مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 25

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 25 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 25
پدر زیستی
biological father
مادر زیستی
biological mother
پدر ولادی
birth father
مادر ولادی
birth mother,gestational mother
ناباروری چندعاملی
coexisting factors infertility
والدین خواهان
commissioning parents
لغو دوره درمان
cycle cancellation
بارآوری دوره درمان
cycle fecundity
بچه‌آوری تأخیری
delayed childbearing
انبانک بارز
dominant follicle
تلقیح زامه اهدایی
donor insemination/ DI
اهدای تخمک
egg donation,oocyte donation
اهدای رویان
embryo donation
میزان لانه‌گزینی رویان
embryo implantation rate
غربالگری رویان
embryo screening
انتقال رویان
embryo transfer/ ET
پذیرندگی درون‌زه‌لاد
endometrial receptivity
بربیضه
epididymis
حفظ باروری
fertility preservation
انتقال رویان یخ‌زدوده
frozen-thawed embryo transfer/ FET
ذخیره تخمدانی کارکردی
functional ovarian reserve
انتقال درون‌لوله‌ای کامه
gamete intrafallopian transfer/ GIFT
پدر ژنی
genetic father
مادر ژنی
genetic mother
مادری جانشین حملی
gestational surrogacy
تمیاز
ICSI
لانه‌گزینی
implantation
لقاح برون‌تنی
in vitro fertilization/ IVF
بلوغ‌رسانی برون‌تنی
in vitro maturation/ IVM
تلقیح
insemination
تزریق میان‌یاخته‌ای زامه
intracytoplasmic sperm injection
درون‌زهدانی
intrauterine
تلقیح درون‌زهدانی
intrauterine insemination
ناباروری مردانه
male factor infertility
کمک‌زادآوری پزشکی
medically assisted reproduction/ MAR
چندقلوزایی
multiple birth
بارداری چندقلویی
multiple pregnancy
کم‌زامگی
oligospermia/ oligozoospermia
زم‌داری تخمک
oocyte cryopreservation
بازیابی تخمک
oocyte retrieval
بهره تخمکی
oocyte yield
خزانه انبانکی تخمدان
ovarian follicular pool
نشانگان بیش‌تحریکی تخمدان
ovarian hyperstimulation syndrome
ذخیره تخمدانی
ovarian reserve
دشکاری تخمک‌گذاری
ovulatory dysfunction
والد
parent
زامه‌کشی پوستی از بربیضه
percutaneous epidiymal sperm aspiration
زاپاب
PESA
تشخیص ژن‌شناختی پیش‌لانه‌گزینی
preimplantation genetic diagnosis/ PGD
غربالگری ژن‌شناختی پیش‌لانه‌گزینی
preimplantation genetic screening
پیش‌روندگی
progressive motility
ارزیابی منی
semen analysis
تک‌والد
single parent/ solo parent
تک‌قلو
singleton
مادر عرفی
social mother
زهدان‌نگاری صوتی
sonohysterography
ارزیابی زامه
sperm analysis
بازیابی زامه
sperm recovery/ surgical sperm recovery,sperm retrieval
مادری جانشین
surrogacy
قرارداد مادری جانشین
surrogacy agreement
مادر جانشین
surrogate mother
زاگاب
TESE
زامه‌گیری از بیضه
testicular sperm extraction
ذخیره تخمدانی کل
total ovarian reserve/ TOR
مادری جانشین سنتی
traditional surrogacy
ترازهراهی
transvaginal
ناباروری لوله‌ای
tubal factor infertility
ناباروری نامشخص
unexplained infertility
ناباروری زهدانی
uterine factor infertility
انتقال درون‌لوله‌ای تخم
zygote intrafallopian transfer/ ZIFT
آشکارسازی
coming out
آلت مردانه
penis
احتلام
wet dream/ nocturnal emission/ pollution
اختلالات اوج‌کامش
orgasmic disorders
اختلال بیش‌فعالی جنسی
hypersexual disorder
اختلال تکوین جنسی
disorder of sexual development/ DSD
اختلال دخول‌درد تناسلی ـ لگنی
genito-pelvice pain/ penetration disorder
اختلال دگرپوشی
transvestic disorder
اختلال رغبت ـ برانگیختگی جنسی زنان
female sexual interest/arousal disorder
انزال
ejaculation
انزال پس‌رو
retrograde ejaculation
اوج‌کامش
orgasm
اوج‌کامش دردناک
odynorgasmia/ painful ejaculation
بازتوانی آلت
penile rehabilitation
باه‌افزا
aphrodisiac
برانگیختگی جنسی
sexual arousal
برخورد جنسی
sexual encounter
برده‌سازی و تن‌دهی
bondage and discipline/ B&D
برون‌جهش
expulsion
بی‌انزالی
anejaculation
بی‌تفاوتی شهوانی
erotic apathy
بیش‌فعالی جنسی
hypersexuality
پزشکی جنسی
sexual medicine
پرهیز جنسی
sexual abstinence
پرهیز گزینشی
selective abstinence
پس‌نوازش
afterplay
پیش‌پوست
foreskin
پیش‌نوازش
foreplay
تب‌خال تناسلی
genital herpes
تراجنسی
transsexual
تراجنسینگی
transsexualism
تراجنسیتی
transgender/ transgenderism
تکانش‌پذیری جنسی
sexual impulsivity
جنسی
sexual
جنس‌ناگرا
asexual
جنس‌ناگرایی
asexuality
چرخه پاسخ جنسی
sexual response cycle
خودارضایی
masturbation
خیال‌پردازی جنسی
sexual fantasy
دخول
penetration
دخول‌هراسی تناسلی
genital penetration phobia
دخول‌هراسی
penetration phobia
دگرپوش
transvestic
دش‌کاری جنسی موادی ـ دارویی
substance/ medication induced sexual dysfunction
دگرپوش
transvestite
دوره بی‌پاسخی
refractory period
دیرانزالی
delayed ejaculation/ retarded ejaculation/ inhibited ejaculation
رانش
emission
رضایت جنسی
sexual satisfaction
رغبت جنسی
sexual interest
روان‌کامش‌شناسی
psychosexology
روان‌کامش‌شناس
psychosexologist
زگیل تناسلی
genital wart
زودانزالی
premature ejaculation/ early ejaculation
سائق جنسی
sexual drive
شاخص بین‌المللی کارکرد نعوظ
international index of erectile function/ IIEF
شریک جنسی
sexual partner
شهوانی
erotic
فعالیت جنسی
sexual activity
فنج
clitoris
فنج‌پوش
clitoral hood
قلفه
prepuce/ preputium
کامش‌درمانگر
sex therapist
کامش‌شناختی
sexologic
کامش‌درمانی
sex therapy
کامش رایانه‌ای
cyber sex
کارکرد جنسی
sexual function
کامش دهانی
oral sex
کامش زهراهی
vaginal sex
کامش‌شناسی
sexology
کامش مقعدی
anal sex
کامش
sex
کامش‌ابزار
sex toy
کامش‌درمانی دوسویه
dual sex therapy
کامش‌شناس
sexologist
کوچک‌آلتی
micropenis
کمک‌ابزار جنسی
sex aid
مایع پیش‌منی
pre-seminal fluid/ pre-ejaculate/ pre-ejaculatory fluid/ Cowper’s fluid
لختی شهوانی
erotic inertia
مرحله کفه
plateau phase
مرحله فرونشینی
resolution phase
منی
semen/ seminal fluid
موردجویی
cruising
موردجویی جنسی
cruising for sex
میل جنسی پاسخی
responsive sexual desire
میل جنسی
sexual desire
نشانگان برانگیختگی جنسی پایا
persistent sexual arousal syndrome/ PSAS/ persistent genital arousal disorder/ PGAD
نزدیکی جنسی
sexual intercourse
نعوظ
erection
نعوظ مانا
Priapism
آویشن
Thymus/ thyme
آویشن آزوربه
Thymus kotschyanus/ Thymus eriophorus/ Thymus hyrcanus/ Thymus arthroclados
آویشن شیرازی
Zataria
آویشن شیرازی پرگل
Zataria multiflora/ Zataria bracteata/ Zataria multiflora var. elatior
اسپرزه سیاه
psyllium
اسپند
Peganum
اسپند معمولی
Peganum harmala/ persian rue/ wild rue/ Espand
اکالیپتوس
Eucalyptus
اکالیپتوس پرشاخه
Eucalyptus gillii/ curly mallee
اکالیپتوس کامالدول
Eucalyptus camaldulensis/ river red gum
اکالیپتوس نیلی
Eucalyptus globulus/ blue gum/ Tasmanian bluegum
بادام
Amygdalus
بادام رسمی
Amygdalus communis
بادرشبی
Dracocephalum/ dragonhead
بادرشبی
moldavian balm
بادرشبی دارویی
Dracocephalum moldavica/ Moldavica punctata/ Moldavica suaveolens/ Moldavian dragonhead
بادرنجبویه
common balm/ balm mint/ balm/ lemon balm
بادنجان تاجریزی
Solanum nigrum
بادیان رومی
anise
بادیان رومی
Pimpinella
بادیان رومی انیسون
Pimpinella anisum
بارهنگ کبیر
Plantago major/ major plantain/ broadleaf plantain/ greater plantain
بارهنگ نیزه‌ای
Plantago lanceolata/ Plantago eriophora/ Plantago orientalis Stapf var. lycia/ ribwort plantain/ narrowleaf plantain
بارهنگ تخم‌مرغی
Plantago ovata/ Plantago ispaghula
بارهنگ سیاه‌دانه
Plantago psyllium
بالنگو
Lallemantia
بانک بذر
seed bank
بالنگوی شیرازی
Lallemantia royleana
بالنگوی شهری
Lallemantia iberica
برازمبل
Perovskia
پنج‌انگشت پاکدامن
Vitex agnus-castus/ chaste tree/ Abraham’s balm/ monk’s pepper
پنیرک
Malva
پنج‌انگشت
Vitex
پنج‌انگشت هندی
Vitex trifolia
پنیرک پابلند
Malva sylvestris/ high mallow
پنیرک رونده
Malva neglecta Wallr/ running mallow
پونه
horse mint
تاجریزی
black nightshade
تریاک
opium
تمر هندی دارویی
Tamarindus indica/ Tamarindus officinalis
تمر هندی
Tamarindus
جوشانده
decoction
چای‌کوهی
lamb’s ears/ lamb’s ear
خالواش
pennyroyal
خیسانده
maceration
خیساندن
maceration
دم‌کرده
infusion
روغن تخم کتان
linseed oil/ flaxseed oil
روغن دارچین
oil of cinnamon
روغن کرچک آب‌زدوده
dehydrated castor oil
روغن بادیان رومی
anise oil/ oil of anise
روغن کافور
oil of camphor/ camphor essential oil
روغن گشنیز
oil of coriander
روغن میخک
oil of clove/ clove oil
روغن نعنافلفلی
oil of peppermint/ peppermint essential oil
روغن کرچک
castor oil
روغن شوید
oil of dill
زیبانعنای دارویی
Calamintha officinalis/ Melissa calamintha/ Satureja calamintha
زوفا
Hyssopus/ hyssop
زوفای دارویی
Hyssopus officinalis
زوفای برگ‌باریک
Hyssopus angustifolius
زیبانعنا
Calamintha/ calamint
زنیان
Trachyspermum
زنیان رومی
Trachyspermum copticum/ Ammi copticum/ Carum copticum/ ajwain
سنبله‌ای
Stachys/ hedgenettle
سنبله‌ای چای‌کوهی
Stachys lavandulifolia
صبر
Aloe
صبر حقیقی
Aloe vera/ Aloe vulgaris/ Aloe barbadensis
صمغ عربی
gum arabic/ acacia gum
عصاره خام گیاهی
crude plant extract
عناب کنار
Ziziphus spina-christi/ Christ’s Thorn Jujube
عناب
jujube/ jujuba
عناب رسمی
Ziziphus jujuba
فراورده‌های گیاهی
herbal preparations
کافور
camphor
کاکوتی
Ziziphora
کاکوتی ایرانی
Ziziphora persica
کاکوتی نازک
Ziziphora tenuior
کاکوتی کوهی
Ziziphora clinopodioides
کتان
Linum/ flax
کرچک
Ricinus
کرچک رسمی
Ricinus communis/ castor oil plant/ castorbean
کلپوره
Teucrium
گز شاهی
Tamarix aphylla
گزنه سفید زردگل
Lamium galeobdolon/ Galeobdolon luteum/ yellow archangel
گزنه سفید رسمی
Lamium album/ white deadnettle/ white nettle
گزنه سفید ساقه‌آغوش
Lamium amplexicaule/ henbit deadnettle/ greater henbit
گزنه سفید
Lamium/ deadnettle
گیاهان دارویی
medicinal plants
محصول نهایی گیاه دارویی
finished herbal product
مریم‌گلی دارویی
Salvia officinalis/ garden sage
مریم‌گلی کوکل
Salvia hypoleuca
مرموک
clary sage
مریم‌گلی عقربان
Salvia hydrangea
مریم‌گلی
common sage
مریم‌نخودی
germander
مریم‌گلی مروی
Salvia macrosiphon
مریم‌گلی
Salvia/ sage
مریم‌گلی نوروزک
Salvia leriifolia
مریم‌گلی مرموک
Salvia sclarea
مواد گیاهی
herbal materials
نعناخالواش
Mentha pulegium/ Pulegium vulgare
نعنادشتی
Mentha spicata/ Mentha viridis/ Mentha sylvestris var. viridis/ spearmint
نعناپونه
Mentha longifolia/ Mentha spicata var. longifolia/ Mentha sylvestris
نعناجویباری
Mentha aquatica/ Mentha aquatia var. persica/ water mint
نعنافلفلی
Mentha x piperita/ Mentha piperita var. sylvestris/ Mentha nigricans/ peppermint
وارنگ‌بوی دارویی
Melissa officinalis
وارنگ‌بو
Melissa
لغات پزشکی بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.