ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات علوم شناختی – مجموع گلوسری ها

لغات علوم شناختی- مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات علوم شناختی – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

علوم شناختی - ایران ترجمه

 

در این بخش مجموع لغات علوم شناختی – مجموع گلوسری ها (“لغات علوم شناختی – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

 

خرید لغات علوم شناختی – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال ۹۷)

 

علوم شناختی ۱

علوم شناختی ۲

علوم شناختی ۳

علوم شناختی ۴

علوم شناختی ۵

علوم شناختی ۶

علوم شناختی ۷

علوم شناختی ۸

علوم شناختی ۹

علوم شناختی ۱۰

علوم شناختی ۱۱

علوم شناختی ۱۲

علوم شناختی ۱۳

علوم شناختی ۱۴

علوم شناختی ۱۵

علوم شناختی ۱۶

علوم شناختی ۱۷

علوم شناختی ۱۸

علوم شناختی ۱۹

علوم شناختی ۲۰

علوم شناختی ۲۱

علوم شناختی ۲۲

علوم شناختی ۲۳

علوم شناختی ۲۴

علوم شناختی ۲۵

علوم شناختی ۲۶

علوم شناختی ۲۷

علوم شناختی ۲۸

علوم شناختی ۲۹

علوم شناختی ۳۰

علوم شناختی ۳۱

علوم شناختی ۳۲

علوم شناختی ۳۳

علوم شناختی ۳۴

علوم شناختی ۳۵

علوم شناختی ۳۶

علوم شناختی ۳۷

علوم شناختی ۳۸

علوم شناختی ۳۹

علوم شناختی ۴۰

علوم شناختی ۴۱

علوم شناختی ۴۲