مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره       
۵۴
کد مقاله
MNG54
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ویژگیهای منطقه‌ای تجزیه و تحلیل ایده‌های نوآوری در مناطق
نام انگلیسی
PRODUCT INNOVATION, EXPORT ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL CHARACTERISTICS an analysis of innovation ideas in regions
تعداد صفحه به فارسی
۵۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۶
کلمات کلیدی به فارسی
نوآوری محصول، کارآفرینی
کلمات کلیدی به انگلیسی
PRODUCT INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP
مرجع به فارسی
کالج تجاری بین‌المللی جانکوپینگ
CESIS ، انستیتو سلطنتی تکنولوژی، استکهلم، سوئد
مرجع به انگلیسی
CESIS, Royal Institute of Technology, Stockholm
کشور
سوئد

 

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ویژگی‌های منطقه‌ای

تجزیه و تحلیل ایده‌های نوآوری در مناطق
چکیده Abstract
این مقاله بر این موضوع تمرکز می‌کند که چگونه ویژگی‌های مناطق، که در زمینه اطلاعات محلی در باره تنوع و بازار محصولات و نیز شبکه‌های انتقال اطلاعات و فرصت‌های نوآوری می‌باشند بر روی ظهور ایده‌های نوآوری برای کارآفرینان فعلی و مستعد تاثیر می‌گذارند. ما نسبت به بر پایی مدلی اقدام نموده‌ایم که در آن کارآفرینان یا شرکت‌های خلاق محصولاتی جدید خود را بر مبنای اصول شبه- زمانی معرفی می‌کنند. شرایط بازار با رقابت انحصاری بین تنوع اقلامی که مربوط به گروه محصول مشابهی است مشخص می‌شود که در آن ورود و خروج یا سیر حرکت اقلام وجود دارد. شرکت‌ها در واکنش نسبت به ظهور ایده‌های نوآوری دست به خلاقیت و نوآوری می‌زنند. برای درک این ایده‌ها شرکت‌ها باید بر روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند و تصمیم گیری شرکت برای صادرات محصولات متنوع‌ به یک بازار جدید به سرمایه گذاری در مجاری یا کانالهای بازاری مربوط است. این مدل تئوری هنگام تشکیل دو مدل رگرسیون به عنوان یک مرجع به کار می‌رود که در ارتباط با آن ما عواملی را ارزیابی می‌کنیم که می‌توانند معرف محصولات متنوع‌ صادراتی جدید توسط شرکت‌ها باشند و آنها را در محیط اجتماعی – فرهنگی منطقه‌ای و متفاوت توضیح دهند. نتایج با این فرض سازگار هستند که جریان دانش و اطلاعات اثری مثبتی بر فراوانی ظهور ایده‌های نوآوری بر روی شرکت‌ها دارند.

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

۱- مقدمه INTRODUCTION
چه چیزی حاکم بر میزان دریافت ایده‌ها بوسیله کارآفرینان است؟ موضوع اصلی این مقاله این است که چگونه ویژگی‌های منطقه‌ای بر میزانی که در آن ایده‌های نوآوری به شرکت‌های ایجاد شده مستعد در مناطق مختلف انتقال می‌یابد، اثر می‌گذارد. با تمرکز بر ویژگی‌های منطقه‌ای که بر جریان دانش اثر می‌گذارد، این مقاله طرفدار ادبیات بزرگی است که به این امر اختصاص داده شده است که چگونه ویژگی‌های منطقه‌ای مختلف به پیش‌شرط‌های مرتبط با نوآوری‌ها وابسته می‌باشند. ویژگی‌های منطقه‌ای با انواع مختلف اقتصادهای خارجی ویژه در ارتباطند. اقتصادهای خارجی شامل سرازیری دانش و اطلاعات است. چنین ایده‌ای را بهرنز و همکاران (۲۰۰۶) نیز بیان نموده و بر این اساس بررسی نمود که چگونه اقتصادهای محلی بر شرایط تجاری بین المللی و بنابر این منطقه‌ای اثر می‌گذارند. در این مقاله ذکر شده است که جریان‌های چنین دانشی به رسیدن ایده‌های نوآوری به کارآفرینان مربوط است. به ویژه کارآفرینانی که توانایی بیشتری را برای سرازیر نمودن دانش و اطلاعات در منطقه داشته و  برای دریافت ایده‌هایی که می‌توانند مولد نوآوری باشند آماده‌تر هستند. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه ویژگی‌های منطقه‌ای مشخص بر ایجاد نوآوری‌های صادرات اثر می‌گذارد. در این تلاش ما از مدلی استفاده کرده‌ایم که استیگلیتز و دیکزیت (۱۹۹۷) توسعه دادند. در این مدل شرکت‌ها محصولات متنوع‌ محصول را تحت شرایط رقابت انحصاری عرضه می‌کنند. ما نشان می‌دهیم که چگونه مجموعه‌ای از بازارهای جغرافیایی و مجموعه دیگری از تولیدکنندگان تنوع سیستمی را تعریف می‌کنند در مجاورت برابری رقابت انحصاری توسعه یابد. این تجزیه و تحلیل با در نظر گرفتن تاریخچه‌ای که در هر نقطه‌ای در زمان موجود است، به روشی که وابستگی مسیر را می‌توان از بین برد، موقت می‌باشد. علاوه براین ما نشان می‌دهیم که چگونه شرکت‌هایی که یک تنوع و یک بازار جغرافیایی دارند می‌توانند همزمان با شرکت‌هایی که محصولات متنوع‌ بسیاری در بازارهای زیادی دارند، وجود داشته باشند.
هر محصولات متنوع‌ در این چارچوب به گروه محصول ویژه‌ای تعلق دارد که برای آن همه مشتریان هر بازار جغرافیایی برتری‌های CES  مشخص دارند. آنگاه نوآوری موضوع توسعه محصولات متنوع‌ جدید و ایجاد روابط با بازارهای مقصد جدید است. این روند با رسیدن ایده‌های نوآوری به شرکت‌های مستعد یا وجود‌های انفرادی نظارت می‌شود. فرض پایه این است که میزان رسیدن، تحت تاثیر ویژگی‌های منطقه میزبان هر شرکت خلاق قرار دارد.
این مدل تئوری به عنوان مرجعی برای تجزیه و تحلیل تجربی اینکه چگونه میزان رسیدن ایده‌های نوآوری به ویژگی‌های منطقه‌ای مربوط است، بکار می‌رود. در تجزیه و تحلیل تجربی ما صادرات محصولات متنوع‌ محصول و شرکت‌های صادراتی را در مناطق عملیاتی سوئدی در دو نقطه متفاوت در زمان بررسی می‌کنیم. به این صورت می‌توانیم برای هر منطقه ظهور محصولات متنوع‌ جدید و شرکت‌های صادراتی جدید را مشاهده کنیم.
 چنین وقایعی به عنوان شاخص‌های وقایع خلالقیت در مناطق بکار می‌روند. فراوانی این وقایع نوآوری در تضاد با ویژگی‌های مناطقی هماهنگ می‌شود که موارد زیر را منعکس می‌کند:
  • اطالعات محلی یک منطقه درباره محصولات متنوع‌ و بازارها ۲) شبکه‌های آن برای انتقال اطلاعات در مورد فرصت‌های نوآوری و ۳) ظرفیت جذب کارآفرینان در منطقه.
هر منطقه عملیاتی به عنوان مکان مبدا ایده‌های محصول و بازار در نظر گرفته می‌شود. مناطق برای بیان اینکه فواصل زمانی بین مکان‌های مختلف در منطقه آنقدر کوچک هستند که برای روابط رودررو مجاز شمرده شوند، عملیاتی نامیده می‌شوند. در این متن کار اصلی ما توصیف این است که چگونه رسیدن ایده‌ها در هر منطقه متفاوت است و چگونه این تفاوت‌ها به ویژگی‌های منطقه‌ای توصیف شده وابسته است. بقیه مطالب این مقاله در موارد زیر سازماندهی شده است: بخش ۲ مدل تئوری را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد چگونه ایده‌های نوآوری به وجود می‌آید. چگونه ایده‌هایی از طریق سرمایه‌گذاری‌های نوآوری تحقق می‌یابد و چگونه محصولات متنوع‌ محصول در هر بازار جغرافیایی ویژه با یکدیگر رقابت می‌کنند. بخش ۳ مفهوم منطقه عملیاتی و ویژگی‌های منطقه‌ای را عنوان می‌کند که بر جریان ایده‌های نوآوری در شرکت‌های یک منطقه اثر می‌گذارد. بخش چهارم معادلات رگرسیون را معرفی و نتایج تجزیه و تحلیل‌های تجربی را ارائه می‌کند در حالیکه بخش ۵ نتایج را تفسیر می‌کند.

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

۲- نوآوری‌ها و رقابت در تنوع محصول
INNOVATIONS AND VARIETY COMPETITION
مدلی که در اینجا معرفی شده اقتصادی با بازارهای مقصد مجزای بسیاری برای یک گروه محصول مشخص را شناسایی می‌کند. در این اقتصاد هر شرکت محصولات متنوع‌ی را از زیر گروه یک گروه محصول مشخص عرضه می‌کند. فرض می‌شود که یک روند تصادفی ایده‌های نوآوری جدید را با گذشت زمان بوجود می‌آورد و در هر تاریخی هر بازار  جغرافیایی مشخصی در مجاورت MCE  (برابری، رقابت انحصاری) است.
ساختار دوره‌ای این مدل تشخیص می‌دهد که محصولات متنوع‌ محصول جدید به عنوان پیامد ایده‌های نوآوری بر کارآفرینی که سرمایه‌گذاری های نوآوری انجام می‌دهند معرفی شده است. ممکن است این کارآفرینان جدید باشند یا قبلا بوجود آمده باشند. این مدل تشخیص می‌دهد که یک ایده نوآوری می‌تواند به یک شرکت بالقوه و شرکتی که قبلا تاسیس شده برسد. شرکت جدید باید راه‌اندازی، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری کانال بازار را انجام دهد. همه شرکت‌ها هنگام معرفی محصولات متنوع‌ جدید باید سرمایه گذاری تحقیق و توسعه انجام دهند. طبق این سرمایه‌گذاری‌ها، هر شرکتی هزینه‌های ثابتی خواهد داشت. فرضیاتی مشابه را می‌توان در نظرات برامبیلا (۲۰۰۶) یافت. او ارزیابی می‌کند که چگونه شرکت‌ها می‌توانند رشد کنند هنگامی که گستره محصولات متنوع‌ محصول خود را یک مدل و در جایی که توسعه محصول باعث هزینه‌های ثابت می‌شود، توسعه می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های نوآوری نیز موانعی را برای ورود ایجاد می‌کند که ازدحام را در فضای تنوع از بین می‌برد.
با نگاهی به مطالب بالا مدل ما بر گروه محصول مشخصی تمرکز دارد که بطور بالقوه شامل محصولات متنوع‌ زیادی می‌شود. کارآفرینان محصولات متنوع‌ محصول جدیدی را برپایه ایده‌های محصول معرفی می‌کنند. این ایده‌ها در طی دوره‌هایی در دسترس کارآفرینان قرار می‌گیرد به صورتی که در هر دوره مجمعه مشخصی از محصولات متنوع‌ و بازارهای صادرات وجود دارد. تحقق هر ایده به صورت تنوع جدیدی از محصول به سرمایه گذاری تحقیق و توسعه مربوط است. ساختار رقابت تاکید می‌کند که در هر رقابت دو شرکت متفاوت هرگز تنوع یکسانی را عرضه نخواهند کرد زیرا هر مقلد مستعدی باید سرمایه‌گذاری مشابهی انجام دهد. به روشی مشابه شرکت‌ها با گذشت زمان ایده‌هایی در مورد فرصت‌های بازار صادرات بدست می‌آورند و می‌توانند بعد از انجام یک سرمایه گذاری تجاری شروع به صادرات کنند. به این صورت تعداد متغیرها و بنابراین نزدیکی به معادله رقابت انحصاری در هر بازار مربوط به تحقق ایده‌های کارآفرینان در گذشته وابسته است.
 
۱-۲ تقاضا در بازار مقصد Demand in a Destination Market
اقتصادی را در نظر بگیرید که N  گروه محصول متفاوت دارد. در ارائه این مدل ما بر یک گروه محصول ویژه مثلا K  تمرکز می‌کنیم. در حالیکه گروه محصول در نقطه‌ای داده شده در زمان از N   تنوع محصول تشکیل شده است و ممکن است N  با گذشت زمان تغییر کند. فرض می‌شود که مشتری نمونه علاقه‌ای به تنوع دارد که با تابع CES بیان می‌شود، به صورتی که مشتری ترجیح می‌دهد مقادیر یکسانی از هر تنوع را بخرد. این موضوع به معنای این است که گروه محصول با تابع برتری مشتری نمونه زیر مشخص می شود: 
۲-۲ شرایط عرضه شرکت‌ها  Supply Conditions of Firms
شرایط عرضه هر شرکت بر سه نوع قیمت‌های ثابت استوار است که به عرضه یک محصول مربوط می‌شود. اینها توسط این موارد به وجود می‌آیند (۱) سرمایه گذاری ویژه شرکت (۲) سرمایه‌گذاری‌های توسعه محصول ویژه و (۳) سرمایه گذاری‌های مربوط به تجارت که بازارهای ویژه هستند.
فرض می‌کنیم که متغیرهای معین در یک گروه محصول مربوط به تکنولوژی می‌باشند که همکاری‌هایی به وجود می‌آورند مثل اینکه، این محصولات متنوع‌ می‌توانند سرمایه گذاری‌ ویژه شرکت‌ مشابهی را و نیز سرمایه گذاری مربوط به تجارت مشابهی را تقسیم کنند. مورد دوم هنگامی اتفاق می‌افتد که دو تنوع مربوط به مقصد صادرات یکسانی صادر می‌شوند.
اولین فرض ما این است که یک گروه محصول از چندین زیر گروه تشکیل شده‌اند که هر کدام از آنها شامل مجموعه‌ای از محصولات متنوع‌ TR می‌باشند که گروه TR را تشکیل می‌دهند. فرض می‌کنیم:
۳-۲ فرآیند نوآوری: ورود و خروج محصولات متنوع‌
Innovation Process: Entry and Exit of Varieties
در بخش قبل ما شرکت‌های SVSM و MVMM را مورد توجه قرار دادیم. اولین نوع شرکت  حاصل نوآوری تک است در حالیکه شرکت MVMM حاصل توالی از وقایع نوآوری است. در چارچوب تئوری خود فرض می‌کنیم که واقعه نوآوری با ایده یک نوآوری که کارآفرین دریافت می‌کند دنبال می‌شود. به طور تخصصی تر فرض می‌کنیم:
(A.3) روندی اتفاقی بر رسیدن ایده‌‌های نوآوری به کارآفرینان حاکم است و چنین کارآفرینی ممکن است به شرکتی بالقوه (شعبه‌ای جدید) و نیز شرکتی که قبلاً تاسیس شده وابسته باشد. فرض می‌کنیم که ۴ نوع ایده نوآوری به صورتی که در جدول ۱ توصیف شده وجود دارد:

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها

۴-۲روندهای اتفاقی و ویژگی‌های منطقه‌ای
Stochastic Processes and Regional Characteristics
مدلی که در بخش‌های قبل ارائه شد فرض می‌کند که ایده‌های نوآوری و تصمیم‌های تعطیلی توسط روندهای اتفاق می‌شود. در این بخش فرض می‌کنیم که این روندها نوع Poisson هستند و بر میزان رسیدن ۴ نوع ایده توصیف شده درجدول ۱ تمرکز می‌کنند. به ویژه توضیح می‌دهیم که چگونه میزان رسیدن می‌تواند به ویژگی‌های اجتماعی – فرهنگی منطقه‌ای متفاوت مربوط باشد.
۴-۲ فرآیندهای تصادفی و مشخصات منطقه‌ای
Stochastic Processes and Regional Characteristics
فرضیه نمونه ارائه شده در بخش قبلی بر این است ایده‌های نوآوری و تصمیمات توقف کار از فرآیندهای اتفاقی سرچشمه می‌گیرد. دراین بخش فرض می‌کنیم این فرآیندها از نوع پویسان می‌باشد و تمام توجه به میزان رسیدن هر چهار نوع ایده در جدول ۱ معطوف می‌شود. بویژه موضوع چگونگی ارتباط میزان رسیدن ایده‌ها با ویژگی‌های محیط‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
فرضیه میزان رسیدن ایده‌ها: میزان رسیدن ایده‌ها برای گوناگونی محصول و روابط تجاری  در سراسر مناطقی با ویژگی‌های گوناگون تفاوت دارد. شرکت‌های کنونی و کارآفرینان احتمالی در مناطقی واقعند که حجم بالای ویژگی‌های مربوط به اقتصادهای خارجی به شکل نفوذ علمی و اطلاعاتی دارای بالاترین احتمال رسیدن ایده‌های گوناگونی محصول جدید و روابط تجاری جدید می‌باشد.

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

۳- داده‌ها و موضوعات تجربی DATA AND EMPIRICAL ISSUES
این بخش مشابه تجربی رسیدن ایده‌های نوآوری را به صورت (۱) اقلام صادراتی جدید و تعداد افزوده اقلام صادر شده (۲) شرکت‌های صادراتی جدید و تعداد افزوده شرکت‌های صادراتی ارائه می‌نماید. هر چند این نمونه پیش‌بینی‌هایی را درباره ایده‌های روابط تجاری مطرح می‌کند، توجه و تمرکز بر ایده‌های تولید در بخش تجربی می‌باشد و مشاهده می‌شود شرکت صادراتی جدید، ایده‌های روابط تجاری و تولید را با هم ترکیب می‌کند. این بخش با تعریف قسمت تجزیه و تحلیل شروع می‌شود و با توصیف داده‌های مورد استفاده در آنالیز تجربی ادامه می‌یابد.
 
۱-۳ مناطق عملکردی و ایده‌های نوآوری
Functional Regions and Innovation Ideas
قسمت تجزیه و تحلیل در آنالیز تجربی بعدی، ۸۱ منطقه عملکردی در سوئد می‌باشد. این مناطق معادل با مناطق بازار کار محلی (LLM) و متشکل از بازار کار ادغامی مجزا می‌شود (نوتک ۱۹۹۸).
هر کدام از بازارهای کار محلی (LLM)  برای شرکت‌های موجود در منطقه، مسافت‌های کوتاه مدت را برای رفت و آمد بین محل‌های گوناگون فراهم می‌آورد که در اکثر موارد کمتر از ۵۰ دقیقه طول می‌کشد. میانگین فاصله زمانی ۳۰-۲۰ دقیقه می‌باشد (جوهانسون، کلاسون و اولسون ۲۰۰۲).
۲-۳٫ نوآوری‌ها و ایده‌ها – تعداد اقلام، شرکت‌ها و مقصدها
Innovations and Ideas – number of varieties, firms and destinations
همانند مشابه تجربی، نمونه عنوان شده در بخش ۲، از مجموعه اطلاعات غنی در مورد فعالیت‌های صادراتی شرکت‌هایی در مناطق مختلف و نقاط گوناگون زمانی استفاده شد. این اطلاعات امکان ارزیابی مواردی را داد که عبارتند از (۱) تعداد صادرکنندگان، (۲۹ تعداد اقلام صادراتی، (۳) تعداد مقصدها (کشورهای مقصد) و (۴) ارزش صادرات در هر بازار کار داخلی LLM  در دوره‌های زمانی متفاوت. داده‌ها از طریق مرکز آمار سوئد (SCB)  فراهم آمد و براساس اطلاعات محل شرکت‌های صادراتی در سراسر مناطق عملکردی سوئد می باشد.
۳-۳ فرضیه‌ها و نکات عمده تجزیه و تحلیل تجربی
Hypotheses and Outline of the Empirical Analysis
مطالب بخش ۴-۲ بیانگر مجموعه‌ای از فرضیه‌ها در مورد چگونگی تاثیر ویژگی‌های منطقه‌ای بر پیدایش ایده‌ها و نوآوری‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل تجربی به این موضوع توجه دارد که آیا یافته‌های اطلاعاتی در مورد بازار کار داخلی LLM  هماهنگ با پیش‌بینی‌های نمونه است بطوریکه مراجعه به اقتصاد‌های خارجی مکان خاص و نفوذ دانش و اطلاعات مطرح می‌باشد.

نوآوری محصول، کارآفرینی صادرات و ایده‌ها

 

۴- صادرات، ایده‌ها و نوآوری‌های سراسر مناطق
EXPORTS, IDEAS AND INNOVATIONS ACROSS REGIONS
۱-۴ اندازه و نوع صادرات – روابط تصنعی در سراسر مناطق
Size and Export Variety – stylized relationships across regions
این بخش رابطه بین اندازه منطقه و نوع جریانات صادرات آن را توضیح می‌دهد. انجام این کار میزان احتمال نفوذ دانش و اطلاعات را در مورد ایده‌های نوآوری نشان می‌دهد.
۲-۴٫اقلام صادراتی جدید، شرکت‌های صادراتی و مشخصات منطقه‌ای
New Export Varieties, New Exporting Firms and Regional Characteristics
چگونه اقلام صادراتی جدید و شرکت‌های جدید صادرات در منطقه با ویژگی‌های منطقه‌ای محیط اقتصادی مرتبط است؟ طبق توضیحات بخش ۳ اقلام جدید صادراتی بین سال‌های ۲۰۰۳-۱۹۹۷ همانند آن دسته از اقلام صادرشده از منطقه مورد نظر در سال ۲۰۰۳ اعم از اقلام صادر شده در سال ۱۹۹۷ مورد ارزیابی قرار گرفت. شرکت‌های صادراتی جدید بصورت مساوی ارزیابی می‌شوند. شکل ۴ و ۵ تراکم برآورد شده کرنل را به ترتیب برای اقلام جدید صادراتی و شرکتهای جدید صادراتی در سراسر مناطق عملکردی سوئد نشان می‌دهد.
۵- خلاصه و نتیجه‌گیری SUMMARY AND CONCLUSIONS
این مقاله مدلی را ارائه می‌دهد که کارآفرینان یا شرکت‌های نوآور محصولات جدید را معرفی می‌نماید. این مدل نسبت به مشارکت در یک سرمایه‌گذاری ثابت مرتبط با تحقیق و توسعه برای با هر کالا و سرمایه‌گذاری کانال بازار ثابت اقدام می‌کند.
در این مدل محصولات جدید به ترتیب زمانی براساس ایده‌های روابط تجاری و تولید معرفی شده‌اند. نوآوری‌ها در این متن در حقیقت موضوع تحقق یا درک چنین ایده‌هایی بصورت گسترش اقلام جدید و ایجاد روابطی با بازارهای جدید مورد نظر می‌باشد. فرضیه اصلی این بود که میزان رسیدن ایده‌ها، تحت تاثیر ویژگی‌های منطقه میزبان هر کدام از شرکت‌های نوآور، می‌باشد.
مدل تئوریک به عنوان مرجع ارزیابی چگونگی ارتباط با ویژگی‌های منطقه‌ای با میزان رسیدن ایده‌های نوآوری مورد استفاده قرار گرفت. در آنالیز تجربی پیدایش اقلام جدید و شرکت‌های صادراتی جدید مطالعه و بررسی شد. فراوانی پیشامدهای نوآوری مطابق با ویژگی‌های مناطق می‌باشد که نشان دهنده (۱) اطلاعات محلی منطقه در مورد اقلام و بازارها، (۲) شبکه‌هایی برای انتقال اطلاعاتی درباره فرصت‌های نوآوری (۳) ظرفیت جذب کارآفرینان در منطقه می‌باشد.
نتایج آنالیز تجربی متناسب با فرضیه‌ای می‌باشد که جریانات علمی و اطلاعاتی تاثیر مثبتی بر فراوانی رسیدن ایده‌های نوآوری در شرکت‌ها دارد. این اطلاعات و داده‌ها الگویی را توصیف می‌نماید که احتمال اقلام جدید صادراتی و شرکت‌های صادراتی جدید در مناطقی با احتمال بیشتر نفوذ علمی و اطلاعاتی درباره اقلام صادراتی جدید پدیده رایج‌تری در مناطق می‌باشد که نیروی کار دارای بیشترین ظرفیت جذبی می‌باشد (بطوریکه تراکم آموزشی این موضوع را ارزیابی می‌کند).
نتایج تجربی این آنالیز مطابق با نتایج تجربی بسیاری از دیگر مطالعات می‌باشد. این مشابهت به دو دلیل می‌باشد: اولا اصلی را معرفی کردیم که توجه آن بر پیدایش اقلام تولیدی جدید می‌باشد. دوما از مجموعه اطلاعات جدید استفاده کردیم که به مشاهدات مستقیم در ورود اقلام و شرکت‌های صادراتی جدید کمک می‌نماید. بنابراین ویژگی‌های منطقه‌ای مرتبط با منابع و جریانات علمی در مسیر مشاهدات مستقیم اقلام و شرکت های صادراتی جدید در سراسر مجموعه مناطق یکی می‌باشد.
مدت زیادی به این موضوع پی بردند که مناطق شهری بزرگ – که گاهی به عنوان دروازه شهرها به آن اشاره می‌شود (سی اف اندرسون و اندسون ۲۰۰۳)- اغلب به عنوان منحنی‌های چند مرکزی عمل می‌کند که از طریق آن انواع کالاها و اطلاعات انتقال می‌یابد. نتایج آنالیز مقاله موجود متناسب با ویژگی‌هایی می‌باشد که هدایت‌گر نوآوری‌ها می‌باشد. جکاپس (۱۹۶۹) عنوان می‌کند مناطق شهری با شبکه‌های تجاری گوناگون، محل پیدایش ایده‌ها و نوآوری‌های جدید می‌باشد. نتایج این مقاله ثبات این گونه مناطق را طی گذشت زمان نشان می‌دهد بطوریکه بیانگر پدیده وابسته به مسیر می‌باشد؛ فراوانی ایده‌های نوآوری در مناطقی که بسیاری از ایده‌ها تاکنون تحقق یافته است بیشتر می‌باشد. در چنین مناطقی اطلاعات محلی در مورد اقلام و بازارها همچنین شبکه‌های انتقال اطلاعات موقعیت‌های نوآوری (شبکه‌های تجاری) وجود دارد که هدایت‌گر رسیدن ایده‌های نوآوری به کارآفرینان احتمالی و موجود می‌باشد.
تحقیقات بیشتر در این زمینه سعی بر دستیابی به فرآیند نوآوری به ترتیب زمانی و آنالیز کامل الگوی زمانی این فرآیند دارد. مطالعه در این زمینه می‌تواند فرآیند وابسته به مسیر را بهتر مشخص نماید. روش دیگر می‌تواند نه تنها ویژگی‌های مناطق خصوصی را شامل شود بلکه مربوط به شرکت‌های خصوصی واقع در هر منطقه می‌شود.
واژه نامه Vocabulary
کارآفرینان
entrepreneurs
شرکتهای نوآوری
innovating firms
سرمایه‌گذاری
investment
بازار ثابت
fixed market
انتقال اطلاعات
transmission of information
تاثیر مثبت
positive influence
شرکتهای صادرات
export firms
متغیرهای ثابت
independent variables
فرضیه
hypothesis
فاصله زمانی
time interval
ارزیابی
estimation
واریانس
variance
خصیصه‌ مهم
important characteristic
آنالیز تجربی
empirical analysis
مشاهدات
Observations
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.