مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۰
کد مقاله
GEO30
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
واکنش مخروط افکنه فرعی به ریزش سطح اساس به واسطه برش محوری ناشی از جریان های رودخانه ای: مطالعه موردی در دره گوادلکیویر
 (کوردوبا، اسپانیا)
نام انگلیسی
Tributary Alluvial Fan-Responses to Base-Level Fall by Axial Fluvial Incision: A Case in the Guadalquivir Valley (Córdoba, Spain)
تعداد صفحه به فارسی
۲۹
تعداد صفحه به انگلیسی
۹
کلمات کلیدی به فارسی
مخروط افکنه, سطح اساس, دریای مدیترانه, کواترنری, خاک های قرمز, جنوب اسپانیا
کلمات کلیدی به انگلیسی
Alluvial fan, base-level, Mediterranean, quaternary, red soils, southern Spain
مرجع به فارسی
ژورنال جغرافی
دپارتمان اکولوژی (محیط فیزیکی و ژئومورفولوژی)، دانشگاه کوردوبا، اسپانیا
مرجع به انگلیسی
The Open Geography Journal; Ecology Department (Physical environment and Geomorphology), Rabanales Campus, University of Cordoba, Cordoba, Spain
کشور
اسپانیا

 

واکنش مخروط افکنه فرعی به ریزش سطح اساس به واسطه برش محوری ناشی از جریان های رودخانه ای: مطالعه موردی در دره گوادلکیویر

چکیده
تحلیل ژئومورفولوژیکی، رسوب شناختی و خاک شناسی گروهی از یازده مخروط افکنه مشخص شده در جناح شمالی دره گوادلکیویر معرف این موضوع می باشد که سیر تکاملی و پیدایش آنها تحت کنترل ریزش های ته نهشته ها در سطح اساس می باشد که خود به واسطه برش محوری ناشی از جریان های رودخانه ای رودخانه گوادلکیویر در طی دوره کواترنری رخ داده است.
ویژگی های مرفومتری و مرفولوژیکی مخروط های مورد مطالعه (یعنی پلنویوی با ازدیاد طول، پروفایل های طولی مستقیم و مقعرگونه، کانال های برشی کم ژرف در بخش های پراکسیمال و رسوبات کم عمق) خود مؤکد این موضوع می باشند که انباشتگی این مخروط از یک حالت پیش رونده شایع برخوردار می باشد و با توجه به این موضوع مشخص شده است که برش ناشی از جریان های رودخانه ای رود گوادلکیویر به تنهایی قابلیت ایجاد فرسایش بخش دیستال این مخروط ها را نداشته است.
عدم وجود خاک های قرمز تکامل یافته خود ارائه دهنده شواهدی در خصوص فعالیت این مخروط در طی دوره پلیستوسن می باشد، در حالی که خاک های جوانتر بر روی سطح مخروط فوق الذکر معرف دینامیک غیر فعال این مخروط در طی اوایل دوران هولوسین است. عدم وجود دست ساخته ها در دوران نوسنگی / عصر مس (Neolithic/Chalcolitic) در رسوبات این مخروط از چنین ایده ای پشتیبانی می نماید.

کلمات کلیدی: مخروط افکنه، سطح اساس، دریای مدیترانه، کواترنری، خاک های قرمز، جنوب اسپانیا.

 

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

 

۱- مقدمه

تحقیقات کلی زیادی در ارتباط با نقش تغییرات بوجود آمده بر مبنای سطح اساس در کنترل پیشرفت بسیاری از مخروط افکنه ها انجام شده اند [۱ ـ ۴].
فرایش ها و فرونشست های القا شده تکتونیکی [۵] یا فراز و فرودهای مبتنی بر وضعیت آب و هوایی در سطح رودخانه ها و دریاها [۶، ۷] را می توان بعنوان عوامل بروز این نوع از تغییرات در سطح اساس ذکر نمود. به طور غیرمستقیم، تغییر تکتونیکی و آب و هوایی ممکن است سبب ایجاد بریدگی به وجود آمده به واسطه جریان رودخانه ای در رودخانه های اصلی گردیده و موجب ریزش سطح اساس در مخروط های فرعی آن شود [۸].
ریزش های سطح اساس نوعاً سبب ایجاد برش های دیستال به واسطه وجود ترانشه ها میشوند. این نوع از بریدگی ها ممکن است تا جبهه کوهستانی نیز ادامه یافته که خود سبب ایجاد بریدگی ها در امتداد مخروط های مرتبط با مخروط افکنه میشوند. مخروط های برشی از کانال های عمیق و شیبدار (با قابلیت ایجاد بریدگی در بستر سنگ)، سطوح قدیمی تر، واقع شده در بخش پراکسیمال، و سطوح جوانتر، واقع در داخل ترانشه های مخروط، برخوردار هستند [۶].

 

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

 

 ۲- ناحیه مطالعاتی
مخروط های مورد مطالعه واقع در حوزه آلپی کواداکوئیور در بخش مرکزی حوزه شمالی سیرا و جبهه کوهستانی مورنا قرار دارد (شکل ۱). این کوهستان ها متعلق به سیستم هرسینیایی بوده و متشکل از سنگ های پریکامبرین و پالئوزوئیک، شامل سنگ های ولکانیت، سنگ آهن و تخت سنگ های مرتبط، می باشند. این مواد از نقطه نظر زمین ساختی به عنوان مارن های تورتونین و مواد غالب به شمار می آیند [۱۸، ۱۹].

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

 

 ۳- مواد و روش ها
تحلیل مورفولوژیکی و مورفومتری یازده مخروط افکنه گسسته در این مطالعه ارائه شده است. نقشه ژنومورفولوژیکی و توپوگرافی با استفاده از نقشه هایی با مقیاس ۰۰۰/۱:۱۰ از طریق تصویربرداری هوایی و خطوط تراز نقشه DTM با پشتیبانی بررسی های میدانی حاصل شده است.

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

 

۴- نتایج

۴ـ۱٫ پارامترهای مورفومتری
مخروط های مورد مطالعه به طور کلی از نظر اندازه کوچک هستند و مساحت آنها در محدوده ای از ۰۶/۰ الی ۰۸/۲ کیلومترمربع است (جدول ۱). مخروط های ۰۱ و ۰۴ به عنوان بزرگترین مخروط ها به شمار می آیند (به ترتیب ۴۰/۱ و ۰۸/۲ کیلومتر مربع). رأس این مخروط در ارتفاع بین ۱۶۰ و ۱۸۵ متر فراتر از سطح دریا (m.a.s.l.) قرار دارد، در حالی که پاشنه آن بین ۱۶۵ و ۱۲۰ m.a.s.l. قرار گرفته است.
کلیه مخروط ها دارای مورفولوژیک پلن ـ ویوی مشابهی هستند و از بالاترین میزان کشیدگی طولی (جدول ۱) برخوردار می باشند. مقادیر کشیدگی یا ازدیاد طولی در محدوده از ۲۲/۰ الی ۷۷/۰ با میانگین ۴۴/۰ مشخص شده است. این مخروط ها دارای مقادیری کمتر از ۵/۰ (طولی بیش از دو برابر پهنا، به استثنای مخروط های ۰۵، ۰۷، ۰۸ و ۱۱) می باشند.
۴ـ۲٫ ویژگی های مورفولوژیکی
آنالیز پروفایل های طولی نشان دهنده آن است که مخروط های کوتاهتر (مخروط های ۰۲، ۰۳، ۰۵، ۰۸، ۰۹ و ۱۱) دارای پروفایل مستقیمی می باشند، در حالی که مخروط های درازتر از پروفایل های مقعر شکل برخوردار هستند. این پروفایل های مقعری به صورت پیچیده و کمپلکس می باشند و متشکل از چندین فاز نهشتگی هستند. تحلیل مقایسه توپوگرافی بین ناهمواری های پروفایل هیچ گونه شواهدی دال بر فازهای مشترک در زمینه نهشتگی مخروط ها را نشان نمی دهد (شکل ۴).
۴ـ۳٫ رخساره های رسوبی
رسوبات ناحیه تحت مطالعه غالباً درشت بوده و به وسیله سنگ های آواری آتش فشانی شکل گرفته اند، به استثنای مخروط های ۰۱ و ۰۲ که دارای رسوبات ظریفتری بوده و از نسبت کمتر سنگ آوارها برخوردار می باشند.
رسوبات دو مورد از بزرگترین مخروط ها (مخروط های ۰۱ و ۰۴) در بخش پراکسیمال، وسطی و دیستال تشریح شده است (شکل ۵). در هر دو مخروط، رسوب جریان واریزه در نواحی پراکسیمال غالب تلقی می شوند، در حالی که در موقعیت های وسطی و دیستال ویژگی مربوط به فرآیندهای رودخانه ای از جمله مولفه بارز به شمار می آید (شکل ۶).
۴ـ۴٫ ویژگی های خاک شناسی
توصیف ویژگی های ماکرومورفولوژیکی میدانی پروفایل های تحت بررسی (قرار گرفته در موقعیت های پراکسیمال، میانی و دیستال مخروط های ۰۱ و ۰۴) (شکل های ۵، ۶)  معرف هیچ گونه خاک مدیترانه قرمز دوره پلیستوسن نمی باشد [۱۷، ۲۲، ۲۵]. بنابراین، هیچ گونه ویژگی های خاصی در ارتباط با افق های B در پروفایل های مورد بررسی و خاک های مرتبط مشخص نشده است.

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

 

۵- مباحث
در پی تحقیقات قبلی [۶، ۱۲] ما نسبت به ارائه شواهد مورفولوژیکی و مورفومتری مربوط به پیشروی مخروط ها اقدام نمودیم: الف) مورفولوژی ازدیاد طول پلن ـ ویو (مقادیر کمتر از ۵/۰)، ب) پروفایل های سرراست یا مستقیم و مقعر طولی، ج) کانال های برشی کم عمق (کمتر از ۳ متر) در بخش های پراکسیمال، و د) رسوبات کم عمق (کمتر از ۵/۲ متر).

 

واکنش مخروط افکنه ریزش سطح اساس جریان های رودخانه ای

 

۶- نتیجه گیری
ویژگی های برشی رودخانه ای دوره کواترنری در رودخانه گوادلکیویر سبب ایجاد مشخصه های مرتبط با ریزش سطح اساس در حوزه این رودخانه شده است. سطوح تراز رودخانه ای مختلف فراهم آورنده شواهدی در خصوص این فرایند می باشد.
از دوران میانی پلیستوسین این مورد سبب ایجاد مجموعه ای از مخروط افکنه ها در جبهه های کوهستانی در موقعیت شمالی دره گوادلکیویر شده است. برش رودخانه ای به اندازه ای نبوده است تا قابلیت تخریب دیستال مخروط ها را داشته باشد و با توجه به پیشرفت چنین فرآیندی قابلیت انباشته سازی مخروط بصورت گسترده تر به وجود آمده است.
به واسطه عدم وجود فازهای پایداری یا ثبات طولانی مدت مرتبط با این ویژگی برشی رودخانه ای گوادلکیویر، سطوح توپوگرافی عادی در پروفایل های طولی این مخروط ها مشاهده نمی شوند. ظرفیت نهشتگی هر مخروط کنترل کننده ویژگی های انباشتگی مورفولوژیی این دره می باشد. بنابراین، تنها بزرگترین مخروط ها قابلیت دسترسی به موقعیت های تحتانی ناحیه مورد بررسی (رسوبات ترازهای پیوسته در ۳۰ متری فراتر از رودخانه جاری) را داشته اند.
فعالیت این مخروط ها در دوره پلیستوسین از شکل گیری خاک های قرمز تکامل یافته و سطوح قدیمی جلوگیری نموده است. در طی اوایل دوره هولوسین، قبل از دوره های نوسنگی و کالکولیتیک، وضعیت مخروط ها به واسطه فرآیندهای برشی ناجنبا گزارش شده است. کانال های تغذیه کننده خود دارای جریان های داخل مخروط بوده که سبب ایجاد کانال های برشی به عمق ۲ الی ۴ متر شده اند. خاک های جوان و نازک متعاقباً بر روی سطوح این مخروط شکل گرفته اند، اما آنها به طور کاملاً اساسی تحت تأثیر فعالیت های مربوط به دوران پیدایش انسان  (آنتروپیک) از دوره روم به بعد بوده اند [۳۱].
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.