مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 49

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 49 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 49
هیدرولوژی حوزه آبخیز
Catchment hydrology
تمایل به مركز
Center tendency
بارش آبراهه ای، کانال بارش
Channel precipitation
روند سیل در رودخانه
Channel Routing
ذخیره آبراهه
Channel storage
ضریب تغییرات
Coefficient of variation
ضریب فشردگی
Compactness coefficient
هیدروگراف مركب
Compound hydrograph
انتگرال پیچشی
Convolution integral
سیستم مختصات
Coordinate system
همبستگی
Correlation
ضریب همبستگی
Correlation coefficient
سرعت بحرانی
Critical velocity
برش ارضی- مقطع ارضی
Cross section
سرعت سنج- مولینه
Current meter
داده، آمار
Data
از حالت پیچشی درآوردن
Deconvolution
تفكیك مدل رقومی ارتفاع
DEM Resolution
سیل طرح
Design flood
رگبار طرح
Design storm
ذخیره چالابی
Depression storage
معادله پخش
Diffusion Equation
مدل رقومی ارتفاع
Digital Elevation Models
هیدروگراف واحد بی بعد
Dimensionless unit hydrograph
رواناب مستقیم
Direct runoff
هیدروگراف رواناب مستقیم
Direct Runoff Hydrograph
بده – دبی
Discharge
مدلسازی توزیعی
Distributed modeling
نسبت تقسیم
Division Ratio
زهكشی
Drainage
آورد حوزه
Drainage basin yield
تراكم زهكشی
Drainage density
الگوی شبكه زهكشی
Drainage pattern
باران موثر – باران مازاد
Effective rainfall
نسبت كشیدگی
Elongation Ratio
منحنی پوش
Envelope curve
مقادیر حد
Extreme values
پس خور
Feedback
فیلتر
Filter
تند سیل، تند آب
Flash flood
سیل
flood
دشت سیلابی – سیل دشت
Floodplain
نوسان
Fluctuation – Oscillation
پیش گویی
Forecasting
فاكتور شكل
Form Factor
اندازه گیر (آب، باران)
Gauge
ایستگاه اندازه گیری
Gauging station
سیستم اطلاعات جغرافیائی
Geographic Information System(GIS)
هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیكی
Geomorphological Instantaneous Unit Hydrograph
رفتار ژئومورفولوژیكی
Geomorphological Behavior
ژئومورفولوژی كمی
Geomorphometry
ژئورفرنس
Georeference
نقشه سایه روشن
Hill Shading Maps
دامنه
Hillslope, Hill-slope
شعاع هیدرولیكی
Hydraulic radius
هیدروگراف
Hydrograph
فاصله هیدرولوژیكی
Hydrologic Distance
برنامه الحاقی مدلسازی هیدرولوژیكی درArcview
Hydrological Modeling Extension
واكنش هیدرولوژیكی
Hydrological Response
مدلسازی در علوم آب
Hydromodeling
تابع واكنش لحظه ای
Impulse Response Function
هیدروگراف شاخص
Index hydrograph
نفوذ
Infiltration
كاهش اولیه
Initial abstraction
نگهداشت اولیه
Initial detention
ورودی
Input
هیدروگراف واحد لحظه ای
Instantaneous Unit Hydrograph (IUH)
نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی برای آب و خاك ارائه شده  هلند ITC توسط
Integrated Land and Water Information System
اینترسپشن، گیرش گیاهی
Interception
نقشه خطوط هم زمان تمركز
Isochron Map
هم فاصله
Isodistance
نقشه همباران
Isohyetal map
خطوط هم سرعت
Isovels
پیوند
Junction
كشیدگی (منحنی توزیع)
Kurtosis
زمان تأخیر
Lag time
روش حداقل مربعات
Least Square Method
راهنما
Legend
نسبت پروانه ای
Lemniscate Ratio
نسبت انشعابات
Length Ratio
سطح معنی دار بودن
Level of significance
برنامه ریزی خطی
Linear Programming
اتصالات
Links
برش طولی
Longitudinal section
توزیع نرمال لگاریتمی
Lognormal distribution
برش طولی
Longitudinal section
مدل یكپارچه
Lumped Model
محاسبه نقشه ای
Map calculation
بیشینه بارش ممكن
Maximum possible precipitation
بیشینه درست نمایی
Maximum likelihood
بیشینه بارش متحمل
Maximum probable precipitation
میانگین – متوسط
Mean
بارش متوسط سالانه
Mean depth
سرعت متوسط
Mean velocity
متاكانال، ابركانال
Mete-Channel
هیدرولوژی شبكه زهكشی
Network Hydrology
گره
Node
عملگر
Operator
بهینه سازی
Optimization
رتبه
Order
نقطه خروجی حوزه ابخیز
Output point
رواناب سطحی
Overland flow
اوج (سیل)
Peak
دبی اوج
Peak Discharge
محیط حوزه
Perimeter of Watershed
پیش بینی
Prediction
اصل جمع پذیری یا تجمع
Principle of Additivity or Superposition
اصل تناسب
Principle of Proportionality
اصل عدم وابستگی زمانی
Principle of Time Invariance
منحنی احتمال
Probability curve
تابع چگالی احتمال
Probability Density Function
تابع واكنش پالسی
Pulse Response Function
باران سنج
Rain gauge
باران نگار
Rain gauge
باران نگار
Rain recorder, Pluviograph
رگبار،  بارش شدید، بارش طوفانی
Rain storm, Cloud burst
بارش
Rainfall
بارش مازاد
Rainfall excess
شدت باران
Rainfall intensity
ردیف
Rank
نقشه رستری
Raster map
بازه
Reach
منحنی خشكیدگی( فروكش) هیدروگراف
Recession curve
فراوانی نسبی
Relative frequency
روندیابی مخزن
Reservoir routing
خطای باقیمانده
Residual error
قدرت تفكیك
Resolution
نگهداشت – ذخیره
Retention
دوره بازگشت – دوره برگشت
Return period
ضریب زبری
Roughness coefficient
رواناب، هرزاب
Runoff
ضریب رواناب – ضریب هرزاب
Runoff coefficient
سیستم داده نمونه ای
Sample Data System
حساسیت
Sensitivity
خطوط اسكلتی
Skeletons Line
اسكریپت نقشه شیب
Slop Map Script
مشاء، مبدا
Source
منحنی سنجه آب
Stage discharge relation
انحراف معیار
Standard deviation
خطای استاندارد
Standard error
جریان ماندگار
Steady flow
تابع واكنش پلكانی
Step Response Function
جریان، رودخانه
Stream
اندازه گیری آب رودخانه
Stream gauging
رواناب زیر پوسته ای
Subsurface runoff
نگهداشت سطحی
Surface runoff
داغ آب
Tide mark
روش زمان مساحت
Time Area Method
زمان پایه (در هیدروگراف)
Time base
زمان تمركز
Time of concentration
دنباله های زمانی – سری های زمانی
Time series
مسیل
Torrent
روند
Trend
مدلهای رقومی ارتفاع مثلثی
Triangulated Irregular Network
جریان یكنواخت
Uniform flow
گراف واحد
Unit Graph
هیدروگراف واحد
Unit hydrograph
نقشه برداری
Vector map
نقشه خطوط قابل دید
Viewshed
حقابه
Ware right
خط تقسیم آب – مرز حوزه آبخیز
Water divide line
تراز آب
Water level
آب نگار – لیمنیگراف
Water level(stage) recorder
منابع آب
Water resources
سال آبی
Water year
حوزه آبخیز
Watershed
آبخیز داری
Watershed Management
سیستم مدلسازی حوزه آبخیز
Watershed Modeling System
آبراهه
Waterway
ضریب وزنی
Weighted coefficient
میانگین وزنی
Weighted mean
محیط خیس شده
Wetted perimeter
هیدروگراف واحد لحظه ای تابع عرض
Width Function Instantaneous Unit Hydrograph (WFIUH)
تابع عرض
Width Function
رسوب سنج
sedigraph
تبخیر – تعرق
evapo-transpiration
evapo transpiration
تسکین سیل
alleviation Flood
كنترل سیل
Flood control
پروژه كنترل سیل، پروژه كاهش اثرات سیل، طرح حفاظت از اثرات سیل
Flood control project, Flood mitigation project, Flood projection scheme
تأسیسات كنترل سیل، تأسیسات حفاظت از (خطرات) سیل
Flood control works, Flood protection works
محدوده واقع در معرض خطرات سیل
Flood hazard zone
آبگرفتگی، طغیان سیل
Flooding, Inundation
مدیریت سیل
Flood management
پروژه تسکین / تعدیل سیل
Flood mitigation project
کنترل پروژه سیل
Flood control project
سیلابدشت
plain, Flood land Flood
تجاوز به سیلابدشت
Floodplain encroachment
نواحی حاشیه ای مسیل و سیلابدشت
Floodplain fringe, Floodway fringe
ناحیه مستعد سیل
Flood prone area
حفاظت از خطرات سیل
Flood protection
خطر پذیری از سیل
Flood risk
محدوده های سیل
Flood zones
طراحی برای كاربری اراضی
use planning Land
طرح حفاظتی
Protection scheme
پروژه كنترل سیل
Flood control project
تجزیه و تحلیل آسیب پذیری
Vulnerability analysis
تراز لبریز (ارتفاع لبریزى)
Bankfull, Bankfull stage
حجم آبی كه از رودخانه به سیلابدشت مجاور سرریز می كند.
Bank overspill
یك میزان جریان اختیاری از یك رودخانه كه به عنوان حد پایینی یا پایه سیل به منظور تجزیه و تحلیل سیل انتخاب می شود كه غالباً سیل كمینه سالانه در نظر گرفته می شود.
Basic stage flood, Floods above a base
ظرفیت کانال
Channel capacity
سیل طراحی
Design flood
سیل های زلزله ای، سونامی
Earthquake flood, Tsunami
نواحی سیلاب گرفته
Flooded area
كل حجم سیل، اندازه سیل
Flood magnitude, Flood size
نقشه سیل، نقشه خطر سیل، نقشه دشت سیلابی
Flood map, Flood risk map, Floodplain map
علامت یا خطی كه از چسبیدن آشغال یا اشیا موجود در سیلاب در بالاترین حدی كه تراز سیل می رسد، به جا می ماند.
Flood mark, High water mark, Rack mark
متوسط طول دوره زمانی بین دو سیل مشابه متوالی است. بنابراین یك سیل 100 ساله به طور متوسط هر 100 سال یكبار به وقوع می پیوندد.
Return period, Recurrence interval
مدیریت جامع جلوگیری از خسارات سیل
Comprehensive flood loss prevention and management
تمهیدات سازه ای در مدیریت سیل
Structural measures of flood management
كانال طبیعی یا ساخته شده ای كه بتواند جریان سیلابی را از خود عبور دهد.
By-pass floodway, flood diversion channel, flood relief channel
استانداردهای طراحی
Design standards
سدی كه مصب یك رودخانه را در مقابله با آب دریا مسدود می كند.
Estuary dam
دیواری از بتن یا مصالح بنایی كه برای حفاظت از سیل ساخته می شود.
Flood wall
آبراهه یك رودخانه و قسمت هایی از سیلابدشت مجاور آن كه منطقاً برای عبور سیلاب لازم است.
Floodway
اثرگذاری هیدرولیكی شبكه های كنترل سیل
Hydraulic effectiveness of flood control systems
مسیل برگردانی كه بخشی از سیلاب را از رودخانه ای به رودخانه دیگر منحرف می كند.
Inter-basin floodway
بریدگی یا شكستگی هایی كه به وسیله كشاورزان یا افراد محلی ایجاد می شود.
Public cuts
بندهای دریچه ای كه در دهانه یك مصب یا در طول رودخانه احداث می شود و معمولا باز است تا امكان ورود جزر و مد به داخل رودخانه و تردد شناورهای آبی به داخل آن فراهم شود و فقط در دوره زمانی كوتاه وقتی بسته می شود كه ممكن است خیزاب های طوفانی با تراز بالا برای نواحی ایجاد تهدید كند.
Storm surge barrier
خاكریزهای ساحلی كوتاه (تا ارتفاع یك متر) است كه برای كنترل جریان آب در یك رودخانه یا زمین های آبیاری شده ایجاد می شود.
Bun
یك دیواره خاكریز، تیغه خاكی یا خاكریز ساحلی (گوره) برای محدود كردن (گستره) آب به ویژه در امتداد ساحل رودخانه كه از جاری شدن آب و سیل به اراضی پست مجاور جلوگیری می كند. اگر در امتداد ساحل دریا باشد به عنوان دفاع دریایی نیز نامیده می شود.
Dike, Dyke
احداث دیواره خاكی با مقطع ذوزنقه در امتداد ساحل رودخانه، به منظور حفاظت از سیلابی شدن اراضی مجاور و محل سكونت مردم
Ring dike, Bund
بخشی از دیواره خاكریز كه سست و كوتاه است و در صورت مستغرق شدن و سرریزی سیل از روی آن به سرعت شسته می شود و از سرریز شدن تمام سیل در مسیل و خسارات ناشی از آن جلوگیری به عمل می آید.
Fuse plug levee
خاكریزی كه نواحی را كه ارزش بالای اقتصادی دارند حفاظت می كند (صنایع، كشاورزی و غیره).
Main levee
اگر تراز آب پشت دیواره از ارتفاع آن فراتر رود، امكان ورود آب به منطقه حفاظت شده بیشتر شده و طغیان سیل در منطقه پیش می آید. با سرریز آب و نیز پرتاب شدن آب به وسیله امواج از روی دیواره، امكان ورود سیلاب به منطقه حفاظت شده افزایش می یابد.
Overflowing, Overtopping by high water level
آب شكستگی زیر پی
Piping
زمین های احیا شده
Polder
اراضی حفاظت شده
Protected area
دیواره ساحلی پشتی
Retired embankment
دیواره های حلقوی
Ring dikes
چاهك های حامل شن و ماسه یا چشمه های جوشش شن و ماسه
Sand-carrying wells, Sand boils
دیواره های ساحلی
Seawalls
دیواره سپر فلزی، دیواره های حایل
Sheet pile walls, Retaining walls
دیواره های تابستانی، حایل طرف رودخانه، دیواره های نیمه مستغرق
Summer dikes, River side bunds, Submersible dikes
مخازن كنترل سیلاب
Flood control reservoir
ذخیره در سیلابدشت
Floodplain storage
پرداختهای اضافی
Flood surcharge
سرریز تحكیم شده با پوشش گیاهی
Reinforced grass spillway
ظرفیت ذخیره اضافی
Surcharge, Wet freeboard
كمك رسانی و امداد
Aid, Relief
تراز اعلام خطر، تراز خطر، مرحله اعلام خطر
Alarm level, Danger level, Warning stage
مقررات احداث بنا
Building codes
ساختمانی است كه به عنوان پناهگاه در زمان آب گرفتگی بواسطه خیزاب های طوفانی ساحلی یا در برابر بادهای شدید طراحی و ساخته می شود.
Cyclone shelter
امداد در حادثه و فاجعه
Disaster relief
پخش اعلام خطر در بین آنهایی كه در معرض خطر سیل هستند.
Dissemination
ضد سیل كردن یك ملك برای آن كه آب از آن دور نگه داشته شود.
Dry flood-proofing
طرح عملیاتی برای شرایط اضطراری
Emergency action plan
مقاوم سازی اضطراری در برابر سیل
Emergency flood-proofing
برنامه ریزی شرایط اضطراری
Emergency planning
آماده سازی برای شرایط اضطراری
Emergency preparation
تخلیه منطقه سیل زده
Evacuation
تطبیق و كنار آمدن با سیل
Flood adaptation
كمك در نواحی سیل زده
Flood assistance
شبكه هشدار قبل از وقوع سیل
Flood early warning system
مقابله با سیلاب
Flood fighting
پیش بینی سیل و اعلام خطر آن
Flood forecasting and warning
طراحی و برنامه ریزی برای اراضی سیلاب گرفته
Floodplain land use planning
مدیریت سیلابدشت
Floodplain management
مقررات سیلابدشت، مقررات
Floodplain regulation, Regulation
پهنه بندی سیلابدشت، پهنه بندی سیلاب، پهنه بندی
Floodplain zoning, Flood zoning, Zoning
مقاوم سازی در برابر سیل
Flood-proofing
زراعت های مقاوم به سیل
Flood resistant crops
برنامه ریزی واكنش در مقابل سیلاب
Flood response planning
اعلام خطر سیل
Flood warning
رقوم خانه ها یا سازه ها (یا عناصری از سازه ها) كه بالاتر از تراز سیل قرار دارند.
Houses and structures raising
مدیریت اراضی
Land management
زمان بین اعلام خطر سیل در یك ناحیه و اتفاق افتادن آن در همان ناحیه
Lead time warning, Lead time
بهره برداری از سازه هایی مثل سرریزها و سدها به منظور تخفیف شرایط سیل در پایین دست
Operation of hydraulic engineering works
تغییرات فیزیكی در اموال به منظور مقاوم سازی آن در برابر سیل
Permanent flood proofing
تامین اطلاعات و نكات مهم برای عموم، در مورد این كه در زمان اعلام خطر چكار باید كنند.
Public education
جابجایی اختیاری یا اجباری اموال و مردم از نقاط سیل گیر یك منطقه به نقاط امن
Relocation
انطباق و تغییر یك سازه برای مقاوم سازی آن در برابر طغیان
Retro- fitting
یك كیسه پر شده از شن یا ماسه برای انسداد بریدگی و شكستگی در دیواره ها، یا ایجاد یك دیوار و سد موقت كه بعضی اوقات این كیسه ها پر از بتن شده و به عنوان ریپ رپ از آن استفاده می شود.
Sandbag
محصور كردن یك ساختمان، تسهیلات عمومی یا ناحیه مسكونی به وسیله كیسه های شنی
Sandbag dike
اجازه معافیت مالیاتی برای اموال خسارت دیده
Tax reduction
فاصله زمانی بین سفارش و دریافت آن
Warning lead time
حقوق قانونی ساكنین كنار رودخانه كه اجازه می دهد هر كس می تواند نسبت به تمهیدات حفاظتی از اموال خود اقدام كند به شرط آن كه به دیگران و اموال آنها صدمه ای وارد نیاید.
Watercourse law
اجازه دادن به سیلاب برای ورودی به یك ملك یا سازه به منظور حداقل كردن بارهای ساختمانی به سازه
Wet flood-proofing
روشی برای برآورد معادل پولی خسارات نامحسوس از روی خسارات مستقیم است.
Bootstrapping
هزینه دفع شن و ماسه و اشیاء دیگر و آلوده كننده كه به وسیله سیل حمل و در منطقه سیل گیر انباشته شده به علاوه هزینه خشك كردن و تمیزی كالاهای زیر آب رفته می باشد.
Clean up cost
برآورد مبلغ پرداختی رضایتمندانه برای سنجش میزان تغییر در منافع مصرف كنندگان ناشی از اجرای پروژه، در نظر گرفته می شود.
Consumer surplus
تمام خسارات كه ناشی از طغیان سیلاب یا مستقیماً از عملكرد سیلاب، است.
Direct damage, Direct losses
میزان كارایی اقتصادی یك طرح مدیریت سیلاب
Economic effectiveness of a flood management system
مزیت های کنترل سیل
Flood control benefits
صدمه ناشی از سیل
Flood damage
نقشه برداری صحرائی ناحیه در معرض سیل گرفتگی در ترازهای مختلف برای ارزیابی ارزش بالقوه خسارات ناشی از سیل
Flood damage survey
افزایش ارزش زمین در اثر اقدامات مربوط به حفاظت از خطرات سیل
Flood enhancement
خسارات و زیان های ناشی از سیلاب
Flood damage, Flood loss
زیان های ناشی از سیل كه مستقیماً از خود سیل نمی باشد. مثل زیانهای ناشی از بروز اختلال در تولید كالاها و خدمات
Indirect damage, Indirect losses
جلوگیری از تلفات جانی، جراحت افراد، بیماری و حفظ آرامش روحی مردم
Intangible benefits of flood control
خساراتی كه نمی توان آنها را بر حسب مالی ارزیابی كرد مثل خسارات تخمین مربوط به اختلال در مشاغل، خطرات بهداشتی، ضربات روحی، تلفات جانی و سایر فاكتورهایی كه مستقیماً قابل سنجش نیستند.
Intangible flood damage
رابطه بین زیان های حادثه و احتمال سیل
Loss probability relationship
خسارت احتمالی سیلاب در آینده
Potential flood damage
شامل سازه هایی است كه محتمل خسارت می شوند زیرا آنها در محاصره یا در مجاورت با ناحیه هایی با سطح سیلابی هستند.
Primary flooding Zone
ارزش فهرستی از كالاها (یا محصول) پس از فروكش سیلاب. تفاوت بین میانگین ارزش مورد انتظار اولیه و باقیمانده ارزش خسارات حاصل از سیلاب را به دست می دهد.
Residual value
جایی كه تبعات یك تصمیم گیری در مورد آن، از قبل نامعلوم و نامطمئن است، خطرپذیری احتمال هر كدام از نتایج ممكن می باشد.
Risk
ریسک گریزی
Risk averse
خطرپذیری خنثی
Risk neutral
ریسك پذیری
Risk seeking
مناطق خارج از سیلاب (دارای احتمال خطر)
Secondary flooding zone
منحنی همبستگی بین گسترش خسارات نسبت به تراز سیلاب
damage curve-Stage
سطح ایستایی
phreatic surface
فشار منفذی
pore pressure
زیست انباشت
Biomass
بیوتا / زیاگان
Biota
ضبط کربن
Carbon sequestration
 جنگل زدایی
Clear cutting
 قانون گونه های در معرض خطر
Endangered Species Act
 انرژی حرارتی زمین
Geothermal energy
اصلاحیه های 1981 قانون لیسی
The Lacey Act Amendments
بازیافت
Recycling
انرژی تجدید پذیر
Renewable energy
پناهگاه حیات وحش
Wildlife refuge
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 49
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.