مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

شماره      
35
کد مقاله
TXT35
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بیوالیاف مخلوط فیبروئین ابریشم- سلولز و فیبروئین ابریشم- كایتین-سلولز ریسیده شده به روش ترریسی
نام انگلیسی
Wet spun blend bio-fibers of cellulose – silk fibroin and cellulose – chitin – silk fibroin
تعداد صفحه به فارسی
16
تعداد صفحه به انگلیسی
4
کلمات کلیدی به فارسی
كتین آلكالین- بیوالیاف- لیف فیبروئین ابریشم- سلولز- لیف فیبروئین ابریشم- كتین- سلولز- ویسكوز
کلمات کلیدی به انگلیسی
Alkaline chitin- Biofibers- Cellulose-silk fibroin fiber- Cellulose-chitin-silk fibroin- Viscose
مرجع به فارسی
مركز تحقیقات و توسعه كیتوزان
الزویر
مرجع به انگلیسی
Chitosan Research and
Elsevier                                
سال      
2002
کشور        

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

 

بیوالیاف مخلوط فیبروئین ابریشم- سلولز و فیبروئین ابریشم- كایتین- سلولز ریسیده شده به روش ترریسی
چكیده
هر محلول ریسندگی فیبروئین ابریشم- زانتات سلولز سدیم (ویسكوز) در محلول سود() وفیبروئین ابریشم- ویسكوز- نمك استیل كایتوزان- N سدیم (كایتین الكالین) در محلول سود در دمای اتاق و از طریق اسپنیرت (با قطر 1/0 میلیمتر سوارخ) درون محلول آبی اسید سولفوریك 10% حاوی 43%- 40 سولفات آمونیوم، ریسیده شد. بیوفیلامنت‌های مخلوط سفید جدید با راندمان 95% ریسیده شدند. فیلامنت‌های فیبروئین ابریشم- سلولز حاوی كمتر از 10% فیبروئین ابریشم دارای ظرافت 9/9-9/4 دنیر، 20/1- 8/1 دنیر/ گرم برای تناسیتی و 43% فیبروئین ابریشم دارای ظرافت 5- 9/3 دنیر، 93/0- 70/0 دنیر/ گرم تناسیتی و 6/28- 6/20 ازدیاد طول بودند.

كلمات كلیدی: كایتین آلكالین- بیوالیاف- لیف فیبروئین ابریشم- سلولز- لیف فیبروئین ابریشم- كایتین- سلولز- ویسكوز

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

1- مقدمه
فیبروئین ابریشم یك پروتئین خطی شامل  و  بعنوان مهمترین آمینو اسیدهای تشكیل دهنده آن است. سلولز، كایتین و كایتوزان زنجیرهای خطی حاوی () بتا- گلیكوپیرانان به هم متصل شده می‌باشند. لیف سلولز تحت عنوان «ریون» (سلولز بازیافتی) در صنعت نساجی معروف است. لیف كایتین و الیاف كایتوزان (آگبوه و این 1996، هادسون 1997، راتكی و هادسون 1994، اسزوسلاند 1996 و آربانزكی 1997) تا حدی تحت عنوان مواد سازگار بیوئی در حوزه بالینی (بیمارستانی) (كیفونی 1995، ناكاجیم، آتسومی و كیفونی، 1984)، دامپزشكی (شیگماسا و مانیمی، 1995) پزشكی- بهداشتی (دوتكی واسز، 2000) تجاری سازی شدند.
تحت عنوان بیوالیاف‌های مخلوط مصنوعی، لیف كایتین- سلولز (هیرانو و میندوری كاوا 1998، نوگاچی، ودا، سو، تاكارا و ویشی، 1973) و لیف كایتین- فیبروئین ابریشم (هیرانا، ناكاهاری، ناكازاوا، كیم، 1999)، لیف فیبروئین ابریشم- كایتوزان (پارك، هو، یا، شین، 2000) و لیف كایتوزان- تروپوكاژنی (هیرو،‌زانگ،‌ ناكاگاوا و میاتا، 2000) گزارش شده‌اند. و لیف كایتین- سلولز تحت عنوان «كرابیون (crabyon)» در حوزه نساجی تجاری سازی شده است(یاشیكاوا، 1999). هر چند اطلاعات كمی در مورد بیوالیاف مخلوط فیبروئین ابریشم- سلولز و فیبروئین ابریشم- كایتین- سلولز وجود دارد. این بیوالیاف مصنوعی همچون الیاف طبیعی نظیر پشم، پنبه و ابریشم از نظر زیست‌محیطی دوستدار محیط‌زیست هستند.

 

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

 

2- تجربه
2-1- مواد
كایتوزان / كیتوزان  پوسته خرچنگ (crab shall) (ژاپن و توكیو  ) بصورت –N استیله شده بواسطه عمل دادن با آنهیدرید استیك درون محلول آبی اسید استیك- متانول تا رسیدن به –N استیل كایتوزان (كایتین بازیافت شده و  و ) (هیرانو، اهی و انو 1976)، انتخاب شد. سلولز یك نمونه تجاری بود. ( ، شركت ناكاتالی تسكوی، كیوتو، ژاپن). پیله كرم ابریشم  از دانشكده كشاورزی دانشگاه توتوری ژاپن.
محلول زانتات سلولز سدیم 9% (ویسكوز) در سود آبی 5% (هیرانو و میداریكاوا 1998) و محلول نمك استیل كایتوزان- N سدیم 8% (كایتین آلكالین) درون سود آبی 14% (هیرانو، میداریكاوا 1998، تور و هندرسون 1945) بواسطه شیوه‌های متداول آماده شدند.

 

2- 2- روش‌ها
اسپنیرت (رشته ساز) نوع ویسكوز (در اندازه mm3 0/10 * 0/18 * 5/12 ، شركت نازل ژاپن در این پروژه استفاده شد و اسپنیرت دارای 300 سوارخ با قطر 5/12 میلیمتر و ضخامت 30/0 میلیمتر در امتداد طولش بود. هر سوارخ دارای قطر 50/0 میلیمتر در ورودی و10/0 میلیمتر در خروجی بود. طیف FTIR (دیسك‌های ) بر روی اسپكترومتر 5300 Jasco FTIR ثبت شد (شركت Jasco ، توكیو، ژاپن). مقادیر تیتر فیلامنت بر روی میكرو ویبروسكوپ تجزیه و تحلیل شدند(استرالیا، ) و بعنوان دنیر (وزن 9000 متر طولی لیف) بیان شد. تناسیتی (استحكام) فیلامنت (دنیر/ گرم) و مقادیر ازدیاد طول (%) در وضعیت خشك بر روی Vibvon 400 تجریه و تحلیل شد(استرالیا،  ). این مقادیر بصورت متوسط مقادیر حاصل از 3 تا 5 اندازه‌گیری بیان شدند. آنالیزهای SEM برای فیلامنت‌ها بر روی میكروسكوپ الكترونی پیمایش ژاپن، توكیو و  اجرا شد.

 

3-2- محلول آبی فیبروئین ابریشم
. مواد معلق جامد درون محلول میكس شده (750 میلی‌لیتر) هر پیله كرم ابریشم(72 گرم) توسط چاقو به 4 تا 5 قطعه بریده شد و قطعات درون محلول آبی صابونی 2/0% (01/2) و حاوی كربنات سدیم(10 گرم) خیسانده شدند. این تركیب برای مدت 20 دقیقه با همزدن جوشانده شده تا سریسیم برداشت شود. همچنین مواد معلق نامحلول با چند مرتبه شستشو زدوده شدند، سپس فشرده شده و در معرض جریان هوا خشك شدندكلروفورم و متانول (v/v 2:1) با شرایط هم زدن مناسب در دمای اتاق به مدت 70 ساعت خیسانده شد و لیپیدها جدا شدند.
4-2- ریسندگی
محلول‌های ریسندگی (دوپ‌ها) A و B مطابق با مورد ذیل آماده سازی شدند. دوپ A : محلول آبی فیبروئین ابریشم 10% و محلول ویسكوز 9% درون سود آبكی 5% و با نسبت‌های  و  در دمای اتاق مخلوط شد. دوپ B : محلول آبی فیبروئین ابریشم 10% ، محلول ویسكوز 9% درون سود آبی 5% و محلول كایتین آلكالین 8% درون سود آبكی 14% و در نسبت‌های (v/v/v) در دمای اتاق مخلوط شد.

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

 

3- بحث و نتایج
1-3- ریسندگی و محلول‌های انعقاد
محلول آبكی فیبروئین ابریشم با محلول ویسكوز درون سود () آبكی مخلوط شد(دوپ A)، دوپ A با محلول كایتین آلكالین درون سود آبكی مخلوط شد(دوپ B). دوپ‌هایA  و B در دمای اتاق برای حداقل یك ساعت پایدار بودند. اما هیدروژن پس از ماندن به مدت چند ساعت در دمای اتاق تولید شد. مخلو‌ط‌های فیبروئین ابریشم- سلولز و فیبروئین ابریشم- كایتین- سلولز اساسا درون این محلول انعقاد نامحلول‌ می‌باشند. محلو‌ل‌های سولفات آمونیوم آبدار در غلظت‌های متفاوت و بصورت گسترده‌ای در حوزه بیوشیمی برای نمك‌زدایی پروتئین‌های آنزیمی به دلیل انحلال‌پذیری بالای آنها مصرف می‌شوند(گری و هانگز، 1955).
 
2-3- فیلامنت‌ها و خواصشان
محتوای فیبروئین ابریشم درون فیلامنت‌های ریسیده شده 53-2% برای 5-1 و 43-11% برای 9-7 بود (جدول 1). این فیلامنت‌های ریسیده شده سفید بودند. از نظر مكانیكی نرم و درون آب سرد و جوش نامحلول بوده و تا بالاتر از دمای  پایدار می‌باشند و همچنین بالاتر از دمای  به رنگ قهوه‌ای تبدیل می‌شوند. فیلامنت‌های 5-3 كه كمتر از 10% فیبروئین ابریشم داشتند، دارای خواص مكانیكی نسبتا خوبی بودند: 9/9-9-4 دنیر برای مقدار بیشتر، 20/1-08/1 دنیر/ گرم برای تناسیتی و 35-7/29% برای ازدیاد طول. مقادیر تناسیتی و ازدیاد طول (4) از (دنیر/ گرم 05/1) برای تناسیتی و 44/8% برای ازدیاد طول فیلامنت‌ كایتین- فیبروئین ابریشم  بزرگتر بود(هیرونو و همكارانش، 1999b). اما مقدار تناسیتی به مقدار جزئی از 27/1 دنیر/ گرم سلولز و 11/1 دنیر/ گرم كایتین كمتر بود. با افزایش محتوای فیبروئین ابریشم از 31 تا 53% ، ظرفیت از 5/7 تا 7/19 افزایش یافت و مقادیر تناسیتی (استحكام) شدیدا از 63/0 تا 15/0 دنیر/ گرم كه عمدتا به دلیل جمع شدگی طول 3/2 اینچ فیلامنت در فرآیند خشك شدن است، كاهش یافت.
3-3- تجزیه و تحلیل‌های میكروسكوپ الكترونی پیمایش(SEM)
مطابق با شكل 1، عكس‌های عمودی مربوط به سطوح صاف نمونه (1) (با قطر 55 میكرومتر) مشاهده می‌شود. این تصاویر مربوط به سطح فیلامنت‌ شبیه به آنچه هست كه در نخ‌های ابریشمی و فیلامنت كایتین- فیبروئین  (هیرونو و همكارانش، 1999 b) مشاهده می‌شود اما از سطح زبر و ناهموار نخ ریون (rayon) متفاوت است(كاوای و تاگاوا، 1983).

 

4-3- سازماندهی و نظم مخلوط درون فیلامنت‌ها
جدول 2- بیانگر قطر، ظرافت و دانسیته فیلامنت‌های مخلوط و غیر مخلوط است كه از طریق اسپنیرت مشابهی با قطر سوراخ 1/0 میلیمتر تحت شرایط مشابه ریسیده شدند. قطر فیلامنت، مقادیر دانسیته و ظرافت با مخلوط كردن هر فیبروئین ابریشم (هیرونو و همكارانش، 1999 b) و تروپو كلاژن (هیرونو و همكاران، 2000) افزایش یافت. اما با هیچكدام از هپارین (heparin) و (hyaluronate) (هیرونو و زانگ، 2000) افزایش نیافت. فیلامنت 1 و فیلامنت فیبروئین ابریشم- كایتین ((هیرونو و همكارانش، 1999 b) دارای قطر 55 و 46 میكرومتر و 7/19 و 5/18 دنیر برای ظرافت بودند. فیلامنت‌های سلولز و كایتین (هیرونو و میدوریكاوا، 1998) دارای قطر 31-29 میكرومتر و ظرافت 44/5-10/4 دنیر بودند. دانسیته‌های فیلامنت تحت عنوان ((قطر) دنیر/ میكرومتر) محاسبه شدند كه برای نمونه I و فیلامنت كایتین- فیبروئین ابریشم 36/0 و 46/0 محاسبه شد كه از مقادیر (18/0- 14/0) مربوط به فیلامنت‌های سلولز و كایتین بزرگتر بود.

بیوالیاف فیبروئین ابریشم سلولز فیبروئین ابریشم كایتین ترریسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.