مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش 5

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش 5 عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش 5
مجرد- تنها
Single
خواهرشوهر- خواهر زن
Sister-in-law
محل )کامپیوتر)
Site  (computer)
كاردانی
Skill
پرستار متخصص (کاردان(
Skilled nurse
نگهداری وپرستاری متخصص
Skilled nursing
محل یا مرکز با پرستاران متخصص
Skilled nursing facility
پوست
Skin
ذینفع کم درآمد تعیین شده مدیکر) اس ال ام
بی)
Specified Low Income Medicare
Beneficiary (SLMB)
اداره ء كل كار و كسب تجارت (كوچك)
Small Business Administration
(اس م ای ) بیمه اضافی درمانی
(SMI) Supplementary Medical Insurance
یک نگاه، تصویر آنی
Snapshot
قانون سوسیال سکیوریتی
Social Security Act
اداره كل سوسیال سکیوریتی )اس اس ا(
Social Security Administration
(SSA)
همكاری وكمك سوسیال سکیوریتی
Social Security contributions
اداره سوسیال سکیوریتی
Social Security office
نرم افزار سافت ور برنامه سوسیال سکیوریتی (ا ان وای پی آی ا(
(ANYPIA) Social Security record Software
بیانیه سوسیال سکیوریتی
Social Security Statement
داماد (شوهر دختر(
Son-in-law
منبع
Source
مزایای مخصوص کهنه سرباز  )اس وی بی(
Special Veteran’s Benefits
(SVB)
ذینفع کم درآمد تعیین شده مدیکر  )اس ال ام بی)
Specified Low Income Medicare
Beneficiary(SLMB)
معالجه گویایی
Speech therapy
املا ء كردن  )به)
Spell (to)
ستون فقرات
Spinal column
طحال
Spleen
برامدگی كوچك
Splints
ضمانت شده
Sponsored
همسر
Spouse
(اس اس ا) اداره كل سوسیال سکیوریتی
(SSA) Social Security
Administration
(اس اس آی) پرداختهای درآمد اضافی تامین اجتماعی
(SSI) Supplemental Security
Income
)اس اس ال ) موافقت مقدماتی که بطورعادی برای اداره كردن امنیت پیام ارسالی روی اینترنت استفاده میشود
(SSL) Secured Sockets Layer
ایالت
State
دفترنمایندگی ایالت
State Agency
دادستان کل ایالت
State Attorney General
برنامه ایالتی خرید )مدیکر) اگر کم درآمد میباشید شاید بتوانید واجر شرایط برنامه استیت بای این شوید به این معنی که ایالت شما حق بیمه مدیکر را به جای شماخواهد پرداخت(
State Buy-in (Medicare) Program
اداره كل سوسیال سکیوریتی ایالت شما
State Social Security Administration
مكمل ایالتی(بعضی از ایالتها بخاطر اینکه خرج زندگی گران میباشد یک مبلغی به مبلغ پرداختی از طرف دولت فدرال به افرادی که اس- اس- آی دریافت مینمایند میپردازد.(
State supplement
صورتحساب بانکی
Statement
بیانیه درآمد
Statement of earnings
استی ت آف آرت –  بی نظیر (در یک زمان مخصوص به عالیترین مرحله توسعه، مثل یک دستگاه، تكنیك یا رشته علمی رسیدن.(
State-of-the-art /state of art
وضعیت
Status of
قانون محدودیتها
Statute of Limitations
کارگرثابت
Steady worker
نوه خوانده
Step grandchild
دختر خوانده
Stepdaughter
ناپدری
Stepfather
پسر خوانده
Stepson
سود سهام
Stock dividends
سهام
Stocks
شکم
Stomach
ایست
Stop
قطع کردن مزایا
Stop benefits
ضربه
Stroke
حكم احضار
Subpoena
ادعای بعدی
Subsequent claim
كمك هزینه
Subsidy
قابل توجه درآمد
Substantial earning
كار با درآمد پر منفعت و قابل توجه )اس جی ا) زمانیکه شما از کارافتادگی میگیرید اگر کار کنید و درآمد شما ازحد معیین شده بالا برود آن درآمد” قابل توجه” به حساب خواهد آمد و روی مبلغ دریافتی از کارافتادگی سوسیال سکیوریتی شما تأ ثیر خواهد گذاشت
Substantial gainful activity (SGA)
خدمات اساسی
Substantial services
فعالیت خرابكارانه
Subversive activities
دادخواست فانونی
Suit legal
ضمیمه شدن )به)
Supplement (to)
پرداختهای درآمد اضافی تامین اجتماعی   )اس اس آی(
Supplemental Security Income (SSI)
بیمه اضافی درمانی  )اس ام آی(
Supplementary Medical
Insurance ) SMI)
تهیه كننده
Supplier
تهیه كننده خدمات قابل حمل و نقل اکس- ری
Supplier of portable x-ray services
تامین وسایل درمانی
Supply medical
تامین كردن )برای(
Supply (to)
پشتیبانی كردن شخصی
Support personal
دستگاه مجهز كننده
Supportive devices
جراح
Surgeon
پانسمان جراحی
Surgical dressing
نام خانوادگی
Surname
زیادی
Surplus
عقیده برداری
Survey poll
زن بازمانده طلا ق گرفته
Surviving divorced wife
زن بازمانده از همسر
Surviving spouse
بازمانده
Survivor
مدعی بازما ندگی
Survivor’s claim
موقتا ًبیكار كردن
Suspend
پرونده معلق (زمانیکه کارفرما حقوق و مالیاتهای پرداختی کارگررا به سوسیال سکیوریتی گزارش میدهد ولی نام و شماره سوسیال سکیورتی آن شخص با هم مطابقت نمی کند یا کامپیوتر نمیتواند پرونده آن شخص را پیدا کند،این اطلاعا ت در یک پرونده مخصوص وارد میشود تا صاحب اصلی به ما گزارش دهد که درآمدش ثبت نشده،در آن موقع ما به آن پرونده مخصوص مراجعه می نماییم و اطلاعات و کردیتهای لازمه رااز آن پرونده به پرونده آن شخص منتقل میدهیم(.
Suspense files
توقف
suspension
)اس وی بی ) مزایای مخصوص سرباز سابق
Special Veteran’s Benefits (SVB)
تورم
Swelling
ارزیابی مالیات
Tax assessment
مبناء مالیات
Tax base
مسئولیت مالیاتی
Tax liability
پرداخت كننده مالیات
Tax payer
میزان مالیات
Tax rate
پس پرداخت مالیات
Tax refund
فراغت از مالیات
Tax relief
برگرداندن مالیات
Tax return
سال مالیاتی
Tax year
مشمول مالیات
Taxable
مالیات بندی
Taxation
مالیات ها
Taxes
دندانها
Teeth
)تلفن) با شماره گیر دورانی
Rotary (Telephone)
)تلفن) دکمه ای فشاری
(Telephone) touchtone
پیگیری كردن تلفنی
Telephone follow up
مصاحبه تلفنی
Telephone interview
موقتا ً
Temporarily
موقتی
Temporary
کمک موقتی به خانواده های نیازمند
Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
مزایای موقتی
Temporary benefits
كرایه نشین
Tenant
ناخوشی که پایانش مرگ میباشد
Terminally ill
خاتمه دادن
Terminate
خاتمه
Termination
اطلا ع و اخطاریه خاتمه (مزایا(
Termination notice
سرقت
Theft
معالجه
Therapy
ران
Thigh
شخص ثالث
Third parties
مسئولیت شخص ثالث
Third party liability
تهدید كردن
Threat
سه پایه
Three legged stool
سرحد
Threshold
گلو
Throat
از طریق
Through
بلیط
Ticket
بلیطی برای استخدام (کمکی در استخدام شدن(
Ticket to Hire
بلیط بسوی کار (بلیطی است که برای اشخاص از کارافناده میفرستیم .این برنامه کمک میکند تا آموزش حرفه ای بگیرید و همچنین کمک میکند تا کار پیدا کنید(
Ticket to Work
برنامه بلیط بسوی کار و به خودکفایی رسیدن
Ticket to Work and Self-Sufficiency Program
برنامه بلیط بسوی کار و مشوقهای کاری قانون بهسازی1999
Ticket to Work and Work Incentives
Improvement Act of 1999
سروقت
Timely
گزارش سروقت درآمد
Timely report of earnings
انعام
Tips money
تا انجا که شما می د انید
To your knowledge
پنجه
Toes
قاعده تحمل
Tolerance rule
شماره های رایگان تلفن
Toll free
زبان
Tongue
پوسیدگی دندان
Tooth decay
کل درآمد
Total income
شهر
Town
تجارت یا شرکت
Trade or business
اتحادیه بازرگانی
Trade union
آموختن
Training
انتقال تجارت
Transfer of business
تغییر از یك حالت وضعیت بیمه شوده بحالت
دیگروضعیت بیمه شوده
Transitional insured status
مترجم
Translator
)جراحی( پیوند زدن
Transplant
مخارج مسافرت
Travel expenses
اداره خزانه داری
Treasury Department
پرشکی که مسئول درمان میباشد
Treating physician
مدت آزمایشی کار
Trial work period
هر سه سال یكبار
triennial
دوره سه ماهه
Trimester
كامیون
Truck
راننده كامیون
Trucker
ودیعه
trust
حساب ودیعه ای
Trust account
صندوق امانت
Trust fund
امانت دار
Trustees
مرض سل
Tuberculosis
شهریه )مدرسه(
Tuition (school)
غده
Tumors
اداره بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده
U.S. Department of Health and Human Services
اداره / وزارت كار ایالات متحده
U.S. Department of Labor
زخم معده
Ulcers
اجازه نداشتن
Unauthorized
عمو بواسطه ازدواج
Uncle by marriage
قابل وصول نبودن
Uncollectable
قابل تحویل نبودن
Undeliverable
غیر قابل انكار
Undeniable
زیر سن (خردسال، جوان(
Under age
قسم خورده
Under oath
پرداخت باقی مانده
Underpayment
دارای امضاء
Undersigned
سختی غیر ضروری
undue hardship
درآمدی که از کارکردن و گرفتن حقوق بدست نیامده باشد
Unearned income
بیكاری
Unemployment
غرامت بیكاری
Unemployment compensation
بیمه نشده (به زبان سوسیال سکیورتی بدین معانی میباشد که به اندازه کار نکرده ایدو کردیتهای لازم را بدست نیاورده اید تا واجد شرایط مزایای سوسیال سکیوریتی شوید.(
Uninsured
اتحادیه
Union
مقرری اتحادیه
Union Dues
سازمان ملل
United Nations
ایالات متحده آمریکا  )یو اس)
.United States  (U.S)
درآمدی که در پرونده شحصی ثبت نشده
Un-posted earnings
حكمی که قانع نشده
Unsatisfied Warrant
كوشش ناموفق کاری
Unsuccessful Work Attempt
جدید كردن
Update (to)
بصورت امروزی در آمده
Up-to-date
صنایع همگانی (مثل برق و تلفن(
Utilities
حقوق زمان مرخصی
Vacation pay
واكسن زنی
Vaccination
معتبر
Valid
اعتبار
Validity
ارزش
Value
ارزش خدمات شخصی
Value of personal services
واریس
Varicose Veins
فرق داشتن (از(
Vary (to)
گیاه
Vegetable
رگ
Vein
كلمه بكلمه
Verbatim
رای هیلت منصفه
Verdict
تائید
Verification
اداره کل سرباز سابق / کهنه سرباز
Veteran’s Administration
تاكستان
Vineyard
تخلف
Violation
آمار حیاتی (آمار زاد و ولد و مرگ و میر(
Vital statistics
تارهای صوتی
Vocal cords
ارزیابی حرفه
Vocational evaluation
توانبخشی حرفه ای
Vocational rehabilitation
تکنولوژی است که امکان می دهد از خطوط اینترنت بجای خطوط معمولی تلفنی برای تماس تلفنی استفاده شود .وی او آی پی(
Voice over Internet Protocol
(VOIP)
باطل
Void (to)
داوطلبانه
Voluntary
بیمه درمانی اختیاری
Voluntary medical insurance
عهد به دوری از مادیات كردن
Vow of poverty
صورتحساب / بیانیه مالیات و دستمزد w-2. کارفرما درآخر هرسال این فرم را که شامل حقوق و مالیاتهای پرداخت شده میباشد برای شما پست خواهد کرد
W-2 Wage and tax statement
بیانیه دستمزد
Wage statement
کمر
Waist
مدتی که باید منتظر شوند تا مزایا را دریافت نمایند معمولا این مدت پنج ماه میباشد
Waiting period
لغو (زمانیکه به اشتباه شما پرداختی از ما دریافت کرده اید که نمیبایستی دریافت می کردید و از شما میخواهیم که ان مبلغ را پس بدهید. اگر گناه از شما نمیباشد و به خاطر درامد خیلی کمتان قادر نیستید به ما پس بدهید)هردو شرایط باید وجود داشته باشد) در اینحالت میتوانید از ما درخواست لغو بدهی نمایید(
Waiver
صرفنظرکردن ازحق حضور
Waiver of right to appear
حكم
Warrant
کمیته طریقه منابع درامد/ کمیته ای که مسـئول نوشتن قانونهای مالیاتی که روی لا یحه های سوسیال سکیوریتی مدیکر و برنامه های دیگرتأثیر میگذارد
Ways and Means Committee
وب پیج، صفحه وبی
Web page
وب سایت
Web site
مزایا به معادل / وزندار. سوسیال سکیوریتی مزایا را به این صورت به کسانی که واجد شرایط هستند میپردازد
Weighted benefits
سازمان رفاه (خیریه(
Welfare Department
اصلا حات رفاهی
Welfare Reform
صندلی چرخ دار
Wheelchair
مكان نامعلوم
Whereabouts unknown
کل خون. خون کشیده شده از بدن بدون اینکه پلاسما یا پلاتلتستر آن جدا شده باشد(
Whole blood
عمده فروشی
Wholesale
بیوه
Widow
بیوه مرد
Widower
مزایای از کار افتادگی بیوه
Widows disability insurance
benefits
زن
Wife
مزایای همسری
Wife’s benefits
وصیت نامه (مدرك)
Will )document)
مایل
Willing
مزایایی که روی مزایای دریافتی اثرمیگدارد
Windfall benefits
قانون میگوید اگرشما مزایای بازنشستگی از یک محل کاردولتی دیگر که مالیاتهای سوسیال سکیوربتی راپرداخت نکرده اید دریافت نمایید این مبلغ روی مبلغی که از سوسیال سکیوریتی دریافت خواهید کرد شاید اثر بگذارد.
Windfall elimination provision
“windfall elimination provision”
صرفنظر از ادعا کردن
Withdraw the claim
نگاهداشتن
Withhold
گناهکار نبودن
Without fault
شاهد
Witness
کار
Work
فعالیت کاری
Work activity
سابقه کاری
Work history
مشوقهای کاری
Work Incentives
معیار کار
Work test
نیروی كار
Workforce
غرامت کارگران
Workmen’s compensation
خنثی كننده غرامت کاری
Workmen’s compensation offset
کاغدی که رکورد کاری ر اروی آن نگه میدارید
Worksheet
مچ
Wrist
مدرک نوشته شده
Written evidence
ترس از بیگانه
Xenophobia
)زیپ) درایو در کامپیوتر
(Zip) computer
منطقه پستی
Zip code
اقتصاد و هزینه‌ یابی
Economics & Costing
هزینه ‌یابی بر مبنای فعالیت
Activity – Based Costing (ABC)
نسبت در‌آمد ـ هزینه
Benefit – Cost Ratio
سر به‌ سر
Break – Even
بودجه ‌بندی سرمایه
Capital Budgeting
جریان نقدینگی
Cash Flow
تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم سود
Cost – Volume – Profit Analysis
حسابداری هزینه
Cost Accounting
تصمیم‌گیری تحت شرایط اطمینان
Decision Making Under Certainty
تصمیم‌گیری تحت شرایط ریسک
Decision Making Under Risk
تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان
Decision Making Under Uncertainty
استهلاک
Depreciation
طراحی بر مبنای هزینه
Design to Cost
اقتصادهای یکپارچگی
Economies of Integration
اقتصادهای مقیاسی
Economies of Scale
اقتصادهای ابعادی
Economies of Scope
ارزش سالیانه یکنواخت
Uniform Annual Value
نرخ بازگشت سرمایه خارجی
External Rate of Return (ERR)
تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری اضافی
Extra Investment Analysis
تورم
Inflation
نرخ بهره
Interest Rate
نرخ بازگشت سرمایه داخلی
Internal Rate of Return (IRR)
ارزش زمانی پول
Time Value of Money
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
Activity – Based Costing (ABC)
هزینه ‌یابی چرخه عمر
Life Cycle Costing
حداقل نرخ جذابیت بازگشت سرمایه
Minimum Attractive Rate of Return (MARR)
ارزش خالص فعلی
Net Present value (NPV)
دوره بازگشت سرمایه
Payback Period
نرخ بازگشت سرمایه
Rate of Return (ROR)
نرخ مالیات
Tax Rate
ارزش زمانی پول
Time Value of Money
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
Activity – Based Costing (ABC)
نسبت در‌آمد هزینه
Benefit – Cost Ratio
نرخ مالیات
Tax Rate
نمونه‌گیری پذیرش
Acceptance Sampling
میانگین کیفیت محصولات خارج‌ شده
Average Outgoing Quality (AOQ)
مرز میانگین کیفیت محصولات خارج‌ شده
Average Outgoing Quality Limit (AOQL)
متوسط تعداد كل مورد بازرسی
Average Total Inspection (ATI)
جوایز کانادا برای تجارت‌های ممتاز
Canada Awards for Business Excellence
گواهی کیفیت
Certificate of Quality (COQ)
طرح نمونه‌گیری زنجیره‌ای
Chain – sampling plan
کنترل کیفیت در سطح شرکت
Company – Wide Quality Control (CWQC)
ایستگاه کنترل
Control station
اقدامات اصلاحی
Corrective action
کیفیت بر مبنای نیاز مشتری
Customer Based Quality
ارضاء مشتری
Customer Satisfaction
جایزه کاربردی دمینگ
Deming Application Prize
توجه به کیفیت در طراحی محصول
Designing – in Product Quality
گزارش موارد نقص
Exception report
تجزیه و تحلیل حساسیت و نقاط شکست
Failure Mode Effects & Criticality Analysis (FMECA)
نمودار استخوان ماهی در کنترل کیفیت
Fish diagram
دیگرانم ‌های علت و معلول
Fishbone Cause & Effect Diagrams
مکانیزم‌های گوشزد کننده خطا
Foolproof mechanisms  Poke – Yoke
خانه کیفیت
House of Quality
سری استانداردهای14000
ISO – 14000
سری استانداردهای 9000
ISO – 9000
سطح کیفیت بی‌تفاوت
Indifferent Quality Level (IQL)
گزارش بازرسی محصول در جریان ساخت
In process inspection report
سطح بازرسی
Inspection level
دیگرانم‌های ایشیكاوا
Ishikawa Diagrams
سطح تشخیص
Level of significant
ماكزیمم درصد خرابی قابل قبول در محصول
Lot Tolerance Percent Defective (LTPD)
تشكیل انباشته
Lot formation
حجم انباشته
Lot size
حد پایین کنترل
Lower (Control Limit (LCL)
جوایز كیفی ملی مالكوم بالدریج
Malcome Baldrige National Quality Awards
کنترل كیفی افلاین
Off– Line Quality Control

 

لغات بین رشته ای بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.