مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مقالات آماده گروه آموزش – تحقیقات آموزشی

مقالات آماده گروه آموزش – تکنولوژی آموزشی – تحقیقات آموزشی – فن آوری های آموزشی

 

در این بخش مقالات آماده گروه آموزش و رشته های مرتبط همانند تکنولوژی آموزشی و تحقیقات آن بعلاوه مباحث آموزش کارآفرینی و … عرضه شده است.

 

 • ترجمه های عرضه شده در این بخش “مقالات آماده گروه آموزش” با قیمتی بسیار اندک در مقایسه با قیمت ترجمه آنها در دسترسی کاربران گرامی می باشد.

  • غالب مقالات از ترجمه روان برخوردار بوده و بخش هایی از آنها بصورت رایگان در اختیار کاربران گرامی است.
   • کاربران گرامی با مطالعه این بخش ها می توانند خود قضاوتی مناسب در خصوص کیفیت مقالات داشته باشند.
 • ضمنا کاربران عزیز می توانند مقالات خود در این رشته را به ایمیل سایت ارسال تا نسبت به برآورد قیمت و زمان ترجمه آن اقدام شود.

  • با ارسال از این طریق از تخفیف مناسب در ترجمه برخوردار خواهید شد.
   • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

مقالات آماده گروه آموزش

مقالات آماده گروه آموزش
 مقالات آماده گروه آموزش
نام فارسی
 مقالات آماده گروه آموزش
نام انگلیسی
تعداد ص
به فارسی
تعداد ص
به انگلیسی
قیمت تومان
سال
بررسی تکنولوژی آموزشی
Instructional Technology Survey
۱۷
۸
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
توسعه آموزش در زمینه فن‌آوری و کارآفرینی در فنلاند
On the development of education in technology and entrepreneurship in Finland
۱۶
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
آموزش گسترده دانشگاهی کارآفرینی
University-wide Entrepreneurship Education
۸۶
۴۳
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۲
 ارتقای اشتغال جوانان از طریق آموزش کارآفرینی
Promoting Youth Employment through Entrepreneurship Education
۲۱
۹
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
 آموزش، کارآفرینی و توسعه اجتماعی
Education, Entrepreneurship and Community Development
۲۴
۱۸
۵,۰۰۰
جنبه های آموزنده آموزش کارآفرینی توضیح و درک رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی
Didactic aspects on the education of entrepreneurship Explaining and understanding students’ actions in entrepreneur-oriented situations
۳۵
۱۲
۱۰,۰۰۰
۲۰۰۵
تعیین روش تدریس کارآفرینی از طریق فلسفه اصالت عمل (پرگماتیسم)
The Determination of the Teaching Methodology of Entrepreneurship as Established by the Underlying Philosophy of Pragmatism
۲۰
۸
۵,۰۰۰
آموزش دوره های آموزشی کارآفرینی بدون صدور مدرک در کالج های محلی : چشم انداز ملی
 Non-Credit Entrepreneurship Education in Community Collages: The National Perspective
۷۳
۶۲
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۵
 آموزش کارآفرینی مرزی جدید برای کالج های محلی آمریکا
Entrepreneurship Education: A new frontier for American colleges
۱۸۸
۱۴۵
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۴
ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر در آموزش زبان خارجی: استفاده از زبان مقصد و ادراکات فراگیرندگان
COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: Use of Target Language and Learner Perceptions
۴۴
۱۶
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۸
روالهای تشبیهی در ارزیابی آموزش:  یک مثال پزشکی از بیماران همگون
Simulation in evaluation of training: a medical example using standardized patients
۵۰
۱۰
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۲
دیدگاهی در زمینه آموزش محلی و از راه دور به کمک کامپیوتر با تکنولوژی گرید
An Approach to Computer Assisted Education, Local and Remote, with Respect to GRID Technologies
۱۰
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
خود ارزیابی و فراگیری زبان دوم
Self assessment in second language learning
۱۴
۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
استفاده از کمدی دیجیتال جهت ارتقای فراگیری الکترونیک در آموزش ضد فساد
 Using Digital Comics To Enhance eLearning On Anti-Corruption Education
۱۲
۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
رقابت دانشجویان در یک محیط آموزشی کنترلی- طراحی چند متغیره با استفاده از بازیهای الکترونیک
 Student Competition in Multivariable Control Design Education through E-game
۲۸
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
چارچوبی برای سیستم‌های آموزش الکترونیکی هوشمند مبتنی بر صدا
A FRAMEWORK FOR INTELLIGENT VOICE-ENABLED E-EDUCATION SYSTEMS
۲۰
۱۳
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
مدل ریاضی فراگیری تسریعی آتی از طریق شناخت ویژگیهای فردی
A Computational Mo del of ccelerated Future Learning through Feature Recognition
۱۰
۳
۵,۰۰۰
۲۰۰۹
درک خلاقیت بین معلمین در حال خدمت و معلمین آتی
In-service and prospective teachers’ conceptions of creativity
۵۰
۱۵
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۹
مهیا سازی برنامه درسی: استراتژی مشارکت موثر اعضای هیئت علمی در توسعه برنامه های درسی
Curriculum mapping: a strategy for effective participation of faculty
members in curriculum development
۱۴
۵
۵,۰۰۰
۲۰۱۰
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها – کل مقاله
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: n Application of Data Envelopment Analysis
۱۶۷
۱۱۱
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۵
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها – بخش ۱
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: n Application of Data Envelopment Analysis-P1
۱۳
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها – بخش ۲
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: n Application of Data Envelopment Analysis-P2
۲۲
۱۱
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها – بخش ۳
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: n Application of Data Envelopment Analysis-P3
۹۱
۴۱
۱۸,۰۰۰
۲۰۰۵
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها – بخش ۴
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: n Application of Data Envelopment Analysis-P4
۵۲
۲۴
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۵
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها – بخش ۵
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: n Application of Data Envelopment Analysis-P5
۷
۶
۵۰,۰۰۰
۲۰۰۵
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – کل مقاله
Measuring the Efficiency of
Technical Education in UNRWA:
Gaza Training Center(GTC) – Case Study
۱۴۶
۱۱۰
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۷
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – فصل ۱
Measuring the Efficiency of
Technical Education in UNRWA:
Gaza Training Center(GTC) – Case Study – Chapter 1
۲۰
۱۵
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – فصل ۲
Measuring the Efficiency of
Technical Education in UNRWA:
Gaza Training Center(GTC) – Case Study – Chapter 2
۵۳
۳۲
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – فصل ۳
Measuring the Efficiency of
Technical Education in UNRWA:
Gaza Training Center(GTC) – Case Study – Chapter 3
۱۷
۱۱
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – فصل ۴
Measuring the Efficiency of
Technical Education in UNRWA:
Gaza Training Center(GTC) – Case Study – Chapter 4
۱۱
۸
۵۰,۰۰۰
۲۰۰۷
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – فصل ۵
Measuring the Efficiency of
Technical Education in UNRWA:
Gaza Training Center(GTC) – Case Study – Chapter 5
۶۷
۴۷
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۷
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) –  کل مقاله
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of Connecticut:: a data envelopment analysis (DEA) approach
۲۰۱
۱۷۸
۲۸,۰۰۰
۲۰۰۴
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) –  فصل ۱
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of Connecticut:: a data envelopment analysis (DEA) approach – Chap 1
۲۷
۲۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) –  فصل ۲
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of Connecticut:: a data envelopment analysis (DEA) approach – Chap 2
۳۳
۲۶
۸,۰۰۰
۲۰۰۴
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) –  فصل ۳
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of Connecticut:: a data envelopment analysis (DEA) approach – Chap 3
۳۳
۲۹
۸,۰۰۰
۲۰۰۴
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) –  فصل ۴
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of Connecticut:: a data envelopment analysis (DEA) approach – Chap 4
۸۲
۷۱
۱۵,۰۰۰
۲۰۰۴
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) –  فصل ۵
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of Connecticut:: a data envelopment analysis (DEA) approach – Chap 5
۲۶
۲۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۴
ایده های کودکان در خصوص اکولوژی ۲:
کودکان ۵ الی ۱۶ ساله و ایده های آنها در خصوص چرخه ماده
Children’s ideas about ecolog y 2:
ideas found in children aged 5-16about
the cycling of matter
۴۶
۱۷
۱۰,۰۰۰
۱۹۹۶
کاربرد تحلیل پوششی داده (DEA) جهت ارزیابی پیشرفت نگارش انگلیسی دانشجویان دانشگاهی با استفاده از برنامه «مای اکسس» در تایوان
Applying DEA to Assess English Writing Progress of University Students Using “My Access” in Taiwan
۲۲
۱۶
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در آموزش عالی: یک مطالعه موردی در خصوص مدرسین و مربیان در دوره پیش از خدمت
ICT USAGE IN HIGHER EDUCATION:
A CASE STUDY ON PRESERVICE TEACHERS AND INSTRUCTORS
۲۳
۶
۵,۰۰۰
۲۰۰۸
تاثیر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات (ICT) بر روی عملکرد آموزشی و کارایی آن در کشورهای منتخب EU وOECD : یک تحلیل غیر پارامتری
THE IMPACT OF ICT ON EDUCATIONAL PERFORMANCE AND ITS
EFFICIENCY IN SELECTED EU AND OECD COUNTRIES: A NON-PARAMETRIC
ANALYSIS
۳۱
۹
۵,۰۰۰
۲۰۱۲
تعامل کودکان و بزرگسالان در یک منطقه مجاور رشد: یک تئوری برای طراحی کاربر محور
Children and Adults Working Together in the Zone of Proximal Development: A Theory for User-Centered Design
۳۳
۱۴
۵,۰۰۰
۲۰۰۶
مطالعه ای در زمینه کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس ریاضی
A Study on the Use of ICT in Mathematics Teaching
۲۶
۹
۵,۰۰۰
۲۰۰۵
ایجاد برنامه آموزشی دانشگاهی
Curriculum Development
۲۱
۷
۵,۰۰۰
۲۰۰۷
آموزش الکترونیک، فراگیری آنلاین و محیط های آموزش از راه دور: سوال در خصوص یکسانی
e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?
۳۶
۷
۵,۰۰۰
۲۰۱۱
درک پارامترهای پایایی و روایی در تحقیقات کیفی
Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research
۳۰
۱۰
۵,۰۰۰
۲۰۰۳
 مقالات آماده گروه آموزش