مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز

ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز

ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز – www.irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره
۱۱۵
کد مقاله
TXT115
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh.ir
نام فارسی
ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز
نام انگلیسی
ANALYSIS OF YARN TWIST FROM THE POINT OF VIEW OF CURRENT KNOWLEDGE
تعداد صفحه به فارسی
۱۹
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
تاب- تاب نخ- تاب رشته نخ- مدلسازی تاب- نخ چند لا- نخ دو رشته¬ای- نخ دولا- نخ سایرو اسپان- چندلا- دسته الیاف
کلمات کلیدی به انگلیسی
twist- yarn twist- thread twist- twist modelling- multi-folded thread- doubled thread- doubled yarn- siro-spun yarn- folding- fibre streams.
مرجع به فارسی
ژورنال تحقیقاتی AUTEX
کالج مهندسی و بازاریابی منسوجات- دپارتمان تکنولوژی و ساختار نخ- لهستان
مرجع به انگلیسی
AUTEX Research Journal- Technical University of Łódź- Faculty of Engineering and Marketing of Textiles-Department of Technology and Structure of Yarns- Poland
کشور
لهستان

ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز

چکیده

در این مقاله آنالیز مدلها (انواع موجود در  تحقیقات جهانی) در مورد تاب نخ های چند لا که خود  ترکیبی از دو نوع  نخ از الیاف مختلف می­باشند (نخ دو رشته‌ای، نخ چندلا) مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. در این تحقیق احتمال پیش بینی مقدار تاب نخ‌ها به منظور حاصل آوردن میزانی قابل قبول از رشته‌‌های نخ‌های چند لا مد نظر قرار می‌گیرد.

 

کلمات کلیدی: تاب، تاب نخ، تاب رشته نخ، مدلسازی تاب، نخ چند لا، نخ دو رشته­ای، نخ دولا، نخ سایرو اسپان، چندلا، دسته الیاف

لیست مهمترین تعاریف و واحد آنها

 

ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز

 

Q0, Nm: گشتاور پیچشی نخ چندلا در زیر نقطه تماس دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده نخ

Q, Nm: گشتاور پیچشی نخ چند جزئی از نخهای چندلا در بالای نقطه تماس دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده نخ

 T0, cN: تنش نخ چندلا در زیر نقطه تماس دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده نخ

 dT0, cN: افزایش جزئی تنش اولیه (جزئی) دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده ریسمان/ نخ چند لا

T, cN: تنش نخهای چند جزئی از نخهای چند لا در بالای نقطه تماس دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده نخ

۲α, rad: همگرایی زاویه بین نخهای چند جزئی از نخ چند لا

Rs, m: شعاع سطح مقطع دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده ریسمان چند لا

M, Nm: خمش لحظه ای دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده ریسمان چند لا

dM, Nm: افزایش اولیه گشتاور خمشی دسته  الیاف چند جزئی تشکیل دهنده ریسمان چند لا

dQ0, Nm: افزایش اولیه گشتاور پیچشی دسته الیاف چند جزئی تشکیل دهنده ریسمان چند لا

E, Nm-2: مدول یانگ: مدول الاستیسیته طولی میله های نازک

G, Nm-2rad: مدول Kirchhoff، مدول الاستیسیته عرضی

A, m2: سطح مقطع میله نازک A = πRs2

ν ضریب پواسون برای میله‌های نازک

Sp, m-1: تاب ریسمان/ نخ چند لا

Ss, m-1: تاب نخهای چند جزئی تشکیل دهنده ریسمان/ نخ چندلا

 

ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز

 

۱-مقدمه

تاب نخ یکی از مهمترین ویژگیهای ظاهری نخ است که بر خواص نخ مانند (استحکام تا حد پارگی) اثر گذاشته و کیفیت فرآیند تولید آن را مشخص می­کند. راهکار چندلا سازی برای بهبود خواص نخ به کار برده می­شود] ۸[. چندلا کردن نخ به معنی تاب دادن چند نخ چند جزئی به یکدیگر می‌باشد که موجب بهبود یکنواختی دانسیته یا تراکم خطی نخ (نمره نخ)، مقاومت سایشی، کاهش در سختی خمشی نخ و نیز کاهش پرزدهی نخ می­شود.

 

 ۲-هدف از تحقیق کنونی

این تحقیق به کمک استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل، که تاکنون به منظور مدلسازی تاب نخ  چند‌لایی، متشکل از دو نوع نخ چند جزئی( نخ دولا، ریسمان دولا) می‌باشد، صورت پذیرفت. آنالیزهای ارائه شده در بر گیرنده  ملاحظات مختلف مربوط به  احتمال پیش بینی تاب دسته الیاف  چند جزئی تشکیل دهنده نخ مانند نخ و نیمچه نخ (دسته الیاف تابیده نشده) است. مشکل تاب نخ منفرد بصورت کامل توسط مقالات منتشر شده تاکنون شرح داده شده است، ولی اطلاعات کافی و مناسب برای تاب نخ/ ریسمان چندلا وجود ندارد. این مشکل بسیار حیاتی و مهم
می­باشد، زیرا  احتمال پیش بینی مقدار تاب  نخهای چند جزئی تشکیل دهنده نخ/ ریسمان چندلا به ما اجازه می‌دهد تا بتوانیم آزمایش­های عددی، که به کمک  استفاده از کامپیوتر انجام می­شوند، را جایگزین آزمایشهای گران قیمت صنعتی  نمائیم. مدلهای تاب نخ بوسیله محققینی همانند Koechlin، Emmanuel، Plate و Fraser و Stump [1-4, 9, 12, 15] شرح داده شده است که در آنالیز  جاری نیز مورد توجه قرار می‌گیرند.

 

۳٫مدلهای فیزیکی تاب نخ/ ریسمان چندلا

۱-۳  ملاحظات نظری تاب نخ/ ریسمان چند لا بر اساس استنتاج  Koechlin Listen

Koechlin یکی از اولین محققانی بود که مطالعاتی را در مورد تاب نخ انجام داد. تحقیقات او در اوایل قرن ۱۹ منتشر شد. کلیه بررسیهای متعاقب بر اساس مفاهیم او بود و تحت عنوان برنامه­های کاربردی و مهندسی وی نامگذاری شد. در شکل ۱ نمای شماتیکی از یک نخ/ ریسمان چند لای تابیده شده که از دو رشته تشکیل شده است مشاهده می شود. دو نخ چند جزئی حول محور نخ دوجزئی چرخیده و تاب می خورند.

 

۲-۳ ملاحظات  Emmanuel & Plate

محققانی به نامهای Emmanuel & Plate مشکلات تاب نخ  سایرو اسپان را مورد بررسی قرار دادند[۱, ۲, ۹]. این نخ از تابیدن دو نیمچه نخ به یکدیگر تولید شده است.

فرضیات ساده زیر در این رابطه مورد توجه قرار گرفته است:

  • نخ چندلا شامل دو نیمچه نخ با اشکال سطح مقطع دایره ای ایده آل است: R= ثابت، سطح مقطع نخ نیمچه در طی پروسه در سطح خود تغییر نخواهد کرد.
  • دسته الیاف چند جزئی بنظر تشکیل دهنده ریسمان چندلا با سختی خمشی ثابتی هستند و
  • جمع شوندگی نخ بحساب نیامده است.

 

۳-۳٫ ملاحظات Fraser و Stump

ملاحظات و بررسیهای انجام شده توسط این دو محقق بر اساس تحقیقاتEmmanuel’s, Lappage’s, and Plate’s  [۱, ۲, ۹] بوده است. این محققان از  تئوری خمش و پیچش میله نازک استفاده کرده اند. مدل آنها بیشتر بر خواص  دسته الیاف کاربردی در نخ E, G, ν توجه نموده است.

Fraser  و Stump تاب نخ چندلا با جهت تاب Z را بررسی کردند. این ریسمان چندلا متشکل بود از دو دسته الیاف چند جزئی که با تاب S به یکدیگر تابیده شده بودند.

بر این اساس، فرضیات ساده زیر در نظر گرفته شد.

  1. سطح مقطع نخ دایره­ای شکل با شعاع ثابت Rs در نظر گرفته شد، سطح مقطع نیمچه نخ در طی پروسه تابدهی تغییر شکل نمی دهد.
  2. نخ حالت استرچ ندارد (یعنی در اثر اعمال نیرو افزایش طول نمی­دهد).
  3. نیروی اصطکاک بین الیاف چند جزئی تشکیل دهنده نخ قابل ملاحظه نیست.
  4. قابلیت انقباض و یا جمع شوندگی بحساب نیامده است.

 

ارزیابی تاب نخ از دیدگاه علم امروز

 

۴- نتیجه گیری

بسیاری از محققان نسبت به بررسی تاب نخ / ریسمان چند لا اقدام نموده‌اند  [۱-۴, ۸, ۱۲, ۱۳]. همه آنها در ارتباط با مدلهای فیزیکی پیشنهادی، بسیاری از فرضیات ساده کننده را در نظر گرفته‌اند. این مفروضات با درجات مختلف،  هدف واقعی مورد نظر را منعکس می­کردند. با اعمال این فرضیات ساده، آنالیز مدل تحت بررسی بسیار آسانتر خواهد شد. مشکل همه این بررسیها تاثیر مقدار تاب رشته‌های نخ چند لا بر مقدار تاب نخ چند جزئی بوده است.

محققان اشاره شده در مرجع  [۱۲, ۱۳] تحقیقات خود را بر پایه ساختار تاب رشته چندلایی از نخ‌ها (نخ / رشته دولا) متمرکز نمودند، در حالیکه محققان مورد اشاره در [۱-۴, ۹] اقدام با آنالیز تاب نخ سایرواسپان نمودند که خود از دو نیمچه نخی تشکیل شده بود که در طی عملیات ریسندگی رینگ به یکدیگر متصل شده بودند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.