مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

شکل های مخروط افکنه ضریب مثلثی / مخروطی شکل مطالعه مورفومتریک

شکل های مخروط افکنه ضریب مثلثی / مخروطی شکل مطالعه مورفومتریک

شکل های مخروط افکنه ضریب مثلثی / مخروطی شکل مطالعه مورفومتریک – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۶
کد مقاله
GEO26
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دسته بندی شکل های مخروط افکنه از طریق ضریب مثلثی / مخروطی شکل: مطالعه مورفومتریک کاربردی در زمینه مخروط افکنه های خلیج عقبه و کانال سوئز در صحرای سینا
نام انگلیسی
Classifying Alluvial Fans shapes by Triangular/Fan-shaped Coefficient: Applied morphometric study to Alluvial Fans of Aqaba Gulf and Suez Gulf, in Sinai
تعداد صفحه به فارسی
۱۹
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
مخروط افکنه, خلیج عقبه, کانال سوئز, صحرای سینا
کلمات کلیدی به انگلیسی
Alluvial Fans, Aqaba Gulf, Suez Gulf, Sinai
مرجع به فارسی
دپارتمان جغرافی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، کالج هنرهای زیبا ـ دانشگاه بن یوسف، مصر
مرجع به انگلیسی
Institution: Department of Geography and Geographic Information Systems – Faculty; of Arts – Beni Suef University – Egypt
کشور
مصر

 دسته بندی شکل های مخروط افکنه از طریق ضریب مثلثی / مخروطی شکل: مطالعه مورفومتریک کاربردی در زمینه مخروط افکنه های خلیج عقبه و کانال سوئز در صحرای سینا

 

 ۱- مقدمه
به هنگام بررسی ویژگی های مرتبط با مورفومتری دره ها یا مخروط افکنه ها، لازم است تا قابلیت انجام تحلیل مورفومتریک این حوزه ها و مخروط افکنه ها را داشته باشیم و بنابراین هر یک از این مؤلفه ها را با توجه به مولفه های ذیل در مبحث جاری ارائه خواهیم نمود: ۱- ویژگی های مربوط به ابعاد (طول ـ پهنا) حوزه های مربوط به دره ها و مخروط افکنه ها. ۲- ویژگی های مرتبط با اندازه و شیب دره ها و مخروط افکنه ها ۳- ویژگی های مرتبط با فرم (شکل) دره ها و مخروط افکنه ها. در این مقاله، ما صرفاً مورد سوم (مطالعه خواص فرم ها یا شکل های مخروط افکنه) را مورد بررسی قرار می دهیم. به واسطه آنکه مطالعه شکل هر نوع از پدیده طبیعی در این رابطه خود می تواند مشخص کننده یک شاخص مرتبط با مرحله مورفولوژیکی از چنین پدیده هایی به شمار آید مطالعه جاری از قابلیت مطلوبی در این زمینه برخوردار می باشد.
به طور کلی، شکل های مرتبط با پدیده های طبیعی را می توان از طریق ارتباط آن با شکل هندسی مورد بررسی قرار داد، بنابراین ما با توجه به این موضوع قابلیت اندازه گیری شکل این پدیده را خواهیم داشت، به گونه ای که می توانیم نسبت به مقایسه (شکل ژئومتری) این پدیده ها با شکل های پدیده های مشابه اقدام نماییم.
مطالعه شکل های مخروط افکنه ها به وسیله بررسی های متعدد و از طریق ایجاد نوعی پیوند و ارائه یک قیاس مرتبط با شکل های مخروط افکنه با برخی از شکل های هندسی ثابت انجام شده اند. از جمله این موارد می توان به شکل هایی نظیر دایره، مخروط، بیضی، پیکان و غیره اشاره نمود. به علاوه، مطالعات متعدد قبلی از ویژگی های یکسانی جهت برآورد شکل های حوزه های دره های مختلف استفاده نموده اند و از این ویژگی جهت برآورد شکل های مخروط افکنه ها نیز بهره گرفته اند. این تراکنش ها نظیر ضریب نسبت ازدیاد طول، ضریب گردش، فاکتور شکل، ضریب تراکم، ضریب طول / پهنا و موارد دیگر در این راستا مدنظر می باشند.
اما در حقیقت، تفاوتی بین شکل گیری الگوی حوزه های مربوط به شکل های دره ها و بین شکل گیری الگوی مرتبط با اشکال مختلف مخروط افکنه ها وجود دارد. شکل دره ها دارای فرمت مشخصی نظیر الگوهای دایره ای، بیضوی، گلابی شکل و دیگر انواع شکل های بی قاعده می باشد. این شکل ها را نمی توان برای فرم های متعارف مخروط افکنه ها بکار گرفت چرا که غالباً دارای یک شکل نرمال شعاعی جدا شده و مشابه با شکل قیف یا مخروط به صورت مثلثی می باشند. علی الخصوص، ویژگی های مربوط به رشد این حالت قیفی با توجه به مراحل معمولی قابل توجه می باشند.
اما در وضعیتی که این حالت مخروطی یا قیفی از رشد غیرعادی بر حسب عوامل ساختاری برخوردار باشد (شکل ۱)، یا تحت تأثیر المان های مجاور (Bajada) قرار داشته باشد (شکل ۲)، بنابراین شکل طبیعی این مخروط متفاوت از شکل مثلثی یا شکل قیفی تلقی شده و چنین موردی در غالب مراحل رشد مدنظر خواهد بود.
هم اکنون، با در نظر گیری این شکل هندسی بصورت یکی از شکل های خاص (نظیر شکل مثلثی / قیفی یا مخروطی) قابلیت تطبیق آن با شکل حقیقی مخروط افکنه طبیعی را حاصل می نماییم. متعاقباً، ما نسبت به مقایسه ابعاد یک شکل هندسی با شکل و مساحت مخروطی آن اقدام کرده و از طریق بکارگیری یک ضریب ریاضیاتی ساده می توانیم ضرایب مربوطه (به صورت ضریب مثلثی / یا شکل مخروطی آن) را مشخص کنیم. چنین موردی به عنوان ضریب دیجیتال مشخص می گردد که مشابه با ضرایب همبستگی خواهد بود. در نهایت، از طریق این ضریب دیجیتال ما قابلیت دسته بندی کلیه مخروط افکنه ها در ناحیه تحت مطالعه بر مبنای شکل آنها به چهار کلاس ذیل را خواهیم داشت: شکل مثلثی، شکل نوعی مخروطی، شکل نیمه مخروطی، شکل مخروطی غیرمعمولی.

 

شکل های مخروط افکنه ضریب مثلثی / مخروطی شکل مطالعه مورفومتریک

 

۲- نواحی مورد مطالعه
در این مطالعه ما نسبت به رده بندی کلیه مخروط افکنه ها (۸۴ مورد) واقع در جنوب صحرای سینای مصر اقدام نمودیم (شکل ۳). این مخروط ها در امتداد سواحل خلیج عقبه، سوئز و بخش های کوچکی از دریای سرخ یافت شده اند. کلیه نواحی در بین طول جغرافیایی ۳۲ ـ ۳۴ درجه در شرق و عرض جغرافیایی ۲۷ ـ ۲۹ درجه در شمال قرار گرفته اند.

 

شکل های مخروط افکنه ضریب مثلثی / مخروطی شکل مطالعه مورفومتریک

 

۳- روش مطالعه
ما قابلیت مشخص سازی مراحل دسته بندی بر مبنای تحقیق انجام شده با توجه به دو مرحله ذیل را خواهیم داشت:
۳ـ۱٫ اولین مرحله: روش ایجاد شکل مثلثی / مخروطی:
۳ـ۱ـ۱٫ از داده های موجود حاصل از تصاویر ماهواره ای (شکل ۴) قابلیت استخراج شکل های مخروط های حقیقی وجود داشته و متعاقباً می توان نسبت به مشخص سازی رأس مخروط، انتهای جناح راست، انتهای جناح چپ و خط ساحلی قوس لبه ای (شکل ۵) اقدام نمود.

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.