مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات سیاسی – بخش 4

در این قسمت  لغات سیاسی بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات سیاسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات سیاسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات سیاسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات سیاسی بخش 4
آدم ربایی
Abduction (of person)
آسیب غیرضروری
Unnecessary Suffering
آپارتاید
Apartheid
آزادی های مدنی
Civil liberties
آزادی
Freedom
آزادی های بنیادی
Fundamental Freedoms
آزادیخواهی
Liberalism
آزادی
Liberty
آشوب
Riot
احترام  (به حقوق بشر)
Respect (for human rights)
اطاعت اجباری
Servitude
امضاء کننده
Signatory
امضای قابل تجدید نظر
Signatory/Signature Ad Referendum
امضاء
Signature
اصل تساوی حاکمیت
Sovereign Equality
ارائه شکایت
Standing
اعدام غیر قانونی
Summary Execution
انتقال (نورمها)
Transformation (of norms)
اعلامیه و برنامه عملی ویانا
Vienna Declaration and program of Action
اصل متممیت  (سیستمها/ صلاحیتهای قضایی)
Complementarity (of Judicial Systems/Jurisdiction)
التزام مثبت
Affirmative Obligation
اصول بنیادی
Basic Principles
اشد مجازات
Capital punishment
اشیاء غیر نظامی
Civilian Objects
استعمار
Colonialism
اصالت جامعه
Communitarian
اعتراض وجدان (به تعهدات نظامی/ملکی)
Conscientious Objection (To Military/Civil Obligation)
اتفاق رای، اجماع
Consensus
امپریالیزم فرهنگی
Cultural imperialism
اقدام دیپلماتیک، اقدام سیاسی
Demarche
نقض معاهده، الغای معاهده
Denunciation (of Treaty or Complaint)
اخراج از کشور، تبعید، نفى بلد، اخراج، جلاى وطن
Deportation
امانت دار (بند معاهده)
Depository (Clause of Treaty)
انکشاف (روند/حق به)
Development (Process / Right to)
اثر یا تاثیر طرف ثالث )تاثیر وظیفه معیاری)
Drittwirkung (Effect of Normative Obligation)
اکراه
Duress
اطمینان حاصل نمودن از احترام به حقوق بشر
Ensure (Respect For Human Rights)
اخراج اجباری بیگانه گان از کشور
Expel/Expulsion (of Alien from state)
استرداد مظنون جنایی
Extradition (of criminal suspect)
انتخابات آزاد و عادلانه
Free and Fair Election
اختیارت تام
Full Powers
اصول عمومی حقوق منبع معیاری
General Principles of  Law (source of  Norms)
اثر افقی تاثیرتعهد معیاری
Horizontal Effect/Horizontality (Effect of Normative Obligation)
از توان افتاده جنگجو
Hors De Combat (Combatant)
امپریالیزم
Imperialism
اصل غیر محدود به مرور زمان تخطی جنایی
Imprescriptability (Criminal Offense)
الحاق نورمهای بین المللی
Incorporation (of International Norms)
اصالت فرد
Individualism
اتحاد ملتها
League of Nations
اقلیت زبانی/گروه
Linguistic Minority/Group
استحقاق- یک قضیه /شکایت
Merits (of a Case/Complaint)
اقلیت – گروهی از مردم
Minority (Group of People)
امنیت ملی- محدودیت
National Security (Limitation)
اصل عدم تبعیض
Nondiscrimination (Principle)
اصل عدم اخراج
Non Refoulement (Principle)
اصل قانونیت مجازات
NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE (Principle)
اعتراض
Objection (To Reservation To Treaty)
اذیت
persecution
افراد تحت اختیار دشمن
Persons in the Power of Enemy
اراده سیاسی دولتها
Political Will (of States)
اصل بری الذمه – قانون جزایی
Presumption of Innocence (Principle of Criminal Law)
اصل قانون
Principle (of Law)
اصل تفسیر و تطبیق قانون
Pro Homine (Principle of Application and Interpretation)
اشخاص محفوظ
Protected Persons
امن عامه
Public Safety (Limitation)
اسیر جنگی
Prisoner of War
اهالی غیر نظامی
Civilians
اعدام ماورای قضائی، اعدام بدون حکم محکمه
Extrajudicial Execution
اعلامیه
Declaration
اصل دو جانبه
Bilateral (Principle)
انارشی
Anarchy
بی نظیر
Sui Generis
به نسبت شرایط
Ratione Conditions (Principle)
به دلیل موقعیت
Ratione Loci (Territorial Jurisdiction)
به دلیل مادی
Ratione Material (Subject Matter Jurisdiction)
به دلیل شخص
Ratione Person (Personal Jurisdiction)
به دلیل اعتبار
Ratione Standi (Standing)
به دلیل زمان
Ratione Temporis (Temporal Jurisdiction)
به رسمیت شناختن دولت/حکومت
Recognition (Of State/Government)
بردگی
Slavery
بردباری/ تحمل پذیری
Tolerance
به اساس پیمان
Treaty Based
با حسن نیت
Bona Fide
به طور واضح و آشکار قید لاتینی
Expressis verbis
برخورد مسلحانه بین المللی
Internationalized Armed Conflict
به همدیگر وابسته بودن
Interrelatedness
بشردوستانه
Humanitarian
به طورکامل
IN TOTO
بطور آشکار دارای شکایت بی اساس
Manifestly ILL- Founded (Complaint)
برخورد مسلحانه مختلط
Mixed Armed Conflict
بی طرفی
Neutrality
بررسی /حقیقت یابی درسانحه
On Site Investigation/Fact Finding
باورداشتن به قانون / اجماع حقوقدانان
Opinio Juris
به خاطر وظیفه
Ex Officio
برتری
Primacy(of judicial Jurisdiction)
بررسی و تفتیش  تلاشی
Search
بیجا شدگان داخلی
Internally displaced persons
بیسوادی
Illiteracy
بیکاری
Unemployment
بهره کشی یا سوء استفاده از اطفال
Child Exploitation
پیوستن
Adhesion, Adherence
پیروی از رویه قضایی
Stare Decisis
پیمان
Treaty
پذیرش نص پیمان
Adoption (of Treaty Text)
پیگرد نمودن/  تحویل دادن اصل
Aut Dedere Aut Judicare (Principle)
پناهنده عملی
DE Facto refugee
پرداخت ارفاقی
Ex gratia payment
پیمان عمومی
General Treaty
پیمان، معاهده قانون گذاری
Law making Treaty
پیوند با حقوق بشر
Linkage (to human rights)
پیمان الگویی
Model Treaty
پیمان چند جانبه
Multilateral Treaty
پروتوکول اختیاری
Optional Protocol
پناهندگی سیاسی
Political Asylum
پروتوکول پیمان
Protocol (To Treaty)
پناهجو
Asylum Seeker
پناهنده در محل یا پناهنده مکان
Refugee Sur Place
پناهنده
Refugee
پناهنده غیر متعارف درمقابل پناهنده پیمانی
Non-Conventional Refugee
تعلیق شرط حقوق بشر
Derogation (of human rights clause)
تصدیق
Authentication
توقیف احتیاطی
Preventative Detention
تبعیض نژادی
Racial Discrimination
تصویب معاهده، سند
Ratification (Treaty, Instrument of)
توجیه سیستمهای حقوق بشر
Rationalization (of Human Rights Systems)
تلافی/ معامله بالمثل
Reprisal
تلافی جویانه
Retaliation
تعزیرات
Sanctions
تضمین کردن وظایف حقوق بشر
Secure (Human Rights Obligations)
تعیین معیار
Standard Setting
ترمیم یا تفسیر صریح قانونی
Strict interpretation/Construction (of law)
تمامیت ارضی
Territorial Integrity
تخطی /نقض
Violation
تجاوز/  محاربه
Belligerence, Belligerency
تصمیم یک کمیسیون/ کمیته
Decision (of a Commission/Committee)
تحریک کردن مردم / گروه) به تنفر از دیگران)
Demonize/Demonization (people/group)
تدوین قوانین
Codification
تبعیض /فرق گذاری
Discrimination(Principle)
تنوع
Diversity
تصفیه نژادی
Ethnic cleansing
توسل به تمام مراجع دادخواهی داخلی
Exhaustion of Domestic Remedies
تخطی فاحش حقوق بشری
Gross Violation (of Human Rights)
تعهدات  وظایف
Erga Omnes (Obligations)
تطبیق نورمهای حقوق بشر
Implementation (of Human Rights Norms)
در محل (معین یا صحیح)، به جای، در مقام
in loco
در مقام ولی یا قیم
in loco parentis
تفتیش/ بررسی – به منظور حقیقت یابی
finding/Visit (Investigation/Fact)
تدابیرموقتی
Interim Measures
تفسیر
Interpretation
تجدید نظر قضایی
Judicial Review
حقوق، حق، نظام حقوقی، مجموعه قوانین، حقوق، حق، انصاف، قاعده، قدرت، اختیار، شغل وکالت، دادگاه
Jus
تابعیت به اساس خون (تابعیت به تبع تابعیت ابوین)
Jus Sanguinis (Principle of Citizenship)
تابعیت به اساس خاک
Jus Soli (Principle of Citizenship)
تحت محاکمه /قابل دادرسی
Justiciable
تاثیر یک قانون – در قلمرو خارجی
Extra territorial Effect (of a law)
تطبیق فرامرزی نورم
Extraterritorial Application (of Norm)
تاریخچه قانونگذاری
Legislative History
تحدید
Limitation
تطبیق/ مفاد ماده
Material Application/Scope
تفاهم نامه
Memorandum Of Understanding (MoU)
تخفیف حکم جزائی
Mitigation (of Criminal Sentence)
تغییرات لازم را انجام دادن
Mutatis Mutandis
تقابل رضایت /وظیفه
Mutuality of Consent/Obligation
تبعه/ ملی
National
تابعیت
Nationality
تعهد منفی در مقابل تعهد اثباتی
Negative Obligation
تداوم رعایت توافق، تعهد الزام آور است
Pacta sunt servanda
تعهد مثبت
Positive Obligation
تجویزشده توسط قانون
Prescribed by law
تحقق متداوم
Progressive Realization
تناسب
Proportionality
تابعیت
Nationality
تبعیض نژادی
Racial Discrimination
توقیف
Detention
توقف پیگرد
DESISTEMENT
توقیف قبل ازمحاکمه
Pretrial Detention
توقیف اداری یا ماموری  توقیف احتیاطی
Administrative Detention
جنگ داخلی
Civil War
جرایم عمده
Core Crime
جبران خسارت
Redress
جهان سوم
Third World
جبران
Compensation
جهانی بودن حقوق بشر
Universality (of Human Rights)
جنگ
War
جبران داخلی
Domestic Remedy
جبران موثر
Effective Remedy
جوس کوگنس، اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل
JUS COGENS (Norm)
جنسیت
Gender
جنگ گوریلایی، جنگ پارتیزانی
Guerrilla War
جرم نفرت
Hate Crime
جرائم بین المللی
International Crimes
چیزهای مطلوب/ واژه لاتینی
DESIDERATA
حق بشری مطلق
Absolute (Human) Right
حراست / حفاظت
Safeguards
حقوق بشر سکتوری
Sectorial Human Rights
حقوق بشر اجتماعی
Social Human Rights
حقوق همبستگی
Solidarity Rights
حداقل قواعد معیاری- ملل متحد
Standard Minimum Rules (UN)
حالت محاصره
State of Siege
امرار معاش – حقوق بشر
Subsistence (Human rights)
حکومت استبدادی
Tyranny/Tyrant
حقوق بشری زنان
Women Human Rights
حالت مخاصمه
Animus Belligerence
حمله
Attack
حقوق بنیادی بشر
Basic Human Rights
حامل، دارنده
Bearer
حقوق اطفال
Children Right
حقوق بشر مدنی
Civil Human Right
حقوق کلاسیک
Classical Rights
حق مدنی
Civil Right
حقوق بشر دسته جمعی درمقابل حقوق بشر فردی
Collective(human)Rights
حقوق بشر عمده
Core (human) rights
حقوق بشر فرهنگی
Cultural (human)Right
حقوق بشری  اعلانی
Declaratory (Human Rights)
حقوقی در مقابل عملی
DE JURE
حقوق بشر قابل تعلیق
Derogable (Human) Rights
حقوق داخلی/ ملی در مقابل حقوق بین الملل
Domestic law (Vs. international law)
حقوق اقتصادی بشری
Economic (human) Rights
حوزه قضاوت فرامرزی
EXTRA TERRETORIAL JURISDICTION
حل و فصل دوستانه
Friendly Settlement
حقوق بشر  گروهی
Group (Human) Rights
حقوق سخت و صریح در مقابل حقوق نرم و مبهم
Hard Law(vs. Soft law)
حامل، دارنده – حقوق بشر
Holder(of Human Rights)
حقوق بشر
Human Right
حقوق بشر فوری در مقابل حقوق بشر تدریجی
Immediate Human Rights (VS. Progressive Human Rights)
حبس یا زندانی کردن
Imprisonment (of person)
حقوق غیر قابل انتقال
Inalienable Rights
حمله /اعمال فشار یکسره
Indiscriminate Attack/Force
حقوق فردی در مقابل حقوق گروهی
Individual Rights(Vs. Group Rights)
حقوق بین المللی
International Law
حق تمامیت یا کمال
Integrity Right
حق دفاع
JUS ADD BELLUM
حق قابل تغییر
JUS DISPOSITIVUM
حق در جنگ
Jus in bello
حقوق فطری، حقوق طبیعی
Jus Naturale
حقوق کارگر
Labor Rights
حقوق قانونی
Legal Rights
حق حضور در محکمه، حق حضور در دادگاه یا مجلس
Locus Standi
حکومت نظامی
Martial Law
حداقل
Minimum
حکومت دمکراتیک
Democratic governance
حقوق اقلیت
Minority Rights
حقوق معنوی
Moral Rights
حرکت آزادی خواهی ملی
National Liberation Movement
حکومت، دولت متشکل ازیک ملت
Nation State
حقوق نفی
Negative Rights
حقوق تعلیق ناپذیر
Nonderogable Rights
حقوق بشر  مشارکتی
Participatory (Human) Rights
حقوق مردم
People Rights
حکومت، دولت پلیسی
Police State
حقوق بشر سیاسی
Political Human Rights
حقوق مثبت
Positive Rights
حقوق شکلی
Procedural Right
حقوق برنامه ای
Programmatic Rights
حقوق بشر متداوم
Progressive (Human) Rights
حرکت فی نفسه
Proprio Motu
حالت اضطراری عمومی
Public Emergency
جقوق بین الملل عمومی
Public International Law
حبس بدون ارتباط
Incommunicado detention
حمایت اطفال
Children Protection
حق زندگی
The Right to Life
حسابدهی /پاسخگو
Accountability/Accountable
حقوق
Rights
حقوق اقلیت ها
Minority Rights
حقوق بشری زنان
Women Human Rights
حقوق عمومی بین المللی
General International Law
حقوق دست جمعی
Collective Rights
حاکمیت ارضی
Territorial Sovereignty
خدمات مشورتی
Advisory Services
خسارات مادی جنگ
Collateral damage
خسارات
Damages
خارج از حدود اختیارات قانونی
Ultra Vires
خشونت علیه زنان
Violence Against women
خدمت غیر داوطلبانه
Involuntary Servitude
خسارت معنوی
Moral Damage
خارج از دایره قانونی
Extralegal
خود مختاری
Autonomy
دسترسی
Accession/Accede
دلیل تصمیم گیری
Ratio Decidendi
دلیل برای قانون، دلیل (وضع) قانون یا قاعده
Ratio Legis
درک و پذیرش شکایت
Seize (of Complaint)
دفاع مشروع
Self Defense
دولت
State
دستور مافوق
Superior Order
درمقابل
Vis a Vis
دعوای افراد درمقابل دعوای حکومت
Individual Complaint (VS. State Complaint)
در حاشیه قرار گرفته شخص/گروه
Marginalized (Group/Person)
دعوی مردم
Actio Popularis
درخواستی/ تطبیق
Application
پیمان  دو جانبه
Bilateral (Principle)
دفاع مشروع دسته جمعی
Collective self defense
دهه ملل متحد
Decade (UN)
دیکتاتوری
Dictatorship
در عمل پیاده شدن/ لازم الاجراشدن
Enter/Entry Into Force
در واقع یا حقیقی
IPSO FACTO
در نظر اول
Prima Facie
دولت عضو
State Party
دستگیر کردن
Arrest
رفیق محکمه، دوست دادگاه، داوطلب کمک به دادگاه
Amicus Curiae
رعایت / مطابقت
Compliance
رویه بالمثل، معامله به مثل
Retorsion
رفتار/ مجازات بی رحمانه
Cruel Treatment/punishment
روند حقیقت یابی/ در مسافرت ها وماموریت ها
Fact Finding Process/Mission/Trip
رهنمودها
Guidelines
روند هلسینکی
Helsinki Process
رفتارانسانی با افراد در برخوردهای مسلحانه
Human Treatment (of persons in armed conflict) (Vs. Immune Treatment)
رفتارغیرانسانی
Inhumane Treatment
رفتار یا مجازات غیر انسانی
Inhumane Treatment/Punishment
رفتار ملی
National Treatment
رفتار متفاوت
Differential treatment
رژیم استبدادی
Authoritarian Regime
زندانی فکری
Prisoner of Conscience
زندانی یا اسیرجنگی
Prisoner of war
سوء استفاده از حق دادخواهی و نظر
Abuse of Right of Petition/Submission
سند
Document
سرکوبی
Repression
سند بخشی حقوق بشر
Sectional(Human Rights) Instrument
سوء استفاده از حق
Abuse of Right
سوء نیت
Actus Reus
سبب ائتلاف، رویداد یا وضعیت مصرح در عهدنامه یا قرارداد
Casus Foederis
سازمان اجتماعی
Community Based organization
سازگار/ سازگاری
Compatible/Compatibility
سیستم حقوقی دوگانه
Dualist Legal System
لغات سیاسی بخش 4
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.