، ما ایده مبحث تجسم سازی (همانند Turner، ۱۹۸۴)، با در نظرگیری نکته نظرات Archer (2000) و هویت ارائه شده در این زمینه و همچنین نظرات گافمن (۱۹۵۹، ۱۹۶۳) تحت عنوان خود ابرازی، همراه با مدیریت تأثیرات یا برداشت ها و انگ ها زده شده به افراد را بکار گرفته تا از این طریق یک مفهوم نوین در ارتباط با هویت تجسم یافته کارآفرینی را ارائه نماییم.

کارآفرینی و تجسم هویت

خود تجسم یافتگی
با در نظرگیری مفهوم تجسم، که مشخص کننده چارچوبی از خود یک شخص به عنوان هویت ذهنی و جسمی می باشد، محققین به طور فزاینده ای این بحث را مطرح نموده اند که «ایم مسئله را که ما چه کسی هستیم را نمی توان به صورت مجزا از چگونگی تجسم شدگی یا تشبیه ما از سوی دیگران تلقی نمود (Turner، ۱۹۸۴، Burkitt، ۱۹۹۹، Archer، ۲۰۰۰، Shilling، ۲۰۰۳، Jenkins، ۲۰۰۸، Smith، ۲۰۱۰الف). تفکر تجسم سعی در فایق آمدن به سنت فلسفه گرایی غربی دوگانگی ذهن ـ جسم بر می آید، که خود شامل وجود دو حوزه ذهن و ماده است. مطالعات تجسم بخشی نقش جسم ماده در مفاهیم هویتی و شخصی را مشخص ساخته اند. در عین آنکه ویژگی خودیت را نمی توان به جسم تقلیل داد، ما بدون جسم نمی توانیم بعنوان فردی مطرح باشیم که از عهده مسایل مرتبط با خود یا شخصیت مرتبط با خود بر می آید و در حقیقت این جسم ما است که به ما این توان را می دهد تا به عنوان یک عامل فعال در دنیا فعالیت نماییم (Burkitt، ۱۹۹۹).

کارآفرینی و تجسم هویت

رویه تشبیهی و ظهور هویت
افراد در بردارنده ویژگی های تجسم یافته / تشبیهی و توانی می باشند که بر روی عملکرد آنها در ارتباط با سه نظم واقعیت تأثیرگذار می باشند: نظام های طبیعی، عملی و اجتماعی (Archer، ۲۰۰۰). چگونگی تشبیه ما از سوی دیگران سبب فعال سازی و محدودسازی رویه های مختلف ما خواهد شد، نظیر حرکت در مسیر باد (نظم طبیعی)، استفاده از مصنوعات دست ساز بشر نظیر کامپیوتر و ماشین (نظم عملی)، انجام نقش های اجتماعی و برقراری کارآمد ارتباطات با دیگران (نظم اجتماعی). بر این مبنا Archer سه سطح هویتی را مشخص می سازد که خود حاصل آمده از ویژگی خودآگاهی ـ خودیت، هویت شخصی و هویت اجتماعی ـ می باشد که دارای نوعی ویژگی به هم بافته و در عین حال تقلیل ناپذیر با یکدیگر می باشند.

کارآفرینی و تجسم هویت

رویه های تشبیهی در نظم اجتماعی
نقش های اجتماعی، نظیر کارآفرینی، خود ارائه دهنده نوعی رفتار و ویژگیهای ظاهری خاص می باشند که سبب ارائه اطلاعات در خصوص فردی می گردند که چنین هویت اجتماعی را به عهده گرفته است (Goffman، ۱۹۵۹). جهت پذیرش و اعمال یک نقش اجتماعی به طور موفق در این زمینه، عامل ها می بایست تا اندازه ای در تطابق با چنین هنجارهای اجتماعی و ظاهر مشخص شده ای باشند تا از این طریق قابلیت ارضای انتظارات دیگران را حاصل آورند (Goffman، ۱۹۵۹). قوانین اجتماعی قابلیت شکل دهی به این هویت را دارند اما در عین حال قادر به مشخص سازی هویت و رفتار شخصی در این زمینه نیستند که بر این مبنا می توان اینگونه در نظر گرفت که نقش فردی را می توان به عنوان یک عامل مشخص در ارتباط با ضروریات مرتبط در نظر گرفته که در یک حالت انعطاف پذیر حاصل می شود. قابلیت هر فرد یا عامل جهت کنترل اطلاعات در خصوص رویه های تجسم یافته یا تشبیهی و ارائه یک تصویر مناسب و درست برای دیگران به عنوان یک مؤلفه حیاتی در ارتباط با احساسات و ویژگی های مربوط به خودیت فرد به شمار می آید چرا که نهایتاً می تواند به ایجاد چنین احساسی منجر شود که چنین مؤلفه ای قابلیت فراهم آوردن امنیت و ایمنی کافی در قالب هر فرد را خواهد داشت که خود در رابطه با ویژگی های پذیرفته شده اجتماعی می باشد (Giddens، ۱۹۹۱).

کارآفرینی و تجسم هویت

هویت تجسم یافته کارآفرینی
بر حسب موارد مشخص شده در بخش قبلی، ما نسبت به تعیین مفاهیم مربوط به هویت کارآفرینی به عنوان مجموعه ای از ویژگی های ظهور یافته از راهکارهای تجسم یافته عامل های مختلف متعهد به فرآیندهای اقتصادی و ایجاد نوآوری های جدید در این عرصه و مدیریت مرتبط با آن در زمینه محیط های طبیعی، عملی و اجتماعی اقدام می نماییم. خواص تجسم یافته خاص و قدرت های مربوط به آن به طور پیوسته بر روی هویت کارآفرینی تأثیرگذار هستند. نگرانی عامل های مربوط در زمینه محیط طبیعی، نظیر ظرفیت صحبت کردن، به طور الزامی بر روی صلاحیت اجرایی در محیط عملی تأثیرگذار می باشد، به طور مثال، قابلیت استفاده از کامپیوتر جهت راندن یک ماشین و در نهایت، ظرفیت آنها در تناسب با محیط اجتماعی، نظیر برقراری ارتباط تا به صورت کارآمد و ایجاد مشروعیت لازم به هنگام تعامل با طرف های تجاری مهم از جمله مسایل مطرح شده در این زمینه به شمار می آیند. در این زمینه عامل ها می بایست قابلیت سرمایه گذاری بر روی خود و تعهد لازم در خصوص ایفای نقش اجتماعی خود به عنوان یک کارآفرین و متقاعد نمودن طرف های قدرتمند دیگر شامل مشتریان، فراهم آورندگان خدمات مالی، مستخدمین و نفرات دیگر که به عنوان بازیگران مشروح به شمار می آیند را داشته باشند تا از این طریق بتوانند یک نقش هویتی کارآفرینی مطلوب را حاصل آورده و از مزیت های مرتبط با آن استفاده نمایند.

کارآفرینی و تجسم هویت

کارآفرینان تجسم نیافته در مبحث هویت
رویکرد غالب در مبحث هویت کارآفرینی درک هویت به عنوان یک فرآیند دینامیکی می باشد که خود در بردارنده محدوده ای از رویه های روایتی و استدلالی است که در ارتباط با محیط اجتماعی اعمال می شوند. این ساختارهای اجتماعی و رویکردهای مربوط به آنها به منظور مشخص سازی چنین رویه ای بر حسب نظر Down (2010) قابلیت فایق آمدن بر حالت دوگانگی بین مغز ـ جسم از طریق به چالش کشیدن وجود مربوط به خود به عنوان تفکر از یک طرف و بحث پیرامون خودیت هر فرد از طرف دیگر و ویژگی مغزی را خواهد داشت. با توجه به اصول بیولوژیکی مربوط به هر فرد، و در عین حال با در نظرگیری کاربرد محدود فرآیندهای توصیفی و اهمیت اجتماعی و اقتصادی هویت می توان چنین موردی را به عنوان یک مبحث تحقیقاتی در نظر گرفت. مطالعات انجام شده در این زمینه عمدتاً حول مبحث نگرش های ارائه شده توسط برساخت گرایان می باشد و در برخی از موارد شاهد بروز المان هایی از رویکردهای معتدل بیشتری نیز در این زمینه می باشیم. در این راستا ما نظر Elder-Vass (2012) در تعریف ویژگی های بر ساخت گرایی را دنبال می نماییم که بر مبنای آن تنها واقعیتی که می توان به آن دسترسی داشت به صورت یک مؤلفه واسطه گرایانه زبانی و زبان شناختی به شمار می آید. این ویژگی برساخت گرایی قدرتمند را می توان با توجه به هنجارهای معتدل تری مورد بررسی قرار داد که به منظور ارائه یک مفهوم قدرتمند در خصوص هویت تجسم یافته کارآفرینی الزامی تلقی می شود. برساخت گرایی معتدل اجازه ارائه بیانات زبانی مختلف توسط عامل ها / اشخاص را داده اما در عین حال سبب کاهش هویت به صرف چنین راهکارها یا رویه هایی نخواهد شد.

کارآفرینی و تجسم هویت

استلزامات هویت تجسم یافته کارآفرینی
ما بر روی این موضوع تأکید داشته ایم که رویه های تجسم یافته به عنوان پیش شرط ضروری برای ظهور هویت کارآفرینی تحت مجموعه خاصی از نگرانی ها یا علایق در مؤلفه های مربوط به محیط های طبیعی، عملی و اجتماعی به شمار می آیند. چگونگی شکل دهی معنی دار در این رابطه یا شکل پذیری آن از جمله مواردی می باشد که می بایست آنها را مورد خطاب قرار دهیم. هر فرد دارای مجموعه منحصر به فردی از علایق و نگرانی ها می باشد که خود حاصل آمده از ویژگی های تجسمی است که آن فرد را به عنوان یک فرد خاص مطرح می سازد. ایجاد و مدیریت یک شغل، و پایبندی به تداوم نقش موفق اجتماعی، همانگونه که بر حسب روابط فردی با دیگران توصیف شده است در حقیقت مبنایی برای ایجاد یک ساختار ویژه برای کارآفرین به شمار می آید. اما در عین حال می توان این سئوال را مطرح نمود که ضروریات تئوریکی و روش شناختی این مفهوم جدید هویت تجسم یافته کارآفرینی برای تحقیقات آتی چیست؟

کارآفرینی و تجسم هویت

ضروریات تئوریکی
شکل گیری هویت شامل محدوده ای از رویه های زبانی و غیرزبانی می باشد که سبب فعال سازی و محدودسازی کارآفرینان در زمینه عمل در یک سری از راههای خاص می شود. در عین آنکه مطالعات مرتبط به طور شایع بر روی ویژگی های زبانی تأکید دارند، ملاحظات صریحتری در ارتباط با رویه های غیرزبانی جهت ارائه بینش های جدید در زمینه تأثیرات تجسم بر روی ظرفیت های کارآفرینان و همچنین علایق و نگرانی ها و عملکردهای آنها ارائه شده است. محققین می بایست به ویژگی های تجسم یافته توجه داشته باشند که شامل مواردی از نقص های بروز یافته و تأثیرات آنها در ارتباط با محیط های طبیعی و اجتماعی است (Archer، ۲۰۰۰) آن هم با توجه به آنکه هر یک از کارآفرینان از نقطه نظر اولویت دارای علایق و نگرانی های مختلفی با توجه به هر یک از مؤلفه های مربوط به نظام های حقیقی می باشند.

کارآفرینی و تجسم هویت

مفاهیم روش شناختی
با توجه به تلفیق هویت کارآفرینی با رویه های زبانی، در نگرش ما، می توان یک مفهوم عادی و تجسم نیافته را در خصوص کارآفرینان در نظر داشت. محققین احتمالاً می بایست به سه مسئله خاص به علاوه ویژگی های روایتی و استدلالی کارآفرینان توجه داشته باشند: در ابتدا، مطالعه ویژگی های تجسم یافته کارآفرینان و قدرت یا توان آنها و نگرانی ها و علایق مربوط به هر یک از کارآفرینان. دوماً، بررسی ادراک طرف های ذینفع از نقطه نظر وضعیت ظاهری و قابلیت های جسمانی کارآفرینان. و سوم، بررسی چگونگی تفسیر کارآفرینان و پاسخگویی آنها در برابر واکنش های طرف های ذینفع در ارتباط با مؤلفه های تجسم یافتگی.

کارآفرینی و تجسم هویت

نتیجه گیری
فرآیند تجسم سازی / تشبیه قویا در مباحث مربوط به هویت کارآفرینی تحت الشعاع مسایل دیگر قرار گرفته و یا تئوری مناسبی برای آن ارائه نشده است که خود منجر به محدودسازی حوزه و ارزش تحقیقاتی در این مبحث شده است. تحقیقات قبلی چندین فرضیه مشکل آفرین را ارائه نموده اند. محققین نوعاً کارآفرینان را به عنوان یک گروه همگن بر حسب ویژگی ها و توان و قدرت تجسم یافته / تشبیهی آنها در نظر گرفته و مشخص می سازند که آنها به عنوان افرادی لایق و توانمند در امور تجاری خود، در مقابل افراد ناتوان و دارای نقص، به شمار می آیند. ما نسبت به نقد پیرامون چنین مبحثی با توجه به تمایلات ساختار گرایانه قدرتمند آن در ارتباط با مفهوم سازی هویت کارآفرینی اقدام نمودیم که به طور ابتدا به ساکن بر حسب ویژگی ها و راهکارهای روایتی و استدلالی مشخص شده است. این نوع تفکر سبب ایجاد مفاهیم عدم تجسم مناسب کارآفرینان، اگر چه به صورت غیرعامدانه، شده است. هویت را می توان حتی تا حد عملکردهای زبانی نیز تقلیل داد. با توجه به ویژگی های واقع گرایانه ما، نقطه نظرات ساختارگرایان معتدل، یعنی ویژگی های زبانی تجسم یافته و ویژگی های غیرزبانی، نظیر حرکت، ژست، حالت قرارگیری و وضعیت چهره نقش مهمی را در شکل گیری هویت و در نتیجه حاصل آوردن پیامدهای مهم به عهده دارند.
با توجه به مباحث گسترده تر علمی و اجتماعی در خصوص هویت، تجسم، مدیریت تأثیرات و برداشت ها و همچنین مشخصه های مربوط به بدنام سازی یا انگ زنی، ما اقدام به ارائه یک مفهوم جدید مربوط به هویت کارآفرینی به عنوان یک مجموعه خاص از ویژگی ها و دل نگرانی ها و همچنین علایق ظهور یافته از رویه های تجسم یافته مربوط به اشخاص متعهد به ایجاد مشاغل جدید اقتصادی و مدیریت آن نموده ایم. ویژگی های تجسم یافتگی می تواند سبب فعالسازی ظرفیت های عامل ها و همچنین محدودسازی آنها و شکل دهی به علایق یا نگرانی های آنها در ارتباط با محیط های طبیعی، عملی و اجتماعی شود. ظرفیت های کارآفرینان و علایق و نگرانی های آنها در ارتباط با نظام های طبیعی و عملی به طور الزامی بر روی آنچه آنها قابلیت انجام آن را دارند و یا خواستار مشخص سازی و کنترل آن می باشند، در یک نظام اجتماعی، تأثیرگذار می باشد. چنین موردی سبب ایجاد تأثیرات خاصی صرف نظر از بیان شدن چنین مواردی به صورت زبانی بر حسب مصاحبات تحقیقاتی، می شود. هویت کارآفرینی، که خود به عنوان مجموعه ای از این علایق یا نگرانی ها تعریف شده است، با استفاده از عملکردها و ویژگی های غیرزبانی و همچنین زبانی منتقل می شود.
تجسم سازی هویت کارآفرینی از نوعی ضروریات گسترده تر برای بررسی کارآفرینی برخوردار می باشد. تحقیقات شناختی کارآفرینی، به طور مثال، سبب ارائه طبیعت تجسم یافته فرآیندهای شناختی و مشخص نمودن آن گردیده است (Mitchell و همکاران، ۲۰۱۱، Gregoire و همکاران، ۲۰۱۱). مطالعه جهت گیری های کارآفرینی، همراه با انگیزه ها و تصمیم گیری بدون مشخص سازی ویژگی های جسمانی چندان کامل تلقی نخواهد شد. رده بندی نظیر ویژگی های مختلف جسمانی، یا دیگر مشخصه های مطرح شده همانند مرد، زن، اقلیت قومیتی، مسن و ناکارآمد یا معیوب از نقطه نظر کارآفرینی به عنوان یک ویژگی خاص اجتماعی و فرهنگی تلقی می شوند. این هویت های خاص خود حاصل آمده از این موضوع هستند که فرآیند تجسم سازی به عنوان یک ویژگی خود مشهودی یا خود آشکار شده به شمار می آید، اما در عین حال بلوغ چنین ویژگی هایی و تأثیرات آن بر روی هویت چندان مشخص نمی باشد. مطالعات انجام شده می بایست قابلیت تعیین تأثیر ویژگی ها و قابلیت های تجسم یافتگی / تشبیهی کارآفرینان، و کلیه مشخصه های بیا شد با توجه به هویت را داشته باشند. استدلال، احساس، حس و عملکرد کارآفرینان با توجه به ویژگی های جسمانی آنها و با در نظرگیری ارتباط آن با محیط های خاص مدنظر می باشند. بنابراین به حساب آوردن هویت بدون در نظرگیری این ویژگی های تجسم یافته ناکامل خواهد بود. ما نسبت به بحث پیرامون ضروریات تئوریکی و روش شناختی مطالعاتی بر روی یک گروه خاص ـ کارآفرینان دارای نقص ـ اقدام نموده تا مشخص سازیم که چگونه ویژگی های تجسم یافته به یک روش یا روش های خاص قابلیت شکل دهی به هویت را داشته و در مقابل می توانند بر روی عملکرد هر یک از کارآفرینان نیز تأثیرگذار باشند. محققین می بایست به صورت صریح به ویژگی های کارآفرینان و طرف های ذینفع در ارتباط با مؤلفه های زبانی و غیرزبانی تجسم یافته پرداخته تا قابلیت حاصل آوردن فرآیند شکل گیری هویت و ویژگی های تبدیل شکل آن را حاصل آورند.
 
تذکرات:
  1. کارآفرینان دارای نقص / اختلال به عنوان نکته تمرکز تحقیقات دکتری نویسنده به شمار می آیند.
  2. ما مشخص ساخته ایم که عباراتی نظیر ویژگی های جسمانی مطلوب یا افراد توانمند، سالم یا نرمال ممکن است دارای معانی مختلفی بر حسب محتویات اجتماعی و فرهنگی مختلف باشند. ما همچنین عقیده داریم که چنین عباراتی صرفاً برای یک سری از رده بندی های تحلیلی ضروری در نظر گرفته شده اند که بدون در نظر گیری آنها کلماتی نظیر «نقص / اختلال» به هنگام بکارگیری آنها برای توصیف ویژگی های جسمانی هر فرد بی معنا خواهند بود (Smith، ۲۰۱۰ الف، صفحه n 54).
 

کارآفرینی و تجسم هویت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.