مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 11

در این قسمت  لغات بیمه بخش 11 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 11
sprinkler
آبپاش خودكار
stability clause
 شرط ثبات
standard deviation
 انحراف معیار
standard risk
 ریسك متعارف، خطرات استاندارد، ریسك استاندارد
standard wording
 شرایط استاندارد
standard yield
 معیار محاسبه
standstill
وقفه و تعطیلی
state of health
 وضع مزاجی
static risk
 ریسك ایستا
statutory duty
وظیفه قانونی
statutory limits
 (محدودیت قانونی) حدود قانونی
statutory returns
 اظهارنامه های قانونی
stealing
دزدی
steam engine
 ماشین بخار
steel structures
 سازه های فولادی
stepped scale
 كارمزد منافع مرحله ای
stevedore
 پیمانكار مسئول بارگیری و تخلیه، دوبه كاران
stipulate
 تصریح، قید
stock burglary insurance
بیمه دزدی تجارتی
stop loss cover
 پوشش اتكایی مازاد زیان در مدت معین
stop loss insurers
 بیمه گران بیمه مازاد زیان
stop – loss orders
 روش سفارشی جلوگیری از زیان
stop loss reinsurance
قرارداد اتكایی مازاد زیان در مدت معین،بیمه اتكایی مازاد خسارت،بیمه اتكایی حداكثر خسارت
stop loss treaty
 پوشش اتكایی مازاد زیان در مدت معین، قرارداد مازاد غرامت در مدت معین،قرارداد مازاد زیان سالیانه
storm
 توفان
stowage
 بارچینی
stow aways
 مسافر پنهانی، مسافری كه به طور مخفیانه و بدون رضایت ناخدا و مالكان كشتی وارد كشتی شده است.اشخاصی كه مجاناً از طرف متصدی حمل سوار كشتی میشوند.
Stranding
 به گل نشستن
Strike
اعتصاب
strike liability
مسئولیت مطلق
strike risks
خطرات اعتصاب
striker
 اعتصاب كننده
strikes exclusion
 استثنائات ناشی از اعتصاب
structural separation
 جداسازی ساختمانی
structure of the portfolio
 ساختار پرتفوی
subcontractors
 مقاطعه كاران فرعی، مقاطعه كاران جزء
subjective risk
ریسك ذهنی شخصیت بیمه گذار، جنبه ذهنی، جنبه ذهنی خطر
subject of insurance
 موضوع بیمه
subject premium (base premium; premium base; underlying
protected premium)
 حق بیمه مبنا (حق بیمه واگذارنده كه مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد)
subject protected premium
 حق بیمه حمایت شده
subject without notice to the same clauses and conditions
 مشروط به عدم اطلاع از چنین مواد و شرایطی
subrogation
 انتقال حق از بیمه شده (به بیمه گر) – واگذاری حقاصل جانشینیحق جایگزینی
subrogation and recoveries
حق جانشینی و بازیافت خسارت
subrogation right
حق قائم مقامی
subrogation rights of insurer
حق جایگزینی بیمه گر
subsidence
 فرونشینی (ساختمان)
subsistence
 تأمین معیشت
substandard risk
 خطرات غیرمتعارف و غیراستاندارد
substantial cause
علت عمده
subterranean fire
 آتش سوزی ناشی از آتشفشان یا حریق در معدن یا چاه نفت
succeeding underwriting account
 حساب بیمه گری دورههای بعد
sue and labour charges
 هزینه های بروز حادثه و توسعه خسارت
extra charges
 شرط مخصوصی كه برای هزینه هایفوق العاده گذاشته میشود
Suez canal clause
 شرط كانال سوئز
Suez canal route
راه ترعه سوئز
suicide clause
 شرط سعی در خودكشی
suing and laboring clause
شرط اجتناب از زیان و پیشگیری از توسعه خسارت
sum assured
 سرمایه بیمه
sum insured
 سرمایه بیمه، مبلغ بیمه شده، وجه بیمه عمر، مبلغ یا سرمایه بیمه
surrender value
 سرمایه تحت پوشش بیمه
supernumerary
 مسئولیت در قبال بستگان خدمه و یا افرادی كه به غیر از مسافر در كشتی سوار شدهاند
super profit commission
 كارمزد منافع ممتاز، كارمزد منافع اضافی
supervisory authorities
نهاد نظارتی، مقامات نظارتی
supplementary commission
كارمزد تكمیلی
supplementary insurance
بیمه تكمیلی
surcharge
 هزینه اضافی
surety
 بیمه نامه های تضمین
surety bonds
 بیمه یا تضمین صحت عمل، بیمه های اعتبار و تضمین
surplus
 مازاد، مازاد سرمایه
surplus accumulation
انباشت مازاد
surplus adequacy
كفایت مازاد
surplus notes
 پرداختهای اصلی و منافع در سررسید
surplus reinsurance treaties
 قراردادهای مازاد اتكایی، بیمه اتكایی مازاد سرمایه
surplus share contract
 قرارداد مازاد سرمایه
surplus treaty
 قرارداد اتكایی مازاد سرمایه، قرارداد مازاد
surrender charge
 مخارج الزامی واگذاری بیمه نامه
surrender of the loss reserve
واگذاری ذخیره خسارت
surrender value
 مخففارزش بازخرید (واگذاری)، بازخرید بیمه نامه،بازخرید سرمایه
surrounding property
 اموال مجاور پروژه
survey fee
 هزینه كارشناسی
surveying agent
 نمایندهای كه حق صدور بیمه نامه را ندارد و فقط فرمهای پیشنهاد بیمه را تحویل شركت میدهد (مورد استفاده عمدتاً در بیمه های آتش سوزی)
survey organizations
 سازمانهای بازدیدكننده
surveyors
 بازدید و برآوردكنندگان خسارت
survival of the fittest
 بقای انسب
survivor capital or annuities for fixed beneficiary
 بیمه سرمایه یا مستمری به نفع استفاده كننده معین
survivors insurance
بیمه بازماندگان
susceptible to spontaneous combustion
 كالاهایی كه در معرض احتراق خود به خود قرار دارند
swampy
 آتشفشان فعال
Swap
معاوضه
sweat and moisture
 عرق و رطوبت
table of limits
 جدول ظرفیتها، فهرست نگهداری ها
tackling cargo claims
 حذف خسارتهای باربری
taking at sea
 تسخیر روی دریا، ضبط در دریا
target loss
 ضریب خسارت هدف
target risk
 خطرات اصلی و تعیین كننده، خطرات اساسی، ریسكهای خطرساز اصلی
tariff
تعرفه
tariff zones
 مناطق نرخ بندی بیمه زلزله
taxying risks
 خطرات مربوط به زمانی كه هواپیما در حال حركت روی زمین است
technical account
حساب فنی
technical and legal conditions of risk
شرایط فنی و قانونی خطر
technical failure
 نقص فنی
technical funds (reserves)
اندوخته های فنیذخایر فنی
technical log book
 كپی مربوط به نقایص موجود هواپیما
technical premium
 حق بیمه فنی
technical reserves
 ذخایر فنی
technological spillover
سرریزش فنی
tempest
 طوفان
temporary annuities
مستمری موقت
temporary assurance
بیمه عمر زمانی ساده
temporary disability benefits
مستمری موقت ازكارافتادگی
temporary disablement
 ازكارافتادگی موقت
temporary life annuity
 مستمری موقت سالیانی به شرط حیات در مدت معین
temporary policy
 بیمه نامه زمانی
temporary repairs
تعمیرات موقت
temporary total disability benefits
 مستمری ازكارافتادگی كامل موقت
term assurance
 بیمه عمر زمانی،بیمه به شرط فوت در مدت معین، بیمه به شرط فوت
terminating pax
 حق سنوات بازخرید خدمت
termination
 خاتمه قرارداد
termite
 موریانه زدگی
term life insurance
بیمه عمر زمانی
term of the annuity
 مدت سالیانی
territorial scope
 قلمرو جغرافیایی قرارداد
territorial sea (or waters)
 دریای ساحلی (آبهای ساحلی) واقع بین خط مبداء و دریای آزاد كه به طور كلی تحت حاكمیت كشور ساحلی است
testing
 آزمایش
testing, hot – testing
دوره آزمایش و آزمایش سخت
theft
 دزدی، سرقت
theft and pilferage
دزدی و دله دزدی
theft insurance
بیمه دزدی
theory of negligence
 نظریه تقصیر
theory of risk
 تئوری خطر
third parties
 اشخاص ثالث
third party legal liability insurance
بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر
third party liability (TPL)
 مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث
through bill of lading
 بارنامه دریایی غیرمستقیم، بارنامه یكسره، بارنامه سراسری
thunderstorm
توفان صاعقه زا
tidal wave (tsunami)
زلزله دریایی
time and distance [policies]
بیمه نامه های زمان و فاصله
time bar
 انقضای مدت اعتبار،مرور زمان بارنامه
time charter
 اجاره كشتی برای مدت زمان معین
time charter party
 قرارداد اجاره برای مدت زمان معین، قرارداد اجاره زمانی
time deductibles
 فرانشیزهای زمانی، كاستنیهای زمانی
time exclusion clause
 شرط استثنایی زمانی
time loss policy
 بیمه نامه خسارت زمانی
time policies
 بیمه نامه های زمانی بیمه نامه برای مدت معین
title insurance
 بیمه سند مالكیت، بیمه حق مالكیت
tonnage
 تناژ، ظرفیت
tonners
 ظرفیتها (بیمه نامه هایی است كه براساس مقدار و میزان معین ظرفیت شناور صادر می شود)
top layers
 لایه های بالایی
top layers working cover
 لایه بالایی قرارداد پوشش متداول
tornado
 گردباد
tort
 شبه جرم – مسئولیت ناشی از غیرقرارداد
tortious liability
مسئولیت مدنی
total and permanent disability
ازكارافتادگی دائم و كامل
total disability benefit
مستمری ازكارافتادگی كلی
total disablement
ازكارافتادگی دائم
total loss
تلف كلی خسارت كلی
total loss only (TLO)
فقط خسارت كلی
total loss only insurance
بیمه براساس خسارت كلی
total non – work related disability pension
 مستمری ازكارافتادگی كلی غیر ناشی از كار
total sickness disability
 بیمه ازكارافتادگی كلی و دائمی ناشی از بیماری
total work related disability pension
 مستمری ازكارافتادگی كلی غیر ناشی از كار
towage
 یدك كشی
to whom it may concern
بیمه نامه به نام حامل
toxicity
 سمیت و مسموم كنندگی
trade custom
 عرف بازرگانی
trade loss
 خسارت مبادلاتی، خسارات تجاری
trade risk
ریسك تجاری
traditional insurance policies
بیمه نامه های سنتی
tramps
 كشتی كه خط سیر نامنظمی داشته باشد و در بسیاری از دریاها رفت و آمد و در غالب بندرها توقف كندفعالیت به صورت نامنظمكشتیهایی كه بهطور نامنظم به نقاط مختلف رفت و آمد میكنند
transit clause
شرط حمل و نقل، كلاز ترانزیت
transshipment
 ارسال محموله به وسیله كشتی دیگر، جابجایی كالا، انتقال كشتی به كشتیحمل تعویض كشتی
travel insurance
 بیمه های حوادث برای مسافرت
treaty
قرارداد
treaty four line
 قراردادی است كه به موجب آن بیمه گر اتكایی تا چهار برابر میزان نگهداری بیمه گر مستقیم تعهد خواهد داشت
treaty reinsurance
بیمه اتكایی قراردادی
treaty terms
 شرایط قرارداد
treaty wording
 متن قرارداد
treaty year
 سال قرارداد
trespass
 تعهدی از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق غیر
true and fair
 درست و منصفانه
trust
صندوق
Tsunami
 سونامی
tuberculosis insurance
بیمه بیماری سل
tug
 یدك كش
tug requisition
 (قرارداد مربوط به شرایط) اجاره و استفاده از یدك كش
turn on commission
 كارمزد جاری
turnover
 برگشتی، فروش كلی، كل گردش كار
Typhon
طوفان سخت
uberrimae fdei
 حد اعلای حسن نیت
ullage
 سرخالی شدگی
ultra – violet region flame
 پرتوی طیف ماورای بنفش
umbrella cover
 پوشش چتری
umbrella or tent covers
پوشش چتری
unallocated risk
 خطرات غیرخاص
unbalanced portfolios
پرتفوی نامتعادل
uncertainty
 عدم حتمیت ریسك – عدم اطمینان
unchecked (or unregistered baggage)
 بار و اثاثیه ثبت و كنترل نشده
unclassified vessel
 كشتی از رده خارج
undeclared or wrongfully declared cargo
 كالایی كه اعلام نگردیده و یا اشتباهاً اعلام شده استبیمه كمتر از ارزش واقعی
underinsurance
 بیمه به كمتر از ارزش كالا، بیمه كمتر از ارزش واقعی، كم بیمه شدگی،
underlying layer
 لایه اولیه، لایه مبنا
underlying premium
 حق بیمه های اصلی
undervaluation
كمتر ارزیابی شدن
underwriter
 بیمه گرپذیره نویسی، پذیره نویس بیمه
underwriter profit and cost statement
صورت سود و زیان بیمه گری
underwriting
قبول تعهد بیمه گری
underwriting aspects of insured plans
 اصول بیمه گری در بیمه های بازنشستگی
underwriting capacity
 ظرفیت بیمه گری
underwriting expense
 هزینه صدور
underwriting expense ratio
نسبت هزینه بیمه گری
underwriting limit
ظرفیت صدور
underwriting manual
راهنمای بیمه نویسی
underwriting material
 مدارك صدور
underwriting offices
ادارات صدور
underwriting policy
خطمشی صدور
underwriting terms
 شرط های بیمه گری، پذیره نویسی، صدور
underwriting year
 سال صدور، سال بیمه گری،صدور، پذیره نویسی
unearned premium (UP)
حق بیمه عاید نشده
unearned premium reserves (UPR)
 ذخایر حق بیمه عاید نشده
unexpired risks
 ریسكهای منقضی نشده
unexpired risks provision
 ذخیره خطرات منقضی نشده، ذخیره ریسكهای منتقضی نشده
unfair competition
 رقابت مكرآمیز
uniform euro – policy
 بیمه نامه متحدالشكل اروپا
uninsurable risk
ریسك بیمه ناپذیر
unit – linked contract
 قراردادهای عمر سرمایه گذاری، قراردادهای بیمه زندگی سرمایه گذاری
unit trust
 سرمایه گذاری محدود یا صندوق های امانی صنعت بیمه
universal coverage
پوشش عمومی
unknown accumulation
انباشتگی ناشناخته
unknown commitments
تعهدات ناشناخته
unlashing
 باز نمودن وسایل، تحكیم بار
unliquidated damage
 خسارات غیرمشخص كه باید از طرف دادگاه مبلغ آن تعیین شود
unloading
 تخلیه
unnamed or floating policies
بیمه نامه های بی نام یا شناور
unseaworthiness
 عدم قابلیت كشتی برای دریانوردی
entitlement
استحقاق
usufruct
 حق انتفاع
utmost good faith (uberrima fdei)
 حسن نیت
valuable papers insurance
بیمه اوراق بهادار
valuation
 ارزشیابی
valuation clause
شرط ارزش
valued policies
 سرمایه بیمه توافق شده،بیمه نامه با ارزش توافق شده،بیمه نامه هایی كه بهای مورد بیمه آن برآورد شده است
value of subject matter
ارزش موضوع بیمه
value of the insured property
ارزش اموال بیمه شده
vandalism
 ویرانگری
variable annuity
 مستمری متغیر، بیمه نامه های مستمری متغیر
variable percentage
 كارمزد متغیر
variable risk
 خطر متغیر
vehicle accident
 حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی
vessel
كشتی
vessel policies
 بیمه نامه های وسائط نقلیه آبی
vicarious liability
 مسئولیت قائم مقام
violent theft
 سرقت توأم با اعمال زور
Visby rules
مقررات ویزبی
vision care insurance
بیمه چشم پزشكی
void
بطلان قرارداد
volcanic ash
 آتشفشان فعال
volcano
 آتشفشان
voluntary insurance
 بیمه اختیاری
voluntary stranding
 به گل نشستگی عمدی،به گل نشاندن عمدی كشتی
voyage
 سفر دریایی
voyage charter party
 قرارداد اجاره برای یك سفر، قرارداد اجاره سفری،قرارداد اجاره كشتی برای سفر معین
voyage clause
ماده {شرط} سفر
voyage policies
بیمه نامه های سفری
voyage policy
بیمه سفر معین
wagers policy
 نوع خاصی از بیمه كه در آن بیمه گذار از اثبات وجود نفع بیمه ای معاف است
wages & maintenance of crew & other expenses bearing
 حقوق و هزینه توقف كاركنان و سایر هزینه های انجام شده در بندر پناه
waiting period
 دوران انتظار، دوره انتظار
waiver
 اصل چشم پوشی (صرفنظر كردن از برخی شرایط قرارداد)
waiver clause
 شرط اسقاط حق
waiver of premium
 معافیت از پرداخت حق بیمه،چشم پوشی از پرداخت حق بیمه
waiver of premium benefit
معافیت از پرداخت حق بیمه
waiver of premium insurance
 عدم پرداخت حق بیمه
war and civil war risks claims
خسارات ناشی از جنگ و جنگ داخلی
war and hijacking risk exclusion clause
 استثنائات خطر جنگ و هواپیماربایی
war exclusion
 استثنائات ناشی از جنگ
war like operations
عملیات شبه جنگی
war risk
 خطر جنگ
war risk hijacking
 خطرات هواپیماربایی جنگ
war risks insurance
بیمه خطرات جنگی
warehouse to warehouse
انبار به انبار
warehouse to warehouse clause
 شرط بیمه حمل و نقل از انبار – ارسال كننده به انبار- مرسل الیهشرط انبار به انبار
warranties
رعایت الزامات تعهدات
warranty insurance
بیمه ضمانت كالا
warranty period
 دوره ضمانت
warranty principle
اصل ضمانت
washing overboard
 شسته شدن كالا از روی عرشه
wastage
 كسر و كمبود (كالا)
watertight
 غیرقابل نفوذ
water – borne agreement
 موافقتنامه حمل و نقل دریایی
water damage
آب دیدگی
way bill
راهنامه
wear and tear
 فرسودگی، ساییدگی یا استعمال در نتیجه استعمال عادی، فرسودگی، خسارت
weather permitting days, or weather working days
 روزهای كار در هوای مساعد
welding
 جوشكاری
wharf
 بارانداز
whole account cover
پوشش پرتفوی كامل
whole life
 تمام عمر، پرداخت مستمر تمام عمری
whole life annuity
 مستمری تمام عمر
whole life assurance
 بیمه تمام عمر
whole life assurance by limited premium payment
 بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود
whole life assurance by premium throughout life
 بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد
whole life policy
 بیمه نامه تمام عمر
whole turnover policies
 بیمه نامه های مجموع عملكردبیمه نامه «تمام عملكرد»
whole turnover (underwriting)
كل عملكرد، صدور كل عملكرد
widow’s insurance
 بیمه بیوگی
wife pension
 مستمری زوجه
willful act
 اقدام عمدی
willful misconduct
 عمل عمدی توأم با سوءنیت،سوءرفتار ارادی
winding up
 انحلال
windstorm
 توفان، توفان و تندباد
with average wa
 شرایط
withdraw
 خارج كردن، برگشت دادن
with due or reasonable dispatch
 با سرعت متعارف و معقول
withhold
 نگهداری
with particular average
 با خسارت خاص شرایط دبلیوآ
with profit business
بیمه با مشاركت در منافع
with – profit bonds
 بیمه نامه همراه با سود
with profits policies
 بیمه نامه های با مشاركت در منافع
wording
 تنظیم (متن متن حقوقی قرارداد)
wording to be agreed (wording tba)
 شرایط متعاقباً مورد موافقت قرار خواهد گرفت
working cover
 اتكایی متداول، پوشش خطرهای متداول، عادی
working days
روزهای كار
working excess of loss (WEL)
 پوشش اتكایی مازاد خسارت برای هر ریسك
workman’s compensation
 غرامت كارگران، غرامت اجباری كارگران، مقرری ترمیمی و یا جبران كننده كاركنان
wreck
 بقایای كشتی و محموله رهاشده
write off
خسارت كلی
written premium
 حق بیمه صادره
yachts, in commission clause
 آماده برای سفر – كرجی
yearly premium
حق بیمه سالیانه
york – antwerp rules
 مقررات یورك آنتورپ، قواعدی است بین المللی برای ایجاد هماهنگی و یكنواختی در بیمه حمل و نقل دریایی كه نتیجه مجموعه دیدگاههای ارائه شده بود و به تشتت آرا خاتمه داد.

 

لغات بیمه بخش 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.