ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی – صنایع چوب – آبخیزداری – مجموع گلوسری ها

لغات کشاورزی – صنایع چوب – آبخیزداری – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات کشاورزی – صنایع چوب – آبخیزداری – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

در این بخش مجموع لغات کشاورزی – صنایع چوب – آبخیزداری – مجموع گلوسری ها (“لغات کشاورزی – صنایع چوب – آبخیزداری – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

 

خرید لغات  کشاورزی – صنایع چوب – آبخیزداری – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال ۹۷)

 

کشاورزی بخش ۱
کشاورزی بخش ۲
کشاورزی بخش ۳
کشاورزی بخش ۴
کشاورزی بخش ۵
کشاورزی بخش ۶
کشاورزی بخش ۷
کشاورزی بخش ۸
کشاورزی بخش ۹
کشاورزی بخش ۱۰
کشاورزی بخش ۱۱
کشاورزی بخش ۱۲
کشاورزی بخش ۱۳
کشاورزی بخش ۱۴
کشاورزی بخش ۱۵
کشاورزی بخش ۱۶
کشاورزی بخش ۱۷
کشاورزی بخش ۱۸
کشاورزی بخش ۱۹
کشاورزی بخش ۲۰
کشاورزی بخش ۲۱
کشاورزی بخش ۲۲
کشاورزی بخش ۲۳
کشاورزی بخش ۲۴
کشاورزی بخش ۲۵
کشاورزی بخش ۲۶
کشاورزی بخش ۲۷
کشاورزی بخش ۲۸
کشاورزی بخش ۲۹
کشاورزی بخش ۳۰
کشاورزی بخش ۳۱
کشاورزی بخش ۳۲
کشاورزی بخش ۳۳
کشاورزی بخش ۳۴
کشاورزی بخش ۳۵
کشاورزی بخش ۳۶
کشاورزی بخش ۳۷
کشاورزی بخش ۳۸
کشاورزی بخش ۳۹
کشاورزی بخش ۴۰
کشاورزی بخش ۴۱
کشاورزی بخش ۴۲
کشاورزی بخش ۴۳
کشاورزی بخش ۴۴
کشاورزی بخش ۴۵
کشاورزی بخش ۴۶
کشاورزی بخش ۴۷
کشاورزی بخش ۴۸
کشاورزی بخش ۴۹
کشاورزی بخش ۵۰
کشاورزی بخش ۵۱
کشاورزی بخش ۵۲