مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک

خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک

خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳
کد مقاله
WOD03
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک
نام انگلیسی
Water sorption characteristics of two wood-plastic composites
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۴
کلمات کلیدی به فارسی
خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک
کلمات کلیدی به انگلیسی
Water sorption characteristics of two wood-plastic composites
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور

 خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک

 خلاصه  Abstract  
بطور کلی اینگونه فرض می‌شود که ترکیبات یا کامپوزیت چوب – پلاستیک در مقابل جذب رطوبت در مقایسه با چوب جامد ذاتاً مقاومترمی‌باشند، اما در باره سرعتهای نسبتی جذب آب در این مواد تاکنون اطلاعات کمی وجود دارد. بخشهای سطحی ترکس (Trex) و استراندکس ( Strandex) به مدت بیش از ۲۱۵ روز در آب فرو برده شده و سپس این بخشها در فواصل مختلف از پایانه‌ها تا سطوح بریده شدند. بعد از آن، محتوای رطوبت در این نواحی به وسیله خشک کردن در کوره و توزین آنها تعیین شد. افزایش کلی بویژه برای استراندکس نسبتاً کند بوده اما مقادیر رطوبت در ۵mn نواحی بیرونی محصولات برای حمله قارچی مناسب بود. این توزیع رطوبت با الگوی فسادی که تحقیقات آزمایشگاهی قبلی مشاهده شد، همزمان می‌باشد و اهمیت جذب آهسته رطوبت در عملکرد این مواد را مشخص می‌سازد.
با وجود آنکه کامپوزیت چوب– پلاستیک (WPC)، بعلت این باور که پلاستیک بصورت کپسول در می‌آید و از این طریق ذرات چوب را از حمله قارچی محافظت می‌کند، اساساً بعنوان ترکیبات مقاوم در برابر فساد فروخته می‌شوند، تعدادی از رشته‌ها و گزارشهای آزمایشگاهی نشان داده‌اند که WPCها به تدریج آب جذب نموده و بصورت اساسی فاسد می‌شوند (مانکوسکی و مورل ۲۰۰۰، موریش و کوپر ۱۹۹۸، اشمیت ۱۹۹۳، سیمونسن و همکاران ۲۰۰۱). سرعت فسادWPC‌ها نسبت به چوبهایی که از آنها تشکیل شده‌اند، کندتر بوده که این امر حاکی از آن است که پلاستیک دارای برخی از اثرات دافعه آب می‌باشد، اما اطلاعات کمی وجود دارند که وابستگی رطوبت در این مواد و ارتباط آنها با فساد را نشان ‌دهند. تعدادی از این تحقیقات، از غوطه وری در آب برای تعیین ارزیابی تغییرات خواص استفاده نموده، اما در عین حال، دوره‌های غوطه وری محدود می‌باشند (چو و همکاران ۲۰۰۰، سیلارز وو همکاران ۲۰۰۰، شی و همکاران ۱۹۹۹، سیمونسن و همکاران ۱۹۹۷). سایر تحقیقات از دوره‌های غوطه وری طولانی‌تری استفاده کرده‌اند اما تلاشی برای نشان دادن پروفیل توزیع رطوبت از سطح بداخل را انجام نداده‌اند (جاکوبی و همکاران ۲۰۰۱، جانسون و همکاران ۱۹۹۹، راول و همکاران ۲۰۰۰، شی و همکاران ۲۰۰۰). آزمایشهای اخیر اغلب پایین بودن محتوای رطوبت (MC) را نشان می‌دهند اما توزیع رطوبت در جایی که قارچها می‌بایست حمله خود را شروع کنند، می‌توانند تخمین زده شود. توسعه فهم بهتر درباره اینکه چگونه رطوبت در داخل WPCها حرکت می‌کند یک بخش اساسی در توسعه روشهای آزمایشی است که در آنها، این مواد با حمله قارچی بطور گسترده‌ای مقابله می‌کنند.
در این تحقیق، آزمایشهای خصوصیات جذب روطوبت در دو WPC که بصورت تجاری تولید شده‌اند، توصیف گردیده است. نتایج این مبحث باید خطر فساد را برای این مواد، تحت شرایط تغییر رطوبت، مورد  ارزیابی قرار داده و اثبات نمایند.

خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک

 

مواد و روشها Materials and methods  
دو فرآورده قالبسازی WPC، ترکس و استراندکس، توسط تولید کنندگان تجاری، تهیه شده‌اند.
استراندکس مستقیماً بصورت طولهای ۲۵mm ، ۷/۱۳۷mm ، ۲/۱mm تهیه شده است    ( شرکت لوئیزیا ناپسینیک، پرتلند، OR) در حالیکه ترکس توسط یک مرکز ساخت محلی بصورت بخشهایی بطول ۳۷/۵mm، ۱۳۷/۵mm، ۲/۴mm تولید شده است. این مواد یا مصالح بصورت مجموعه‌ای از بخشهای با طول ۱۰۰mm بریده می‌شوند و قسمت انتهایی هر بخش دو پوشش از اپوکسی دارای رتبه- دریایی دریافت می‌دارند تا بدینوسیله نفوذ آب کند شده و یک نمونه طو‌لانی‌تری بوجود آید. این نمونه‌ها، سپس در دمای ۵ درجه سانتیگراد یا ۲۵ درجه سانتیگراد در آب غوطه ور می‌شوند. در فواصل زمانی تعیین شده، چهار نمونه از هر ماده برداشت شده، خشک گردیده و سپس وزن می‌شوند. سپس مجموعه‌ای از قاچهای دارای ضخامت ۵mm از انتهای باز نمونه‌ها و همچنین ۵۰mm , 25mm بطرف داخل بریده می‌شوند. دیگر قاچهای ترکس بوسیله بریدن مجموعه‌ای از نواحی مطابق با ۰ تا ۵، تا ۱۰، ۱۰ تا ۱۵ و ۱۵تا ۱۸mm از سطح آنها مورد آنالیز قرار می‌گیرند (شکل ۱).  برشهای استراندکس بگونه مشابهی بصورت نواحی مطابق با ۰ تا ۵، ۵ تا ۱۰ و ۱۰ تا ۱۲mm بریده می‌شوند. مواد حاصل از یک ناحیه معین وزن شده و در کوره خشک می‌شوند تا در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد به وزن پایه برسند و مجدداً وزن آنها مشخص می‌شود. بعلت جذب حداقل آب توسط پلاستیک، میزان رطوبت بر اساس جزء چوب، که به ترتیب ۵۰ درصد و ۶۰درصد وزنی نمونه‌های ترکس و استراندکس می‌باشد، محاسبه می‌گردد.

 

خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک

 

نتایج و بحث  Results and discussion
جذب آب بوسیله هر دوی مواد کامپوزیت چوب – پلاستیک نسبت به آنچه که از مواد چوبی اصلی انتظار می‌رود، بسیار کندتر می‌باشد (USDA,1999) میزان رطوبت کلی جزء چوب پس از تقریباً ۱۹۰ روز برای ترکس از ۵۶/۱ به ۹/۱۵ درصد افزایش یافت، در صورتی که برای استراندکس پس از ۲۱۵ روز از ۲۷/۱ به ۶۹/۱۰ درصد افزایش یافت (شکل ۲). این مقادیر نشان می‌دهد که میزان رطوبت کلی برای حمله میکروبی نامناسب می‌باشد. هر چه جذب کلی رطوبت به وسیله نمونه‌های استراندکس کمتر باشد، خصوصیات ذرات چوب در این مواد بهتر انعکاس می‌یابد. استراندکس تمایل دارد که شامل ذرات کوچکتر و یکنواخت‌تری باشد. در حالیکه ذرات چوب در ترکس بزرگتر و با یکنواختی کمتر می‌‌باشند. ذرات کوچکتر، با احتمال بیشتری، بصرت یکنواخت با پلاستیک پوشانده می‌شوند و مجرایی برای ورود رطوبت ارائه می‌دهند که دارای پیوستگی کمتری نیز می‌باشد. این خصوصیات کمک می‌کند که جذب آهسته‌تر رطوبت در استراندکس توضیح داده شود.
میزان رطوبت نمونه‌های حاصل از ۵mm نواحی بیرونی هر دو ماده به بیشرین حد افزایش یافت. میزان رطوبت چوب نزدیک سطح در نمونه‌های ترکس پس از ۱۰۰ روز اول از ۲ به ۴۵ درصد افزایش یافت، سپس جذب روطبت تا حد قابل توجهی کند شد. نمونه‌های استراندکس رطوبت را آهسته‌تر جذب کرده و پس از ۱۱۰ روز رطوبت از ۶/۰ به ۱۵ درصد افزایش یافت. میزان رطوبت داخلی ترین ناحیه پس از همان دوره‌های زمانی در استراندکس فقط به مقدار کم یعنی از ۳/۰ به ۳درصد و برای ترکس زا ۵/۰ به ۵/۱ درصد افزایش یافت (شکل ۳).
مجاورت WPC ها با آب در دماهای متفاوت از نظر آماری درجات بالایی از جذب آب را در نمونه‌های روباز در دماهای بالاتر، ایجاد می‌کند (شکل ۷). با وجود آنکه دما بصورت ضربه‌ای عمل می‌کند، افزایش جزیی دما در بالاتر از ۲۰ درجه سانتیگراد حاکی از آن است که ضربه عملی افزایش دما بر جذب رطوبت، حتی در انتهای نمونه ها، جزیی خواهد بود.

خصوصیات جذب آب کامپوزیتهای چوب – پلاستیک

 

نتایج  Conclusions
علیرغم جذب قابل توجه رطوبت در سطح، نواحی داخلی دو ماده مورد آزمایش پس از یک دوره خیس خوردگی گسترده، بصورت خشک باقی ‌مانده است. مقادیر کلی کم رطوبت در این مواد حتی در نزدیکی سطح شناسایی شده‌اند که حاکی از آن است که فساد این مواد بصورت مشابه هم کندخواهد شد و احتمالاً از طریق چرخه مرطوب شده سطح روی خواهد داد و حمله میکروبی که ذرات جدید چوب را در معرض رطوبت قرار می‌دهند، در پی حمله این لایه مرطوب شده جدید روی می‌دهد.
سرعت جذب رطوبت و در نهایت سرعت فساد، به اندازه و هندسه ذرات چوب، نسبت چوب/ پلیمر و حضور دیگر ترکیباتی که آب را دفع می‌کنند، بستگی خواهد داشت.
واژه نامه Vocabulary
جذب آب
Water Sorption
کامپوزیت مواد ترکیبی
Composite
مقاوم
Resistant
جذب رطوبت
Moisture Uptake
عملکرد
Performance
پوسیدگی
Decay
غوطه‌وری
Immersion
نمونه (برداری)
Sample
مشخص نمودن
Determine
نمونه
Specimen
اشباع
Saturation
آسیب (رساندن)
Damage
حمله میکربی
Microbial attack
نسبت پلیمر
Polymer ratio
دوره خیسیدگی
Soaking period
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.