مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش مهارت عملکرد روانی حرکتی

آموزش مهارت عملکرد روانی حرکتی

آموزش مهارت عملکرد روانی حرکتی – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه  تربیت بدنی – ورزش
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 100000 (یکصد هزار) تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ورزش - ایران ترجمه - Irantarjomeh

شماره
۲۰
کد مقاله
SPORT20
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
آموزش مهارت های عملکرد روانی – حرکتی پیچیده: یک رویکرد بر حسب تایید بر فرعیات
نام انگلیسی
Training Complex Psychomotor Performance Skills: A Part-Task Approach
تعداد صفحه به فارسی
۱۰۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۶۱
کلمات کلیدی به فارسی
آموزش مهارت های عملکرد روانی – حرکتی پیچیده
کلمات کلیدی به انگلیسی
Training Complex Psychomotor Performance Skills
مرجع به فارسی
پیتر جی. فید – دانشگاه الینویز، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
Peter J. Fadde – Southern Illinois University
کشور
ایالات متحده

آموزش مهارت های عملکرد روانی حرکتی پیچیده: یک رویکرد بر حسب تایید بر فرعیات

این فصل بر روی آموزش مهارت های عملکرد روانی – حرکتی پیچیده تمرکز دارد و ارائه دهنده یک رویکرد بر مبنای فرعیات تمرینی بجای کلیات آن می باشد که شامل تفکیک ویژگی های شناختی بهم متصل و همچنین حوزه های حرکتی برای آموزش هدفمند می باشد. مهارت های عملکرد روانی – حرکتی نوعاً شامل دو دسته از مهارت های مشخص می باشند: تولید عملکردهای حرکتی و شناسایی شرایط محیطی که سبب ایجاد چنین عملکردهایی می شوند. تولید و شناسایی مهارت ها عمدتاً در یک چرخه یکپارچه عملکرد تطبیقی با یکدیگر در رابطه تنگاتنگ می باشند که به نظر به هنگام تعامل در یک بازیکن متخصص کاملا حاصل می شوند – خواه چنین فرایندی به عنوان عملیاتی تلقی شود که یک جراح به هنگام بازسازی یا تعمیم لیگمانت ها یا ربات های مرتبط با آرتروزکپی انجام می دهد، یا آن که مرتبط با حرکت اره یک نجار در حال جدا کردن یک الوار باشد و یا آن که تمرین یک بازیکن دفاعی پشت خط در فوتبال آمریکایی باشد که در پشت خط آماده ورود به عرصه است.

 

 

برنامه  مرتبط با فصل جاری
قبل از تشریح رویکرد آموزشی تولید / شناسایی بخشی از وظیفه، اقدام به خلاصه سازی هشت اصل مهارت های عملکرد روانی ـ حرکتی آموزشی می شود. این اصول به طور ابتدا به ساکن از برنامه های ورزشی حاصل آمده  اند و شامل رویکردهای سنتی و جدیدتر می باشند. متعاقباً مؤلفه های مربوط به طراحی آموزش روانی ـ حرکتی در حوزه غیرورزشی لیست خواهند شد. این راهنما بر مبنای راهنمای ملی خدمات پزشکی اضطراری (EMS) به سال ۲۰۰۲ می باشد (NHTSA, n.d.)، که البته برخی از ویژگی های دیگر نیز به آن اضافه گردیده است. راهنمای آموزشی EMS مرتبط با بخش خاصی از آموزش روانی ـ حرکتی می باشد که در محتوای شرکتی، آموزشی و نظامی شایع است ـ بدان معنا که آموزش رویه ای متخصصین بالغ در یک محیط کاری گروهی دنبال می گردد.
 
اصول  آموزش مهارت های عملکرد روانی ـ حرکتی
این مؤلفه که به طور عمده ای از تئوری های مشخص شده فراگیری حرکتی حادث شده است (Schmidt و Wrisberg، ۲۰۰۴) و همچنین در بردارنده تئوری های جدیدتر مربی گری ورزشی نیز می باشد (Vickers، ۲۰۰۷) دارای هشت اصل فراگیری مهارت های عملکرد روانی ـ حرکتی در ارتباط با رویه های برنامه ریزی، تدارک دستورالعمل ها، تمرکز فراگیرنده بر روی موضوع مورد نظر، بازخورد فراهم شده به نوآموزان، نقش بازخورد در شبیه سازی، و بازخورد فناوری مبنا می باشد. این اصول با توجه به موارد ذیل توصیه می شوند:
 
اصل ۱: تمرین قالبی برای فراگیری اولیه سریعتر، تمرین با وقفه و متغیر برای حفظ و انتقال بهتر، تمرین مبتنی بر تصمیم برای فراگیرندگان دارای انگیزه بالا.
دستورالعمل. در بسیاری از روش ها، تضاد بین تمرین رفتاری سنتی و تمرین مبتنی بر تصمیم ارائه شده اخیرتر معرف جدال های پیوسته در ارتباط با علوم فراگیری بین دستورالعمل های مستقیم و فراگیری مبتنی بر موقعیت یا فراگیری ساخت گرا می باشد. هر دوی این رویکردها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که قابلیت بکارگیری آنها در محتویات خاص و با توجه به فراگیرندگان خاص وجود خواهد داشت.
اصل ۲: دستورالعمل صریح برای فراگیری اولیه سریعتر، دستورالعمل تلویحی برای حفظ و انتقال بهتر موارد فرا گرفته شده.
فراگیرندگان و تمرکز بر روی نیت. در مطالعه دیگر در خصوص تمرین ضربه زدن به توپ به وسیله بازیکنان بیسبال دانشگاهی، یک گروه بر روی تولید داخلی حرکت موتوری تمرکز داشته و گروه دیگر بر روی دانش خارجی حاصله از نتایج تمرکز داشته اند (Castaneda و Gray، ۲۰۰۷). محققین دریافتند که آن دسته از بازیگران توپ زن که دارای مهارت بیشتری هستند دارای عملکرد بهتری در ارتباط با تمرکز خارجی بر روی نیت و قصد خود هستند و در مقابل توجهی بر روی تمرکز داخلی در ارتباط با اجرای مهارت ها که قبلاً آنها را به خوبی فرا گرفته اند به گونه ای که دیگر بدون قصد و تمرکز آن را انجام می دهند نخواهند داشت.
 
اصل ۳: تمرکز داخلی بر حسب نیت برای فراگیری اولیه، تمرکز خارجی بر حسب نیت برای بازیگران ماهر.
بازخورد. بازخورد را می توان به عنوان یک بازخورد داخلی (همچنین تحت عنوان ویژگی ذاتی) در نظر داشت ـ که به عنوان بازخورد طبیعی از حواس ما تلقی می گردد، یا به عنوان یک بازخورد خارجی (که تحت عنوان ویژگی انباشته یا برونی خوانده می شود) ـ همانند موارد فراهم شده در یک ویدیو آموزشی که در آن دستورات مربی ارائه شده است.
 
رهنمودهایی برای آموزش مهارت های عملکرد روانی ـ حرکتی
قبل از حرکت به سمت بررسی تحقیقات تخصصی ورزشی و طراحی برنامه آموزشی کامیون مشخص شده فوق الذکر، ما سعی در ارائه مجموعه ای از رهنمودهای ذیل در ارتباط با طراحی نوع خاصی از فراگیری روانی ـ حرکتی می نماییم که غالباً در مجموعه های شرکتی، نظامی و آموزش عالی شایع و پرکاربرد هستند. این مورد در حقیقت به عنوان آموزش افراد بالغ یا بزرگسال، قبل از بکارگیری متخصصین یا خدمات در حال خدمت در یک حالت کاملاً تعاملی با مهارت های روانی حرکتی و در قالب گروهی می باشد.
 
سطوح عملکرد روانی ـ حرکتی
  1. محدودیت
الف. یادگیرنده آنچه که مربی انجام می دهد تکرار می کند: “مشاهده یک حرکت، انجام آن حرکت”
ب. اجتناب از مدلسازی رفتارهای نادرست چرا که کارآموزان آنچه که شما انجام می دهید را تقلید می کنند.
ج. برخی از مهارت ها به طور کامل از طریق مشاهده فراگرفته می شوند، نیازی برای ارائه دستورالعمل رسمی وجود نخواهد داشت.
 
انجام مهارت های عملکرد روانی ـ حرکتی
  1. نمایش مهارت ها بر مبنای کلیات ـ فرعیات ـ کلیات
الف. مربی از طریق نشان دادن مهارت کلی از نقطه شروع تا انتها یک مهارت خاص را تشریح می نماید و در عین حال به صورت مختصر هر بخش را نامگذاری و معرفی خواهد نمود.
تحقیقات تمرین ورزشی
در عین آنکه علوم ورزشی در ارتباط با مباحث حرکت شناسی به طور سنتی بر روی تولید مهارت های حرکتی تمرکز داشته اند، یک گروه از محققین متخصص ورزشی در زمینه روانشناسی ورزشی بر روی تصمیم گیری در ورزش های باز نظیر تنیس، بسکتبال، فوتبال و هاکی، به جای تولید مهارت در ورزش های بسته نظیر گلف و ژیمناستیک تمرکز داشته اند.
 
نتیجه گیری
پس از خلاصه سازی تئوری جاری و تمرین آموزش روانی ـ حرکتی از طریق فراهم آوردن لیست های اصلی و رهنمودهای مرتبط در این مقاله ما اقدام به استفاده از فرضیه سناریوی «بازگشت به آینده» جهت نشان دادن مزیت ها مرتبط و نمایش فرآیند طراحی آموزش مبتنی بر اعمال بخشی از کل وظایف / توجه به فرعیات خاص در تمرین نمودیم که مخاطب قرار دهنده مهارت های تولید حرکتی و مهارت های شناسایی به صورت مجزا اما در عین حال بالسویه می باشد.
این رویکرد تغییر ـ الگو بر مبنای مطالعات تخصصی ورزشی است که تاریخچه آن به اواخر سال ۱۹۶۵، فیلم هسکینز، با در نظرگیری آموزش تنیس و سرو زدن بر حسب ویژگی های شناسایی و تحقیقات علوم ورزشی برمی گردد. این رویه همچنان جهت پیاده سازی مطالعات شبیه سازی ویدیویی در آرایه گسترده ای از ورزش ها نیز اعمال شده است (Ward، Williams و Hancock، ۲۰۰۶).

 

دانشمندان علوم ورزشی و روانشناسان شناختی که اقدام به برپایی برنامه های آموزشی شناسایی نموده و بر این اساس کار خود را در زمینه بررسی سئوالات طراحی آموزشی، که مورد نظر معلمین، فراگیرندگان و طراحان آموزشی می باشد، آغاز نموده و در نهایت مدلی را برای تحقیقات و تمرین طراحی آموزشی ارائه داده اند.
به طور مثال، مطالعاتی در ارتباط با استفاده از دستورالعمل های صریح و یا تلویحی (Smeeton، Hodges و Williams، ۲۰۰۵) و تمرکز بر روی ویژگی های داخلی یا خارجی (Castaneda و Gray، ۲۰۰۷) انجام شده است. فراتر از حیطه ورزشی، گروهی از محققین اقدام به پذیرش تحقیقات شناسایی و روش های فراگیری نمودند که در علوم ورزشی توسعه یافته و از آن در حوزه هایی نظیر تصمیم گیری در مؤلفه های نظامی و اعمال قانون استفاده شده است (Tashman و همکاران ، ۲۰۰۶)؛
علاوه بر این موارد، از چنین مؤلفه ای در فرآیند مراقبت های حیاتی و نگهداری از افراد سالخورده نیز استفاده شد (Ward، ۲۰۰۸). تحقیقات پیشرو در این ناحیه در یک مؤلفه خاص روانشناختی نظامی انتشار یافت که هدف آن پیوند یافته های علوم ورزشی و روش های مرتبط با آموزش های نظامی بوده است (Eccles، ۲۰۰۸، Ward و همکاران، ۲۰۰۸، Williams، Ericsson، Ward و Eccles، ۲۰۰۸).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.